Katholiek Nieuws- ei Advertentieblad No. 44. Zaterdag 27 Janiri 1894. Zevende Jaargang. DE EENBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, BusSi, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, SoeslStoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt elkeiZATEBDAO. abonnamentaprijs pn drii mam den: Franco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. BureauKrormmtraatjF 227. Amersfoort. Uitgave van de Verering De Eembode.' Prijo dar AdrartantHni Van 1 tot 6 rogelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 Coirespondentitn en AdvertentiJn moeien ai ter lijk Vrijdagavond vóór 6 ure aan het bnrea bezorgd zijn. Verkiezing- van De Man. Dat in Staten, waar de Vrijmetselarij en het Jodendom een onbeperkte heer schappij voeren, de verkiezing van eer lijke, waarheidslievende mannen verwoedheid bestreden wordt, is waarheid, die bij de jongste algemeene verkiezingen van leden voor de Fransche Kamer van Afgevaardigden zeker afdoende werd bevestigd. Alle middelen, hoe laag en verachtelijk ook, worden daarbij goed geacht en toegepast. Zonder schroom treden dan èn Regeering én Vrijmetse- arij èn Jodendom op om gemeenschap pelijk, één belang dienend, iederen can- didaat, die geloof en karakter durft too- nen, openlijk of in 't geniep te bestrij den, opdat zulke geduchte tegenstan ders uit het Parlement worden ge weerd. Op die wijze is het hun gelukt bij genoemde verkiezingen een neder laag te bereiden aan de edelste zonen des Lands, aan mannen die door hunne kunde en rechtschapenheid in de Fransche Kamer nog een eervolle figuur maakten, en die door hun welsprekendheid en eerlijke staatkunde nog altjjd sympathie wisten te wekken, waar deze door de erger lijke daden der Regeering en hare vrien den geheel dreigde te loor te gaan. Vooral de niet-herkiezing van graaf Albert de Mun, Frankrijks beroemden redenaar en eerlijken, bekwamen en ge- vierden staatsman, maar ook edelen Ka tholiek, met zijn smetteloos, rein verleden, waa diep krenkend en smartelijk voor zijn geloovige landgenoolen. Immers, onder de Fransche Kamerleden, die met bla- kenden ijver voor de rechten der Ka tholieke Kerk en die des volks opkomen, en die schitterend verdedigen, was hij steeds een der eersten die den strijd aan vaardde en onversaagd pal stond, hoe vinnig de kamp ook gestreden werd. In het heetst van het gevecht stond hij immer in het eerste gelid en verloo chende nooit zijn ridderlijk karakter; onverschrokken trad hij op waar het gold de ontmaskering en bestrijding der vrijmetselarij en haren aanhang. Met zjjn machtig woord, dat een troü we afspiegeling gaf van een heilige, diepgevoelde over tuiging, heelt hij den vijand herhaalde lijk doen aldeinzen en zjjn daden aan den schandpaal gehecht. Geen wonder dus dat door de ver woede schenders van de heiligste rech ten des volks alles werd beproefd om zulk een geducht tegenstander uit het Parlement verwijderd te houden. En zjj slaagden ook in hun schandelijk bedryf. De Mun moest het onderspit delven tegen over een jong advocaat, die geen andere aanbeveling kon doen gelden, dan een vriend der Regeering te zijn. Deze grievende nederlaag is thans schitterend gewroken geworden. In tiet tweede district van Morlaix, departement Finisterre, welks zetel vacant was ge worden, werd De Mun candidaat gesteld. En de uitslag van dien verkiezingsstrijd bracht de verrassende en verblijdende tijding, dat de uitnemende katholieke Staatsman met 8026 tegen 5750 stem men is gekozen, en alzoo zijn gewichtige zending in het Fransche Parlement we der vervullen kan. Wat zeker hier vermelding verdient, is, dat bij zijn nederlaag sommige Repu- blikeinsche bladen onverholen hun leed wezen te kennen gaven, dat het Fran sche Parlement van de welsprekendheid en de kennis van den heer De Mun was beroofd geworden. .Zeker," zei toen Lt Jour, ,er ontbraken geen onbeschaam- den en dorpsgrootheden, die den Katho lieken redenaar, wanneer deze op de tribune een zijner bewonderenswaardige toespraken hield, in de rede vielen met uitroepen als ,En de Syllabus En de Inquisitie?" maar deze interrupties van verwoede anli-clericalen daargelaten, welk een indruk bracht de welsprekendheid den heer De Mun op het heele Parlement en daarbuiten te weeg!" Zoo worden de verdiensten van dien fleren kampioen zelfs door zyn politieke tegenstanders erkend en gehuldigd. Maar de verwoede anti-cl#len schijnen het woord van De Cas^ac tot waarheid te willen maken, waflij zegt: ,in Frank rijk is voor schurkje plaats op de bovenste sport varfe ladder der Re publiek." Nog beter zal in De Mun leeren hoogschatten en lardecren als men kennis neemt van l volgend schrijven, waarinde verhevi bedoelingen en de grootheid van zi van dezen strijder voor de eer van 'd zoo glanzend uit blinken. Uit ee intiemen brief, na de verkiezingenhel vorig jaar aan een vriend gert, deelt de Nouvellisl de l' Ouest de «ende passage mede: .God hreft gein, wat Hjj goedvond wij deden wat ize plicht was alles is goed. Wij zin onzen t|jd niet ver beuzelen met bihuldigingen en zoeken te verklaren, .'even wjj voorwaarts: in welke betiking God ons plaatst, de plicht is dJfde. ,De Kerk 'l volk dienen mei ge heel onze zielmet al ome krachten; zoo 't moet, len ondergaan, om hun den weg te hen ter verkrijging hun ner rechten, 'at zal het deren Dat zal ons nog t eere zijn. Ik weet niet of ik nog teeniger l|jd in de Kamer zal terugkeelGod zal daarover be schikken. Ech, erin of erbuiten, ik zal geheel n onze zaak behooren." Zoo ondererp deze groote man zich aan de beschtingen der goddelijke Voor zienigheid sen eerzucht noch wrevel vervulde zi. edel gemoed, alleen de var. Gi en het welzijn van zjjn vaderland gxi hem ter harte, en daar- wil 1 strijden en ook lijden on dergaan. k>r de zaak, die hem heilig dierbaais, wil hij kampen, in welke omstandigflen ook geplaatst. Geen tegenspoedkan hem ontmoedigen. Im- toeizijne vrienden en vereerders b|j zijn nlerlaag aan de stembus zich mistroosti gevoelden, trad hjj in eene volk vergaring als redenaar op, om zijne toelorders tot een nieuw ka tholiek len op te wekken. .Als wij het woord van den Paus luisteren," sprak toen de uitstekende man, op wien Frankrijk zjjn schoonste hoop mag geves tigd houden, .dan moeten wij daardoor het vaderland zoeken te redden, dat w|j Katholieken, echten volksbond in het leven roepen. In het hart des volks leeft de edele gezindheid voortzegt aan hei volk, wat de Kerk van de Fransche ï.atie heeft gemaakt, en in deze een voudige, van het bederf en de twjjfol- zucht nog niet aangetaste zielen zult gij de kracht vinden, ons vaderland te hernieuwen door middel van hetzelfde Christendom, dat het eens zoo groot en zoo bloeiend heefl gemaakt." Wie graaf Albert de Mun is, en wat hij in de toekomst belooft te zullen wezen, heeft hij in de enkele aange haalde woorden ridderlijk gezegd een trouwe zoon van onze Moeder de H. Kerk, die hare rechten en die zjjns volks te allen tjjde onverschrokken zal ver dedigen; een strijder, die nooit dulden zal dat de eer en de waardigheid der H. Kerk en die van zjjn vaderland wor den aangetast. De terugkeer in de Fran sche Kamer van dezen edelen, groot- schen figuur zal daarom door ieder rechtgeaard Katholiek rnet vreugde en instemming worden vernomen. BUITENLAND. Eene verzoening tusschen Keizer Wil helm en Bismarck is nu inderdaad tot stand gekomen, en het moet ter eere van den jeugdigen Keizer gezegd wor den dat hij ook nu weder den eersten stap daartoe gedaan heeft. Z. M. zond namelijk aan Von Bismarck een eigen handig schrijven, met een gelukwensch wegens 's Vorsten herstel van diens jongslen aanval van influenza, 's Keizers vleugel-adjudant Von Moltke was de overbrenger van dit schrijven, waarbij de Keizer nog een flesch besten ouden wjjn gevoegd had. Von Bismarck ant woordde dat hjj die flesch op den ver jaardag des Keizers (27 Januari) op diens gezondheid zou ledigen en, indien zjjn geneesheer hel toestond, op of na dien dag naar Berljjn zon komen. Hierop volgde weder een schrijven van den Keizer, waarin hjj verklaarde zeer ver heugd te zjjn over dit toegezegde bezoek, en niets liever wenschte dan dat dit reeds op zjjn verjaardag, welke levens de herdenkdag is van zjjn vijfentwintigjarigen dienst bjj het leger, zou kunnen plaats hebben, en beloofde in dit geval de ge makkelijkste vertrekken van het paleis ter beschikking van den Vorst te stéllen. Aan zulk een hartelijke uitnoodiging kon Von Bismarck geen weerstand bie den, zoodat hij op dit oogenblik de gast van den Keizer. Ileel Duitschland juicht deze verzoe ning toe, te meer daar het een persóon- l(jk feit is en de politiek deze keer ge heel buiten 't spel blijft, zoodat de Rijks kanselier Von Caprivi er niets minder om wordt en in even goede verhouding tot den Keizer blijft. Door de genomen maatregelen op Si cilië en te Carrara is de rust hersteld, doch de oorzaak der ontevredenheid blijft bestaan, en, wanneer die niet weg genomen wordt, bestaat alle kans dat de beweging op nieuw begint, zoodra de troepen weg zjjn. In sommige kleine, doodarme gemeenten kan men het met de soldaten best stellenzjj brengen nog wat geld in omloop, dat men anders bjjna niet te zien krijgt. De .staat van beleg" vinden die arme m»nschen dan ook nog zoo kwaad niet. Treurige tafereelen deelen eenige af gevaardigden mede, die een plaatsje bj) Palermo bezocht hebben, om den toe stand der arme boeren aldaar te onder zoeken. In veel gezinnen had men zich al zoo lang met gras en kruiden gevoed, dat men bjjna den smaak van brood of meelspijzen niet meer kende. Crispi weet zich op een eigenaardige manier tjjdeljjk uit den geldnood te red den. De opening der Kamerzitting, die op Donderdag j.l. was vastgesteld, ver schuift hjj bjj eenvoudig decreet tot 20 Febr., en eveneens bp koninklijk decreet machtigt hjj de emissie-banken, om haar banknoten-circulatie met 125 millioen lire te vermeerderen, omdat zelfs voor den officieusen staatsdienst het geld in specie niet meer toereikend is. Zoo han delt bij buiten de Kamer om, bevreesd als hjj" is, dat deze zjjne plannen niet zou goedkeuren. Zondag a.s. zal de H. Vader in de St.-Pieter eene H. Mis opgedragen, bjj welke gelegenheid, naar men verwacht FEUILLETON. Het zilveren Kruisbeeld Fhiloponoa. „Dan i*l ik mur terstond zonder omwegen beginnen," liet Van Cederen zich nit, als snakte hjj naar het oogenblik, waarop bjj zjjn gemoed ontlaaien kon, „met u te settellen, dat de bediende san den heer Beiseld, de jongeheer Klemming, om de band san Agne» heef* gestaagd. Nnzult u zeker met ons instemmen, dat dergelijke getallen wel in steal zjjn iemand in spanning te hrengen." „Nn gant me een licht op waarom ik bjj mijn binnentreden zulke betrakken gexlchton zag." zei Jan-oom goedhartig, „maar daar beslaat hier werkelijk reden toe. Met zulke zaken kan en mag men nimmer luchtig omspringen, daar zijn ze te ernstig toor. Ik roor mg zon ine ten minste wel tweemaal bedenken, rooraleer ik mjjn toestemming lot zulk een huwelijk gaf, dat wil ik hier wel eerljjk bekennen, 't [s nieuws, dat me als een stortbad op het Ijjf walt, jé dat wel willen goloosen „Als een stortbad op bet lijf? nn maakt u er maar wat san," zei moeder Van Cateren, onderwijl zg Janmom seelbeteekenend aanzag. Zjj bod zoo'n antwoord in het geheel niet verwacht, en daarom prangde bet baar om ts weten waar om b8 zich zoo sreemd en bealizt bad uitgelaten. Ook Van Cederen verlangde terklaring en zeide daarom: „Het schjjnt Janmom, dat n de zaak donker inziet, zoo absolant komt a bier voor den dag. uwe redeneering zon ik moeien besluiten, dat wjj nooit of to nimmer tol zulk een huwelijk onze toealomraing moeten gescn, en dat zal ook niet gobenren, als daarvoor gegronde redenen beslaan. Doch hoe wjj ook ons hoofd almalteo, die kannen wj) nog maar niet opsporen en daarom zou ik beel graag san „Heel gegronde redenen zal ik aanbrengen, beste zwager," antwoordde Jan-oom met nadruk, „maar vertel me eerst eens welke schoone vooruitzichten dnt jonge tneosch u wel heelt voorgespiegeld." „Dat is in korte woorden te doen," zei Van Cederen. „Hjj vertelde mg, dat zijn pi n hem Ie ie had ai andera dan hij de voorkeur genoot. Hiermede werd hem nn de kans aan geboden een uitmuntend middel van beslaan te vinden, want zjjn patroon kon nn reeds op do lanweron gaan rusten, die hg in zjjn affaire had bijeengegaard. Dit pri s hem geopend, on daarom gemeend aan zjjn reeds lang gekoesterd gevolg geven en te dingen dadelijk nw geld en u' *»«gd." riep Jan-oom nut een eogewo drilt uit. ,e jonge lui durven tegenwoordig heel wat a. dat ziet men hier ook al weer. In plaats n zich eerst degelijk Ie vestigen en dan naar o vrouw om te zien, timmeren zjj maar dapr luchtkasleelen, en daaraan moeten anderen A nog mee doen. 't Is wat moois I En bet fniste is hier nog, dat hj) zonder blik ken en blon vertellen durft, dat zjjn patroon nu op detuweren rusten kan, die lijj in zijn zaak vetorven heefl. Grootcr onzin heb ik juist hierin vind ik een dal wjj hisr met een onna- j jonkman te doen hebben." zeker meer van," onderbrak ren de redenecring van Jan- bracht (Het lijkt wel of n met den toe- Heiveld goed op de hoogte zjjt, en dan kuifu een uitstekend raadsman voor ons zijn. U pmt nel alsof u geroepen w; is. dan wil ik n zeggenjat hel er bjj Heiveld in geen enkel roosklenrig uitziet als dj jongeheer i gehelde voor to stellen. Ik weet dat het met zjjn zaken tegen en vooral I gevoelige slagen gehad. Nog dezer dagen een vertrouwbare bron vernomen, financieels moeilijkheid zit De man groot uithangbord en wil bjj alles rezen, en nu zal hot einde, als altijd, ook 4d«r den last te dragen hebben." „Zauen zijn zaken er zoo ongunstig bjjaUan," zei V> Cederen met v> ik niet kannen denken. Maar ik begrjjp, dat n die wetenschap uit de eerste hand verkregen hebt, dus daaraan valt niet te twjjlelen. Het is hier na echter maar de vraagZou Klemming, wanneer h|j de zaken eens mot ernst aanpakte, niet lot betera uitkomst geraken, don door zjjn patroon verkregen is?" ,Als ik de zaak goed begrijp," *ei Jan-oom, .schjjDt er hier meer genegenheid voor het jonge Uit zjjn eigen redeneering valt immers reeds genoegzaam op te makeo, dat hjj de zaken niet minder luchthartig opneemt, dan zjjn patroon altjjd gedaan heelt Op eng maakt hjj tenminste geen al te besten indruk, dat wil ik wel weten, maar ik heb er, dnnkt mij, dan ook mijn redenen „Ik moot toogovon Jan-oom," heraam Van Cederen, dal do zaak een zeer beznarondo zijde beeft, en daarom oiel ernstig gonoeg kan overwogen worden. Dit neemt erbter niet weg. dit in het voordeel van den betrokken persoon ook beel wat zon kannen worden aangevoerd, tenminste openhartig is bij zeker, daar heb ik de doorslaande bewjjzen van. Ook zit er onder nemingsgeest in hem, daar bjj mij zeide ddt de zaak, ook volgens gevoelen van zjjn patroon, voor uitbreiding vatbaar is." „En dit zou juist voor mij een reden te meer zjjn, om hier uiterst voorzichtig' te work te gaan," zei Jan-oom een weinig bits. ,,'tlsindórdaad belachelijk, zooals er tegenwoordig met die pbrase geschermd wordt. Geen water- en vnnraering wordt meer geannonceerd of da tlrzda pronkt bjj, dat ze voor uitbreiding vetbaer ia. Een prachtig lokans om er de onnoozelen in te doen .Ik voor mD zon veel liever gebed hebben, 0 met die zwelieril maar stil thnia gebleven Uitbreiding ven zeken geell gewoonlijk iding van zorgen oek, en die schynt onze jongeheer tot heden nog niet veel gekend of zo bitter weinig zich aangetrokken te hebben." „Jan-oom, Jan-oom, wat zjjt ge vandaag ernstigaldus onderbrak juffrouw Van Cederen den bitteren uitval van haren broedsr en wel, gebiedend noodig is, maar overigent komt het althans voor, dat n de zaak wel wat al te ter inziet Wel Is uwe bedoeling goed daaraan twjjfel ik geen oogenblik, dat weet ge ook wel, maar uli wjj op uwe redeneering jouden afgaan, dan mogzt de zaak convoudig als afgedaan beschouwd worden, en dat ko«t my toch wal een weinig te kra» voor." „Best mogeiyk dat ik de zaak te donker Inzie, en niets zou ik liever wenscben, dan dat zulks hot geval ware, want er fchjjnt bier eeo voor ingenomenheid voor het jonge mentch te bestaan, die niet zoo gemakkelijk zon te overwinnen zjjn. Maar weet wel, beste Dina," en hier lei Jan-oom de hand vertronweiyk op den arm zyner zuster, „dat ik nog een ander bezwaar op bel oog heb, hetwelk bjj mg het zwaarst weegt, en ook wegen moet De godsdienstige levenswijze van bem

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1