MAURITZ DE JONG NAJAARS- en WINTER ARTIKELEN, 1* Wollen Wintep-artikelen s» Trieot- en Wollen Goederen. NAJAARSARTIKELEN, Botti De Reuver, Najaars- en Winterartikelen, G-ebrs. Hamers. onderstaande koffie. Hof, Ant. Stöcker, KERM S LANGESTRAAT, hoek Gracht,F44. J. van Wessum, Hospitaallinnen of kraambeddpek, Gevoerde en niet gevoerde Bakermaudeii. firma J. Gr. Thies, op den Hof. bericht de ontvangst van alle nieuwe als: Fijne DIAII-SAÏSONSTOFFFN en XVINTFR-B1 KSKIXGS, WINTERJASSEN; wollen en halfwollen RANUBEVEIIS. TRICOT-TAILLES, ONDERLIJFJES, ROKKEN, BORSTROKKEN FLOCONNÉ, RATINÊ, DUFFEL en BEAVER vuc en PANTALONS in Jaeger-, bruine en andere kleuren. Verder ccnc prachtige partij GESTREEPTE, GERUITE en EFFEN STOFFEN, voor dit Seizoen. Van alles zijn stalen verkrijgbaar, terwijl «ie*"*™» Tï.TrtV.NU Aanbevelend, •onder CHEVIOT en KNICKER. zijnde deze het nieuwste dames-artikel de nieuwe REGEN- EN WINTERMANTELS zijn gearriveerd. ALS BOVEN. De ondergeteekende heelt een groote zending i KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN, MUTSEN, PETTEN, ONTVANGEN. MANCHETTEN, KAPERS en MOFJES, POLSJES, KINDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN, MANS-BORSTROKKEN warme VILTENPANTOFFELS, niet en zonder lederen zolen, in De qualiteit is goeJ en de prijzen zeer laag. Alsmedeprima WITTE, GEKLEURDE en GESTREEPTE Krimpvrije Engelsche Brei- en Rokkenwol, Sajetten en andere woUen Garens. De door mij sedert veertig jaren in den handel gebrachte j - ECHTE COCOS ZEEP S wordt van heden af bij mij, als ook bij mijne Depóts vcikrijgbaar g gesteld a 80 ets. per dozijn en 8 els. per stuk. o lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket en op <j de Zeep geplaatst is. u H. J. BONNIER, I Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. ONTVANGEN DM NIEUWE bestaande In een mime lienr.e nollen blouse», frleol-lallles lama. wollen en gestreepte satijnen rokken, dames- en kindei wollen doeken, alle toorUn glaef- en trieol-kniidselioeneii. kousen eaeheue/., kapjes en kapers, brei- en rokkenwol. Orootste sorteering in alle soorten Trieot Ondergoederen, van af hel goedkoopste tot het beste. Normaal Jaeger-broeken en borstrokken, lleerenartlkeleii ent Aanbevelend, Langestraat hoek Zevenhuizen, AMERSFOORT. TEN KANTORE VAN HAMERS C', te Amersfoort, Koningstraat bij het plantsoen, D 35, wordt gezorgd voor liet aankoopen en verkoopen van Effecten, de uitbetaling van Coupons, bet aan nemen en uitgeven van gelden in prolongatie enz. Ontvangen in groote lccuze, de nieuwe als: BIBER, ONDÜLÉ, FLOCONÉ, RATINÉ, DUFFEL, BEVER. WOLLEN- en HALFWOLLEN RANDBEVERS, EFFEN- en GERUITE DAMESLAKENS, EFFEN- en GESTREEPTE FLANELLEN voor JAPONNEN en BLOUSES, enz. enz. Groote sorteering in Wollen, Gestikte en Molton Dekens, van af de goedkoopste tol de fijnste qualiteit. Matrassen, Veeren- en Kapok-bedden. Aanbevelend, f6" Drink uitsluitend Vf Deze zijn zuiver, krachtig, èn onvervalscht. èn alle week versch gebrand. soorl gebrande PHKAXUKK KOFFIK 75 4 1. per 5 ons. JAVA 65 4 1. per S ons. Zuiver smakend 2de soort SS ('I. per 5 ons. Alle by 5 pond 2'. Ct. per S ons minder. Opruiming van een partij beste groote KISTJESVIJGEN van 45 voor 20 cents. BESTS GROOTE ROZIJNEN 10 Ct p pond. Gemalen Notenmnscaat, voordeelig. gemakkelijk en lindefijlr. p. strooibusjelO Ct. Litei/ers Ct. per p<il:. Petroleum Ut) Ct. per 10 hm. Vraag OLIE en LOOG (merk Weschmeisiesi waarvan hel i!el 10 Cer.l. 10 por.d tule zerp oplevert Itijslbaleu 20 41. en iiinuiitkloiinen van 85 en fl.GO. loch ontvangene litstekend loopent NIKKEL HORLOGES, groote sorteering v ook in zilver en goud. alsmede een groote partij ZILVEREN, NIKKEL, KOPEREN en STALEN BROEK- en VESTKKTTINGK.Y Aanbevelend', W. F. A. GROENHUIZEN, Horloge en Instrumentmaker, Havik hoek Eavendelstraat. N.B. Thans ook voorradig de mindere qualiteiten, zooals GOUDEN DAMES HORLOGES van f 16 en f 18, ZILVEREN DAMES-HORLOGES van flO en H EER EN-I IOR LOG Ei Vergeet dit adres niet bij het koopen en repareeren van Goud- en Zilverwerken, Juweelen, Bloedkoralen. Gemonteerd Kristal en Lederwerk. Horloges, Pendules, WcldeersRegulateurs en Klokhen. Groote Sorteering. Soliede Artikelen. Netjes en degelijk repareeren togen billijke prijzen vindt men bij Horlogerie, Graveur, Goud- en Zilverwerker. Langestraat. lioek Gracht, F 44. A- J". XJUCHIIELSEXT, Boek-, Kantoor- en Handels-Snelpersdrukkerij. KROMMESTRAAT 227 --"AMERSFOORT. Vervaardiging van alle DRUKWERKEN. tot scherp concurreerende prijzen. 44*" NETTE UITVOERING. 44*" VLUGGE AFLEVERING. Londen, 3 Oei. Ter veemarkt zjju a-ingevoerd8100 Runde- n 13000 Schapen en Lammeren, 10 Kalte- n 120 Zwijnen. Prijzen; Kunderen. 2 6 a De ondergeteekende heeft de eer zijne geachte begunsti gers te berichten, dat bij hem verkrijg baar is puik best RUNDVLEESGH. Lapjes, Gehakt en Rollades. 35 Ct. en Biefstuk 50 Ct. per half kilo. J. J. H. PUTMAN, Hoek L. V Kerkhof Almanak der Week. Feesldagen, Markten 10 M. I tl D. I 12 W Laatst Amsterdamschb Bonis. AMERSFOORT, September 1892. Gewaste taf (bruin.) Toile cirée (geel en soej iu "i, en breedte. Diverse TAFELWASDOEKEN, in dof en geglansd en Effen en gestreept Lancaster voor rolgordijnen. Aanbevelend, IIIARKTBKKI4'1ITKN. Amersfoori, 7 Oct. 1892. Tarwe I ,-a f ,-. Rogge fO,-af(l,-, Uien fO,- a fO,—Appels f3,— a f6,-'-. Peren f6,- a IS,-. Bote; f 1.30 a f 1,50 per kilo. Eieren 6. - a I 6,50 per 100 sl. nieuwe aard appelen 10,-- fO,—Zatidunrdappelen 11,30 a I 1,50 per heet. Schrammen I IS.- a 124.- Biggen I 7,— a 19,-, Kippen f 0,60 a f I. Konijnen <0,20 a ft,—. Ganzen 10,— a fO.— Kuikens f 1.a 11.85, Oude eenden fO,— a fO.—Jonge eenden f<),66 a f0,80 per stuk. Duiven f0,40 a f0,60 per paar. Hazen f 1,50 a f2,-, Zeugen f40.- a I 60.— Nijkerk, 3 Oct. Tarwe 17. - a 17,25, Boekweit f5.75 a 16,— irst f5,- a 16,- Haver 14,- a 14.50. Rogge 15,- a f5,25. Boter 11,15 4 Eieren 4 a 5', cent. Schrammen 12 stuks 1 22. Biggen 118 stuks f7,— a 10,—, Runderen 247 stuks 130 a 1 DV.Schnpen 56 stuks 17 4 f 10 Amsterdam, 3 Oct. Op de heden gehouden veemarkt waren aan gevoerd: 411 Runderen, lequal. i0,74 2equal. 10,64 3e qual. 10,54 per kg; Melk en Kali- koeien 1*150 a 1275 p. st. - veile Kalveren. Ie qual. (0,—, 2e qual. fO, - per kg,; 7 Gras Schapen en Lammeren 100.— a 00,—, 418 Vette Varkens 42 a 48 ct. Hamburger dito - 0 cL. betden per kg.. Biggen a 17 Paarden 1 - a Amsterdam 5 Oct. On de heden gehouden veemarkt waren aan gevoerd: 175 vette kalveren, le qual. 10,90 a 2e qual. 10,70 per kg.: Gras f—a 35nuchteredito117, - a III,1 schapen en lammeren f—a130 vette varkens 42 a 49 ct. Hamburger dito f— a ct; bei den per kg.: Biggen a Re prijzen der Aardappelen waren heden als volgt: Friesche Franeker Jammen 11,10 a 11,60 dito Engelsche —af dito Dokkummer Jammen 10.— a 10,—. Zeeuwsche Spuische Jammen 11,70 a 12,10, Pruisische Hamburgers f3,80 a 14, Saksische Jammen f a ,-, Geld. Blauwe 11,40 a 11,50, Zeeuwsche Flakkeeache f 1,20 a 11,80, dito Blauwe 11,50 f 1,60, ellen pnr HL. Barneveld, 6 Oct. Rogge 15,50 a f6.— lloekweil 16.- a 16,50. Boler f 1,35 a I 1,46, Eieren 5,- a I 5.75, Aardappelen 11,50 a I 2.—, Biggen 17,—a 110. elle Varkens 10,42 a f 0.46, Schrammen 0 40 f0.50. Veile kalveren fO,3S a 10.40. Apeldoorn, 3 Oct. Boter I 1,10 a f 1,30 per kilo. Aardappelet f 1,35 a 12.40 per heet. Eieren 14.50 a f5.25 per 100 stuks. Schapen 16,75 a 19,—, Geilet 3,50. a 19,50. Biggen 14.— a 19,—. Utrecht, 1 Oct. Ruwarige tarwe 8,25 a f 9,25. Roode dito 1 0, - a I 0, -. Rogge f 5.50 a f 6,50. Boekweit fC a fO.-. Gerst f5.- a f5,50. Haver 13,50. *.M._Dujvenboonen.f7, 4 S,—Aard.tppc- 11.50 4 2,50 I. Boter 1.20 4 1,60 per 5,- per lOOstuks. Vee. Aan de veemarkt waren heden 1277 sluks aangevoerd. De prjjzeu van hel vee waren als volgt Stieren 140 4 150. Vaarzen 140 4 140. Pinken f30 a 80, Melkkoeien r&0 4 180. Kallkoeien I 120 4 200. Vaarskoeien 80 4 160, Vclte koeien f130 a 250. Magere kalve ren f7 4 40. Handel redelijk. Ede, 3 Oct. Op de veemarkt waren heden stuks aan gevoerd. Priizen: Varkens 46 a 48 cL, Kalveren 40 a 42 cl., Schrammen a ct allen per kg. Boler 1.30 a 1,32 per kg. Eieren 4,25 a 4.50 de 100 stuks. Veenendaal, 4 Oct. Rogge 16,75 a (6,50, Boekweit f5,75 a f6.25, Haver 13 a 14.- Mais 15.— a 15,25, Paar- denbooneu (7,— a 17.75. Voederrjjst f4,~ 4 f5,-. Eieren 15,— a 15,75 per 100 sl. Boter fl.30 11,35 per kg. Biggen 16,— a f9,—. Rotterdam, 4 Oct. Aan de markt waren gisteren en heden aan geroerd 2274 Runderen, 391 veile en Graskal veren, 65 nuchtere do., 8 Schapen of Lam meren, 461 Varkens en 183 Biggen. De prijzen waren als volgt: Bunderen ie qual. fO,74, 2e qual. f 0,68, Kalveren le qual. f0,90, 2e dito f 0.83, Schapen le qual, f060,, Ie dito 10,46 Varkens lequal. 0,51, lequaL f0,60. Spoorwegen. Winterdienst. Vertrek uit AMERSFOORT naar AMSTERDAM: •7,8, *7,50, 8,17, *8.34, 9,57, 10,55, *11,—, 12,15, *2,6, 2.31, *3,43, *5,43, 5,52. 7,38, 8,83, •8,25, 9,34, *10,39. naar UTRECHT 6,45 (alleen 's Zaterdags). 7,12 (dag. beb. 'sZalerd. en Zond.) 8.21, 10,25, 1060. 12,16, 2,32, 4,55, 5,53, 7,43, 8.20, 9,31. naar ZWOLLE: 6,46, 8,25, 9,17, 11,46, 5,38, 7,20, 9,31. naar ZUTFEN 8,24, 9,18, 11,45, 4,6. 7,12, 9,31. naar RESTEREN 6,45,8,50,11,44, 1.3,4,16,9,32. Aankomst te AJKEBSFOOHT uit AMSTERDAM •6,41, 6,43 8,17, '8,46, 9,10,10,13, tl,34, *11,40 •12,5», *3,2, 4,-, *4,12, 5,35, *6.9, 7,7, *9,23, 9,26, *11,28. uit UTRECHT: 6,40, 8,17, 9,12, 11,41. 4,1, 5,30, 7,6.7,16,9,25. uil ZWOLLE: 6.35 (alleen 's Zaterdags uit Nijkerk.) 8.11, 10,20, 10,47, 2,26, 4,50. 8,15, 9,26. uit ZUTFEN: 8.12, 9,53, 12,9, 2,27. 5.47, 7.34, 9,25. uit RESTEREN: ,54, 2,2, 5.39,8,21, 10.35.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 4