Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 5. Zaterdag 29 April 1893. Zevende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. AbeaaemeutaprijB per drie aaudni Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. BureauKromnmtraat, F 227Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs dar AdvertentUm Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 Op de helling. i. Wanneer men met ernstigen en aan- dacbtigen blik de geschiedenis van den constitutioneelen regeeringsvorm geduren de de laatste tijden in ons werelddeel heeft gevolgd, dan moet men, onzes be dunkens, zonder twijfel hebben opgemerkt, dat de constitutie's in de verschillende Rijken al meer en meer afgleden naar de republiek, en men in de laatste jaren alom de Staatswagen steeds duidelij ker van de helling zag voortrollen naar de democratie. Grondwetsherzie ningen werden oorbaar geacht of noo- dig geoordeeld, waardoor de vaste bodem voor het constilul'oneele koningschap meer en meer werd ondermijnd, de macht van het parlementarisme uitgebreid, de rechten des volks werden vermeerderd, de constitutie verder in democratische richting gedreven, zoodal de zorgwek kende vraag gewettigd werd waar moet het heen? Vooral voor ons dierbaar Vaderland mag men zich wel ernstig deze vraag stellen, nu het wetsontwerp door de grondwetsherziening van '88 mogelijk gemaakt tot aanmerkelijke uitbreiding van het kiesrecht, aan de be oordeeling der Tweede Kamer zal wor den onderworpen. Mocht onverhoopt dit wetsontwerp worden aangenomen, dan zal men, volgens onze overtuiging, kun nen constateeren, dat onze constitutie een sport lager is afgedaald tot den volslagen democratischen regeeringsvorm, aanmerkelijk is afgegleden van de helling tot de republiek. Dit zullen wij trachten aan te toonen in de volgende artikelen. Klimt men op tot den oorsprong van den constitutioneelen regeeringsvorm, dan wijst ons de geschiedenis op de Fransche revolutie als de bron, waaruit zjj ge vloeid, den bodem, waaruit zij ontsproten is. De Fransche revolutie heeft het zui ver monarchaal regeeringsstelsel van Europa's bodem weggevaagd, en, een vulkanische uitbarsting gelijk, het onder haar verzengenden lavastroom bedolven. Het beginsel, dat toen op staatkundig gebied tot zijn uiterste ontwikkeling kwam en zegevierde, was het echt de mocratisch beginsel van het protestan tisme, 't beginsel van individueele ge lijkheid, waardoor het op godsdienstig gebied alle leergezag loochende, aan het volk 't hoogste gezag toekende, en ieders rede opriep tot oppersten rechter. Op hel einde der voorgaande eeuw pasten de zoogenaamde Fransche philosophen I insgelijks dit volkomen democratisch beginsel toe op staatkundig gebied; zij verkondigden het luide in woord en schrift onder de beruchte leuze .vrijheid, gelijkheiden broederschap", en op ontzet tende wijze kwam dit tot uitvoering in den koningsmoord, in de omverwerping der monarchie en in de stichting van den democratischen regeeringsvorm, de republiek. De democratie had post gevat, en toen na den val van Napoleon de Rijken moesten worden hersteld, de Staten geregeld, traden overal in de plaats der monarchieën de constitu ties te voorschijn; liet volk, wars van de alleenheerschappij, wilde slechts een constitutioneel koningschap. Het is de regeeringsvorm, dien men heeft gevonden om de twee uitersten te verzoenen en te vereenigen, staande tusschen de monarchie en de republiek. Hierin treedt de koning niet meer op als alleenheerscher, matr deelt het regeeringsgezag met hel volk, dat zich laat vertegenwoordigen door de afge vaardigden ter Tweede Kamer; de grond wet, welke dezen regeeringsvorm regelt, en door beiden werd bezworen, is de vaste bodem, waarop beiden staan; beider grenzen bepaalt zij, beider onder linge rechten en plichten wijst zij aan. Ofschoon wij dezen regeeringsvorm geens zins willen veroordeelen, maar volgens de Encycliek van Zijne Heiligheid Leo XIII zijn goed lecht erkennen, dien als den eenig wettigen thans voor ons Vader land beschouwen, zullen wij toch zoo vrij zijn zonder schroom op zjjne scha duwzijden te wijzen en het voorldurend ernstig gevaar aantoonen, dat daarin krachtens zijn aard en wezen in aanmerking genomen de tijdsomstandig heden, waarin wjj leven, voor het ko ningschap gelegen is. Het doel, hetwelk wij hiermede beoogen, kan en mag geen i ander zijn, dan het behoud onzer con- j slitutie, dan de verdediging van den troon onzer dierbare Koningin. Plaatst men den constitutioneelen regee- j I ringsvorm in het ware licht, dan bespeurt I men aanstonds het niet te miskennen gevaar voor het koningschap van de zjjde van hel mede tot de regeering geroe- pen volk. 't Is waarlijk overbekend, welk een overwegenden invloed het volk in den constitutioneelen Slaat uiloefent door de verkiezing zijner vertegenwoordigers ter Tweede Kamer. De afgevaardigden des volks beslissen over de wetsontwer pen, door een ministerie of door volks vertegenwoordigers ingediendzij bepa len in naam des volks welke wetten moeten worden aangenomen of verwor pen, en alzoo volgens welke wetten het volk zal worden geregeerd. Wat baat het der koninklijke macht het recht te bezitten en de macht uit te oefenen der Kamerontbinding, wanneer, zooals door gaans het geval is, dezelfde afgevaardig den wederom ter Tweede Kamer worden gezondenwal baat T haar, het recht te bezitten de onderteekening, dus de sanclioneering te weigeren van wetten J door een ministerie ingediend en door I de Tweede- en Eerste Kamer aangeno men, wanneer zij daardoor een ge- vaarlijk conflict met de meerderheid des gelegd De geschiedenis constateert het feit, dat de koninklijke macht steeds bukt en zwicht voor de meerderheid des volks, uilgenomen enkele uitzonderingen, die den algemeenen regel bevestigen; con stateert het feit, dat het democratisch element in den constitutioneelen regee ringsvorm, hoe gematigd ook, sterk is vertegenwoordigd en een overwegenden invloed uitoefent op het staatsbestuur. volks in het leven roept, dat feitelijk steeds met toegeven eindigt, wil de staatsmachine niet tot stilstaan gebracht, of een ernstig verzet des volks verme- j den worden? Buigen moet zij inderdaad voor het volk of zich wagen aan een coup d'élal of revolutionnairen staats- greep, met schennis van den eed, waar mede de grondwet werd bezworen! Wat blijft er dan over van de regeerings- macht des Konings, wanneer hij slechts door onderteekening sanctie heeft te verleenen aan wetten, hem in laatste en uiterste instantie door het volk voor- Wellicht zal men hiertegen de praerogatieven der kroon, welke o.a. bestaan in hel voorrecht tot het doen der benoemingen tol openbare staatsambten, der verhelfing lol den adelstand of tot de een of andere ridderorde, der gratie-ver leening aan misdadigers of der oorlogs verklaring enz., doch hoe aanzienlijk en uitgebreid deze voorrechten ook mogen zijn, en hoe krachtig zij ook mogen samenwerken om het prestige der kroon te verhoogen, toch staan zij bui ten 't punt der quaeslie; met en door deze voorrechten regeert de koning het volk niet, vaardigt hij geen wetten uit, waardoor hij zijn rijk bestuurthet volk in de constitutie regeert door hem zich zelf, deszelfs wil wordt wet, soms tegen den wil des konings, die door de omstan digheden gedwongen wordt de sanctie te verleenen, den wil des volks te be krachtigen en tot wet te verheffen. Vandaar begrijpen wij dan ook lich telijk, dat zjj, die geen hooger gezag erkennen, in de /eiteljjke constitutioneele regeering gereede aanleiding vinden tot voor den kroon allergevaarlijkste con sequentie^. .Immers", zoo redeneeren de haters van oide en gezag, .wan neer feitelijk het volk regeert, waartoe dient dan nog het koningschap? Feite lijk toch is de koning in den constitu tioneelen slaat niets anders dan een machine, die teekent; een artikel de luxe, die jaarlijks sommen aan den staat kost, een overtollige weelde, welke met het oog op de flnancieele lasten, waaronder het volk toch reeds gebukt gaat, als maatregel van bezuiniging moet worden opgedoekt. Waarom nog langer op staats kosten een koning onderhouden, die slechts koning is niet inde daad, maar in naam, wiens naam een contradictie is én voor zich zeiven tin voor het volk, daar niet hjj regeert, maar het volk, dal hem wel is waar in naam huldigt als koning, maar zelf in werkelijkheid het koningschap uitoefent, welks wil ten slotte immer wel wordt, ook dan zelfs, wanneer het de beperking der konink lijke rechten geldt. Aan al deze tegen strijdigheden en ongerijmdheden moet een einde gemaakt, 't koningschap afge schaft worden, de democratische regee ringsvorm moet niet slechts metterdaad, maar ook in naam bestaan, de republiek moet worden ingevoerd!" Te ontkennen valt het niet, dat van hun verderfelijk standpunt deze rede neering juist en logisch isde.constitu tioneele regeeringsvorm, waarin.Jiet ko ningschap zich zwak, het democratisch element zich sterk openbaart, geeft er, wanneer men dien beschouwt buiten de veropenbaring, gereede aanleiding toe. Alleen de volle erkenning van de god delijkheid des gezags, waarvan ook in de constitutie de koning de drager is, die aan de wet de goddelijke sanctie hecht en voor de onderdanen verplich tend maakt, houdt de constitutie staande en kan, evenals andere regeeringsvormen, voldoen aan de eischcn door den H. Vader gesteld en alzoo een goede regee ringsvorm zjjn. Doch daartoe, het is duidelijk, wordt gevorderd, dat ten minste de groote meerderheid des volks gods dienstig zij, daar het volk het overwe gend element in de constitutie uitmaakt. Even duidelijk daarentegen is het, dat hoe meer het volk zich van den gods dienst en deszelfs beginsel aangaande het gezag verwijdert, des te meer het constitutioneele koningschap wordt be dreigd, des te dieper het langzamerhand zal afzakken in de democratische richting en eindelijk, gelijk de geschiedenis leert, ondergaan in de republiek, welke slechts door revolutie kan worden verkregen, dooromverwerping eener wettige dynastie. FEUILLETON. Christus of Mahomed. Naar KARL MAY. Wanueer de Maraeillasn gelegen! aid vindt over de oilmunlendheid en de schoonheden zijner vaderstad te epreken, dan zegt bij gewoonlijk: .Als Parjji «one Canntbiirt had, dan was het een klein MarseilU." Deze vergelijking is over dreven, maar toch niet geheel van redenen ont bloot. De Canntbiirt is de grootste en schoonste straat van Marseille, die de gebeele stad door snijdt eu op de ruüne haven uitloopt. De bewo ner der grootste stad van Zoid-Frankrjjk heeft inderdaad bet recht, er trotsch op te zijn. Zjj geniet een heerlijk zacht klimaat, tropirch hel dere naehten en ondaoka hare zuidelijke ligging eene lucht die allgd even frisch is. Hier stroo- men nil alle oorden der wereld de volkeren samende phlegmalieke, deftige Engelschman, de vurige Italiaan, de zwarte Yankee, de listige Griek, de geslepen Armeniër, de dikbloedige Turk, de zwijgende Arabier, 'de magere Hindoe, de gestaarte Chinee* en de donkerbruine or gitzwarte bewoner der binnenlanden van Afrika. In de bonte mengeling vin rassen, kleuren, klederdrachten en talen treedt hel oostersch type op den voorgrond; bet drnkt op Marseille dien Ariatisch-Atrikaanschen stempel, dien in eenige andere Fransche baveoelad tevergeefs zoekt. Wie zich dan ook te Algiers of Tunis wil vestigen, vindt hior do beste gelegenheid, zijn oog aan de kleur eu zjjn oor aan den tong val der Afrikanen lo gewennen. Wal mjj belrefl, ik had niet gsdacht, dat ik rajj zoo spoedig aan de Middellandscbe zee zou bevinden. Mjjn vriend, Frits Tornerslick, die als een koen zeeman en gezellig konier be kend stond, had mij door het volgende uil Harwich gerichte schrijven nit mijn huiselijke rust opgejaagd: .Beste Karei! Ik lig alhier voor anker en zal vandaag over veertien dagen lichten om naar Antwerpen te stevenen en ie aldaar bij grool- vader Leidekker af te halen. Ik zeil over Mar seille naar Tunis, en zou je vao top tot teen verachten, als je thuis bleefl en niel als gast aan boord wildet stijgen. Hou je goed en kom, koor! Ik verwacht je stellig. Je toegenegen Frits Tnrnerslick." Wat zon ik doen Thuis blijven en m(j van top tot leen laten verachten Neen 1 Ik voelde behoefte om den braven makker weer te xieD, en eene vaart naar Tuuis en misschien nog verdsr beloofdo zooveel interreasants, dat ik maar besloot, de uilnoodigiog san te nemen ik pakta de noodige zaken bjj elkander en was nog voor hel gemelde tijdstip te Antwerpen. Daar had ik twee dagen noodig om grootvader Leidekker op te sporen. Hij woonde in den Burgerhout en wss de bezitter van een klein maar van onds bekend logement, meest door zeekapiteins bezocht. Den derden dsg kwam Turnerstick daar aan. Zijns vreugde bij bet vernemen dat ik zjjn wensrh vervuld had, was ongekunstelddadelijk word or op mjjn welzijn gedronken en daarop troonde hjj mjj mede naar de drukke, woolige haven, om mjj zijne nieuwe bark iht Courter te looneo. Hij had het, zoo Tertelde hjj, op de wereldberoemde werf van Baltimore lateu bouwen volgens eigen bestek en was onuitputtelijk in den lof over zjjn schip, dal hjj densoelslen zeiler der handelsvloten van- de geheele wereld noemde. De lading bestond uit wapens en Engelsche wcefgarens en jjzer- waren, waarmede hjj in Tuni9 góede zaken hoopte te maken. In Antwerpen wilde hjj daarbij nog kanten, touw en goud- eu zitverlressen voegen, artikelen, welke bp de Mooren en Ber bers steeds zeer gezocht zijn. To Marseille zou hg nog zjjden stollen, kloinooden, zeep, kaarten, glazen en blikken voorwerpen innemen. De reeds vooruit bestelde vracht was spoedig ge laden, sn met spoed ging het nu de Wester- Schetde at, de Noordiec in en bet Kanaal lege- Turnerslick had geenszins overdreven in den lof van the Courter. De bark was acht maal zoo lang als breod en wekte ds bewondering van ieder deskundige. De bonw ven het schip getuigde van de bekwaamheid van den architect de uitrusting en inrichting was naast hare doel matigheid zoo net en zoo gezellig, dal de kapi tein met recht trotsch mocht wezen, de schepper er van te zgn. De wind bleef onafgebroken gunstig; wjj vorderden buitengewoon snel en vielen twee dageD vroeger dan Tnrnerstiek gezegd had de haven von Marseille binnen. Terwijl de kapitein hier zjjno zaken afhan delde, wandelde ik do stad eens rond, om bare merkwaardigheden in oogenscbouw te nemen de nieuwe, prachtige kathedraal, de gothische Michaëlskerk, het ziekenhuis en vooral de rijke bibliotheek, welke zich in hel fraaie gebonw voor schoone kunsten bevindt. Daar Turnerstick nog tijd over had, gingen wjj samen naar zgn lievelingsplekje, den dierentuin, die achter hst prachtigste bouwwerk van Marseille, hel .Cha teau d'eau ot Palais de Lougcbamp" gelegen is. Toen wjj den heerlijken tuin in site richtingen doorkruist en allo afdeelingon bezichtigd hadden, gevoelden wjj ons vermoeid on zochten ocno bank om wal nit Ie rusten. Wjj vonden er eene onder een plataan, die zjjo fiere kruin hoven een Jicht boschje verhief. Aan den anderen kant prijkte tusschen do takken van het geboomte een honten kruis met het beeld des Hollands. Het opschrift vermoldde, dal op die plaats een der opzichtera door een losgebroken panter verscheurd was, en daaraan was de dringende bede toegevoegd, voor den overledene te bidden. Wjj voldeden er aan met ontbloot hoofd en na men toen op ds bank midden in het frisache groen plaats. Daar het een dag in de week was, waren er weinig bezoekers in den nitgeslrekten tuin, en slechts zelden kwam er iemand het afgezonderde plekje voorbij. Turnerstick verhaalde mjj zjjne jongste reisindrukken en onderbrak zijn gesprek om mg een sigaar ts presenteeren en er zelf ook een te nemen. Terwijl wjj die opstaken, hoorden wjj tengevolge der diepe stilte, die ons omgaf, duidelijk de schreden van twee personen, die van achter het boschje naderden en bjj het kruis staan 'bleven. .Allah moge dit tand verdelgen!" hoorde ik een hunner io bet aribisch zeggen. .Overal slaan die afgodsbeelden, die den waren gcioo- vige een gruwel zijn, en waarvoor de Christen honden bun hoofd ontblooien." .Vergeet niot, dat ook ik een Christen beu," antwoordde de ander io dezelide taal, maar zoo gebroken, dat bjj blijkbaar gewoon was, zich van de Fransche taal te bedienen. ,0," luidde het antwoord, ,gjj zjjl verstandig genoeg, die afgoderij voor vorderleljjk te houden. Gi) zjjl een Rumi en wilt van den Baba niets weten, die te Rome op zjjn valschexi troon zetelt. De teer des Profeten alleen is de ware. Zjj heeft alle beelden vorbodeD, en waar de Ielam doorgedrongen is, daar heeft hjj beelden en platen verbrand en uitgeroeid. Kunt gjj mjj zeg gen, wat er op dat kruis te lezen staat V' ,Ja. Een panter is uit zjjne kooi losgebroken cn heeft hier op deze plaats een beambte van den dierentuin verscheurd. Daarom beeft men dit krnis opgericht, opdat er voor den ongeluk kige gebeden worde." De spreker, alhoewel een Christen, hvl op lachenden toon deze verklaring gegeven. De Muzelman zeide verachtelijk ,0 Allahwat tjju die Christenen toch ver regaande domkoppen. Zjj verdienen door iedtr bespuwd te norden. Heeft uw Christus den man Gricksch- schismatiek. 'J De Heilige Vader,

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1893 | | pagina 1