Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 42. Zaterdag 13 Januari 1894 Zevende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort. Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eenrnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs par dria maanden: Franco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. BureauKrommestraat, F 227. Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs dar Adrartentièni Van 1 tot 6 regelsf o.30 Voor iederen regel meer- 0.05 Politieke Toestand. I. De tegenwoordige politieke toestand m Eutopa, en ook in ons vaderland, biedt veel overeenkomst met een naderend, onheilspellend onweder na een zware, zoele hitte en drukkenden dag. 't Is als ziet men de donkere wolken jagen langs den hemel en zich aldaar samentrekken, als hoort men reeds van uil de verte het gerommel des donders. Zoo schijnt ons de politieke hemel, zoo vertoont zich aan onze blikken de politieke toestand onzer dagen. Onderscheidene politieke partijen worden naar één punt samengedreven, door een concentreerende kracht ver- eenigd als duistere wolken worden zij uit alle richtingen voortgestuwd om op en door elkander schuivend het ontzet tend dreigend onweder te vormen, dat nu reeds vrees en bezorgdheid inboe- seml, straks wellicht dood en verwoes ting verspreiden zal. Het sinds jaren oppermachtig libera lisme is de periode van ontbinding en dood ingetreden, in zijn boezem heerscht de grootste verdeeldheidverschillende partijen hebben zich reeds daaronder gevormd of liever zijn uit hetzelve ont sproten. Weinig liberalen vindt men meer van den ouden stempelhun tijd is voorbij. Door de ultra's hunner partij met den naam van conserva tief en gematigd aangeduid, zijn zij re-ds ten doode opgeschrevenvan lieverlede verdwijnen zij al meer en meer, en wel dra zullen zij geheel zijn ondergegaan, terwijl telkens hun plaatsen worden ingenomen door de geavanceerden en radicalen, door democraten en socialis ten. Ook bij de steile anti-revolutionnairen is eene scheuring ontstaan een gedeelte, de aristocratie, is behoudend, het ander democratisch gezind. AI deze nuanceerin gen der partijen drijven als sombere vrolken langs den politieken hemel om óf te verdwijnen of samengetrok ken te wordendoor de concentreerende kracht der democratie. De democratie is de geheimzinnige kracht, welke in onze dagen den politie ken toestand beheerscht, alles tot zich trekt wat krachtens het beginsel reeds daartoe wordt gedreven, en alles wat voor de gevaarlijke gevolgen terugdeinst langzamerhand van het tooneel doet ver dwijnen. Reeds voor jaren is de deftige conservatieve partij door het opkomend liberalisme verdrongen en van onzen slaalkui digen bodem verdwenen; thans is de beurt aan hel liberalisme, dat eene gelukkige maatschappij beloofde, maar een diep rampzalige vormde. Na een dusdanige ontzettende maatschappelijke teleurstelling heeft het uitgediendhet heeft de maatschappij schandelijk be drogen. De gematigden onder de libe ralen staan op het punt geheel verzwonden te worden, daar zij een politiek voorstaan in lijnrechten strijd met het gelijkheidsbe ginsel door hen gehuldigd, en de behouds gezinde aristocraten onder de anti-revolu tionnairen hebben veel kans in dit lot te moeten deelen de geavanceerden en radi calen trekken langzamerhand voort naar het democratisch kamp, om later voor de macht der opkomende partij der uiterste consequentie te bezwijken en hun graf te vinden. De revolutionnaire gelijkheid op staat kundig gebied, zoolang door helliberulisme gepredikt en als lokaas den volke voor gehouden, moest eindelijk van woord daad worden, inoesl van theorie in prak tijk worden omgezet. De hartstochten waren wakker geschud, de begeerlijkheid opgewekt, om eindelijk eens dat beloof de hooge goed te bezitten, de hoog geroemde gelijkheid Ie genieten en met de hoogere standen der maatschappelijke samenleving op één lijn gesteld te worden. Te lang reeds werd aan het volk dat recht door het liberalisme, in strijd handelend met zijn beginsel, onthouden. Velen lieten zich weerhouden door de gevaarlijke gevolgen, welke noodzakelijk uit de toepassing en de invoering der gelijkheid moesten voortvloeien; duide lijk zagen zij in dat de toepassing van dit beginsel een geheele ommekeer van zaken, een schrikbarende revolutie op staatknndig gebied moest teweegbrengen de hoogere standen moesten neergehaald de onderste lagen der maatschappij uit de diepte getrokken en opgehaald, de schcptor der koningsmacht moest gelijk gemaakt worden met den bedelstaf van irmen proletariër. In slede van hun stelsel, welks gevoigen hen zelf deed terugschrikken, en derhalve door hen zelf veroordeeld, vaarwel te zeggen, wilde liever inconsequent zijn. Bovendien leed het liberalisme, gelijk iedere partij 'elke niet door hoogere motieven ge reven wordt, aan een conservatief egoïs- le, wanneer het op belangloos ver deden aankomt, op afstand doen van wat men bezithet liberalisme beschouwde Handhaafde zich zoolang mogelijk als de gelukkige bezitter. Deze inconsequentie, dit voortdurend onrecht aan het volk gepleegd, moest zich op de partij zelve wreken; ook hier ziet men dat de zonde zich zelf straft. Een jeugdige partij ontstond met al de hoedanigheden en eigenschappen dien leeftijd eigen. Aan hel liberalisme ontsproten, dezelfde beginselen als haar vader huldigend, trad zij met de daar uit voortvloeiende uiterste consequentie het volk op en noemde zich daar om de partij des volks. Onlstuimig en voortvarend, werkzaam en volhardend, edig en onvervaard wierp zij zich het worstelperk voor de nooden en rechten des volksde gelijkheid, door den vader slechts in theorie gehuldigd, huldigt zij in praktijkzij vordert de gelijkheid op als een te lang onthouden recht tot zelfs voor de onderste lagen der maatschappij zij eiseht de gelijkheid een te lang geschonden volksrecht niet slechts op staatkundig, maar zelfs op oeconoruisch gebied, tot zelts in het bezit der tijdelijke goederen. Hel liberalisme zag van uit de hoogte spottend neder op hun dwaze ondernemingmedelijdend haalde het de schouders op over de geringheid harer krachten, over de onzinnigheid harer theorieën, over de lichtzinnige roe keloosheid van haar vermeten, lil het volle bewustzijn van zijn macht van po litie en militie liet het de losbandig heid en de buitensporigheden toe, zonder de tuchtroede op baar te doen neerkomen, zonder zelfs dreigend zijn va derlijk gezag tegen haar te verhe (Ten het oordeelde dit zelfs overbodig, daar de voorthollonde partij van zelf wol zou bedaren en tot stilstand worden gebracht het dacht niet, dat ooit huur onzinnige theorieën hij de menigte ingang zouden kunnen vinden. Maar ook ui zou het liberalisme met alle gestrengheid en macht tegen het socialisme zjjn opgetreden, toch zou dit niet zijn onderdrukt of zijn voortgang hebben gestuit. De verwantschap tus- schen heiden slaat het liberalisme de wapens tegen het socialisme uit de han den, het staat als dwaling machteloos tegenover de dwaling, in wezen dezelfde, machteloos als beginsel tegenover de consequentie. Welk recht toch kan een vader tegenover zijn zoon doen gelden, die de lessen en de leer des vaders in praktijk brengt en diens beginselen op zijn leven toepast V Wanneer hier iemand schuldig zijn moet dan is het de vader, niet de zoon BUITENLAND. Het Mandement, door het Hongaarsche episcopaal uitgevaardigd en op Drieko ningendag in alle kerken afgekondigd, waarin luide geprotesteerd wordt tegen de door den minister-president Weckerlé aangekondigde kerkelijk-polilieke wets ontwerpen, heeft grooten indruk gemaakt zelfs op de voorstanders dier wetten. Zij beginnen te begrijpen dut hel katholiek geweien zich niet zoo gemakkelijk in slaap laat wiegen en dat. mocht de Kamer van Afgevaardigden er al toe besluiten de voorgestelde wetten aan te nemen, de Magnatentafel of Eerste Kamer, waarin de Katholieken een groote meerderheid hebben, ze ongetwijleld zullen verwerpen. De vrijmetselaarspers, hierdoor teleur gesteld, weet nu niets beiers te doen dan de sccialisten op te wekken tot het houden van manifestaties op aanstaan den Dinsdag, wanneer de ulgemcene Hongaarsche Katholiekendag zal gehou den worden, en daaidoor de vergade ringen te bemoeilijken. Intusschen heeft de voorbereidende commissie het pro gram vastgesteld voor het te houden Congres, welks zittingen door den pri maat van Hongarije, kardinaal Vaszary zullen worden geopend, na het bjjwonen van een plechtige Hoogmis, die door kardinaal Schlauch zal worden opgedra gen. Alle Hongaarsche bisschoppen ho pen aan dit Congres deel te nemen. De Fransche bommenwerper Augusta Vaillant is door het Hof van Assises ter dood veroordeeld. Hij heeft onder het verhoor niets van zijn schaamteloosheid afgelegd en verklaarde dat zjjn doel was geweest zooveel mogelijk afgevaardigden en ministers te verwonden, hetgeen even wel verhinderd was geworden door de onwillekeurige beweging van mevrouw Laporti', waardoor de bom een andere richting kreeg. Hjj vertelde ook hoe de bom was samengesteld en wie hem tot het maken daarvan in staat gesteld heeft. Ten slotte las hij eene schriftelijke ver dediging voor, waarbij bij het anarchisme verheerlijkte. Zijn verdediger, de advo caat Labori, pleitte voor verzachtende omstandigheden, doch de jury billijkte den eisch van het Openbaar Ministerie en sprak het doodvonnis uit. Op Sicilië is het nog ver van rustig. De slaat van heleg is er afgekondigd en ile bevelvoerende generaal Murra is met dictatoriale macht bekleed. Deze heeft belangrijke maatregelen genomen lot verbetering van den toestand en o.a. den vervaltijd van het handelspapier met twee maanden verlengd. Nieuwe onge- I regeldheden zijn er voorgevallen te Cus- trofiano, Reggio en Macerata. Te Ruvo di Pouillo heeft hel in opstand gekomen volk verschillende tolkantoren, het stad huis, het archief en het casino in brand gestoken, en ook een aanval gedaan op do gendarmerie-kazerne, waarbij echter 19 der oproermakers gearresteerd wer den. Onder de werklieden te Rome wordt eene werkstaking voorbereid in aanslui ting aan de oproerige beweging op Sici lië. Ook te Florence, waar onder de sol daten tal van oproerige proclamaties worden verspreid, vreest men voor onge- regeldheden. FEUILLETON. Het zilveren Kruisbeeld. Philophonos. 1) Plotseling werd de deur van het vertrek open geworpen en vertoonde zich een man in de tracht zijn? lerens met een voorkomen, hetwelk vermoeden deed, dat bjj betere omstandigheden moest gekend hebben. Van een forsche gestalte en met een net gevormd gelaat, moest by wel eer een (linke en innemende iiguur hebben ge maakt maar '.ham had overmatig gebruik van alerkendrank de sporen der verwoesting op zijn uiterlijk achtergelaten. Die opgezette, bolle wan gen met boogroode kleur en die oogen, welke waterachtig maar woest in zijn hootd stonden, gaven het afdoende bewgs, dat men hier met een volslagen dronkaard te doen bad. De ongelukkige, die weder ruimschoots aan den drankduivel geotterd bad. trad waggelend binnen. Onstuimig wierp hij de denr achter zich dicht, en hel zich daarna op een stoel neder- valleo. Nauwelijks was hij gezeten of met gebalde vuist viel hjj smalende en sarrende uit: ,Zie zoo, nauw zal ik eens zien of ik geld kryg of niet. hoor jeVan middag heb je tie zonder duit weggekregen, maar nauw gaal dat niel meer, hoor jeMet je gefemel heb ik niks meer op. dat ben ik al lang zat, hoor jel Ik moei geld hebben ol anders Onder hel uitbulderin dier dronkeninanslaa sloeg de ellendeling met zjjn vuist zoo hard o| de tafel, dal de lamp zou gevallen zjjn, als di vrouw haar niet bjj tjjds had gegrepen. Me zachte woorden zocht zjj den woesteling lot be dareo te brengen, maar dit scheen olie op he vuur geworpen. De ongelukkige was voor gcei rede meer vatbaar. ,En nauw maar gauw ook, hoorje!"zoi giog hjj steeds heviger opgewonden voort, ,\Van anders zal ik hel je lecren, hoor je Ik bei net zoo knap als jjj denken dorfl, hoor je Voor de arme vrouw werd de toestand waar Ijjk wanhopig. Geplaatst tusscben haar kind, dn onophoudelijk om maatje riep, en angstig o; haar legerstede ineenkromp, en haar man, di geld van baar eischle, dal zjj onmogelijk gevel kon. werd zij bjjna radeloos. Met gevouwen ,Ach, beste Ferdinaod, geloof me loc heb noch geld, noch eenig voorwerp van w meer om te verpanden zelfs voor ons sclii kind is geen bete broods meer aanwezig, als ge niet meer naar mijn smeeken will Onder minachtende gebaren bad de ilronks zpu vrouw aangehoord. Nog kwalijk bad zjj opgehouden te sprekeD. of hij viel luid lebben, hoor jeJe hebt ze, Met ecg v.-eeseljjk»ii smak kwa zalige vader gebruik om op le springen en de lade tc openen, waarin de vrouw zooeven ie voren het kostbaar kruisbeeld in der haast ge borgen had. Als een roofdier, die een prooi bemachtigt, viel hü op hel kruisbeeld aan en trachtte dit zoo lluk> hjj kon tusscben zjjn kleeding te ver bergen. Daarop wilde hjj zich schielijk verwijderen om ook dit kostbaar kleinood le gaan vers:hache- Dit al deed c s was zoo jjlloga in zy'n werk gegaan, uw, bjj de ontdekking ervan, als vor- :hrik aan den grond genageld scheen, iet zjj echter een vljjmenden smart en. die zelfs haar man een oogenblik Jesus, sta injj bjj 1" hein het kruisbeeld te ont rukken. Maar de dronkaard weerde haar met zulk een woeste kracht van zich af, dat de vrouw haar evenwicht verloor en zoo geweldig dal zjj bewusteloos liggen leef. alljjd vermaningen ir nstandiglieii! naakte de rampzalige ir het ongeluk wilde, dat hjj reeds de eerste trede miste en nanr beneden tuimelde. De slag, door den val ver oorzaakt. was zoo hevig dat de buren er van ontwaakten. Zich te kleeden en een lamp Ie ontsteken was daarop voor die luidjes het werk van een oogenblik. Z(j begrepen, vooral toen een smarteljjk- kreet tol ben doordrong, dat wellicht hunne diensten konden noodig wezen. En daartoe waren de brave weduwe Volders en niet minder tjjde bereid, als zulks ook maar eenigszins mocht noodig wezen. In den gang wachtte hen echter een schouwspel waarop zjj zeker niet waren voorbereid. Aan den voet van de trap lag de bewoner der op kamer. maar als geheel versuft, lerwjjl het bloed hem uit den mond vloeide. Diep bewogen met den ongelukkige wilden zjj hein oprichten, doch gefluisterd, maar hjj gaf op di s bjjoa geen teeken Midde'erwjjl zjj hiermede bozig waren, kwam tusschen zjjnc kleederen iels to voorschijn, dat zjj behoedzaam vandaar verwijderden. Ofschoon nog niut een doek omwonden, ontdekten zjj toch, dat het een kruisbeeld wezen moest. En hel leed geen twiifel of bjj don val had dit juist Nog waren de buren kwnljjk van hunnen schrik bekomen, of de vrouw van den ongcluk- kigen verwonde keerde lot hare bezinning weder. Zjj snelde de trap af en terstond viel baar het i in hot oog, dat een der buren inde ield, Haar eerste werk was, dat aan en tc gaan verbergen, opdat anderen en gissen, welk een droevig voorval bun slechts met de grootste inspanning gelukkken Na hem te bod te hebben gelegd, werd alles aangewend, wat in dergelijke gevallen doelmatig wordt geacht, om hem weder tol zjjn bewust zijn le brengen, waarin men eindeljjk slaagde. Doch de drank dood haar uitwerking zoo krach tig gevoelen, dat hjj weder geheel versuft indom melde. Terecht bogrepen do buren dat eerst de roes moest uitgeslapen, vooraleer hier met juist heid de toestand kon beoordeeld worden. Dit gaven zjj echter geenszins to kennen, maar toonden integendeel zich daarvan geheel onkun dig. En daar zjj bemerkten, dat hnn aanwezig heid niet langer gewenscht schoen, vertrokken zjj onder de beste wenschen voor hel gezin en ouder aanbieding van alle mogelijke diensten, welke in de gegeven omstandigheden mochten Toch konden zjj niet nalaten nog even onder elkander een woordje omtrent het voorgevallene te wisselen, want mot de juffrouw zoo noemden zjj alljjd de vrouw, die in haar diopo armoede

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1