Katholiek Nieuws- en Advertentieblad- No. 48. Zaterdag 24 Februari 1894. Zevende Jaargang. DE EEMDODE ▼oor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Lbo imam en tap rij i par dria maanden I Franco per post Afzonderlijke f 0,40. f 0,05. BureauKrommestraat, F 227. Amersfoort. Uitgave van de Vereeniglng De Eembode. Prijs dar AdTartantMai Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor icderen rogel meer- 0.05 Politieke Toestand. oordeel zal deze berekening ontgoocheling brengen, de bitterste teleurstelling baren. IV. Na het liberalisme en de anti-revolu- tionnaire partij te hebben beschouwd, rest ons, aan de katholieke staatspartij onze aandacht te wijden en haar toestand in het licht te stellen. Hoezeer ook in godsdienst verschillend, bieden nochtans de beide partijen, die der Katholieken en Anti-revo- lutionnairen,inde politiek een merkwaar dige overeenkomsteen soortgelijke ver deeldheid als bij de Anti-revolutionnairen heerscht ook onder de Katholieken, een tweevoudige richting wordt ook onder de laatsten waargenomen, de democra tische en de meer conservatieve richting. De eerste wordt aangegeven en geleid door Dr. Schaepman, de tweede door het overgroote deel der katholieke Kamer leden, die gezamenlijk de katholieke Centrumspartij uitmaken. Deze tweevoudige richting treed ihans duidelijker in het licht, nu de Katho lieken mede hebben te beslissen over het wetsvoorstel-Tak, waarin zoo goed als algemeen kiesrecht wordt voorgesteld- Met Ds. Kuyper, den leider der Anti- revolutionnairen, gaat Dr. Schaepman in 't gelid, en beiden voeren hun respectieve volgelingen in democratische richting beiden verlangen voor het volk de mild ste uitbreiding van het kiesrechtbeiden hebben zich verklaard voor het aanhangig wetsontwerp, waardoor, met slechts enkele beperkingen, het volk zal worden opge roepen om deelgenoot te worden in 's Lands bestuur. De politieke kansbe rekening beider leiders is hierbij duide lijk- Beiden zullen, na aanneming van het wetsontwerp, het lagere volk, stemge rechtigd geworden, aanvoeren ter slem bus om, elkander wederzijds steunend, wederom in de Tweede Kamer eene meer derheid te vormen, waaruit een gelijk gezinde regeering kan optreden. Heeft deze berekening kans van slagen? Van welke zijde wij deze zaak ook beschou wen, ons wil het voorkomen als een bloote illusievolgens ons bescheiden De gronden voor deze meening zijn, dunkt ons, niet ver te zoeken. Veron dersteld, de ontworpen kieswet wordt aangenomen. Maar hiermede is het eenig geschilpunt tusschen de fractie's der beide partijen niet uit den weg geruimd en derhalve nog geenszins de eensgezind heid, door berusting, teruggekeerd. Bijge volg zullen beide partjjen onderling ver deeld ter stembus trekken, waardoor de kracht zal zijn gebroken, terwijl alleen van de innigste samenwerking, gepaard aan de uiterste inspanning, een gunstig resultaat kan worden verwacht. De ondervinding in '88 heelt dit duidelijk genoeg geieerd. Of heeft men misschien meer vertrouwen op de nieuwe kiezers, dan op de kies gerechtigden in '88 Of rekent men erop, dat het aantal der nieuwe kiesgerech tigden voor beide fractie's in evenre digheid grooter zal zjjn dan dat der tegenstanders Met het oog op het toe nemend godsdienstig en zedelijk verval der lagere volksklasse houden wij ons overtuigd, dat het grootste gedeelte van het nieuwe kiezerskorps aan het ongeloof zal ten buit vallen en de victorie van hel socialisme zal verhaasten. Kan men waarlijk zoo grootsche ver wachtingen koesteren van de kleine luy- den, die, door Ds. Kuyper aangevoerd, jaarlijks in aantal verminderendie in de dwaling geen kracht vinden om aan de verleiding en de verlokselen van het socialisme het hoofd te bieden, te meer, daar de meesten hunner in fabrieken en werkplaatsen dagelijks de smetstof dezer dwaling inademen Kan men zooveel ver trouwen stellen in de mannen van .Patri monium", waarin, gelijk meermalen bleek, reeds socialistische ideeën zijn doorge drongen, en zal het, na eerst te ver gedre ven te zijn door zjjn echt deinocratischen geest, gehoorzamen als de leider hun het halt zal toeroepen Zelfs voor ons, Katholieken, is de kies bevoegdheid der arbeidende klasse niet zonder gevaar. Ware het mindere volk onder de Katholieken doordrongen van God en godsdienst, het vertrouwen zou nog te billjjken zijn, maar door degenen, die krachtens den aard hunner positie ge rekend kunnen worden op de hoogte te zjjn, wordt, treurig genoeg, geconstateerd, dat in den laatsten lijd een schrikbarende achteruitgang valt te bespeuren. Bittere klachten heffen zij aan, dat onder deze maatschappelijke lage de onverschilligheid toeneemt, het godsdienstig leven verzwakt, het aantal vermeerdert van hen, die óf gedeeltelijk óf geheel hun godsdienst plichten verwaarloozen dat de zeden verwilderen, onkunde en onwetendheid aangaande de waarheden van ons H. Geloof zulk een onrustbarende laagte hebben bereikt, dal men met vrees voor het jongere geslacht, dat ter oorzake dit alles weinig vatbaar meer is voor het godsdienstige, de toekomst te gemoet gaat. Voeg daarbij de groote gevaren, waaraan de arbeiders zijn blootgesteld, die meestal werken onder ongodsdienstige, ongeloovige werkgevers patroons, en dagelijks in aanraking komen met gezellen, die met God en gods dienst spotten, de zedelijkheid door het slijk sleuren en, doordrongen van het socialisme, deszei fs leer onder allerhanden vorm ver kondigen, waartegen de zwakken in hel ge- en hoevelen zijn zij niet in getal niet bestand zijn bovendien de toenemen de werkloosheid, en diensvolgens den nij penden nood en de bittere armoede, die soms worden geleden. De daaruit ontsprui tende wrevel en ontevredenheid zullen, daar de zuurdeegkrachl van den godsdienst voor hen verloren ging, hen voeren in de armen het socialisme, dat hun op afdoende wijze een betere toekomst belooft. Na deze korte, maar feitelijke uiteenzetting, vinden wij den koers met eene dusdanige bemanning der beide fractie's meer dan gevaarlijk. Wat echter de verdeeldheid onder de katholieke staatspartij betreft, deze boe zemt ons, in de veronderstelling dat de ontworpen kieswet wordt aangenomen, voor de lockomst weinig bezorgdheid in. Het is wellicht een middel in de hand van Gods Voorzienigheid, die de geschiedenis der volkeren leidt en be stuurt, om de geweldige crisis te be spoedigen, welke de maatschappij te gemoet snelt. Spoediger vellicht dan men vermoedt want wjj leven snel zal men zich wel moeten vereenigen, om het erfdeel onzer vaderen, het H. Geloof, te verdedigen tegen het socialisme.dat, alle bedorven elementen der maatschappij in zich hebbende opgenomen, den reeds aangekondigden strijd zal aanbinden te gen het altaar. BUITENLAND. Het bezoek van Keizer Wilhelm aan Von Bismarck droeg een zeer intiem karakter. Toen Maandagavond even voor zessen de keizerlijke trein Friedriehsruhe naderde, was een groote menigte aan hel station verzameld, doch de trein reed langzaam voorbij tot aan den over weg kort bij het paleis van den Prins. Aldaar stond de oud-Kanselier, gekleed met den hem door den Keizer onlangs aangeboden grijzen kurassiers-niantel, zijn hoogen bezoeker op te wachten. De Keizer trad op hem toe en schudde hem herhaaldelijk de hand, waarna beiden zich, onder het gejuich der toegesnelde menigte, naar het slot begaven. Mevrouw Von Bismarck wachtte het gezelschap op aan de deur, waar de Keizer haar een arm bood en naar hel salon geleidde. Aan tafel zat de Keizer tusschen gast heer en gastvrouw in, en er heerschte een gezellige, soms vroolijke loon. Om negen uur des avonds vertrok de Keizer weer, uitgeleid door Von Bis marck, die er bijzonder frisch en opge wekt uitzag. Men kon hel hem aanzien, dat dit bezoek hem goed gedaan had. De oorzaak van de ramp aan boord van het pantserschip .Brandenburg" wordt gezocht in het losraken van de klep, waardoor de stoom werd afgesloten. Daardoor kwam de stoom uit al de 12 ketels vrij en drong in de machinekamer, waar een groot aantal menschen bijeen waren en waar ook de deuren, tot andere vertrekken toegang gevend (omdat het hier een proefneming gold), openstonden. Door den heeten damp zjjn alle officie ren, die in de machinekamer waren, ter stond gedood. Ook de Rijksingenieur en een ingenieur van de werf, die de reis medemaakten, om zoo noodig eenige inlichtingen te kunnen geven, zjjn by de ramp omgekomen. In het geheel zjjn 42 personen gedood, 2 zwaar gewond en 6 minder zwaar. De lijken zagen er vree- seljjk uit. De moesten waren bijna geheel ontveld en een dik schuim stond de dooden op den mond. Van de oorlog schepen, die in de haven lagen, had, toen het ongeluk gebeurde, alleen de .Pelikan" stoom op en aan boord van dat schip werden 6 geneesheer :n inge scheept om op de .Brandenburg" hulp te gaan bieden. Ook prins Heinrich was weldra aan boord van de .Brandenburg". Men had intusschen de dooden en ge wonden reeds op het dek gebracht. Eonige gewonden waren onmiddellijk door een torpedoboot naar Kiel vervoerd. Het pantserschip werd door de .Pelikan" op sleeptouw genomen en naar Kiel gebracht. In Paiijs weder twee ontploffingen. De eerste, in de rue Saint-Jacques, is gepleegd in een klein logement, waar slechts menschen uit den kleinen bur gerstand logeeren. Daar kwam Maandag avond iemand een kamer bestellen. Hij vond er een naar zjjn zin op de tweede verdieping. Hij ging spoedig weer uit en zeide tot den concierge: .ik heb boven een pakje laten liggen, dat ik straks zal komen halen." Toen hjj om 1 uur nog niet terug was, ging de con cierge eens kykon. Boven de deur zag hji, op een plankje, een verdacht voor werp. Hij waarschuwde den logement houder en ging een agent halen. Met den agent ging de concierge weer naar boven, en toen hjj de deur open deed, viel het ve.dachte voorwerp. Het was een groentenbusje met jjzerdraad er omheen gewonden. Terwijl de concierge en de agent op den drempel stonden, spatte de bom met een vrecselijken slag uiteen -, de beide mannen werden achter uit geslingerd. Het houten beschot werd verbrijzeld, waardoor dc eigenares van het hotel, Mme Calabresi, ernstig werd gewond. Een handelsreiziger en zjjn vrouw, die juist op de trap waren, werden eveneens gekwetst. Mme Calabresi is later aan de be komen verwonding overleden. In het hotel de la Renaissance in de rue du Faubourg Saint Martin te Parjjsis een bom geplaatst om den commissaris van politie Dresch, die indertjjd Ravachol in hechtenis heeft genomen, te vermoorden. De commissaris ontving den volgenden brief: .Als gjj dezen ontvangt, zal ik FEUILLETON. Het zilveren Kruisbeeld. Fhiloponoa. 8) .Het sterfbed vso den enne sou ben, die de naastenliefde roo geheel nil hel oog verheien, heel wat kannen leeren," hernam de heer Ledemans ernstig. ,Om slechts te noemen dat afsterven van Peters. Een langen tjjd had die man een ziekelijk lichaam omgedragen en toch werd gezegd, dat hij te lui was om te werken. Hoe hg daaronder leed, gaf hg bg ons bezoek wel meermalen klageod te kennen, doch bij troostte zich in den godsdienst Met een hartelijk woord was hjj dadelijk op te benreo, en dan atraaide de dankbaarheid nit zjjn zwakke oogen ons tegen. Maar hel treffendst was zijn sterfbed. Zoo plotseling door God te worden opgeroepen, zonder de laatste H.H. Sacramenten te mogen ontvangen, en dan nog zoo kalm en gelukkig van de wereld te scheiden is iets, dal men bewonderen moet Stervend zeide hjj nog aan zjjne vrouw.Och. beste Jus, wat is God toch goed, dat Hjj een einde aan mijn Ijjdea maakt want ik heb meer geleden dan iemand wist, t bet werken viel mg toch zoo bitter zwaar Dit waren zjjn laatste woordenmet een glimlac op het gelaat slaakte hg nog eene verzuchting e toen was zjjn aardsche strijd volbracht. Dit wi ou de doodstrijd van een arme! O, als menige rjjke wereldling guzien had met welk een b lach op zjjn wezen die gelukkige op zijn doodbed lag uitgestrekt, zij zouden zeker tol nadenkeo imen, want zulke voorbeelden maken indruk, Na hetgeen de lezer vernomen heeft, zal bet :ede en onderlinge liefde in hel gezin van den heer Ledemans heerschteo. Met zjin wjjnhandel v nd bg een ruim beslaao, dat mede aan de armen ten goede kwam. Den twee kinderen, in wier bezit deze godsdienstige ouders zicb mochten verheugen, gaven zjj. zooals begrijpelijk is. eene voorbeeldige opvoeding. Sinds twee jaren hadden zjj de beide meisjes ter verdere opleiding naar een pensionaat gezonden. Zjj beleefden van haa; niets dan vreugde, vandaar dat in de uren van ontspanning hunne lievelingen, maar ook, zooals wjj gezien hebben, de armen hun genoegzame stof lot onderhoud gaven. Onderwijl zij hun gesprek met opgewektheid voortzetten, had de huisschel weerklonken, zonder dat zjj er iels van geboord hadden. Daarna kwam de meid dokter Deining aandienen, die, binnengelaten, onder beleefde groeten op den bera aangeboden atoel plaats nam. Ter kennismaking met dezen Vincentiaan zy opgemerkt, dat bij als dokter om zjjn kunde zeer gezocht werd. hetgeeo hjj als voortreffelijk katholiek ook ten volle verdiende. Als huisvader leidde hjj een gelukkig leveo, daar zjjn vrouw en zijn vier kinderen om hunne deugden tol voorbeeld konden dieoen. .Nu. dokter, ik moet zeggt van uw woord," zoo b vriend had plaats genomen, .hel is zoo juist half zeven, dus prompt op tjjd. Ls u nu soms gehaast, dan zal ik mjj terstond kleeden om op verlenning uit te gaan." .Gehaast ben ik gelukkig niet," antwoordde de dokter, .en dat komt goed van pas ook, •preken over dat gezin, hetwel in de Ark in die opkamer woonL Daar inoet hel er treurig uitzien. Mjjn vrouw bad onze dienstbode met eenige versnaperingen naar de weduwe Volder» gestuurd, omdat versterkende middelen baar volkom sn herstellen kunnen, maar het nieuws, dat le meid omtrent de bedoelde personen meebiacbt, was waai Ijjk bedroevend. Z'j moeten, naar het zicb dan ook zeer goed laat aanzien, van hoogst latsoenljjke afkomst zjjn, en beften Klemming, doch niemand weel te vertellen wat zg vroeger bjj de hand hebben gehad, of waar zjj vandaan komen. Sedert drie maanden wonen zjj daar in de Ark, en, naar de buren bebben opgemerkt, moeten zg groote behoede ljjden. De vronw heel zeer vriendelijk te zjjn, doch zg houdt zich altijd schuw terug en laat zich over niets uit. Eu de mao gaal geregeld des daags uiten eens op den dag dronken te buis. De buren hebben daarom met hem zeer weinig opmet do vrouw daarentegen zijn zjj zeer ingenomen. En zij moet me leljjdeo verwekken, zoo bekommerd en verdrietig ziet zjj er uit. Nu heeft de weduwe Volders, zooals ge u zeker )ok nog wel herin neren zult, ons al eens een paar malen zoo terloops over die menschen gesproken, maar door hare ziekte vond dit niet meer plaats, daar zjj met die buren nu niet in aanraking kwam. Wel kwam de vrouw nu en dan belangstellend naar haar inlormeeren, maar daar bleel het dan ook hjj." .Dal is m Leden Volders heeft over die menschen wel eens ge sproken, maar veel wist zjj er niet van te ver tellen. Is daar nn soms iets voorgekomen, waar door zjj die buren beter heeft leeren kennen, en omtrent hnn toestand beter op de hoogte is?" .Daar is juist iets gebeurd en nog wel van ernstigen aard. Voor zoover ik van de meid kon te weten komen, moet hjj eergisterenavond om streeks balflien, toen hg nog wilde uitgaan, van de trap gevallen zjjD, en zich geducht bezeerd hebben. De ellende moet voor ben daardoor ten top gestegen zjjn, en geneeskundige hulp wzs nog niet verschaft, daar zjj zich onmachlig ge voelen dit le kunnen betalen, en te veel eerge voel bezitten om dit van stadswege te verzoe ken. Nu begrijpt u wel, dat ik naarhet uur verlangde, waarop wjj onze arme gezinnen zou den gaan bezoeken, wellicht komen wjj nu iels meer te welen omtrent die ongelukkige Arkbe woners. die, wat zeer goed mogelijk is, het arbeidsveld der liefdadigheid voor ons wel we der zullen ni'breiden." .Dal ia inderdaad een ernstige zaak," zei Ledemans, die met de meeste belangstelling naar den dokter geluisterd had. .Wie weet in welke treurige omstandigheden die menschen verkeeren, want, wanneer het eergevoel bij armen in hst spel komt, Ijjdsn zg mental het grootste gebrek. Het beste zal nu msarzgn een geschikte reden te vinden, om ons bjj hen aan te melden mg dunkt dat de weduwe Volders oas daarin uitstekend behulpzaam kan zijn." .Ik geloof dat zjj ons daarin reeds voorkomen is." antwoordde de dokter, .door juffrouw Klem ming, zoo noemen de buren ds vrouw, vaa ouzo komst op dezen avond reeds te verwittigen. Zjj wist dat wjj plan hadden haar nu ts gaan be- zoeken en daarom had zjj medelijdend aaa hars buurvrouw gevraagd, of het goed was ds htsrsa van de Conferentie ook eens met haren erber- meljjken toestand in kennis te stellen. Dit «oor- stel werd gretig aangenomen, vooral toen ds vrouw vernam, dat een onzer geneesheer was. Mjj dunkt dat wjj dut nu maar niet langer moe ten toeven, want wie weet hoe smachtend van verlangen zij reeds naar onze komst hebben uitgezien." .Dan maar niet langer gedraald, dokter," zei Ledemans, uie zich inmiddels gereed maakte om uit te gaan. .Waarschijnlijk zullen wjj weer heel wat ellenden ts zien krijgen, tenmlnsto ik houd mg er vast op voorbereid." Welgemoed en met die zalige voldoening, welke iedere weldoener smaakt, togen zjj uit om hunne rerbevene task te vervullen. Van die ge legenheid weuschen wg gebruik te makso om deo lezer nader in kennis te stellen met hetgeen na het ongeval met Klemming in zjjn gezin Is voorgevallen. Toen de ïielabedroeld' vronw na het vertrek der buren hjj het bed van haren diepbeklagess- waardigen echtgenoot had plaats geaomsa, ter-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1