Blookers Cacao, J. SCHULMAN, er Wollen Winter-aptikelen Hospitaallinnen of kraambeddoek Gevoerde en niet gevoerde IMennandcn. firmaJ. Gr. Thies, op den Dof. onderstaande koffie. Dof, Ant. Stöcker, Amersfoort. LANGESTRAAT, hoek Gracht, F44. J. van Wessum, Tricot- en Wollen Goederen. NAJAARSARTIKELEN, Botti De Reuver, Kneipp-Malzkoffie Najaars- en Winterartikelen, Grebrs. Hamers. RLOOKER's CACAO, Harde Olie en Loog* C. cl. DE KONING Snijmachines. P. S. DE GROOT, LANGESTRAAT F 54. GOUDEN DAMES-REMONTOIRS met twee jaar garantie a f 18,— Zilveren Dames-Remontoirs met twee jaar garantie a flO,— ZILVEREN HEEREN-HORLOGES met twee jaar garantie a f9,50. TEN KANTORE VAN HAMERS G", te Amersfoort, Koningstraat bij het plantsoen, D 35, wordt gezorgd voor het aankoopen en verkoopen van Effecten, de uitbetaling van Coupons, het aan nemen en uitgeven van gelden in prolongatie enz. De ondergeteekende heeft een groote zending KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN, MUTSEN, PETTEN, ONTVANGEN. MANCHETTEN, KAPERS en MOFJES, POLSJES, KINDER -BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN, MANS-BORSTROKKEN VILTENPANTOFFELS, mol en zonder lederen zolen, in alle u .8 De qualiteil is goe.I en de prijzen zeer laag. Alsmedeprima WITTE, GEKLEURDE en GESTREEPTE 5 Krimpvrije Engelsche Brei- en Rokkenwol. g. -£ g Sajetten en andere woUen Garens. n De door mij sedert veertig jaren in den handel gebrachte I ECHTE COCOS ZEEP wordt van heden af bij mij, als ook bij mijne Depóts vctkrijgbaar 5 gesteld a 80 ets. per dozijn en S ets. per stuk. "S Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket en op de Zeep geplaatst is. II. J. BONNIER, Verkoopbuis op den Hof, Amersfoort. Gewaste taf (brum.) Toile cirée (geel en soepel.) in en breedte. Diverse TAFELWASDOEKEN, in dof en geglansd en "l,. Effen en gestreept Lancaster voor rolgordijnen. Aanbevelend, Drink uitsluitend Deze zijn zuiver, krachtig, ènonvervalscht. èn alle week versch gebrand. late soort gebrande l'KEAAUKK KOFFIK 75 ('1. per 5 oiih. «5 C t. per 5 Zuiver smakend 2de soort 55 C't. per 5 ons. in cue suuri no Alle bjj 6 pond 2'/. Ct. per S ons minder. BESTE GROOTE ROZIJNEN 10 Ct. p.pond. Gemalen Notenmnscaat, voordeelig. gemakkelijk en eindelijk, p. strooi busje 10 Ct. Lucifers 4'i> Ct. per pak. Petroleum 00 Ct. per IV kan. Vraag OLIE en LOOG (merk Waichmoisjes) waarvan hel slcl 10 Cenl, 10 pond beate zeep oplever! Bijstbalen 20 Ct. cu iiiuiauL toniu-n van 35 en fl.GO. Nederlandsche MaatschappU Agent te Brandverzekering te TIEL. H. R. STRUVE, Candidaat-notaris. 'Vergeet dit adres niet bij het KOOPEN en REPAREEREN van Goud- en Zilverwerken, Jn /eelen, Bloedkoralen, Gemonteerd Kristal en Lederwerk, HorlogesPendules. Wekkers, Regulateurs en Klokken. Groots Sorteering. Sollede Artikelen. Wetjes en degelijk repareeren tegen billijke prijzen vindt men li|j Horlogerie, Graveur, Goud- e». Zilverwerker. Langestraat, hoek Gracht, F 44. ONTVANGEN BE NIEUWE bestaande In een ruliiie keuze wollen blouses, trieul-lailles, lama, wollen en gestreepte satijnen rokken, dames- en kinder wollen doeken, alle soorten glacl en tricot-bnndschneiieii. kousen, caehenez, kapjes en kapers, brei- en rokkenwol. Grootste sorteering in olie soorten Trieot Ondergoederen, van af het goedkoopste tot het beste. Normaal Jaeger-broeken en borstrokken, Ileereunrlikelen enz Aanbevelend, Langestraat hoek Zevenhuizen, AMERSFOORT. Kathreiner's (uit het beste Beiersche Mout bereid) Is de beste, goedkoopste en voed zaamste volksdrank. Verkoopprijs 27'/' ct. per pakje 15 ct. per pakje vai Bij mlnslcm 100 Ko. franco door gohei Verkrijgbaar bij alle voorname Kruideniers Drogisten. Te Amersfoort bij H. SCHIMMEI. en ANTON STÖCKER. Verdere inlichlingen en monsters verstrekt: Kathreiner's Centraal-Depot voor Nederland Ningel 550—552, Amsterdam. tMMfaMMwaraw Ontvangen in groote keuze, de nieuwe als: BIBER, ONDULÉ. FLOCONÉ, RATI NÉ. DUFFEL, BEVER. WOLLEN- en HALFWOLLEN RANDBEVERS, EFFEN- en GERUITE DAMESLAKENS, EFFEN- en GESTREEPTE FLANELLEN voor JAPONNEN en BLOUSES, enz. enz. Groote sorteering in Wollen, Gestikte en Molton Dekens, van af de goedkoopste lot de fijnsle quaiiteit. Matrassen, Veeren- en Kapok-bedden. AMERSFOORT, September 189:2. 't fijnste merk, niet los (per ons) verkrijgbaar, maar uilsluitend in gesloten bussen. De verkoop neemt dagelijks toe. want de prijzen zijn slechts f160 f0 85 f 0.45 pr kilo bus pr kilo bus pr kilo bus. Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te mtken is. hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig. 't fijnste merk. in een stuk. Geen fleschjes meer. Groot gemak en ook geen gevaar. Men doel het stukje in een pot, giet er 3 A 4 liter heet water bij, roert even tot het gebonden is, en de verkregen ZEEP is gelijk aan de reeds bekende. PRIJS 10 CENTS. Wederverkoopers flink rabat, KAMPSTRAAT (hoek Koningstraat). WAARSCHUWING. Herhaalde malen is het den ondergeteekende voorgekomen, dat naaimachines hem ter reparatie gebracht, de eigenaars dezer naaimachines in den waan verkeerden, bezitters te zijn van de reeds verscheidene jaren als solied bekende Amerikaansche naaimachines van THE SINGER MANUFACTURING Co te Aeic-York, terwijl intusschen bleek aan hen een Duitsch fabrikaat onder 'den naam van verbeterde Singer, Singer systeem of andere benaming was verkocht geworden. Hij acht zich dus verplicht, belanghebbenden ernstig te waarschuwen, dat, indien men een ORIG1NEELE SINGER NAAIMACHINE van THE SINGER MANUFACTURING Co. Ie Neic-York wenscht te koppen, goed toe te zS at geent Duitsch fabrikaat in de handen wordt gesiopt, dal op iedere plaats slechts een verkooper der echte Singernaaimachines gevestigd is, en voor Amers foort en omstreken uitsluitend ook op wekelijksche afbetaling van een ruiden te bekomen z\jn bij den ondergeteekende, 6. VAN EDE, 3 34 Ungwlrut hMk StoovMtmt. De ondergeteekende beveelt zich weder beleefdelijk aan tot het leveren van STROO- en WORTELSNIJDERS en CORBETT's GRAANMOLENS voor hand en paardenkiacht, voor denzelfden prijs als aan de fabr:»kei> of magazijnen. Voor deugdelijkheid wordt ingestaan BIJ J. van de Weijer, Wagenmaker en draaier, NIJKERK. Boek- en Papierhandel. 't Zand bij bet Blcemendat. ASEIlSFOORT. Beelden, wit en gekleurd. Kruinen, met en zonder «tolpea. KER.,80EKEN.in allo prijzan en soorten. PLATEN VOOR SCHILDERIJEN. ROZENKRANSEN es DOFJES. SCHRIJFBOEKEN VOOR KANTOOR EN WINKEL, ZAK- EN OPSCHRIIFBOEKIES. POSTPAPIER EN E VELOPPES, DOOZEN PAPIER. LEVERING VAN BINDWERK, BOEK- El STEiüDRIlWKKI. BLOEMPAI'IEIR. Inkten, Lijm. Pennen en Penhouders. VOORDRACHTEN VOOR BRUILOFTEN en andere FEESTEN. Muziekpapier, Rekeningpapier. LKF.NBIRI.IOTHF.KK. Plaatsing van Adverlentiln In alle couranlen. BIDPRENTJES ROUWPAPIER EN ENVELOPPES. GRAFKRANSEN Aluin iwg opcugeste Katholieke Illustratie. Fr(js per jaargang f3.60, vrachtvrij per post f4.00. Aan de ii.loeke-.ing op dezen jaargang is, uitgeloofd, en kostelooss Fremie, Ie g plaat» Christophorus Columbus, de Ontdekker der Nieuwe Wereld, duor J. R, VAN DER LANS. Opgcluisteni door minstens 25 groote en kleine platen. Als prjjzen voor den eersten Rebus zjjn uitgeloofd SO Kantoorklokjes met wekker, Aan den tweeden Rebus ijjn als prijzen verbonden 10 Barometers met thermometer. ZÊKBP V"1 'rage Irr image het alom ter- V spreidt prospectus. TE KOOP te Amersfoort: EEN BLOK HUIZEN (8 woningen) met Grond aan het St. Janskerkhof. EENIGE BOUWTERREINEN buiten de Koppelpoort. EEN HEERENHUIS met TUIN aan het Zand. Een HUIS, waarin bakkerij, met groo- ten TUIN, aan de Kampstraat TE HUUR: EEN HEERENHUIS mei TUINTJE de Cakelaar te Amersfoort, die zich belast met het koopen en verkoopen, assureeren, administreeren en taxeeren van roerende en onroe rende goederen en het bezorgen gelden op hgpothek. ALMANAK OER WEEK Feest v. d H. Rozenkrans. Spoorwegen. Winterdienst. Vertrek nit AMERSFOORT naar AMSTERDAM: •7.8, •7,50, 8,17, *8,34, 9,57,10,55. «11- ^T^-ioaÓ3'43'*5'43' 5'5i' 7-38'8;s3' naar UTRECHT: 'alleen s Zaterdags), li (dag. beh. 'sZaterd. en Zond.) 8» 93I5" ,0,5°' 4'56. 5.53. M3, naar ZWOLLE: 6,46, 8.S5, 9,17, 11,46, 5,38, 7,S0, 9 31 naar ZUTFEN 8,24, 9,18, 11,45, 4,8. 7,12, 9,31. naar RESTEREN 6,4o, 8,o0,11,44. 1,3,4,16,9,32. T*D 9t**1 rrrtrekkaad. tr.ta«a •t)o mei ..o Aankomst te AMERSFOORT uit AMSTERDAM 18.17, '8,46, 9,10,10,13, 11.34, *11.40 9 26 *11 28' *4'14' 5'35, *6,9, 7'7, *9,J3' uit UTRECHT: 6,40, 8,17, 9,12, 11,41. f,1, 5,30. 7,6,7,16,9,28. uit ZWOLLE: 6,35 (alleen s Zaterdags uit Nijkerk.) 8,11, 10,20, 10,47, 2,26, 4.50. 8,15, 9,16. uit ZUTFEN: 8.11, 9,53, 11,9, 2,27, 5.47. 7,34, 9,25. uit RESTEREN 8,30,10.54, 2,2, 5,39,8,21, 10,35. Snelpersdrukker^ van A. J. M

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 4