Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 41. Vrijdag 5 Januari 1894 Zevende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Aboimementiprijs par driemaanden: Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. BureauKrommestraat, F 227. Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prija der AdvertentUni Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor lederen regel meer- 0.05 Lijdensweg der Kerk. Moeilijk kan een listiger en verrader lijker strijd tegen de Kerk van Christus worden gevoerd dan in deze eeuw werd gestreden. Niet meer gelijk in vroegere eeuwen trad men tegen haar op met open vizier, met bloedig geweld en openbare vervolging niet zooals weleer, toen hare kinderen bij duizenden en duizenden werden gevangen genomen, onrechtvaardig veroordeeld ter slachtbank werden gevoerd. De vijanden onzer dagen hebben het begrepen, dat men tegen de Kerk van Christus met geweld niets vermaghaar roemrijke geschiedenis van zoovele eeuwen heeft hen geleerd, dat openbare bestrijding en bloedige vervolging des Christendoms haar steeds ten goede komt en het bloed der mar telaren het zaad wordt der christenen. Vandaar dat zij een geheel anderen weg te harer bestrijding zijn ingeslagen, den weg van heimelijk verraad, list en bedrogin geheime vergaderingen, in het nachtelijk duister werden de helsche strijdplannen beraamd, de satanische aan slagen tegen de H. Kerk gesmeed en voorbereid, terwijl men in het openbaar tegen haar optrad onder het schijnheilig masker van neutraliteit, gelijkstelling van rechten voor iedere gezindte, van eer biediging van ieders godsdienstige be grippen, van godsdienstvrede en philan- tropie. Thans kunnen wij eenigszins de rampzalige gevolgen overschouwen dezer satanische en verraderlijke wijze van bestrijdinghet slagveld ligt bezaaid met lijken, met ongelukkigen, die, slacht offers dier huichelachtige en farizeesche tactiek, het geloof hebben verloren en zedelijk zijn ten gronde gegaan. Te midden der bloedigste vervolgingen triomfeerde de H. Kerk in hare kinderen, die haar getrouw bleven tot in den wreedsten marteldood zij zag den hemel met heiligen bevolken, de aarde met christenen vermeerderen; thans echter treurt zij over den afval van zoovelen harer kinderen, die het geloof verzaken, haar ontrouw worden en zich losscheuren uit hare omhelzing, waar alleen het heil en het leven te vinden zijn. .Zij hebben Mij vervolgd, zij zullen ook u vervolgen." In dit woord heeft Christus den weg geteekend zijner Kerk; de Bruid heeft derhalve denzelfden weg te bewandelen, welken de Bruidegom heeft doorloopsn. Do geschiedenis der H. Kerk is een getrouwe weerspiege ling van het leven haars Stichters, en op haar weg schijnt zij in onze dagen den donkeren lijdensnacht van haren God- delijken Bruidegom te zijn genaderd ook voor haar schijnen de ure en de nacht der duisternissen te zyn aange- Opmerkelijk toch is het, dat Leo XIII, de zichtbare Plaatsbekleeder van Christus op aarde, bij zijne troonsbestijging scheen te bevroeden en te gevoelen, dal de H. Kerk haar lijdensnacht is ingetreden. Al aanstonds na zijne verheffing op den Pauselijken Stoel wijst hjj de katholieke wereld op de treffende overeenkomst lusschen den lijdensnacht des Heeren en de benarde omstandigheden, waarin de H. Kerk in onze dagen verkeert. Evenals Christus ir. d«n hof van Olijven heeft de H. Vader als zijn Piaalsbe- kleeder niet opgehouden ons, zijne leer lingen, te spreken over de ons dreigende gevaren, ons vermaand tot waakzaam heid, ons opgewekt tot het gebed; al zijn Encyclieken zijn, zonder uitzondering, op dit doel gericht. Veelbeteckenend wijst hij op Christus in dien ljjdenshof, die .prolixius orabat" al dringender en dringender bad naarmate de ure des gevaars naderde, als het voor beeld dat Zijne Bruid op aarde in onzen tijd heeft te volgen. Waarlijk, ieder die met onbevangen blik den strijd gadeslaat, door de H. Kerk gestreden, het lijden, waaronder zij zucht, de verraderlijke vervolging, bloot staat, moet erkennen, dat ook voor haar, evenals als weleer voor Christus en zijne leerlingen, de ure en de nacht der duisternissen zjjn aan gebroken. Wat toen gebeurde, ziet men ook thans op uitgebreider schaal ge schieden. Terwijl de Heer waakte en bad en zijne leerlingen sliepen, werden in het geheim, in de duisternissen van den nacht de moorddadige plannen beraamd en voorbereid tegen den Ge zalfden des Heeren. De Paus, do trouwe Wachter op Sion's tinne, doorschouwde den geheimzinnigen sluier, waarin de ge heime genootschappen zich wikkelden, hij zag en openbaarde hun helsche doel en streven, wees de katholieke volkeren op de naderende, dreigende gevaren, vermaande hen, zich ten strjjde te om gorden met de wapenrusting des geloofs, en zij sluimerden zorgeloos voort en verloren zich in een onvergeeflijke, rampzalige rust, terwijl de vijanden in de duisternis rusteloos voortwerkten aan het moorddadig plan tegen den Plaats bekleeder van Christus en de Kerk. Judas de verrader werd afvallig, verried voor dertig zilverlingen zjjn Goddeljjkcn Meester en werd de volvoerder der helsche bedoelingen van den hoogen raad der Jodenkatholieke regeeringen werden der Kerk ontrouw, zijn in dienst getreden harer vijanden, en voor tijdelijk gewin, de uitbreiding hunner macht, zijn zij de uitvoerden geworden der onrecht vaardige aanslagen tegen den H. Stoel, den Paus bcroovend van zijne wereldlijke souvereiniteit en vrijheid, hem makend tot een gevangene in het Vaticaansche paleis. Wie erkent niet in de Joodsche Sy nagoog dier dagen het treffend beeld der huidige vrjjmctselarjj, welke zoo te recht de Synagoog des Satans genoemd wordt. De Synagoog had haar hoogen raad, het Sanhedrin, met den hooge- priester tot voorzitter; de vrijmetselarij heeft eveneens een hoofdraad, waarin het voorzitterschap persoonlijk, gelijk onwraakbare getuigen verhalen, door den duivel wordt bekleed, en als om het beeld volkomen te maken en nog meer in het oog te doen springen 't zjjn ook heden de Joden, die daarin oppermachtig zijn vertegenwoordigd en bijgevolg de gansche vrjjmetselarij beheerschen. In den boezem van den hoogen raad had men het veroordeelend vonnis geveld, lot den dood van Christus beslotende onthullingen omtrent de vrijmetselarij heb ben onweerlegbaar aan hellicht gebracht, dat zij den dood en den ondergang van het Katholicisme hebben gezworen. In dien geheimzinnigen nacht werd Judas uitgezonden, omgeven door een heirleger van dienstknechten en soldaten, om Je sus gevangen te nemen en te boeien; in deze sombere tijden zien wij in den hoofdraad der vrijmetselarij de bevel schriften uitgevaardigd aan de regee ringen om vooruit te rukken omstuwd door dienaren der loge, die tot alle, zelfs tot de hoogste Staatsambten zijn doorgedrongen, versterkt door cohorten der wereldlijke macht, waarover zij kun nen beschikken om de Kerk van Chris tus in boeien te werpen, haar op ieder gebied de vrjjheid te ontrukken en haar invloed op de wereld te vernieti gen. Tot zoover schijnt ons de Bruid van Christus op den weg der beproevingen des liidens haren Goddelijken Bruidegom te zijn gevolgd. De teekenen des tijds voorspellen haar in de toekomst ge- weldiger strijd, zwaardere beproevingen; het verdere lijden des Heeren schijnt ook het hare te zullen worden. Nipt ge lijk de Apostelen des Heeren, steunend op eigen kracht, behooren wij de toe komst in te gaan, maar steunend op de kracht van Hem,die gezegd heeft: .Vreest niet, Ik heb de wereld overwonnen!" die de plechtige belofte heeft afgelegd met ons te zjjn tot aan de voleinding der eeuwen, die ons de onfeilbare ver zekering gaf, dat de poorten der hel tegen Zijne Kerk niets zullen vermo gen. BUITENLAND. Bij gelegenheid der Nieuwjaars-receptie heeft de President der Fransche Repu bliek verklaard dat de rechterlijke macht in Frankrijk krachtig met de Rc- geering zal medewerken tot verzekering der openbare rust. Dat dit geen jjdelo woorden waren, is reeds dienzelfden dag gebleken. Op Nieuwjaarsmorgen hebben in liet geheele land tal van huiszoekingen bjj verschil lende anarchisten met goed gevolg plaats gehad. Deze huiszoekingen waren ge- - heel in stilte voorbereid, zoodat de anar chisten er door overvallen werden. Men vond bij de meesten hunner anarchis tische bladen en brochures, bij velen ook compromitteerende brieven, alsmede bommen en ontplofbare stoffen, in het mjjndistrict Allior zelfs 450 uit de mjjnen ontvreemde dynamiet-patronen. Te HA- vre vond men een pak gestolen effecten ter waarde van 15.000 francs. In het geheel werden 64 personen in hechtenis genomen, waardoor de Regeering nu veronderstelt de gevaarlijksten in han den te hebben. De zaak van Vaillant komt heden, Vrijdag, voor het Hof van Assises in be handeling. Groote verbazing heeft het gewekt dat Zaterdag te Angoulcme de 17 beschul digden wegens de mishandeling van Italiaansche werklieden te Aigues-Mortes allen zijn vrijgesproken. Nu eenmaal gebleken was, dal de Italianen oorspron kelijk en in sterkeren getale dan de Franschen de aanvallers wnren geweest, liet de jury niets meer ten nadeele van de Franschen gelden, hoewel erkend en door de schuldigen zelfs bekend werd, dat de gekwetste Italianen later op de gruwelijkste wijze door eene overmacht van Franschen zjjn mishandeld. Twee dagen lang heeft dat mishandelen en dooden der verslagenen geduurd, waarbij de gendarmes wonderen van moed heb ben verricht, om de razende menigte, die zich op de gewonden wierp, te verwijderen, ten einde de ongeluk kigen althans in vrede te laten ster- In Frankrijk-zelf heerscht verontwaar diging over dit vrijsprekend vonnis en in Italië heeft bet reeds aanleiding gege ven tot vijandelijke betoogingen. Do ver houding tusschen de beide Rijken, die toch al gespannen was, is er niet door verbeterd. FEUILLETON. Het zilveren Kruisbeeld. Ntchlelijk duister lig over de stad A. uitge spreid. Zwarte wolken joegen met wilde vaart langs het luchtruim en kwamen voortdurend bet licht der maan onderscheppen. Slechts nn Novemberavond i i recht ten dier stad was het stil, en reeds waren de meeste winkels gesloten, olsehoon de klok nau welijks tien oren wees. In de achterbuurten, waar de nacht vroeger schijnt in te treden dan in do hoofdstraten eener stad, was dan ook bijna geen levend wezen meer te bespeuren. De buizen waren gesloten en op slechts enkele plaatsen ontsnapte door een opening der vensters of een spleet van de dear nog een lichtstraal naar buiteneen zeker bewjjs dat de bewoners dier nederige verblijven zich nog niet hadden ter ruste begeven. Een dier buurten, welke op het stadsplant- soen uitloopt, was, vooral dien avond, reeds vroegtijdig als uitgestorven. Veel drukte heerschle daar in den avond toch zelden, maar op ge noemden lijd droeg het weer er zeker niet wei nig toe bjj om de bewoners tot rust te nopen. Aan het einde dier straat stond een woning, die er zeer vervuilen uitzag. Het was een ouder- wetsch huis met een trapgevel aan de straatzijde het onkruid, dal bier en daar welig uit de bui tenmuren opschoot, scheen wel voor zjjn hooge jaren te pleiten. In dien voorgevel waren een deor en twee zijramen geplaatsten daarboveft zag men een luik, waardoor men van buiten af den zolder bevrachten kon. Trad men de gang dier woning binnen, dan bad men aan weerszijden twae vertrekken, die door twee gezinnen werden bewoond. Liep men nn de gang nog verder in, dan stond men eensklaps voor een lnik, dal in een schninsche richting tot afsluiting van den gemeeDschappe- lijken kelder was aangebracht. Op dat luik wa ren vjjf treden gemaakt om als trap te doen strekken naar een honger gelegen vertrek, dat mei oen raam uitzicht had op oen achterplaats en door een derde gezin betrokken was. Van daar dat dit gebouw in don regel met den naam van ,Ark" bestempeld werd. Hel was, zooals wjj reeds hebben opgemerkt, omstreeks tien uren in den avond. De wind, die geheel den dag reeds geducht had huis gebon den, werdt allengs krachtiger en deed denren en vensters in honne voegen runmolen en kraken. In de opkamer, zooals de buren meestal het achtervertrek noemden, zat op gemelden tjjd eau vrouw van omstreeks vier en dertig-jarigen leeftijd, wier gelaatstrekken blijk gaven van kommer en verdriet. Hare betraande oogen, d: zjj telkens ten hemel sloeg, en de zuchten, d: haar geprangden boezem ontvloden, beweze maar al te zeer, dal zjj zielesmart lijden moes ofschoon bjj een aandachtige beschouwing ter stond in hel oog viel. dat men bier tol armoede vervalioo grootheid voor zich had. Al het aanwezige vertegenwoordigde maar een geringe waarde. Hel bestond slechts uit enkele voorwei pen, die niet konden gemist wor den. Vier stoelen, een latafel, enkele schilde- rjjtjes aan den wnd, een brandende lamp op een oude latei en nog eonige snuisterijen maakten, behalve nog wat beddegoed, dal zich in twee bedsteden bevond, den geheelen inboedel niL Het viel al dadelijk op dal deze vrouw in een dergelijke omgeving niet was opgevoed. eener fatsoenlijke afkomst, waarmede haar uiter lijk geheel overeenkwam. Opeens barstte zjj in tranen los en snikte daarbjj zoo inide, dat oen allerliefst meisje, hetwelk in een der bedsteden te sluimeren lag, met schrik ontwaakte. Het een angsligen blik richtte het zich overeind en keek schuw in het ronde. Toen het niemand onlwaardde dan de zielsbedroefde vrouw, riep bet met tranen in de oogen uit: ,Ocb, niet zoo schreien, lieve maatje I" Het uitgestrekte armen ijlde de moeder naar het bed van bare lieveling om baar aan haar hart te drukken. Onder de teederste liefkozingen zjj echter slechts ten deel* slagen macht. ,Is pupa er niet. maatje?" vroeg het meisje, terwjjl het beangst uit de bedstede gluurde. .Neen, lieve kind." antwoordde de moeder, .maar zoo dadelijk zal papa or wol wezen, en ge weet wel, dat hjj zoo gonrno hooft, dat Marielje dan te slapen ligt." Zjj boog zich voorover en drukte een kas op het voorhoofd der kleine, terwjjl zjj haar zacht- kens op haar bedje neervlijde. Met de armpjes om den hals harer moeder geslagen duisterde zjj ,0, maatje, ik ben zoo hang." De moeder leed geweldig bjj den angst van baar kind, doch zjj onderdrukte hare smart en I, naast God mutje u Als gevoelde het meisje zich hierdoor kalmer gestemd, legde zjj zachtkens het hoafd|e neder en sliep welhaast onder de schulso der zorgvolle moeder weder in. Toen zjj opnienw was ingesluimerd, kon de moeder hare smart en droefheid bjjna niet meer bedwingen. Gedachten aan gelukkiger tgden en folterende vreeze voor de toekomst kwamen hare ziel zoo met geweld bestormen, dat zjj handenwringend ineenkromp. Plotseling stond zjj op, ging naar da latafel en trok de onderste lade open. Met groote voorzichtigheid haalde zjj een voorwerp onder eeoige lappen en versleten kleedingstnkken nit en drukte het met aandoening un haar hart. Duma ontdeed zjj hej van een helderwilten doek, waarin bat zorgvuldig gewikkeld was, en logeljjk kwam er een allerkostbaarst zilveren kruisbeeld te voor schijn, dat zjj met bare tranen besproeide. Het grooten eerbied plutste zjj het voor zich en staarde een wjjlo op het beminnelijk gelaat van den gekruiston Heiland. In haar smeeken den blik, vol weemoed op die verbeven beelte nis gericht, waren folterende smarten te lezen. Door vurige gebeden zocht zij haar overvol ge moed to ontlasten, hetgeen bur een weinig scheen te gelukken, daar allengs de kalmte zich duide lijk alteekende op baar gelaat. Aldus biddend en zuchtend bad z(j reeds eenigen tjjd doorgebracht, toen zich eensklaps oen zacht gestommel in den gang deed hooren. Hel gaderde al meer en meer het achtervertrek, en bjj eenige oplettendheid kon men wel be merken, dat iemand de trap besteeg, die naar De vrouw wu echter zoozeer in het gebed verzonken, dat zjj niets daarvan gewaar werd. Zjj bad rustig voort, loso sen onverwachte schok, die tot in hare kamor drong, baar angstig deed opspringen. Met gojasgdheid greep zjj het kruis beeld, drukte het aan hare lippen en wikkelde het weder in den doek, om het daarna te ver bergen op de plaats, vanwaar zij het even te voren had weggohuld.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1