MAURITZ DE JONG WINKELHUIS, Gen Bakkersknecht Liingen C°, Bordeaux Wijnen. Rundvleeseh. Wollen-, Katoenen- en Moltondekens. Opruiming van Velocipedes D. H. EIJSINK, Harderwijk Door de politie is Zaterdagavond aan liet Centraal Spoorwegstation alhier beslag gelegd op een verzending van ruim 1500 spreeu wen, welke bestemd waren voor Amsterdam en Luik. Tegen de vervoerders is eene vervolging ingesteld. Barneveld. Vrijdagavond is een cavalerist, die gewoonlijk de brieven, die met de laatste po-l te Voorlhuizon (gom. Barneveld) aankomen, voor de lcgerplaatst te Milligcli iilluiall, hji eerst- genoemde plants, door do duisternis misleid, op een hoop sleenen, die aan den kant van den weg lag, gereden, waardoor paard en ruiter zoo'n ongclukkigcn val deden, dut liet dier terstond dood was. en de ruiter erg bloedend onder het paard werd uitgehaald. De gemeente geneesheer van Voorthuizen, die liet eerst hulp verleende, verklaarde*, dat zijn toestand ïoO wus. dat lijj niet naar liet kamp mocht vervoerd De loting der voor de Nationale Militie ingeschrevenen zal alhier geschieden voor die d"i' gemeenten ftcherpenzcei cn Barneveld, op Woens dag dun 20 October e. k„ als gemeente Seller- penzeel ten D'.- 's voornildditgs en gemeente Barneveld ten 1U uur 's voormiddags. Voeueudna). •- markt hesleedde n f90, guste vaarzci ISO a f 110, kalveren I lil De handel was vlug. Apeldoorn. Het lijdelijke Hijkstelegraafkan- loor op Het Loois. met iugang van I October, geopend tuet een dagelijksehen dienst van uur voor- tol S' uur namiddags. Tot gemeente-geneesliei-ren zijn benoemd de boeren L. I'ol, arts. tijdelijk gemeente-genees heer en dr. H. C. (leuken, beiden alhier. niet liet oog op de cholera, naar aniileiding van een request van de gezondheids- en cholera- commissie en een schrijven van den inspecteur van den geneeskundigen dienst, dit jaar de jaar markt alhier en do kermis te Beekbergen en Locnen, niet lo doen doorgaan. - 2S Sopt. Ter veemarkt besteedde men de volgende prijzen: neurende koeien f"0 a ft 10. guste dito 1 50 a 175, drachtige vaarzen fOO a f80, guste pinken :10 allo, I jingo -lieren f 15 a f25. kalveren 115 a 130. Handel luste loos. Zoist. Er komen in deze gemecnle. in do laatste dagen, verscheiden gevallen van mazelen voor. De ziektegevallen zjju echter alle van een goedaardig karaktersterfgevallen kwamen nog N'a eene korte ongesteldheid is alhier in den ouderdom van lljjna 43 jaren overleden jlir. A. Th. M. van Asoh van Wijck. in leven notaris te Utrecht en lid der Provinciale Stalen. Kerknieuws. Z. D. Hongw. de aartsbisschop van Utrecht zal den 19en October c.k. de nieuwe kerk te Raalte consacreeren. De kerk is gebouwd in gothiwhen stijl, naar de plannen van den lieer Tcpc. te Rijsonburg. Z. I), Hw. de aai tsbissehop van Utrecht heelt benoemd: tot pastoor der parochie van den II. Martinus Ie liolsward den weleerw. p. fr. W. I'. C. Aldienliuystot pastoor Ie Vragender den weleerw. p. Ir. W. Verhooks: lol assistent der par. van den H. Martinus te Bolsward del. weleerw. p. fr. W. C. De Koiizer, eervol ontsla gen pastoor derzelfde parochie; lot kapelaan te Gorinrhein den weleerw. p. fr O. Van Velzen tot kapelaan der parochie van den H. Martinus te Arnhem den weleerw. heer M. H Itademaker tot kapelaan te Vleuten den weleerw. heer A. C. H. Vossenaar: lot kapelaan te Didam den weleerw. heer B. Muldertot kapelaan te Borne den weleerw. heer J. G. H. Bcntlatot kapelaan te Ootmarsum den weleerw. heerJ H.Sauveur. en lot assistent te Kloosterburen den weleerw. heer H. Campman. Gemengde berichten. Een 11-jarige bengel, die zijn handen inaar niet thuis kon houden, had Dinsdag zonder erg al spelende zijn vinger gestoken in een ijzeren oog der brugleuning van de Eenhoornsluis te Amsterdam. Men denke z'cli den schrik van den knaap, toen hjj zijn vinger niet meer los kon krjigen «n tiii, hoeveel moeite hij ook deed, ge vangen bleef. Hoe meer hij trok. hoe meer de vinger opzwol en hoe geringer de kans werd om zich los Ie wringen. De voorbijgangers, op zijn angstkreten toego- Ioopen. moesten er bij te pas komen, maar 't hielp niet veel: de leuning hield den knaap men- doogenlons gcrangen. Eindeljjk kwam er een op hel snuggere idéé om den gezwollen vinger met koud waler te betten. En zoo geschiedde het. met het blijde resultaat, dat de vinger slonk en de knaap, dank zjj deze nieuwste toepassing van de Kneippsche methode, aan zijn gevangenschap een eind kon Op den OosterspooTweg, baanvak Amster dam— Weesp, heelt Dinsdagavond een droevig ongeluk plaats gehad. Door het ontsporen van een zandtrein, eenigen lijd geleden, was de lijn ter hoogte van hel Merwcde-kanaal onveilig geworden en moesten alle trainen, uit Amsterdam komende, in plaats van op rechter- op linker-spoor loopen, om langs eer, kruisspoor voorbjj de plaats der ontsporing nabij Weesp weder in hel juiste spoor te komen. Deze verkeerde stand der sporen was aan drie spoorwegwerkers onbekend, zoodal dezen dan ook, zich veilig wanende, zich langs linker spoor in de richting naar Weesp huiswaarts begaven, oen zjj door den sneltrein van 6.19 van Amster dam plotseling in der. rug werden aangereden. Eén had onverwachts bet gevaar gezien en was zjjwaarts uit gesprongen, doch de tweeandereD, Bil het spnogen van de stoomtram is Dinsdagnacht K, Loosekoot, te Eist. daaronder geraakt en zéó zwaar verwond, dat hjj spoedig daarop is overleden. Toen ,1e gemeente-genees- lieer van Ithenen ter plaatse kwam, was de ongelukkige reeds een lijk. Bij dit onheil ont- Hilversum zal niet 1 Oct. niemand lot de perrons of de wachtkamers worden toegelaten, die niet voor. zien Is van een behoorlijk plaatsbewijs of een perron-kaartje, voor een halve stuiver aan de lokketten verkrijgbaar ten bate van bel onder steuningsfonds van de beambten der Maat schappij. Te Leiden is volgens hot I). de lieer M. II. F. liet slachtoffer geworden tan een moord aanslag. Een huurder van een zijner perreclcn. .n de pracli-vh ambachtsschool, die geh-gen aan de Woiilcrcnliriig, tieumhto wegens v uil zjine woning was bedreigd, wachtte te onge veer 3 uren genoemden F. op in de nabilheid vun diens woning aan de Hougewoertl, nullij de Kraoierstraat. Met een scherp mes bracht liii hem verscheidene wonden toe aan voor hoofd, armen en horst, waarvan vooral die aan het hoofd gevaarlijk worden geacht. De verwonde werd in zijne woning overgebracht en hem werd lieelkundige hulp verleend. Te ruim 5 uren was de patient nog niet tul lie- wuslzjjn teruggekeerd. Do dader is in hechtenis genomen. Een werkstaking om lager loon is, lino ongelooflijk liet ook moge schijnen, toch ook al eens voorgekomen. In I8s? gingen de sok- koiironkors te Oadliv, een dorp hij Leicester, werken voor 7', percent minder dun hel loon te Leicester bedroeg, lie arbeiders ii, die stad, bevreesd voor de nadoelige gevolgen vun hel groote loonsverschil, stelden hunnen patroons ar Oadliv il afgewezer 5 pCt. V. a toen dat v, Ingezonden Ueuellte Itedaetic. ir liet volgende i plaatsing, en wel ingezonden schrijven in het lezer van .Do Eeiillnitlo" niet worden. Ier voorkoming cell ier van misverstand acht ik liet wensrholjjlt liet bewuste bericht eerst nog te doen voorafgaan. ,IUtjemnukers. - Te Saint Pon, een dorpje aan de liartempe. een onbeduidend riviertje in het Noorden van Frankrijk, beslaat geen kerk. Een heilig beeld, dal daai in liet dorp in luioge waarde wordt gehouden, wordt daarom eenvou dig in oen hoek van een der dorpswoningen bewaard, liet is een oud houten beeld, afschu welijk beschilderd, dut, wanneer de regen zich wal al Ie lang laai wachten, in plcehtigc(n) op tocht wordt rondgedragen, Verhoort liet beeld oneerbiedig in Oi-n kleine'naburige fontein ge dompeld, onder de bedreiging ,hct lo zullen verdrinken." Dal) komt natuurlijk de regen dadelijk Op lielgccn als aantcekening door mij daar aan was toegevoegd, en op de noot, die de Hedaelie van .De Ecmliode" daaronder plaats te, antwoordt de Redactie van de Sieutre AintrefooeUche Courtin! .Hoenu, ón inzender én redactie hoven ver meld berichtje in verhand kunnen brengen met de Katholieke Kerk is ons een raadsel. Of zjjn, volgens hen, alleen Katholieken lot dwaasheden. L. Er w n het berichtje toch over geenerlei godsdienstige gezindte gesp roken. Onzes inziens is hel dan ook veel meer waarschijnlijk, dal bedoeld gebruik uit het hcidensche tijdperk slamt. Was er ook maar eenigszins op geduid, dat be doeld beeld tol een R. Kath. Kerk behoorde, wjj zouden de laatsten zijn geweest, om liet berichtje te plaatsen. De .Yirum Amtrsfoorlsche Courant is geen schendblad en hare redactie is liberaal genoeg om de godsdienstige overtui ging van andersdenkenden te respecteeren. Kan de redactie van de Etmbode dat ook van zicli zelf getuigen? .Wij nainen nimmer artikelen of berichten op, waarin met nnderer eredienst den draak werd gestoken o! gespot. Kan de redactie van de Etmbode ook dat ons nazeggen? Het ligt niet op onzen weg geloofshaat aan to wakkeren of te kweetendit is in ome oogen verachtelijk. Ingezonden stukjes als het bovenaangehaalde uit Je EtmboJe, doen zulks echter wel. Hepen, diq_ het schreef, bad waarlijk wel wat v iardigcr mogen zijn. want niet ons, maar defnlgeen, die baar voerde, heeft zij gebrandmerkt. En hier mede eindigen wij dit onverkwikkelijk debat. Wal ook het antwoord er op moge zijn, wij zullen zwjjgen, want nogmaals .godsdiensttwist hoort ie onze kolommen niet thuis." Hier zjj de vraag herhaaldkan het onhc- In bedoeld bericht wordldoor het blad beweerd, datin genoemd dorpje geen kerk bestaat, en omdat daar geen kerk beslaat, wordt een heilig beeld in een hoek van een boerenwoning bewaard. Ware er dus een kerk, dan zou dit heilig beeld daarin geplaatst wordeneen andere conclusie is niet denkbaar. Nu zijn mijns inziens de vra gen gewettigdAan welken eeredicnsl zou liet blad die kerk daar ter plaatse willen loewjjzen? Is hel blad geheel onbekend inel de eenige godsdienstige gezindte in Frankrijk, die met een godvruchtig doel bij sommige gelegenhaden plechtige optochten houdt, waarin afbeeldingen van Heiligen worden rondgedragen, en aldus vereerd? Is hel blad er soms geheel onkundig tan. dat zijn liberale collega's vaak de Katho lieken hel dwaze verwijl naar het hoofd slinge ren. dal zjj heelden aanbidden? Voor liet blad is het een raadsol hoe én inzender én redactie liet berichtje in verband kunnen brengen met de Katholieke Kerk en een weinig verder zegt het zelf: Was er ook lunar eenigszins op geduid, dal bedoeld liecld (heilig beeld) tol een R. Kath. kerk behoorde, w{j zouden de laatsten zjjn geweest om het te plaatsen. Door dus alleen de woorden It. Kalli. voor kerk Ie plaatsen, bestond er, volgens de eigen bekentenis van liet lil.nl, een dogeljjk verhand in liet geheel en werd het bericht voor ,1e Katholieken beleedigend. Laai hel blad nu ten overvloede nog cena beproeven door in plaats van R. Kath. voor bet woord kerk eens Froleslantsrbe, Joodsche of den naam van een andere godsdienstige gezindte te schrijven, of daarmede eenig verband in het bericht Ie brengen is, en of 'iet daarmede beleedigend voor een dier godsdiensligc gezindten worden kan. Snoevunop eerbiediging van de godsdienstige overtuiging van anderen, na vooraf zijn lezers bovenstaand bericht te hclihen voorgehouden, behoort zeker tot de liberale deugden der Hedaelie van het blad. Toch, met zich op die u'üze van de zaak af te maken, en niet minder ook veel meer waarschijnlijk, dat bedoeld ge bruik uit liet heidensch tijdperk stainl." maakt men zich eenvoudig lielacheljik. De verwaandheid, waarmede liet blad zjjn schrijven besluit, doet mji denken aan een kcr- mislield. die al zjjn wijsheid voor zjin tent heeft nek' zich achter liet z. En hiermede basta Voor de plaatsing vj oprechten dunk. gaat. il bovenstaande niijll blanke kle,"l der onschuld, en ons toeroept kunt gij dal ook V daarover willen wjj natuur lijk geen Woorden verspillen laat anderen voor nu- getuigen. Hst>.) Burgerlijke Standen. Gemeente Amersfoort. Gkihihkü 25 Sept. Jacob Daniel, z. van .,lll(|,eftus vail de BiezlillllOS en Gjjshortjo Itnn- kuiiip. Stcphanus Auliinius, z. vun l'icler en Mjinljn van Daal. 21 Sept. Ilendrlkii ia, >1. vim (toenails de Huijlor en Calharina •dus van Hekkiun en Aulje Uornelisse. •pi. t.iirollnii Maria Theodora, d. van rilns Atilimius de Leeuw en Anna Maria Sept. Evert Huis en Martha liiirinu van LeU"Illlnrsl, Barlcle Hui-lafs Hoeve en Aaltje van Eek, iruiie wo 28 Sept. Leopoldus Egte-rlus Heers ••o Johanna van den Hoogcii. - Gerardus llendrieus Lowcnslejjp en Johanna Kruanen. V21 Sept. Anionic Kuiileiiliurg, 27 23 Sect. Cornells van Raiiiselaiir, van Jannetje Vonk. 25 Sent, wing, kind in. g. van Sander Kra Gemeente Hoogland. GinioiivS: Maria, dr, van lieruardusSehonnder- OsiuiiTiiiii'ivii: llendrlkus do Goujjer met Williehiilna Huyskes. Gemeente Leusden. OvkiilcdesWilleinpju Schreuder. 22 j. Gcrril Timmerman, 16 j. Gemeente Banrn. OverledenMaria Elisabeth, 9 in- d. van Til. Thiclcn on Tli. de Vrees. - Willem Veld huizen. 33 j., eelilgen. van J. II. Oustcrbcck. drietje, 15 d.. d. van J. Dorlund en E. Nieuwen- Gemeente Hilversum. Joseph Andreas Johannes Bon- gers en Grietje Bus, wed. van Johannes Jak. Hcndrikus van Tol en Antonia Veldineijer. GeborenCornells, z. van Cornell! l'eet en Melje Boel. Franciscus Adrianus Maria, z. van Bartholomew: Franriscusllurknians en Joanna Maria Christina Zwijsen. Johannes Gerardus Theodoras, z. van Antonius Tilhurgs en Theo dora Schollen. -- Teunlje, d. van Jacobus dc ItondcenTijmetje Lagerwee. - Itudulpli Arnold Gerhard, z. van Frans Willem Bernard liaron Sloel tot Everlo en Cornelia Antonia Maria Goin- pertz. Peter, z. van Hcndrikus Jansen en llendrika l'elrouella Over ng. - Anna, d. van Hcinderl Buitenheek cu Aaltje van Daalde- ren. - Upsherlh», '1. van 1 liuinen do Noojjcn Wilhelmina de Ituig. C,melis, z. van Dirk van dc Hoest on Johanna Bouwhuis. OverledenJohanna Sophia, 3 w„ d. vuil Middag en Gesina llogiillhilk. Fi'uneis- cus Thomas, van Os en l'elrnnella Jacoba Grob. - Alida Johanna, 1 j. en 6 in- d. van Piel Frans Hen drik Ockers en Elisabeth Maria Fransz. Jan de Hoer, 7U j-, eclrtgen. van Elisabeth Sinallen- burg. Gemeente Blaricum. Geboren Elberta Elizabeth, d. van Anlhonie Tak en Cornelia Emerentia van Thienen. OverledenGeziena Geerlnrida Christina Hoog klimmer, 71 j- wed. van Adrianus Brainwisch Maatjes. Gemeente Laren. Getrouwd Menso Wilmink en Geerarda Calis. Gemeente Naarden. Geboren: Hendrik, z. van Hendrik Schippers en Johanna Rebel. Overleden Jacques, 15 d„ z. van Iluurd de Groot en Dirkje Fokkens. Jan, 2 in., z. van Hendrik van Voorlhnijzcn en Elisabeth Xickork. Gemeente Bussum. Osdertrocwu Herman Pieter Loggere, van Amsterdam, en Hillejonda Johanna Claus, Geboren: Gerardus Johannes, z. van Gerardus Fokker en Christina Wilhelmina vau der Hijden. Gerardus Henrir.us, z. vau Hendrik Sibbing en Teuntje Willard. Gerrit Gerardus AutoDius, z. van Gerardus dc Leeuw en Jacoba Reiniar Ides. Hendrika Johanna, dr. van Conrelis Fokker en Emmcljc Kippersluis. - Dirk Hendrik, z. van Gerardus de Tries en Elisabeth Charlotte Roodhujjzen. Ovehledes: Teunis. 7 m., i. van Jan Bakker en Jaunljc Ruisch. Gemeente Nijkerk. Bevuilen Cornelia van Esveld, gcb. van Zoe- ren, z. Teunisjo van Heil, geli. Kraaji, z. Elisabeth van de Pol, geb. Vedder, z. - I,ijsje van Drie. goh. Hooper, d. - Hendrika Kuis, geb. van den Hazel, d. Peetje van don Brom, geli. Bos, z. V Gemeente Harderwijk. Ondertrouwdlleijndert van lljjk en Maartjc Geboren Willem, z. van Mcjjnderl Jansen en Gesina Visser. Geertje, d. van Jacob van Momlfrans en Gorritje BonlmlT. - Peter, z. van llendrieus Jaeohus van de Weger en Harmpjen van de Poppe. - Gerrit, z. van Nu ij Kleerma ker en Janneljen van Beekhuizen. Overleden Gerrit Smit, wedr. van Jannetje Besselen. 63 j. Gemeente Barneveld. Bevallen Geertruiila Willemars. geh. Sehuclcr d. Innnelje van Dautselaar, goh. Hei, z. Gijsbertjc van de Kuilen, geh, Klaassen, d. - Geertruiila Brouwer, geb. van Polen, d. Ondertrouwt! Jan van Wcsterlnak en Ger- harda van de Velden. Teunis van Mcorvehl en Annetje Jonker. Steven Rnelofsen, weilr. vun Maurljo Verhoef, en tlendrikjo van de Munt. Getrouwd Bartus van Efl'rink mat Dinn van Ham. Overleden Gerard de Roller, Sm. Anna Arenda van Ec, w. Gemeente Apeldoorn. OatiERTnouwuA. v. d. Bos en J. v. Heek. Getrouwd S. Modderkolk mei J. Holdjjk. Bevau.es f!. Blom. geli. Huising», z. A. Vincent, geb. van Assell, z. II. Mulder, geb. Ilronkliorst, z. G. I', Klcvcrwol, geh. Huis in 'l veld, d. A. Wegeril, goh. van der Kuil, lovenl. D. Mekenkamp, goh. de Graaf, ml. - J. Timmer, geh. van Overboek, z. Brink, geb. v. Schooien, z. - (i. v. Heek. Greofliorst, d. - M, r. d. Hovenkiunp, goh, v. Sloolen, d. OvEni.KliENJ. H. Dekker. 10 nul. - II. tulhier, 14 md. P. G. Neulclionni, weilr. Hnrljes, 72 j. - G. van Essen, 6 nul. - W. Kamphuis. 3 nul. - H. Upt den Bogaard, 5 i. E. J v. Assell, IS md. H. Schotpoort, jaar. 340ste Staats-Loterij. VIJFDE KLASSE. (Derde week.) Trekking vail 27 30 September. (3900 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amorsfourl zuil aan de navolgende nummers te liourl ge- Prijzen van f-lOO op no. 4725 on 4748. Prijzen van f 100 op no. 5958 6923 7680 en 15554. Prijzen van 170. 4745 4762 4704 6935 6951 768(1 7694 7712 13499 13508 13509 14617 14621 14632 14644 14657 14678 14699 15515 15522 15524 15545 15548_ 15550 IB575 15579 151)87 19531 19539 Ie zamen 3b prijzen. Zonder prjjs zijn uitgetrokken 4679 4684 4726 4732 4743 4751 4755 *763 4764 4766 5953 5966 5970 6928 6929 6932 6937 6938 6942 6947 6953 0969 7684 7689 7699 77(12 77115 77(17 7713 7717 7723 7735 13492 13198 13513 13518 13521 13523 13524 13534 13510 146(13 1461(1 11611 11619 1403S 14046 14667 14674 14676 14679 14689 14682 14686 14692 14093 15497 15512 15510 15529 15528 155211 15530 15538 15542 15549 15551 15553 15560 15566 15574 15581 15586 15589 15594 19524 19527 19539 19540 19511 195*8 19560 19562 19563 1956* 19567 19573 19579 en 19595, Nevens de premie van f 30,000 voor den huilst uitkomenden prps van flOOO "I honger, en gelrokkcn lot, zjjii iiigebleveude hoofdprij zen van 15,000. f2000, 2 vun f1500, 1* van f1009, 22 van f-400, 21 van 1200, *4 van 1100 i-8 Oct. i 1051 v Volgende trekkingen geschieden vi Arivertentïën. Voor de menigvuldige bewijzen van belangstelling, ondervonden zoowel bij ziekte als bij overlijden van onze geliefde Dochter, betuigen wij onzen hartelijker! dank. W. STORK, J. STORK- Enninoa. Amehsfoout, Sept. '92. De Notaris C. A. VAN BI.ARICTJM 'w te Amersfoort, is voorne- uenrens, op Zaterdag, den 1 Octo ber 1892, des avonds ten 7 nor, in liet koffiehuis ,Hkt Valkje" aldaar, in het openbaar te VERKOOPEN: Het goed ter nering staand wijk F. No. 11, waarin de affaire in HOEDEN en PETTEN met goed succes wordt uitgeoefend, met erf en plaatsje te Amersfoort, aan de Lungestraat, kad. sect. E No. 774, groot 77 centiaren. Aanvaarding en betaling der kooppen ningen 2 Januari 1893. Te bezichtigen Dinsdags, Don derdags en den dag der verkooping van 10 tot 12 en 2 lot 4 uur. Breeder bij biljetten. De Notaris A. N. J. VOS, te Amersfoort, zal o|i Woensdag, 5 October 1892, ties voormiddags ten 10 ure, in de herberg van TEUNIS RUITENBEEK, te Ifamersveld, gemeente Leusden, in het openbaar a contant verkoopen Ongeveer 30 perceelen Klinket-puin in de gemeente Leusden, liggende van af den Heiligenberg over llamersveld tol tie Halte van Lensden. Dinsdag 4 October behoorlijk geiiotn- R. K., biedt zich aan, van goede getuigen voorzien, hetzij direct of met NOVEMBER. Brieven franco onder letter H. aan het bureau dezer Courant. Wijnhandelaren, Heiligenbergerweg, I. 48. J. Chaigneau C", Bordeaux. per flcsr.li afgerond. f 1,75 Chateau Margaux Pauillac Chateau St. Pierre Barsac Haut Sauternes Bergerac Muscat Lunel. 2,25 2,75 1,50 2,75 1,— 1,50 De ondergeteekende heeft tie eer zijne gerichte begunsti gers te berichten, dal bij hem verkrijg baar is puik best Lapjes, Gehakt en Rollades, 35 Ct. en Biefstuk 50 Ct. per half kilo. J. J. H. PUTMAN, Hook L V. Kerkhof. befieht de ontvangst eener zeer groote partij Veeren- en Kapokbedden in alle prijzen. Voor bedeeling aan armen wordt eene extra korting toegestaan. wegeus liet vergevorderde seisoen vttn eenige NIEUWE RIJWIELEN met gewone cushion en pneumatic-banden met 30 en 40korting, en een jaar garantie. 20 stuks gebruikte solide machines van af f 40. RIJ Heiligenbergweg, Amersfoort. rcparaiieinrlchting veor véiocipddes en

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 3