Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 46. Zaterdag 10 Februari 1894. Zevende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn. Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs par dria maanden Franco per post Afzonderlijke f 0,40. f 0,05. BureauKromniestraat, F 22/. Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der AdvertentUni Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 PETRUS MATHIAS SNICKERS, door de genade Gods en de gunst van den Apostolischen Stoel ▲artsbisschop van Utrecht, Huisprelaat van Z. H. E'aus Leo XIII. Assistent-Bisschop bij den Pauselijken Stoel, enz. Zaligheid in den lieer. Bij het aankondigen van de vcertig- daagsche Vasten, den tijd van verster ving e.; goede werken bij uitnemendheid, wenschen Wij Ons met u te onderhouden over een onderwerp, hetwelk iederen Katholiek zal ter harte gaan, en waaraan bij voortduring onze beste zorgen moeten gewijd worden, de zaak der scholen namelijk, het onderwijs der katholieke jeugd. Toen, eenige jaren geleden, de aarts bisschop en de bisschoppen van Neder land zich, te dier zake, bij gezamenlijk mandement tot de hun toevertrouwde geloovigen wendden, aarzelden zij niet, luide te verklaren, dat heigeen zij ons wilden zeggen iets was van een groot, van algemeen, van waarlijk katholiek belang, Het gold hier immers een zaak, die in het nauwste verband staat met de godsdienstige en zedelijke toekomst van het opgroeiend geslacht, van het geslacht, hetwelk eenmaal ir. onze plaats moet treden, bekwaam voor den goeden strijd des geloofs. ,\Vij Katholieken van Nederland, die thans leven, wij gaan weldra heen, oin ons bij den oppersten Rechter voor de eeuwigheid te verantwoorden die Rech ter zal niet verzuimen ons te vragen wie wij na ons achterlaten, om het katholieke geloof in ons Vaderland waardig te vertegenwoordigen. -- Hij zal ons vragen wat er geworden is van de katholieke jeugd en jongelingschap hoe wij getracht hebben te verhinderen, dat zij in godsdienst en zeden van den oudeii stam ontaardden hoe wij bezorgd zijn geweest, om een echt geloovig, godsdienstig, deugdzaam geslacht van Katholieken in Nederland op te kweeken". Aldus luidde het herderlijk woerd der bisschoppen, en dan volgt de ernstige waarschuwing, dat gebrek aan degelijk katholiek onderwijs, of verwaarloozing ervan, een der zaken is, die het meest ertoe zouden kunnen doen om, wat God verhoedeeen jammerlijke ontaarding in godsdienst en zeden voor te bereiden j weshalve er ons ten zeerste aan moet gelegen zijn, een echt katholiek onderwijs, in zoover het bestaat, te benuttigen, en, in zoover het nog ontbreekt, te helpen tol stand brengen en bevorderen. En inderdaad, B. G., bij het zicht baar veld winnen, buiten de katholieke Kerk, van verderfelijke beginselen en van ongeloof, terwijl de kwade tijdgeest, ook in onze omgeving, hetreurenswaardigen voortgang deed, en de neutrale of gods dienstloze school maar al te zeer werd dienstbaar gemaakt aan ondermijning van hel geloot, begrepen allen, die op- lellend den toestand overwogen, het meer 'en meer dringend worden van de bèhoefle aan voldoend katholiek onderwijsniet alleen opdat, gelijk het mandtment spreekt, de jeugd aan het verdeff van schadelijke scholen ont- snappe. maar opdat zij tot grondige, katholieke godsdienstigheid en deugd, naar eisch, worde gevormd. En'vandaar dan ook, dat het woord onzer; herdsrs en leidsmanfien, van den eerstep oogenblik, goeden ingang vond, en mfca weldra op verschillende plaatsen scholen zag verrijzen, in welke, over eenkomstig de katholieke beginselen, het jeugdig verstand door gepaste oefe ning (ontwikkeld en niet doelmatige kennii en verrijkt wordt, en meer nog godsd irst en goede zeden worden aan- Da au een zoo gezegende toedracht der z ik bij geestelijkheid en geloovigen groot blijdschap moest wekken, behoeft niet worden gezegddoch het moet niet onvermeld bljjven, dat zij die, door God net de zorg onzer zielen belast zijnda in het belang van het katholiek, van godsdienstig onderwijs openlijk en li ide hun slem hadden verheven, nu o dadelijk bedacht waren op in- stana icuding en uitbreiding van het geen jtet zooveel ijver en christelijken zin \Ta- aangevangen. Not>;t was Onze hoogwaardige voor- gangfc die zich voor het katholiek onde rijs de grootste opofferingen ge- troos t», nooit was hij welsprekender dan nnneer hij aan zijn onderhoorige geest ijkheid of de geloovigen het werk dor riolen aanbeval, of haar kon me- dede lm dat het katholiek schoolon- derw f nieuwe uitbreiding had verkregen, dat nieuwe scholen waren opgericht. Het dunkt Ons, B. G., hier de plaats, in h moering te brengen wat alsloen vero eend werd en in werking kwam, eder aan ons aller zorg te blijven toevertrouwd, want hoe duidelijker het mandement der bisschoppen de begin selen van het onderwjjs had verklaard, en hoe nieer derhalve de noodzakelijk heid van echt godsdienstig onderricht erkend werd, des te wenschelijker moest het geacht worden, zulke beschikkingen te nemen als dienen konden om de zaak van het bijzonder onderwijs als de zaak van geheel het aartsbisdom te steunen en te bevorderen en vandaar dat onder goedkeuring en aanbeveling van den aartsbisschop, met medewer king van aanzienlijke leeken en geeste lijken, een Vereeniging in het leven geroepen werd, welker doel en taak zouden zijn het bevorderen der belangen van het katholiek bijzonder onderwijs, vooral in het oprichten van scholen, het aankweeken van onderwijzers en het ondersteunen van onderwijzers bij ziekte of ouderdom, of van hun nage laten betrekkingen- Men zou, B. G., moesten de diensten, die de Vereeniging reeds bewees, wor den beschreven, een plaatsruimte be hoeven als in het tegenwoordige man dement niet beschikbaar is. Doch hel mag voldoende h-elen, aan te teekenen dat zij lot stichting en onderhoud van scholen b(j voortduring hulp verleende, dal zij evenzoo de opleiding en vorming van bekwame en godsdienstige onderwij zers krachtig steunde, dat zij reeds jaren geleden uit bijdragen, door haar te verstrekken, een pensioenfonds stichtte ten behoeve van katholieke hoofd- en hulponderwijzers aan bijzondere scholen in het aartsbisdom, en dat zjj, woord, altyd voortgaat met onvermoeide toewijding voor de zaak der scholen werkzaam te zijn weshalve wij de hulp en medewerking, aan haar geschonken, medewerking moeten noemen ten dienste der groote zaak, medewerking alzoo, die alle aanmoediging, alle aanbeveling En wijl dit zoo is, zal het niemand van u verwonderen, dat Wjj Ons ver plicht rekenen zulke aanbeveling te doen, die Wij dan ook gaarne doen, met het volste vertrouwen op aller belangstelling in het katholiek bijzonder onderwijs in ons Vaderland. nu geven Wij opnieuw de ver maning, reeds meermalen herhaald en die Wij altijd zullen herhalenLaat ons bij dit alles volharden in het gebed dat is de wil Gods, van Wien alle goede gift, alle volmaakte gave, alle welsia- van ons waken en bouwen kernen moeten. Bidden wij vooral gedurende den H. Vastentijd voor het welzijn der Kerk en voor onzen dierbaren Opper herder den Paus, die altijd vast staat voor de zaak van God. Smeeken wij ook by voortduring Gods ruimsten en blijvenden zegen af voor ons Vaderland, inzonderheid voor Hare Majesteit onze jeugdige Koningin en voor Hare Konink lijke Majesteit de Weduwe-Regentes, als mede voor alle overheden, zoo geestelijke als wereldlijke. Krachtens de Ons daartoe door den Apoitolischen Stoel verleende volmacht geven Wij u ook dit jaar dezelfde dis pensation in de kerkelijke wetten van onthouding, welke verleden juar gegeven zijn, en onder dezelfde voorwaarden, welke vergunningen als naar gewoonte moeten worden bekendgemaakt. Gebruik makende bovendien van de bijzondere apostolische machtiging, Ons bij schrijven van het H. Ofllcie den 22 Juni 1893 door den H. Vader ver leend, dispenseeren Wjj bij deze voor Ons arfftsbisdom in de kerkelijke ont- houdingswet in zooverre dat van heden af totaande veertigdaagsche Vastenvan het jaar 1895 het gebruik van vleesch- spijzen wordt toegestaan aan hen die in hotels, restauraties, herbergen of aan open tafels eten, alsmede aan hen die op reis zijnop alle Zaterdagen door het jaar, met uitzondering even wel van die Zaterdagen, welke tevens geboden vastendagen zijn, namelijk de Quatertemper-Zaterdagen, de Zaterdagen in de veertigdaagsche Vasten en die vigiliedagen, welke wegens het hooge (eest, waaraan zij voorafgaan, geboden vastendagen zijn. Op deze Zaterdagen, welke tevens vastendagen -/.jjn, blijft dus de onthouding van vleeschspijzen ver plichtend, evenals op alle Vrijdagen. Voorts verlcenen Wij, krachtens de zelfde apostolische machtiging, Gegeven te Utrecht den 30 Januari 1894. t PETRUS MATHIAS, Aartsbisschop van Utrecht. Op last van Z. D. Hoogwaardigheid A. M. C. SCHAEPMAN. Secretaris. BUITENLAND. pastoors, deservitors en aan alle biecht vaders in Ons aartsbisdom de bevoegd heid om, gedurende denzelfden tijd, voor de bovenbedoelde Zaterdagen, in de kerkelijke onthoudingswet, diegenen te dispenseeren welke het aanvragen, als ook diegenen voor wie het aangevraagd wordt. En zal deze in alle tot Ons aarts bisdom behoorende kerken, alsmede in de kapellen, waarover rectors zijn aan gesteld, op den Zondag Quinquagesima De kans op aanneming van het Duitsch- Russisch" handelsverdrag in den Duit- schen Rijksdag, hetwelk zooveel tegen kanting ontmoette, vooial van de zjjde der conservatieve agrariërs, is er heel wat op verbeterd. Keizer Wilhelm heeft weder eens zjjn persoonlijk gewicht in schaal gelegd door op een parlementair diner ten huize van den Rijkskanselier Von Craprivi met kracht erop aan te dringen. De Keizer gaf de vaste verwachting te kennen dat het verdrag door den Rijksdag zou worden goedgekeurd. Het te verwerpen zou zoowel de vaderlands liefde als het verantwoordelijkheids-be- wustzjjn der Afgevaardigden verbieden. Een onvergankelijk gedenkteekeu zou de Rijksdag zich stichten in de duurzame dankbaarheid des Duitschen volks, wan neer het deze zaak, waarmede zoovele andere belangrijke quaesties innig samen hangen, tot eene gelukkige oplossing bracht. Wel werd door den conservatieven leider Von Levetzow, president van den Rijksdag, hierop geantwoord dal de con servatieven voor hunne oppositie hunne gegronde redenen hadden en geen twjj- fel aan hunne vaderlandsliefde toelieten, maar de Keizer verklaarde geen vijandige houding te kunnen dulden in eene aan gelegenheid, zoo nauw verbonden met ue. Duitschland's levensbelangen en waar alle I van ook voor een deel de handhaving den vrede afhankeljjk is. Het verdrag, waartoe de Czaar reeds per telegraaf zijn toestemming gaf, loopt over een tijdperk van 10 jaar. Uit dit alles blijkt dat de verzoening met Von Bismarck geen afbreuk gedaan heeft aan de goede verstandhouding van den Keizer met den Rijkskanselier Von Caprivi, met wiens handelspolitiek Wil helm volkomen instemt en men geen inwerking van den ond-kanselier, die _rB vtegen het verdrag is, behoeft te vreezen. dit jaar op de gebruikelijke wijze Deze verzoening was louter persoonlijk van den predikstoel worden voorge- maar daarom niet minder hartelijk, lezen. I Tegen het midden dezer maand zal de FEUILLETON. Het zilveren Kruisbeeld. Philoponos. 6) Voor den goeden min was dit niet linger aan le lienen daar bedekte vermaningen en omzichtige lessen, die hy zoo geheet le pas wist te geven, niets meer uitwerkten, besloot hg bg do eerste gelegenheid de beste zjjn gevoelen eens rondborstig aan zjjn neef bloot le leggen, en zoodoende te trachten hem van den verkeer den weg terug te brengen. Die gelegenheid bood zich maar al te spoedig aan. Voor zgn nicht had bg, zoo veel bg kon, nog den scbjjn aangenomen, als bemerkte hg niet. wat er zooal bg haar omging; maar op zekere» keer klaagde zij zelve baren nood en gaf aan oom baar bange vrees In kennen, dat do zaken van haren man, die reeds niet le gunstig meer stonden, geheel in de war zouden loopen, nn hg zich al meer en meer aan den drenk U buiten ging. Met droelheid hoorde oom dit alles aan, en ofschoon die toestand hem niet onbekend was, werkte het pijnlgk op zgn gemoed, nn hg dit uit den mond zijner nicht vernemen moest. Hg b ka a ihnii. doch Jan-oom wachtte zich zeggen, daar hg inzag, dat met reel drank beeft gebruikt, weinig in. Maar die ontdekking trof artelijk, want zoo had bij hem nog Dim- En daarbg zag hg, dat zgn neef een veelzeggende!, blik zielsbedroefdo nicht afscheid nam, vast denzelfden avond, als neef zijn il uitgeslapen, zgn eigen, met veel zorg cjen, plan uit le voeren, ivonds stond Jan-oom dan ook weder iverwachl voor de oogan van zgn neef, i oogenschgnlgk in betere gemoedsslem. s, dan in den middag. Het scheen echter, dat t begreep, dat oom hier met een bjjzon- doeiing kwam, want hg liet hem niet üskamer, maar in zgn kantoor, alsot hjj verlronwelgks met hem le bespreken en liefde bracht hem nn onder bet oog hoe diep ramp- worden zoo, als hij voortging op deo bg zoo lichtzinnig bad ingeslagen. Hg e hem in treffende kleuren welk een toekomst hg zich en zgn gezin berei- en smeekte bem toch te deoken aan e ziel, die op die wgze haar «euwig ongel k tegemoet snelde. ware vriend en raads- plicht bad vervuld, verkreeg bjj ook de zi ebeid, dat al zgn pogen schipbreuk leed. werd bg onderbroken met gezegden, 1 slotte werd hem voor zgn warme vriend schapsbewijzen de deur gewezen, met bet ver- voortaan van iedere gemeenschap met hem verschoond le blijven. lat was bgna te veel voor den edelen man te kunnen verdurenternauwernood werd n vergund zgn nicht tot afscheid te groeten verwflderde zich dan ook met de Pijnigende gedachte, dat alle verdere pogingen, om hem tol inkeer te brengen, zonden vruchteloos btjj- veo, als niet een genadestraal van Gods liefde en erbarming bet reeds zoo diep bedorven hart van zjjn ongelukkigen neef op gevoelige wjjze treffen kwam. Van dien tgd at kwam zgn nicht nog dikwgls zjj maar even kon in stilte troost ken bg dien innigen beschermer baars levt toen dit echter haren man ter oore kwam, werd haar zulks eveneens ontzegd, zoodat van af de vriendschap van beide zgden voorgoed .onderbroken werd. Zooals oom terecht voorzien bad, gebeurd', hel ook. Met moeite wist Klemming de zaker nog slechts drie jaren, na het voorgevallene tusscbem hem en zgn oom, slaande te houden, maar toen ook was hg geheel geruïneerd. Het geheele vermogen, dat bg met zjjn huwelijk verkregen bad, was met dwaze handelsspecu- laliën, alsmede door zjjn verkwistende levens- de handelswereld verwekte zjjn val wel e opspraak, doch bet gaf in dien maal- n slechts eene oogenblikkelijke beroering, gemeenlijk nieuwe gebeurtenissen, die r zoo snel opvolgen, weer andere verdrin gen. Niettemin was de ontknooping van het treurige drama .Klemming" wel de aandacht maer dan waardighg werd door zgo crediteu ren geheel nitgeschud. Al wat hg bezat werd onder den hamer gebracht, zoodat hij nil de flnancieele schipbreuk maar zeer weinig bad Daar stond bg nn, de lichtzinnige losbol, die den innemendsten menschemlend hardvochtig van zich gestooten en zich zeiven in de diepste armoede gestort bad. Een kind, een meisje van bgna twee jsren, werd met zgn vrouw mede in de ellende gesleept, die hjj haar door zgn toedoen zoo moedwillig berokkend had. Toen de zaken beschikt waren, gedoogde zjjn eerzuchtig karakter niet te blgven in de omge ving zyner onde vrienden, die hem nu allen zonder uitzondering den rog toekeerden. In stilte vertrok hg daarom uit de plaats zgner inwoning en wilde niet toestAan, dat zijn vrouw van haren oom atacheid ging nemen, dien hjj nn in het geheel niet meer dolden kon. Door nood gedwongen had hg beproeid om als reiziger voor een solide firma te mogen optreden, en daarin slaagde hjj. Heer cit mede- lgden met zgn gezin dan om hem genoegen te doen, wetd hjj als zoodanig aangesteld, onder de nitdrukkelyke voorwaarde, dat hg aan de geeUldo eiachen moest voldotn, wilde bjj niet, lot hem onmiddellijk ontslag uit zyno betrekking :on gegeven worden. Slechts twee jaren hield hg het vol, maar toen verd hg, na herhaalde malen te zgn gewaar schuwd, nit zjjn betrekking ontslagen. Zgn vronw had in dien lijd in stilte een brief naar haren oom verzondeo, waarin zjj bare bittere armoede en ellende had uiteengezet. Het was oen schrijven, dat ieder gevoelig hart tol het diepste medelijden stemmen moest. Jan-oom had dan ook terstond op een innigst deelnemenden toon geantwoord, en eenig geld bjj den brief ingesloten, met de dringende nitnoodiging hem onverwjjld eens te komen bezoeken. Het noodlot wilde, dat haar man dien brie! in banden kreeg, het geld voor zich behield, en bet schrijven verscheurde, zonder iets aan zyne vrouw daarover mede le doelen. Dit verschafte haar, die nn in de veronderstelling verkeerde, dat haar oom niets meer van haar wilde weten, een diepe smart en maakte haar bjjna troosteloos. En daar zjj, door armoede gedwongen, spoedig daarna in de door ons beschreven achterbuurt was terecht gekomen, werd een later opnieuw hartelijk verzondea schrijven van Jan-oom aan haar adres sla onbestelbaar terug gezonden. „Dat het zoover komen zoa bad ik niet gedocht," had Jan-oom oader het storten vin tranen gezegd, toen hg ook op zjjn tweeden brief niet het minste antwoord ontving. „Hal eenige wet mü nn nog overblijft ia bet oc**- lokkig gezin mijner diep beklagenswaardige nicht aan de bescherming dar goddaiyke Voonjanlgheid

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1