te worden. Meer nogde ijver des geloofs zal zoo levendig worden, dat hel den geest des mcnschen verlicht, zijn hart opwekt en hom om zoo te zeggen geheel zal meesleepen in de voetsporen van den- zelfden Jesus Christus, aanwicn lij] zich zal hechten trots allo hindernissen, in die mate, dal hij met den II. l'aulus zal kunnen zeggen,Wie toch zul ons scheiden vun Geliefde van Jesus Christus Verwarring? Angst? Honger? Naakt heid? Gevaren? Vervolging? 1 Iel zwaard?" (Hcbr. VIII, 35)Ik leer, nmnr niet meer ik, doch Christus leeft in mij" (Gal. II, 20). Doch opdat wij niet bezwijken van vreeze bij liet gevoelen onzer na tuurlijke zwakheid tegenover de groolsehe voorbeelden, die ons gegeven worden door Jesus Christus, God en mensch te zumen, beschouwen w(| met Zijne mysteriën levens door de oogen des gecs- tes die vun Zijne allerheiligste .Moeder. Maria is gesproten uil het koninklijk geslacht van David, maar van de rijk dommen en grootheid liurer voorouders blijft haur niets overzij brengt haar leven in vergetelheid door, in een ne derig stadje, onder een nog nederiger dak, des te gelukkiger in haur afzondering en geringheid, daar zij zich met oen des te vrijer geest lol God kan verheffen en zich met geheel luiar hart aan Hem, als haar opperste gopd hechten. Maar de Heer is met haar, die haar met Zijne genade vervult en verheugten zy zelve wordt door een hernelsche boodschap aangewezen als degene, uil wie, in onze monschhoid, door de kracht van den II. Geest, de verwachte Verlosser dor volken moet geboren worden. Hoe meer zij dien verheven trap van waardigheid bewondert en daarvan alle eer geeft aan de macht en de barmhartigheid Gods, hoe dieper zij zich vernedert in het gevoel hurer onwaardigheid, en zy verklaart en verbindt zich, niet oen ge heel toegewyd hart, als de dienstmaagd van dien God, wiens moeder zij is ge worden. En wat zij plechtig ïicloofd heeft, volvoert zij ook heilig en uil eigen beweging, daar van dat oogenlilik af de gemeenschap van leven met Jesus Christus, haar zoon, in trillion zoowel als in vreugde, onschcidhour is gevormd. Zij zal derhalve eon graad van glorie vorkrygon, waartoe geen onkel persoon, hetzij mensch of ongel, ooit zal geraken, omdat iiiciimucl ooit in verdiensten niet haar zal kunnen vergeleken worden en aldus behoort de kroon vun hel rijk der hemelen en dat dor aarde aait haar. die de onoverwinnelijke Koningin der iniir- tclnrcn moest zjju cn zoo ook zul zij. in do hemelsehe stad Gods, met den diadeem op het hoofd, de gansehc eeuwigheid Intig niiusl haar Zoon gezeten zijn, omdat zij heel haar leven lang en vooral op CnlvariC niet Hem den van bitterheid ovcrvlocicnden kelk heeft ge dronken. In .Maria dus heeft de goede voorzienige God ons een toonbeeld van alle deugden gegeven, volkomen geschikt voor onze behoeften en als wij dil toon beeld mol do oog-.-i en de gedaeh'.e beschouwen, verliezen wij' den mnod niet gelijk hij den aanblik van den glans der goddelijke majesleit die nes vorblindl, maar integendeel, aangespoord dooi' de verwantschap onzer natuur, trachten wij met te meer vertrouwen hel na Ie volgen. Wanneer wij ons, vooral met haar hulp, geheel aan de navolging over- vergeven, zal het ons mogelijk worden in ons enkele lrokken na te Imolson van een zoo groote deugd en een zoo hoogt* heiligheid, cn op onze beurt, gelijk zij het op bewonderenswaardige wijze ge daan heeft, heel ons leven overeenbren gend niet de beschikkingen der Voor zienigheid, zal hel ons geoorloofd zijn haar naar den Hemel te volgen. Gaan wij dus op dien weg, welken wij zijn ingeslagen, hoe ruw en vol moeielyklie- den hy wezen moge, moedig en .stand vastig voorten houden wij niet op, te midden van het leed en de vermoeie nis, onze smeekende handen naar Maria uit te strnkken, terwijl wij tot haar die woorden der Kerk richten .Tot u smee- ken wij zuchtend en wecnend in dit dal van tranen. Keer uw genadige oogen tot ons: verleen ons een onschuldig leven, bereid ons oen zekeren weg opdat wij ons eeuwig verheugen in de aan schouwing van Jesus." (Liturg.) En zij, die zonder er evenwel de uitwerkselen van ondervonden te hebben, de zwakheid cn liet bederf onzer natuur heeft gekend, en die de hoste en meest toegewijde van alle moeders is, me! welke bereidvaardigheid zal zij ons te hulp komen, wat zal zij ons mei huur liefde verwarmen en met haar kracht versterkenLangs dien weg door hel Goddelyk bloed van Jesus Christus ru Maria's tranen geheiligd, zullen wij ge makkelijk een heiligen uitgang vinden om te komen lot de deelneming van hun gelukzalige glorie. Aldus verdient de Rozenkrans van Maria, waarin een uitstekende vorm van gebed en oen koslhaai' middel lol bewaring des geloofs en een voortreffelijk voorbeeld van volmaaktheid in de deugd op bewonderenswaardige en doelmulige wijze veroenigd zijn, in alle opzichten dikwylx door de ware Christenen in godvruchtig opzeggen en overwegen tor hand genomen worden. Wij willen hem vooral den Broederschappen dor H. Familie aanbevelen, die W(j kort geleden geprezen cn naar de regelen goedgekeurd hebben. Want wanneer het zoo lange leven van stilzwijgen en vergetelheid van onzen Hoor Jesus Christus binnen de muron van liet huis van Nazareth de reden van bestaan dezer vcrccniging is. waarin de Christelijke gezinnen zich heyveren het voorbeeld van hot Goddelijk gevestigde II. Gezin na te volgen, dan staal zij ook in opmerkelijke betrekking lol den Rozenkrans, vooral voor zoover de blijde geheimen bclrolt, verval in In-I feit dat Jesus, ria in den tempel Zijn wijsheid geopenbaard te hebben, .mot Maria en Jozef naar Nazareth kwam en hun duur onderdanig was", aldus in zekeren zin de andere geheimen voorbereidende, die van meer nabij de onderrichting en de verlossing der menschun moesten gelden. Dat de leden dier vcrccniging dus in overweging nemen, hoe liet hun vooral voegt zich loc te leggen opde devotie tol en de ijverige verbreiding van ilcnKozcnkruris. Wij van onzen kant handhaven en bevestigen de gunsten van don heiligen aflaat, de vorige jaren verleend aan hen, die geregeld gedurende de nmiind October nun du voorwaarden, hierom trent gesteld, voldoenmaar wij rekenen veel, eerwaardige Broeders, op uw gezag en uw ijver, opdat er vooral in de Katholieke landen een heilige wedijvervan godsvrucht ontsla,om Maria, du hulp der Christenen, de vrome hulde van den Rozenkrans te brengen. Maar om Onze aansporing Ie eindigen gclyk Wij ilie begonnen zijn, willen Wij op nieuw en nog uitdrukkelijker de ge voelens van liefde en diuikaaiiioM vol zoele hoop betuigen, die Wy voor de verheven Moeder Gods koesteren. Wij verzoeken ook den steun van liet Chris ten-volk, dal Wij aan den voel zijner altaren iiilnooiligen tol liet gebed Ion behoeve der Kerk, ill deze dagen vun beproeving en verwarring zoo zwaar geteisterd, on ook voor Üns, die op go- vorderden leoftyd. Hiel arbeid overbid si lijdende iih'I ill- grootste mocielijkliedcii cn geen menschclijkcn steun hebbend*-, liet roer der Kerk in de hand houden. Want onze hoop op Muria, dio machtige en goede Moeder, vcrmocidert dag op dag met de ondervinding en lacht Ons aangenaam toe. Hebben Wy aan huur liisscheiikomsl do luli'ljke en uitstekende weldaden Ie dunken, die Wij vuil God ontvangen lirhb* 11, aan haar ook sehrij- ven Wij, in ile uitstorting Onzer dank baarheid, di* gunst toe die Ons geschonken is, den vyfligston verjaardag Onzer bis schoppelijke wijding te mogen bereiken. Want dit is een groote gunst als men in aanmerking neemt een zoo lang tijds verloop, in de uiloefening der herderlijke bediening doorgebracht en door dagelijk- sche zorgen verontrust, vooral sedert Wy do gehoolo Christen kudde, besturen. Gedurende dezen langen tijd helihou. naar den aard van elk mcnsrhclijk leven, en gelijk dit ook is in do geheimen van hul leven van Jesus Christus en Zijne Moeder, do redenen lol vreugde Ons i.iet ontbroken zoo min als de talrijke en droevige oorzaken van smart, die diiiii'lussehon waren gemengd de eciie zoowol als d" andere hebben Wij, Ons in alles gelijkelijk en mol dankbaarheid aan God onderwerpende, trachten Ie doen strekken tol hel welzijn en tol sieraad der Kerk, En thans nog, want het overschot van Ons leven zal niet verschillen van hetgeen is voorafgegaan, zoo er nieuwe vreugden voor Ons schitteren ol nieuwe smarten Ons bedreigen, zoo ei eenigo nieuwe luislor worde loegovoe d aan Ons Pausschap, zullen Wij, alles met denzclfden geest en hetzelfde gevoel aannemende, on enkel de hemelsehe glorie zoekende, die van God komt, gaarne met David zeggen: ,De naam des Hoeren zy gezegendniet aan ons, Heer, niet aan ons, maar van Uwen Naam geef de glorie." (Ps. CXII, -■ GXIII. 1). Van Onze zonen, wier vromen ijver en toegenegen vurigheid Wij zien, ver wachten Wjj dankbetuigingen aan den goeden God, gebeden en smeekingen nicer nog dan gelukwenschcn en lofspra ken, oil Wij zullen volkomen gelukkig zijn, wanneer zij vor Ons verkrijgen, dal, zoolang er kracht en leven in Ons overblijft en er gezag on genade in Ons is, dit ook evenveel goeds opleven* voor de Kerk, vooral wal den terugkeer cn de verzoening betreft der kwaadwilligen en verdwaalden, die Onze sloin sinds zoolang daartoe aanmaant. Dat voor allen, dierbare Zonen, ter gelegenheid van Onze aanstaande feesten on Onze blijdschap, door Gods goedgunstigheid de genaden van rechtvaardigheid, vun vrede, van heiligmaking en van alle andere weldaden overvloedig mogen zyndit vragen Wij van God niet Onze vaderlijke liefde, dit drukken W(j uit met Zijn eigen woorden .Hoort mij, goddelijke kiemen, draagt vruchten aln een roos, geplant hij den stroom dor wateren, llcbl, gelijk de Libanon, een geur van zoetheid. Draagt bloemen gclyk de lelie, geurt gelijk deze cn dekt u met een aangenaam loof. Looft te zanten met lofzangen cn zegent den Hoer in Zijne werken. Geeft glorie aan Zijn nuam cn verheerlijkt Hem met ae slem uwer lippen, met de lofzangen van uw mond en met uw harpeiispel, thans, van ganscher hart en mond, looft en zegent den naam des Heeren." (Eccl, XXXIX, 17-20, 41.) Wanneer de goddeloozon, die lasteren hetgeen zij niol kennen, met deze ge dachten en gebeden spotten, moge God hen in Zijn goedertierenheid ver geven en opdat Hij zelf zo op hel gebedder Koningin van deri II. Rozen krans des te mcc-r begunstige, ont vangt. Eerwaardige Broeders, als oen gelukkig voorteelten en als onderpand Onzer welwillendheid, den apostolische» zegen, dien Wij liefderijk in den Heer vorlocnon aan allen in hel hijzonder, Uwe geestelijkheid en Uw volk. Gegeven te Rome hij SI. I'icli-r, den 8 September I8H2, het vijftiende jaar van Ons Pausschap. LEO XIII, hm. 'I Overgenomen uit lir Mwwbo'lt. BUITENLAND. Do tegenwoordige Engel-die Pre mier, de lieer Gladstone, heelt in een buitenlandscli tijdschrift, tie .V»w/i-.-Iihc- ricim Ilrvinc, een artikel geschreven ter Verdediging van Home-Rule, dut veel sensatie verwekt. Het dient ter bestrij ding van den herbig van Argyll, die in hetzelfde tijdschrift streed tegen liet in willigen van Ierland 's risohen en den tegenwoordige» toestand van Ierland vergeleek hij dien der Zuidelijke .Slaton van Noord-Amerika lijdons den grooteu burgeroorlog. Die vergelijking, zegt Glad stone, gaal io liet geheel niet op. Zelfs <io negers luidden liet destijds onder de Amerikanen heler dnu thans de leren onder de Engelsehen. Aan hel lerscli'.' volk is steeds een vorm van Rege.-riug opgedrongen, welken het nooit heeft willen erkennen en sleehls h eft geëer biedigd ondci den dwang van eeno groote Rritsche legermacht. In de gelegenheid om aan de stembus vrijelijk b- spreken hebben de leren ilil steeds, dooi' de keus hunner Afgevaardigden, duideli jk getoond. Wal ile leren nu vragen add Glud- slune alleszins gematigd, vooral wanneer men zich uil iii'i'iniicron hoe Ierland ouder een eigen Parlement heeft gebloeid en welvaart genoten. De toestand van 17S2 wordt echter niet eens terug ver langd. Ierland vraagt zelfs nog niet wal de koloniën hebben. De lasten des Hijk.-- wil hel dragen en waar hel de gemeen schappelijke belangen gcldl, zclfslaudig- lieidsreelitcn prijsgeven, alléén vcrlangl lic.l een zekere male vun zelfbesluur, maar dal weinige arlilen zelfs mannen van aanzien, karakter en bekwaamheid Ierland, zoo eindigt Gladstone, dat onder eigen bestuur steeds vooruitging, bleet onder anderer beheer steeds ach terlijk, cn dat kan niet komen oiiidal de leren Geilen zijn, want ook de l'Yun- selieu zijn Geiten, en uok niet omdat ze katholieken zijn, want dal hebben ze mei de Belgen gemeen, - - maar dat ligt enkel en alleen aan de behandeling van Engeland. Onder de manschappen van de lijf wacht der Koningin Ic Windsor is Za terdagavond een oproer uitgebroken, dut veroorzaakt schijnt le zijn door Inillen- sporigen zwaren dienst, De oproerlingen sneden een tachtigtal zadels stuk. Zij zijn nu in de kazerne geconsigneerd en zullen waarschijnlijk streng gestraft wor den evenals hunne voorgangers, die een jaar strafdienst op de Bermuda-eilanden De gewone commandant, kolonel Byng, was afwezig. 'I Was zijn plaatsvervanger. Sir Simon Lockhnrt, die dooi' zijn zware cischeii de mannen had verbitterd. In Duitschland houden de bladen van alle richtingen bedenkingen in tegen de uitbreiding der militaire lasten, ze mogen dan 100 of 150 millioeu wezen. Zelfs de nationaal-libcralen, die gewoonlijk de Regeering naar de oogen plachten te zien, kunnen luin tegenzin in die ver- hooging niet verhelen, Dc Sulionui- liberuli' Corre.yiontlenU vermaant de Regeering dringend om haar oischen in het belang van den huishoudelijke» toestand wat Ie matigen. De Itnlinansclie politie heeft een goeden slag geslagen. Hol is haar gelukt op Sicilië voel bandieten in arrest le nemen. Alleen in den oin'rek van Palermo kreeg men ni: t minder dan honderdzeslig ver dachten in handen. De provincie Gataiiië wordt echter weder door een nieuwe l'ooverbeiitie, van veertien personen, on veilig geiiuinkt. De te Rome verschijnende katholieke bladen bevatten een gelijkluidende me- dedoeling, dat Z. H. de Paus nog geone aanleiding gevonden hoeft tot opheffing van hot verbod om aan de staatkundige verkiezing deel le nemen. Dc i'holcra-beriehten uit het buiten land zijn over het nlgemeon veel gunstiger. Te Hamburg is de ziekte sterk aan het verminderen en olscht nog slechts een 25-tal slachtoffers per dag. Te Parijs cn te Havre blijlt het op één hoogte. In geheel België verbetert de gezond heidstoestand zoodanig, dal do genees kundige overheid het gevaar als geweken beschouwt. BINNENLAND. In de Tweede Kamer is Dinsdag het Adres van antwoord op de Troonrede onveranderd aangenomen, nadat een paar amendementen, van de heeren Serel en Maokny, waren verworpen. Voor zoover uil hel debat bij de algemeene strekking valt op te maken, acht de Kamer zich bevoegd om, ook mi aanneming der nieuwe Kieswet, overi ge zaken van aanbelang te behandelen. Dc inililairislcii in de Kamer maakt*-» er den minister van Oorlog een verwijt van, dat hij de Legerwct niet genoeg op den voorgrond stelde, waarop de heer Soyffui'dl antwoordde dal die taak veel omvattend is cn hij hij de indiening van de organisatie der landmacht zekerheid zou geven omtrent zijne verdere defen sieplannen. - Donderdag kwam de Koningirt- Regonlcs le 3 uren van Ilct Loo le 's-Gravorihage aan, Ie» einde van de commissie uil de Tweede Kamer h*-t adres van antwoord op de Troonrede in ontvangst te nemen. II. M. koord** te 1.50 weder naar H* t l.oo terug. Maandag vertrekken de Koninginnen naar Wciiiinr, ter bywoning van hel gouden huwelijksfeest van het groot hertogelijk erh'pnar. Zooals men weel is de Groothertogin, prinses Sophia, de tante onzor Koningin. In deze week hebben zich in ons land enkele sporadische gevallen van cholera op meer verspreide plaatsen voorgedaan. Ook le Utrecht zijn een paar gevallen voorgekomen, vermoedelijk veroorzaakt door hel drinken van Vecht water. In de geheclo gemeente Utrecht is nu verboden hot gieren of bemesten vun gronden met sccreolmesl gedurende den lijd vun LI dagen ingaande on Donderdag 2'.l Sept. Overtreding dezer bepaling zal worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 10. Te Maarssen zijn in dc laatste paar dagen vijf personen door eholera aange tast. Twee personen zijn aan de ziekte reeds bezweken. Eén notaris in Friesland heeft op dracht 2!) boerderijen te verkoopen. om dat de hoeren het financieel niet langer kunnen uithouden De handel in fabrieks-aardappelun staal in de Groninger Veenkoloniën ge heel stil, daar de landbouwers niet ge negen zijn Ie leveren legen den prijs, door de fabrikanten vastgesteld. Uil 's-Grnvenhage wordt gemeld •lat bij de periodieke bestuursverkiezing, in plaats van den lieer Vermeulen, di*- em redenen van algemeen belang zieli niet herkiesbaar stelde, tol president van de katholieke Kaïiiorclub is gekozen de heer Ruys van Heeren broek. De heeren Hafltnans en Walter werden als bestuurs leden herkozen. De Minister van Buitenlandsche Zaken brengt Ier algemeene kennis, dat de Pruisische Regeering, met het oog op de cholera, allo bedevaarten uil het buitenland naar Kevelaar heeft verboden. Morgen. 2 October, des namiddags le 5 uren, zul de internationale sport-, vissche.vij- cn pniirdnntenlooTistellmg Ie Scheveningen worden gesloten. De tuin en galerij zullen nog lot des avonds te 10 uren geopend blijven. Plaatselijke Berichten. Amersfoort Po loting voer tie nationale militie zal, wegens erne tjjdeljjk in tie wel gebrachte wijziging, in hel gebouw Atniclliti plaals hebben op 3 November a.s.voor Hoog land des voormiddag* 10 uur. voor Lensden met Stoulcnhurg om II'. uur, voor Soe.-t des namiddags om 11uur en voor Amersfoort lom 2 uur voor hen. wier geslachtsnamen beginnen mol de le'ler A tol cn mei C. en op t November voor de ingeschrevenen, wier ge- alaehlsnamen beginnen met de letter O lol cn mol I)e gemeenteraad alhier heeft Dinsdag namiddag. op voorstel van P. en V.. besloten om de kermis, invallende den it October a. s.. dil jaar niet le houden en ook de paarden- cn veemarkten, die op 17 en 18 October zouden gehouden worden, niet te doen doorgaan. Zooals «Ie burgemeester in dc vorige vergadering reeds, in antwoord aan den heer van Zjjsl, als waar achjjnljjk aankondigde, waren II. cn W. van oordeel, dat er. met hel oog op de tijdsomstan digheden. dit jaar nlloszins termen aanwezig zijn om de kennis niet te houden. Z(j zijn in die meoning versterkt door den inspecteur van hel geneeskundig staatstoezicht voor Gelderland en Ulrecht. die er krachlig opheeft aangedrongen, dat zü den Rami zouden aanbevelen de kennis uit te stellen ol te schorsen, omdat door hel houden van de kermis wellicht het ontslaan van cholera kan worden bevorderd, De inspec teur herin arde daarbij aan do cholera-epidemie van I860, toen in Amersfoort 186 personen zyn Overleden, ten bewijze hoezeer het geweoschl is. al hel mogelijke le doen om het ontstaan van hel eorsle ziektegeval te voorkomen. ■Wat op de kennis van toepassing is, geldt ook. hoewel in mindere innto, van de najnnrs- marklen voor paarden en rundvee. Mondeling diong ile burgemeester daarop nog nader aan, lot beantwoording van eene hérc uitrent door den lieor Bake gemaakte opmerking. Hel feit, dat de cholera zich tlmns sporadisch vertoont in ver schillende gedeelten van ons land, maakl, dut R. en \V. niet de verantwoordelijkheid op zich wilden laden ora in de hand te werken, dat porsonen, op wie geen toezicht kan worden ge houden, de gemeente bezoeken en er samenkomen. Misschien is dat een overmatige, maar toch in ieder gevaleenzeer gebillijkte voorzorgsmaatregel. Het bestuit tot schorsing van de kermis voor ilit om ook de murkteu van paarden en vee in October niet le houden, met U stemmen tegen één, die van den lieer van Beek. Bnarn. Op Donderdag den 27 October a.s. zal alhier in de openbare school *lc toling voor du nationale militie woelen gehouden voor dc jongelingen, die in Januari 1892 zi*n ingeschreven voor *le lichting van hel jaar I ',13. Voor Baarn des voormiddag- om lil'voor Eemnes om II'. uur. voor I.oiKiirecht de« namiddags om 1 uur en voor Bunschoten om 3 uur. De twee loeiden aan de school Eemnes- s TWiig, die reed" cenigcii t(Jd voltooid waren, zjju duur den dislricts-sclioolopzlener onderzocht en iu orde bevonden. Dientengevolge zullen I Hel. in gebruik worden genomen. Mej. Hóller, onderwijzeres aan de Vuursrhc, zal morloopig belusl worden met hel geven van onderwjjs lol 1 Januari a.s.. wanneer bel ge- hccle personeel vohalhg zat Z|jn. Door II. en W. is besloten aan de l.age Vutirscho eene barak voor cholcralijdcrs te bouwen. I in bruoodigilc giond hiervoor wordt duur Jhr. lluscb van Drakesleyn geschonken. Ook zal liet gemeentebestuur 5 nieuwe Nor- Iniipompvn doen slaan, om ook in de achter buurten goed drinkwater le verkrijgen. Tevens zal er op sommige plaatsen dugeljjka duinwater gratis te verkrijgen zjln. Eemnes Door een jager alhier werden in twee schoten negen patrijzen buitgemaakt. Otei liet gebeid is deze streek vrjj wel van wild Even als overal elders is de nnrdappetoogst buitengewoon. Kwaliteit en kwantiteit laten weinig Ie wensclien over, Ziekte kuml bijna onder dil gewas niel voor. De pruzen zyn laag. Hilversum. Zondagmorgen omstreeks 8 uur ontstond er brand op een der bovenkamers van de fraaie villa „Hclln Vista" op den Trom penberg alhier, bewoond door den lieer Schollen. Voor eenigo hulp kuil opdagen, grepen de vlammen met groote snelheid om zich been, zo.eiat welhaast liet gebeele bovenhuis in lichte laaie slond. Toen eindelijk van uit bel dorp de vrijwillige- en de gemeenleljjke brandweer waren aangerukt, kon nog niel dadelijk water gegeven worden. De al.ingenopde waterleiding geschroefd, gaven wel water, doelt tengevolge der lage drukking kon men den vuurpoel op verre na niet tieteiken. Nu lii-t men liet leidingwater iu griiolo kuipen inopen en van daar werd bet door de pompen omboog gedreven. Er viel vuurzee, zoodat bel geheet" gebouw is uitgebrand. Naar uien zegl, zou de brand door een gat- Terwijl couigc kinderen aan de Haven straat alhier op een zwaar kozjjn aan 't spelen waren, viel dit veusklnps om. mei liet gevolg •l il het vijfjarig kindje van II. van Walbeek, dut daar voorbij ging. '*cl kozjjn op het hoold kreeg. Hel kind werd Toor dood weggedragen en ondanks de ijverige pogingen van dr. Godt- lielp, gelukte hel niet de levensgeesten op te wekken. Na korten tijd overleed de arme kleine. - Hij de aanbesteding v-aii bel bouwen ran een doom- wascli- en siriikinrlvhling met ketel huis, machinekamer, schoorsteen, stal voor 4 paarden en verder beschreven werken op een terrein gelegen aan de le Parkstraat te Amster dam is de laagste inschrijving die van den heer J. BeyUnll. alhier, vont f 32.98». De hoogste is 142.9S0. Er waren IS inschrijvingen. - 26 Sept. lie aanvoer lor miandeljjksehe koeienmnrkl was beden vrij belangrijk, vooral ook met bel oog op bel ongunsligo weer. Er was uitstekend vee aan de Ijfn, doch de handel was erg traag en lusteloos. Dc meeste omzet had plaats in het vette veo. dal dan ook tegen goede prjizen van de hand ging. Was de vraag naar kallkoeieu gering, de omzet in gusl vee had al zeer weinig le heteekennn. Voor kalfkocion besteedde men 1130 a f210, f"0 a flOO.cn voor vanrrkocien 170 a f 130. - Vet vee werd betaald niet 76 a 78 els. per KG. le kwak. en 72 a 74 els. 2 kwal. Door de l'trechtsche Wnlerleiding-maal- een watertoren alhier. Voor dil werk waren Ingekomen 13 inschrjjvingsbiljellen. waarbij de langste inschrijver was de lieer A- Zwaan, le Utrecht, voor f 10460. De gunning wordl in beraad gehouden. Ent-en. In een vorig nummer is gameid, dat de alhier aan le leggen lelephoongeleiding d* richting zou nemen langs de Houl-teeg. Daar tegen rezen bezwaren op, zoodal besloten is de ricbling langs dc stoomtram Ie volgen. - Winlerdienstregeling der Gooiscbe Stoom tram, begonnen 1 Oei. 1892: Aankomst te Laren van Amsterdam 8.30, 11.5, 6.10 en 11.95. Vertrek van Laren naar Amsterdam: 6.25, 8.35. 11.10 en 4,35. Aankomst te Laren van Hilversum: 7.3U lalleen 's Maandags), 10.10. 11.50, 1.—, 2.25 mlleen 's Woendags;, 4,35. 7.10. 9.25 on 10.20 (alleen 's Zondags, wanneer dit voor 7 uur 's avonds aan den Hoofdconductenr te Laren gevraagd is.) Verlrek van Laren naar Hilversum: 6.45 (alleen 's Maandags). 8.31, 11.6, 12.5,1.30 i alleen 's Woensdags), 3.26, 6.10, 8.26 en 9.30 op conditie als boven. Wjjkerk. Van 1 October tot ultimo April varen de beurtschepen van Nijkerk naar Amsterdam vice-versa Iweemaals 's weeks, en wel van Nijkerk des Maandags en Donderdags, 's namiddags om vier uur. Van Amsterdam, des Dinsdags on Vrijdags 's namiddags utn drie uur.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 2