Blooker's Cacao, MAÜRITZ DE JONG Inboedel. J. SCHULMAN, IS. Lüngen C°, P. S. DE «ROOT, 0. RC0D3STEIN, vau D. H. EIJSINK, Kneipp-Malzkoffie Harde Olie en Loog C. J. DE KONING PORTUGAL. Hoeders van Portugeescbe fondsen Maurits W. F. J. de Jong, Gfoedkoope BAZAR, G-ebr. H. v. d. Bosch, BLOOKERs CACAO, Magazijn „DE VLIJT." Laurens J. Luycx, Wollen-, Katoenen- en Moltondekens. Gemeente Apeldoorn. Getrouwd T. Kamphuis met L. Hollrigler. A. Kuiper, geb. Strijk, z. u'. E. Bloemiuk, geb. Uapcl. - J. Grelhorsl. geb. Uraaijer, z- E. H. Kops. geb. Plant. z. - J. Reu»ers. geb. Struikenkauip, z. M. T. Lieferink. geb. Diks. z. G. Hendriks, geb. v. de Beek, z. M. Methorst. geb. de Graat. z. B. v. Ark. geb. Barlen, d. - ft. r. Lutlikhuizen, gab. Jeths, z. H. W. Schut, geb.^Schut, torent. 55 j. - G. II. J. Ploeg. S w. W. Kwabbenbcrp 71 j. -H. A. Mulder. 9 m. A. J, Gerritsen, 4 - G.A Verkooping van Vaste Goederen. NotarisC. A. VAN BLARICUM, 340ste Staats-Iioterij. VIJFDE KLASSE. (Vierde or laatste week.) Trekking van 4- 6 October. (3000 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersloor i fïOO op no. 13519. 1100 op no. 1671. 1700 1709 6916 6'j:.9 7687 7701 7740 7745 13505 13545 11598 H60I 11605 11615 11653 11665 11666 11671 11689 15501 15596 1559U 19559 en 195S0. Tc zamen 46 prijzen. Zonder prö» zjjn uitgetrokken 1675 1691 1699 1719 1791 1737 1717 1753 ♦708 1770 5911 5955 59S9 6945 6933 6955 f,961 6967 6968 76S1 7700 7701 7719 7749 7734 7733 135110 13504 13511 13532 13533 13537 11599 11601 11607 11640 14625 14631 11631 11614 11613 11618 11658 11668 11673 11675 14691 11700 15193 15503 15509 15511 15543 15534 18544 15517 15555 15556 15557 15561 15564 15568 15571 15591 19526 19531 19535 19536 19551 19554 19553 19556 19561 19566 19571 19575 19577 19581 19588 19599 en 19600. Prjjs v; i f lOO op no. 15570. Üzen van f70. 1 11655 15191 15199 15508 5957 5978 1461 15521 en 19586. Zonder prils zijn uitgetrokken 4671 1714 4767 5987 f,926 6931 7721 7731 13495 13527 11629 11651 146G1 14695 15530 15537 15577 19533 1957S en 19587. Trekking van de laatste 100 nummers ge schiedt op 8 October. Ingcblcven is de hoofdprijs van f 5000 waar aan de premie van f30,000 wordt toegekend. Nevens de premie van f3000 voor het laatst uiig' -rokken lot zijn nog verschillende prijzen van 1100, f200. f 100 en 170 ingeblevcn. Advertentiën. Publieke Verkooping (om contant geld) van een zeer netten Du Deurwaarder J. C. EXEBER, te A mers- foort, is voornemens op Dinsdag den 11 October 1892, des voormiddags ten 9 ure, len sterflmizc van wijlen den WelEdelen lieer J. ZANDIJK Senior, aan de Langeslraat te Amersfoort, Publiek om contant geld te verkoopen Een zeer netten Inboedel, waaronder Twee Secretaires, een Zilverkastje, een Penantkastje, een Dientafeltje, een antiek Bureau, een dito Ladetafel, een dito Tafeltje, een staand Horloge, Weerglas, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Vouwstoelen, Stoven, Lampen, Klokken, Kleeden, Karpetten, Kachels, Haardstel len, Porselein, Lakwerk, Serviezen, vier Bedden met toebehooren, Matrassen, Dekens, Ledikanten met Behang, Tafel en Linnengoed, Nachtkastjes, Kristal-, Glas- en Aardewerk, Koper-, Tin- en Blikwerk, Fournuis en Keukengereed schappen. Voorts: Een partij Boeken, waaronder: Biblia Hebraica, Gijsbr. van Haniersveld. Gewichtigste geschiedenissen des Bijbels, (A* 1791), Oud- en Nieuw Testament van Nic. Goctzee (A' 1748), Bijbel met koperen beslag van Hendrik Jacob Keur (A« 1688), enz.Koffers, Kisten, Aard- appelbakken, een Wijnkist, een Buks met lederen Tasch en toebehooren, en betgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Daags vóór den verkoop te zien van 9 tot 1 en van 2 tot 5 ure. Zegt het voort! Ondergeteekende bericht bij dezen, dat van af 6 October a.s. zijn CAFE- EILLARD „BELLEVUE" voor publiek UEd't Dienaar, W. MATERS. rnSj lonibel tot het honden Wijnhandelaren, Heiligenbergerweg. I. 48. LIKKEREN. per 1i L. flesch Echte Chartreuse (wit) f 2.30 (geel) „2,70 ii ii (groen) 3,40 Rigaër KUmmel in blauwe flesschen1.80 Half om Half. 1,45 Anisette(wit,geel,groen,rood) 2,10 Cherry Brandy 2,10 kan direct een vlugge leerjongen geplaatst worden. Bock- en Papierhandel. 'I Zand bij het Bloemendal, AMERSFOORT. Beelden, wit en gekleurd. Kruisen. iucI eiizoiidt'rNtolpen. KERKBOEKEN In alle prijzen en soorten. PLATEN VOOR SCHILDERIJEN. DOPJES. POSTPAPIER EN E VKLOPPES, DOOZEN PAPIER. LEVERING VAN BLADWERK, II0EK- ES STEEADRIKIVERK. SXrOSSrlFAS'IBR. Inkten, Lijm, Pennen en Penhouders. VOORDRACHTEN VOOR BRUILOFTEN Muaiokpapier, Rokeiungpapier. LKKNBIBMOTIIKKK. Plaatsing van AdverlentlBn In alle couranten. BIDPRENTJES. HOU WPA PIER EN ENVKLOPPES. GRAFKRANSEN Goedkoopo Serie in Iwnalf deolen der 4? BEROEMDSTE WERKEN van Gust. Aimard. Geheel nieuwe uitgaaf. opgeluisterd mei Zea en negentig pinten. De Goudkoorts; Cnrnmilla; Vnlen- tin Gnillois. - De Boekaniers. - De Zeeschnimers. De Gondioekers. De Bijenjagers. Stoonhart - Vast- hand. De Mexicaanachenaohten(4<lln.) De Arancanier. blz. ia rijk geillustroordón voolkleu'ri- Mvil toekent in bi) eiken Bockhandel en bjj Je Uitgevers HE ERVEN J. L. NIEHSTHASZ, lingo. TE KOOP te Amersfoort: EEN BLOK HUIZEN (8 woningen) met Grond aan het St. Janskerkhof. EENIGE BOUWTERREINEN buiten de Koppelpoort. EEN HEERENHUIS met TUIN aan het Zand. Een HUIS, waarin bakkerij, met groo- ten TUIN, aan de Kampstraat. TE HUUR: EEN HEBRENHUIS met TUINTJE aan liet HAVIK met uitgung in de Muurhuizon. Te bevragen bij Kakelaar die zich belast en taxeeren rende goedt het knopen en i, adminiitreeren n gelden op hypoth ek. J'' 'n'®«'kening opcngeslelt Katholieke Illustratie. Frijs por jaargang f3.60, vrachtvrij P®r post f4.00. 'ii kostelooze Frornie, b Christophorus ,o Ontdekker dor Nieuwe Woreld, duur J. It. VAN l)ER LANS. Opgeluisterd duur minstens 25 grooto en prijzen voor den eersten Rebus zjjn uilgolool 50 Kantoorklokjes met wekker, 10 Barometers n n als prijzen verbonden t thermometer. inzage het alom ver- wegens hel vergevorderde seisoen van ccnige NIEUWE RIJWIELEN met gewone cushion en pneumatic-banden met 30 en 40",, korting, en een jaar garantie. 20 stuks gebruikte solide machines van af f 40» BIJ Heiligenbergweg, Amersfoort. Vcrlinur- en rcparatieluriclitliiK voor v#Ioci|>6dcs en aalmaoliiiieN. Kathreiner's (uit het beste Beiersche Mout bereid) Im de beste, goedkoopste en voed zaamste volksdrank. Verkoopprijs 27'l> ct. per pakje van Ko. 15 ct. per pakje van 250 Gram. Bij mimlens 100 Ko. Ironoo door gcheol Nederland. Verkrijgbaar bij allo voorname Kruideniers Drogisten. Te Amersfoort bij H. SCHTTVTM: ANTON STöCKER. Verdere inlichtingen en monsters verstrekt: Kathreiner's Centraal-Depot voor Nederland Singel 550—552, Amsterdam. in een stuk. Geen fleschjes meer. Groot gemak en ook geen gevaar. Men doet het stukje in een pot, giet er 3 tl 4 liter heet water bjj, roert even tot het gebonden is, en de verkregen ZEEP is geljjk aan de reeds bekende. FRIJS 10 CENTS. Wederverkoopers flink rabat. KAMPSTRAAT (hoek Koningstraat). Nederlandsche Maatschappij Brandverzekering te TIEL. worden verzocht hunne Coupons 3% van JULI en 47,% van APRIL in te leveren ten kantore van te Amersfoort. 91 LANGESTRAAT F 54. GOUDEN DAMES-REMONTOIRS met twee jaar garantie f18,— Zilveren Dames-Remontoirs met twee Jaar garantie a. flO,— ZILVEREN HEEREN-HORLOGES met twee Jaar garantie k f9,50. alhier, heeft ontvangen gekleurde Wasch- stellen, zijnde kan, kom en kamerpot, zeep- en kammenbakje van f 3,50, f 4,- f 4,50. Compleet porceleinen Dineerser- viezen, gekleurd van 60, 70 en 80 Gld. Compleet in 't wit, 35, 40 en 45 Gld. per stuk. Alles directe aflevering. een nieuwe en praehtige sorteering ALBUMS. VARKENSMARKT 't fijnste merk, niet los (per ons) verkrijgbaar, maar uitsluitend in gesloten bussen. De verkoop neemt dagelijks toe, want de prjjzen zjjn slechts f 1.60 f0 85 f 0,45 pr kilo bus pr kilo bus pr kilo bus. Daarvoor wordt hel besto on oplosbaarste geleverd wat te mtken is. hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig. 't fijnste merk. De Noord-Hollandsche Melkinrichting. Valkestraat B 84. Verkrijgbaar PÜIRE EDAMMER KAAS, le en 2e qualiteit; benevens ANDERE RAASSOORTEN. Steeds voorradig: Boter, Karnemelk en Eieren. p. HUIBERTS, Voor het a.s. seizoen ontvangen ren prachtige collectie nieuwe NAJAARS- en WINTER ARTIKELEN waaronderDoeken, Mutsen, Kapers, Kapjes, Fauclions, Baretten, Wollen- en Tricot-Handschoenen, Wanten, Polsjes, Mofjes, Wollen Kousen en Sokken, Borstrokken en broeken voor heeren, dames en kinderen, Onder- en Bovenrokken in wol, stof, satijn en gestreept. Wollen Kinderjurkjes, Sokjes, Kapertjes en alle mogelijke kinderarti kelen. Een groote keus, zoowel in qualiteit als kleur, in de nieuwe Brei- en Rokkenwol. Billijke, ja goedkoope prijzen. Degelijk goed. Aanbevelend, LANGESTRAAT A 4. AMERSFOORT. bericht de ontvangst eeeer zeer groote partij Veeren- en Kapokbedden in alle prijzen. Agent te Amersfoort: H. R. STRUVE, Candidaat-notaris. v„r Metiing aan armen wordt eene extra korting toegestaan.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 3