Katholiek Nieuws- en Advertentieblad Rndolf van Ëschborn. No. 45. Zaterdag 4 Februari 1893. Zesde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAQ. Ebonnomentaprije par dria a Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. BureauKrommestraat, F 227. Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prya dar AdrartaatUai Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 n uiterlijk Vrjjdagavead KARAITES. n. In ons rong artikel hebben wij uiteengezet, waarin het karakter in het algemeen bestaat, en vervolgens, hoe het liberalisme, krachtens zijn wezen, de karakterloosheid onzer dagen heeft be vorderd, of liever, heeft aangekweekt Thans zullen wij in dit hoofdstuk afton derlijk het katholiek karakter beschou wen en ontleden. Wij oordeelen de behandeling dezer stof nuttig, daar het liberalisme ook op vele Katholieken een verderfelijken invloed heeft uitgeoe fend, menig karakter in onze rijen heeft gesloopt Wanneer wij den Katholiek beschou wen in het bovennatuurlijk licht des (doofs, dan xien wij in hem den geadelde des Heeren. ontdekken in hem den ge- merkteekende Gods dan ontsluiert zich zijne onsterfelijke ziel en vertoont ons hel zegelmerk van Christus, door Hem onder het uitwendig teeken en de me- dedeelingder genaden van het H. Doop sel geestelijk eu onuitdclgbaar ingedrukt. Niet zonder diepen zin heeft hij dit merkteeken'Gods ontvangen, niet zonder hoogere beteekenis werd hem de gelij kenis, het beeld van Christus ingedrukt, waardoor hij geadeld werd tot het waarachtig Kindschap Gods. Het merkteeken toch beduidt hem, wat hij moet doen en laten, welken godsdienst hij heeft te belijden en te beoefenen, verplicht en verbindt hem tot een leven gelijkvormig met hel leven van Hem, wiens beeltenis hij ronddraagt in zijne ziel. Ziedaar in den waaraebti- gen zin het katholiek karakter, 't Is harmonie tusschen het merkteeken en i het beteekende, tusschen naam en daad, tusschen geloof en belijdenisharmonie tusschen leer en praktijk, tusschen ver plichting en vervulling, tusschen evan gelie en leven. Hoe volkomener deze overeenstemming zijn zal, des te vol maakter bet katholiek karakter. Welkeen voortreffelijken bodem biedt de H. Kerk den Katholiek om zich tot een waar karakter op te werken! On vergankelijk is de grondslag, waarop hij staat, ecuwig de beginselen, waarop hij steunt, goddelijk de waarheid, waarop hij rust. Daar, waar de Stichter dier Kerk in waarheid getuigt.Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijne woorden zullen niet voorbijgaan," daar is geen plaats voor wisselende meenin gen en elkander verdringende stelsels, die als drijvende ijsschollen onder de voeten breken of wegsmeltendaar heeft de Katholiek onder zijne voelen een vasten bodem, daar wordt hij ge dragen door de onwrikbare steenrots, die onvergankelijk de eeuwen doorleeft, de stormen trotseert, de golven tart; die rondom zich dwalingen en kette rijen ziet opkomen en vergaan, maar zelf bestand blijft tegen eiken aanval van vervolging, list en geweld; die telkens zegevierend het hoofd uit de lijdensbaren verheft, met nieuwe lauwe ren gekroond. Op dusdanigen grondslag slaat de Katholiek. Maar ook, hoe krachtdadig staat hem de Kerk, zijne Moeder, in de karaktervorming ter zjjde. Zij wijlt hem, door hare onfeilbare leer, den zeke ren weg, zij toont hem aan wat met het katholiek karakter in strijd of in overeen stemming is, zij wekt hem op door haar voorbeeld, zij opent voor hem den rijken schat der genade, waarover zij beschikt. Van zjjne zijde vordert zg krachtdadige medewerking. Het Evangelie, dat zij ver kondigt, moet de toetssteen worden zijner daden, het richtsnoer zijns levenshet moet langzamerhand overgaan en beli chaamd worden in zijn leven. Niet zonder inspanning en moeite wordt dit verheven doel bereikt, maar juist in dezen harden strijd wordt de wil geoe fend de wil wordt van lieverlede krach tiger eri sterker, verkrijgt eene rastheid gelijk aan den bodem, waarop hij staat, een onwrikbaarheid gelijk aan de roti, waarop zijne Kerk is gebouwd. Het merkteeken van Christus ontvangt be zieling en levenhij zelf wordt het levend beeld van Christus op aarde en- het katholiek karakter is voltooid. Ontvouwen wij een weinig het katho- I liek karakter en verlustigen wg ons een wijle in dit heerlijk schouwspel! Inden t strijd tegen zijn bedorven natuur heeft I hij hel lagere aan het hoogere onder- j worpen overeenkomstig de voorschriften van zijn H. Godsdienst, die in het verstand zijn geweien vormde en den wil boog tot den plicht, waaraan hij onverbreek baar gehecht ii met al de toegenegen- i heid des harten en onverzettelijkheid j des gemoeds. Niet als een rots, hoekig I en scherp, slaat het katholiek karakter I in zjjne onverzettelijkheid voor ons, I gelijk buiten de Kerk zich dikwijls het karakter openbaart, waardoor hetafstoot, j gevreesd, soms gehaat wordt, maar be- minnelijk en aantrekkelijk, om zijne reinheid blank, om zijne liefde zacht en verheven. Liefde lot God beheerscht en bezielt hel katholiek karakterliefde tot God en den evennaaste is immer de bovennatuurlijke grondtoon van het welluidend harpspel zijns harten, zoo dikwijls de edele gemoedsaandoeningen de snaren bewegen. Nu eens trillen zij van heilige verontwaardiging of van opgewekte geestdrift, dan weer van diep medelijden, van vreugde of dankbare erkentelijkheid, steeds in de treffendste harmonie met hetgeen zijn oog aan schouwt. Alles, wat onedel is, ver dween uit zijn hart, alles, wat edel is, kwam in dien verheven strijd lot vollen wasdom en rijpheidde adeldom Gods kwam tot volle ontwikkeling. Hij is zich zijn hooger geslacht bewust en beroemt zich Katholiek te zijn't Katholicisme is zijn hoogste eere en glorie. Katholiek j is hij geiieel, in merg en been. Ieder, j die hem kent, weel het, want hij verbergt zijn Katholicisme nietoveral komt hij er openlijk en fier voor uit. Het Katho- I licisrae gaat hem boven alles ter harte, is hem boven alles dierbaardaarvoor leed en strijdt hijdaarvoor offert hij gaarne zyn beste krachten om het tegen I 1 goddelooze aanvallen, door woord of geschrift, te verdedigen, of wel het met i de edelmoedigste en milddadigste gaven te steunen. Als een kloekmoedig soldaat van Christus treedt hij voor de waarheid des geloofs in het strijdperkmet ge spierde hand houdt hjj hel vaandel van den heiligen godsdienst hoog. Tegenover de dwalingen staat hij met onverzoenlijke haat, tegenover de dwalenden met diep medelijden. Ridderlijk en stout richt hij de onverwinbare wapenen de* geloofs tegen den aanvallenden vijand, wiens ▼leijery en beloften hij verfoeit, wiens bedreigingen hij niet ducht, wiens geweld en vervolging hem niet ontwricht. Tegen den persoon zijns aanvallers bruisen in zijn binnenste geen wrok en haat op, die da lippen doen trillen van verwen- sching en vervloeking, maar liefde, die den vijand edelmoedig bemint en barm hartigheid voor hem afsmeekt in de verontschuldigende bede: .Vader, vergeef het hun, want z|j weten niet wat zij Op politiek gebied is hij met hart en ziel aan de katholieke parlg gehecht. Tijd en arbeid brengt hjj bereidvaardig voor haar ten offermet zijn naam en invloed bevordert hij hare belangenbij hare ondernemingen of vereenigingen sluit hij zich aan, in hare vergaderingen is hjj immer op zijn post. Bjj beraadslagingen toetst hjj alles aan de katholieke begin selen, in besprekingen komt hij zonder schroom voor zijn gevoelen uit, bjj de beslissing stemt hij volgens zijn geweten. Ten volle de verantwoording als staats burger bewust, staat hij bij verkiezingen in hel eerste gelidvol ijver werkt hij voor de goede zaak; onwetenden licht hij voor, lauwen wekt hij op, thuisblij vers apoort hij aan ter stembus. Hij be oogt bij dit alles het waarachtig heil des Vaderlands. Het veelzijdigst openbaart zich het katholiek karakter in al zjjn rijkdom op maatschappelijk gebied. Hij leeft niet slechts voor zich, maar, door liefde ge dreven, ook voor anderen. Wars van alle egoïsme is hjj onbaatzuchtig in dienstbe toon, en belangeloos bevordert hij het wel zijn zjjns naasten. Vol medeljjden ziet hij neer op de ellenden en nooden; licha melijke en geestelijke liefdadigheid steunt hij naar zjjn vermogen. Daden van on recht wekken zijn verontwaardigingte gen de verdrukkers treedt hjj op, de ver drukten vinden in hem een vurigen ver dediger. In gezelschappen is hij een be schermer der deugdhen, die spotten met den godsdienst, of dubbelzinnige, ze- deloozetaal voeren, brengt hij tot zwjjgen. Waar hij een katholiek karakter ontmoet, bestaat wederzjjdsche gelijkheid en sym pathie beiden vereenigen zich als vrien den en blijven elkander trouw ook in tegenspoed en nood. Geen stoffelijk eigen belang doet hem buigen, geen tjjdeljjk voordeel of schade gelden voor hem, waar hoogere belangen in 't «pel zjjngeen ien van personen of menschelijk op zicht maakt hem tot een lafaard, rond openljjk komt hjj steeds voor zjjne overtuiging uit. Vleierij en geveinsdheid zijn hem onbekend, oprechtheid en waar heid zetelen op zijne lippen. Hjj is een vjjand van list en bedrogden rechten weg der rechtvaardigen bewandelt hij zonder afwijkingen. Hij is een man van 't gegeven woord, onkreukbaar gelrouw, tot den dood, blijft hij aan zyne belofte. Boven lasteren verguizing verheflliij zich onedele bestrijding versaagt hem niet, maar verdubbelt zjjn kracht en zijn moed. Tegenspoed slaat hem niet neder, teleur stelling ontmoedigt hem niet, maar be- trouwvol blikt hij opwaarts naar God, die de werken, ter Zjjner verheerlijking onder nomen, dikwijls eerst beproeft en dan zegent. Hij aast niet op de lofspraak der menschen, de ijdele glorie blaast hem niet opnederig volhardt hij in zijn plicht en stelt zijn roem in zijn goed geweten. Ziedaar eenige plooien ontvouwd van het katholiek karakter, door vrienden bewonderd, door vjjanden zelfs gewaar deerd. In onze dagen van strijd moeten de Katholieken karakter toonen, naar het woord van een Duitschen katholieken afgevaardigde niet kleurloos zijn maar troef bekennen. Tegenover het roode vaandel, 'l symbool der revolutie, moe ten zij de kruisbanier ontrollen, 't tee ken des heils als gekarakterde krui»- ridders van Christus zullen zij strijdend zegevieren .In hoe Signo vinces"in dit teeken zullen zij overwinnen. FEUILLETON. 10) Drie dagen waren sedert bet mislukken van Rinwarts snoods plan verloopen. In da stad M.in. deden allerlei onheilspellende geruchten de ronde omtrent lange, bee te gerechten bjj HOchst en OberaraeL Nadat men den rongen dag van 'a morgens vroeg tot avonds laat het kanongebulder had varnomen, ja zelfs, wanneer men het oor tegen den grand legde, de gewone geweerschoten bad kunnen onderscheiden, bleef bet gedoreode den nacht stil en de velen, die den vraeseljjken nacht wakende hadden doorgebracht, werden eerst bg zonsondergang door de hernieuwing van dan onderbroken slag uit hunne lichte sluime ring gewekt Doch het gebulder was niet 100 sterk als den vorigen dag, maar klonk veel doffer ea meer verwijderd. I Eeorvorst Johan Schweikard stond op den boogstao top van den berg, omgeven door eenige booge autoriteitenbjj kaek aandachtig door een verrekijker in de richting van Hochheim. indruk maakte, en wiens toagvai een landsman van Oostenrijk-Hongarge verried, onderhield rich ongedwongen met een der hófbeamten des keurvorsten, .Zelfvertrouwen schijnt men aan dezen kant niet veel te bezittenmen had .Graal Bathyani." onderbrak hem de keur vorst, .mag ik n vriendelijk verzoeken, uwe meening ook aan my te kennen te geven Gy achynt onzo maatregelen niet geheel en al goed le keuren De aangesprokene trad vrjjmoedig en op mi litaire wyze groetend voor. .Doorluchtigheid, duid bet mij niet ten kwade, dat ik my de opmerking veroorloof, maar wjj hooreo on reeds zesendei tig lange uren voort durend kanongebulder wjj weten dat onze troe pen in hel beeUl van het gevecht zijn, en wjj laten hier rustig drie a vierduizend man van de beste troepen liggen, die reeds hjj hel eer- sta kanonschot de onzen ter hulp hadden moe ten snellen I" Een hoog rood, misschien van toom, mis schien van verlegenheid, kleurde bet manoelyk gelaat van den Kronenberger. Hjj was een man van de daad, eea man van moed en vastberadenheid, belgeen by geduren de zyne twee en twintigjaiige regeeriag, die geheel en al samenvul met den bloedigen der tigjarigen oorlóg, voldoende beweteo had. Hjj wendde zich tol een booger officier en sprak .Heer commandant, gjj voerl bier thans hit bevtlwat dunkt u van de meening van graaf Bathyani De aangesprokene trad in verlagen houding voor; een in geenen deele militair uiterlijk lag onder de van gonden tressen scbittarande uni- ,Uwe genade," stotterde bjj, .zonden wjj uwen doorluehtigeo persoon, zouden wjj onze vesting llainz zoo geheel van troepen kunnen ontblooten Dat gaat toch niet De Hongaar krolde welvoldaan zjjn zwaren knevel en viel in .Ik sprak niet van de gewone veslingtroepen en de lijfwacht van Uwe Genade, maar van de sedert veerlien dagen binnengetrokken onde sol daten en de door de Infante Isabella van Hongarije en de Nederlanden bier ingekwartierde bataljons." De kenrvoral knikte bevestigend, terwjjl een blik, die aan verachting grensde, dén stadacom- Een jeugdig cadet uil sen oud adellyk geslacht fluisterde een jong luitenant in t oor: .Zjjne Excellentie woont niet te vergeefs in bet huis te Schommeloordde ntam sckjjnl aanstekelijk I" Het moeiljjk onderdrukt Ucheo der omstan ders hadde, daar het de aandacht van den keur vorst gaande maakte, misschien onaangename gevolgen gehaf voor den jongen cadet, als niet de Hongaar er luischeu gekomen was ca den swore stofwolken opmerkzaam gemaakt had, die op de heerbaan tusechen Kastel en Koetheim opstegeo. De keurvoret richtte den kjjker naar bet bewnste punt en riep nit: .Er naderen ruitere in groote haastik zie ook lange rjjen wagens over den weg trekken; wjj zullen toch hoop ik niet geslagen zjjn, heer commandant? Zie zelf eens," voegde by er bjj en reikte hem den kjjker over. .Dat is haait onmogeljjk, uwe doorluchtigheid," veroorloofde zich de Hongaar op te merken, .aan den eenen kant Tilly, links KhevenhQIler, rechts de Main men kan geen schooner mui zenval voor de heeren Brnnswjjkera en Mans- felders uitdenken!" De commandant was intnsschen zeer lomp met het instrument le werk gegaan, en daar hjj hel niet gosd hanteerde, bad hjj zoo goed als niets gezienniettemin drukte bjj er zjjne bewondering over nit, en nu ging het voorwerp van aller nieuwsgierigheid vaa band tot hand. Enkele heeren waren inderdaad ver rast over de werking van den kyker, de eerste die hun in handen kwam. ,Eene der nieuwste uitvindingen." verklaarde de kenrvoral, van het grootste gewicht in den krjjg; het is eene uitvinding van Galilei, die het zeil varvaardigde, en bel behaagde Zjjne Heiligheid den Paos,hetmjj'ten geechenketegeven." .Daar komen koeriers atnl" riep de Hongaar, en inderdaad zag mee nu ook met het bloote oog, dat verscheidene ruiters aan den kant van Kastel van houne paarden sprongen en in de gereed liggende pont stapten. Eene groote menigte was voor de poorten der stad samengestroomd en een luid gejubel drong door tol de plaats, waar de kenrvoral stond. Deze was met zjjn gevolg den berg afgedaald en nauweljjks was bjj in de ontvangzaal van zyn paleis teruggekeerd, of de bestoven ordon nansen brachten hem het bericht eener volle dige zegepraal I De vyand was verslagen, in de pan gehakt, deels gevangen genomen, deels in de Main gedrongen en deels in de boeschen op den tegenovergestelden oever gevlncht. Het eene bericht volgde nn op bet andere, hoe langer hoe gunstigerook de krjjgskas der verbondenen en vele levensmiddelen weren in de hinden der Mainzers gevallen! De kenrvoral beval terstond een openbaar Te Deum, en spoedig luidden de klokken ven alle torens en verkondigden den verrasten Main zers het heuglijk nieuws der overwinning. Doch ook de schaduwzijde der zaak verloor Schweikard van Kronenberg niet uit bet oog; hjj liet allee in gereedheid brengen om de ge wonden te kunnen ontvangen. In 't openbaar werd omgeroepen, dat hjj, die een bed ter be- •chikking had, het gereed moest honden ter op name ven een of meer gekwetsten tegen een bepazüde vergoeding. De ledigstaande kazernes werden io elleryl tot hospitalen en ziekenbuixeo ingericht, en nog juist bjjtyda, want reeds om acht sur mor-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1893 | | pagina 1