Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 49. Zaterdag 3 Maart 1894. Zevende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie uudin: Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. BureauKrommestraat, F 227. Amersfoort. Uitgave van de Vereeniglng De Eembode. Prijs der AdvertentiJn: Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 Correspondcnliên en Adverlenliën moeten uiterljjk Vrijdagavond vóbr 6 ure een liet bureau bezorgd zijn. Politieke Toestand. V tlot No wijden al gemeenen politieken toestand hebben beschouwd en den stand der Staatspartijen hebben aangewezen, mee- nen wij nog een viuchtigen blik te moeten werpen op het wetsontwerp, door minister Tak ingediend, hetwelk thans bij de Tweede Kamer in behandeling is, en dat, by aanneming door onze Volks- vertegenwoording, de macht geheel over draagt in de handen des Tolks. Over dit wetsvoorstel, hetwelk voorzeker na de grondwetsherziening het gewichtigste in onzeStaatshistorie moet geacht worden, moet thans door de beide Kamers worden beslist. Zwaar is derhalve voor hen de verantwoording, daar van den uitslag dier handeling het lot van Vorst en Vaderland zal afhangen. De houding der verschillende Staats partijen met betrekking tot deze wet hebben wij reeds getracht aan te toonen, en de tot dusverre gevoerde beraadslaging in de Tweede Kamer komt onze meening niet weinig versterken omtrent het lot, hetwelk dit wetsontwerp wacht. Naar het ons wil voorkomen, de omstandigheden en den staat der partjjen in aanmerking genomen, bestaat er veel kans dat de wet, ook zonder aanzienlijke wjjziging, zal worden aan genomen. Immers, de verwarring onder de ver schillende partijen en vooral de onvast heid van karakter bjj velen onzer volks vertegenwoordigers komen thans weder a! te zeer aan het licht. Een meerderheid bestaat, die beslist tegen de voorgedragen kieswet is, en toch aarzelt zjj om een eerljjk vonnis daarover te vellen. Men leutert lievereen uitbreiding van kies recht is nu eenmaal aan de orde gesteld, en daar niemand een kieswet formuleeren kan, die alle partjjen bevredigt, is het maar raadzaam door gemeenschapljjk overleg, dat wil zeggenmet verzaking van innige overtuiging, tot een vergelijk te komen. Dat weet en gevoelt onze minister Tak, en juist hierin ligt de grond slag, waarop zijn verwachting steunt, zjjn ontwerp op het einde te zien aan genomen. Ook de matheid enkele uit zonderingen daargelaten waarmede de tegenstanders der kieswet bjj de be handeling der verschillende amendemen ten optreden, maar nog meer de onver klaarbare houding van den heer A. Mackay bij de behandeling van het door hem zeiven voorgestelde amendement, doet vermoeden, dat men niet ongeneigd - ondanks den weerzin, die toch bjj de overgroote meerderheid der Kamer leden tegen dit wetsontwerp bestaat de wapens neer te leggen en zich die gehate, heillooze kieswet te laten op dringen. Een sprekend bewijs, welk een succes kon verkregen worden met een lariggerekten, afmattenden strjjd, zien wjj België, waar de minister-president Beernaert, deze tactiek volgend, over zooveel moeilijkheden en tegenstand zegevierde. Daarbij komt, dat de liberale partij terugdeinst voor de gevolgen, welke uit de verwerping van deze wetsvoordracht voor haar zouden voortvloeien zij staat voor Kamerontbinding of den val van het Ministerie. In beide gevallen is voor haar niets te winnen, maar wel te ver liezen. Bij Kamerontbinding zal zij zeker niet sterker terugkeeren bjj den val van het Ministerie zal moeilijk een liberaler Kabinet kunnen worden gevormd- Maar beide gevallen is tevens de quaestie 4 van de baanuitbreiding van kies recht is nu eenmaal door haar aan de orde gesteld, en daarom zal dit dwa ze plan niet van haar program worden geschrapteen oplossing is nu eenmaal, hel heet, noodzakelijk. Een wets ontwerp in eenzelfden geest zal dus weder in ons Parlement worden aange boden, tot dat aan den democratiscben geest zal zijn voldaan. Dit voorziende, en het eindeloos getob moede, zal de meerderheid dier partij tot aanneming van het wetsvoorstel besluiten om de quaes tie van de baan te helpen. De weinige stemmen, welke van die zijde zullen ont breken, zullen, vreezen wij, worden aan gevuld door de Anti-revolutionnairen en Katholieken der democratische richting, zoodat het wetsontwerp ten slotte eene meerderheid vinden zal. En hiermede zal het liberalisme zijn doodvonnis hebben geteekend. Door het algemeen kiesrecht legt het de teugels van het bewind neer in de handen des volks niet de liberale bourgeoisie, maar het volk zal heerschen. De overgroote getalsterkte verzekert hen do overwin ning aan de stembus. Aangevoerd door radicale, democratische en socialistische leiders, zullen de door hen gestelde can- didalen de liberale zetels innemen het oppermachtig liberalisme zal plaats ma ken voor de heerschappij der radicale democratie. Wjj achten het onnoodig hierop verder in te gaan. Ieder, die eenigszins op de hoogte is van de lagere volksklasse in de maatschappij, weel, dat het liberale kamp deze klasse reeds bewerkt is door het socialisme, voor het voor haar zoo verleidelijk doel gewon en houdt zich overtuigd, dat van die zijde alleen meer strijders in het vuur zullen worden gebracht dan het geza menlijk contingent, wat Katholieken en Anti-revolutionnairen zullen leveren. En daarmede staat dan de zaak beslist, beslist voor het bezit, beslist voor den troon, beslist voor het altaar. mate de maatschappij zich meer van God verwijdert, naar die male zien wij j de hand van Gods rechtvaardigheid zwaarder op de wereld drukken en te vens zien wg in de klimmende nooden en toenemende ellenden den toeleg, om het menschdom gelukkig te maken zon der God, op schitterende wijze ver ijdelen. BUITENLAND. Men versta ons ".el. Niet dat wjj ge- looven in een socialistischen staat, gelijk socialistische leiders zich droomen, wij achten hem onmogelijk maar wjj hou den ons overtuigd, dat de democrati sche opperheerschappij °ns zal voeren tot de ontzettendste verwarring, onbe schrijfelijke wanorde en anarchie, waar van wij het voorspel reeds aanschouwen in de meer geavanceerde Staten, en ein delijk tot de oplossing daarvan in het despotisme. Zoo zal de sociaal-democra tie de geesel Gods worden, waarmede de volkeren om den toenemenden afval van het geloof worden gekastijd. Naar De Rijkskanselier Von Caprivi heeft in den Duitschen Rijksdag de noodza kelijkheid aangetoond der goedkeuring van het handelsverdrag met Rusland, zoowel op gronden van staathuishoud kundigen nis van staatkundigen aard. Het zou Duitschland's staatkundig aan zien verhoogen. Naar krijgsroem wordt niet meer gestreefd. Alleen dien roem wil Duitschiand, dat het de beschaviogs- taak helpt volbrengen en mede streeft naar het lichter maken van het op vreed zame wijze samenleven der volkeren, opdat Europa's krachten mogen zjjn aaneengesloten tegen een lateren tijd, wanneer het eenmaal noodig zal worden in het belang eener groote gemeenschap pelijke slaathuishoudkundige politiek dat groot verbond van Stalen te grondves ten, 'l welk in 1873 door Von Bismarck repds als dringend wenschelijk is voor gesteld. Voorts verklaarde Von Caprivi, naar aanleiding van de van zekere zijde uit gesproken wensch dat hij zou altreden, op zijn post te zullen blijven zoolang zulks den Keizer zou behagen en zijne krachten hem zouden bijblijven. Nu, dat bjj by den Keizer nog in hoog aanzien staat, is vóór eenige dagen nog duidelijk gebleken. J.l. Zaterdag n.l., op zijn 63sten verjaardag, is Keizer Wilhelm hem persoonlijk komen geluk- wenschen, tevens voor hem medebren gende twee bokalen van groen glas met een daarbij behoorend middenstuk, alles naar 's Keizers eigen aanwijzigingen voor deze gelegenheid vervaardigd en versierd met hel Ryks-wapen en de wapens der Bonds-Staten. Om nu op het Duitsch-Russische han delsverdrag terug te komen zjj vermeld, dat de kansen op aanneming gunstiger worden. Het groo.ste deel van hel Cen trum, zoo beweert men, zal ervoor stem men. In Engeland houden de geruchten aan van het op handen zjjnde aftreden van den minister-president Gladstone. Niet weinig heeft daartoe bijgedragen de om standigheid dat de Premier Woensdag middag door Koningin Victoria op het Buckingham-paleis te Londen ten ge- hoore werd ontvangen. Dit. bezoek had evenwel slechts ten doel, aan H. M., die omstreeks het midden dezer maand naar Flor: nee denkt te vertrekken, het wetgevend programma voor de volgende zitting mede te deden. Wat er ook van zjj, de 84-jarige grijs aard, hoe kras overigens ook, begint het gehaspel met het Hoogerhuis moede te worden, zoodat in zijn heengaan niets bevreemdends zou te vinder zijn. Als zijn vermoedelijken opvolger wordt lord Rospbery genoemd. De Ieren zouden dit zeker niet gaarne zien, want dan is de kans op Home Rule zoo goed als ver keken. De Fransche Senaat heeft het door de Kamer aangenomen wetsontwerp tot verhooging der graanrechten bekrachtigd. De heer Wilson, de om zijne knoeie rijen met ridderorden beruchten schoon zoon van wijlen President Grévy, was dezer dagen tot Kamer-afgevaardigde gekozen. De Kamer besliste evenwel met 405 legen 2 stemmen tot zjjne niet-toelating. Persoonlijk had hij da geldigheid zijner verkiezing verdedigd, doch hij werd daarin door niemand gesteund. Al zijne vroegere vrienden lieten hem in den steek. Nog dageljjks worden anarchisten gevat, maar ock nog bommen ge vonden. Het zjjn echter niet alle beusche bommen. Men moest de Parijzenaars al heel slecht kennen, wanneer men meen de, dat zij zelfs in de ernstigste zaken niet aanstonds aanleiding vonden om .grappig" te zijn. Zoo zijn er op ver schillende punten der stad wel circa 300 bommen gevonden, die maar uit yure aardigheid waren neergelegd en niets ontplofbaars hoegenaamd bevatten. De Regeering zal eerstdaags een wetsontwerp indienen tot regeling der vervaardiging, het vervoeren en het in bezit hebben van dynamiet en strek kende tot verscherping der reeds be staande strafbepalingen op overtredin gen in deze. Ook zal zjj aan de Kamer voorstellen een schadeloosstelling van 17,000 francs te verleenen aan de slachtoffers der jongste aanslagen. FEUILLETON. Hat xilYeren Kruisbeeld Fhileponos. 9) Eindelijk verbrei Klemming het pijnlijk ■tüxwjjgen. Met zijne head wenkte hjj heer en zei de met een zacht klagende (tem .Agnee, beste Agnea, a.h, vergeet mjj het verdriet, dat ik o heb aangedaan." .Ven harte, Ferdinand, zjj n allee vergeven." seide zjj mikkend - meer vermocht zjj niet te zeggen, went de woorden etokten hear in de keel. .Ik ben vreeeelgk door God gee trail geworden," begon hjj weder, .doch eenwig zal ik Hem er voor dankbaar zjjn. No begin ik eent betder in te zien boe rampzalig ik werd door mjjn schandelijke levenzwjjze. O, met Gods hulp en bpstand zal ik mjj beteren." Het viel ham moeiljji voort te gaan, zoo matte bet spreken hem al. Doch weinige oogenblikken later richtte hjj zich opnieuw tot zjjne non verzocht haar of zjj het krnizbeeld vooi dag wilde halen en bet zoo plaatsen, dat bjj zjjn oogen er gemakkelijk op vestigen kon Toen zjj scheen Ie aarzelen, wjjl zjj beneeed wis, dat hiermede al te droeve herinneringen bjj hem zonden opgewekt worden, ng hp haar zoo weemoedig tan en herhaalde hjj zoo kand zjjn verzoek, dat zjj onvarwjjld aa Want met de grootste liefde stond zjjn vrouw hem voortdurend terzjjde, en bjj iedere behulp zame daad mocht zjj van hrm den harteljjkslen dank ervoor inoogsten. Zoo snelde de dag ten einde. Tegen den avond begon de koorta, waaraan hij dan gebce- len dag scheen te Ijjden, zich ernstig te ver- beffen. Den geheelen daarop volgenden nacht was de Ijjder woelig eo ijlde. Eerst tegeo den morgen kwam een zachte elnimerzjjn afgemat lichaam eenige verkwikking schenken. Met groote bezorgdheid had de vroow zich rerds herhealde malen afgevraagd, ol zjj haren man nog langer zonder geneeskundigen bijstand laten mochtdoch boe die koeten te bestrijden, zulks bleet voor baar mede een pjjnljjke vraag. Van etadswege hulp ta verzoeken, stuitte haar al te zeer tegen de borst. De gedachte echter, dal haar man in geenen deele aan baar eergevoel mocht worden opgeofferd, kwam haar gestadig kwellen; zij was ten einde raad, nu zjj niet wiet, hoe zich uit die netelige poeitie Is redden. Tegen den middag werd zjj echter van die bekommernis bevrjjd, toen da weduwe Voldera belangstellend naar den zieke kwam informeeren, en als sltjjd hire diensten aanbood. In I beminnelijker «nvoud stelde zjj voor of zjj, au geneesknad.,T« halp noodig bleek, deheeren van de Conf -rentie, -an wie de een dokter ook bjj haar wilde aansturen, dan was zjj zekerd, dal gren andere dokter, al werd zjjn moeite ook dubbel betaald, hem heter behan delen zou. .Want", voegde zjj er recht vertrou welijk bjj, .het z|jn Vincsntlaaen en die doen alles ter liefde Gods." Als met beide band -n werd uil voorstel aan gegrepen, went, wat de Vinceolius-Vereeniging beoogt, was baar niet rnbekend. En vooral toen zjj vernam, dal tegen den avond reeds de weldoeneis met zekerheid konden verwacht worden, was zjj innig verheugd, dat op die wjjze deze moeilijkheid voor haar was opgelost. Zoe was bare ongerustheid nu in dit opzicht wel verminderd, maar bjj den zieke vertoonden zich verschijnselen, die haar voor de toekomst bezorgd moesten maken. Ook de Ijjder scheen zich zjjD toestand bewast, loen hjj in den namiddag reeds te kennen gaf, dat hjj vurig naar een priester verlangde. .Als ds dokter er geweest is," zoo zeids hjj, .dan zon ik gaarne willen dat nog van dezen avond een geeslelj|ke geroepen werd om mjj met God te kunnen verzoenen, en mjj voor de eeuwigheid voor te bereiden, want men weet toch niet wal er nog gebenren kan." Deze woorden meden de vroow als door de zielzjj begreep terecht dat zö zich bier op ernstige din zjj in die me dat. bjjaldie voorbereider». Vooral werd ning versterkt, toeo hjj baar zeide, de alwjjze Voorzienigheid hem mocht oproepen, zjj zich maar t naar baren «mi, die baar zeker s liefde helpen en ondersteunen den, ale hjj er mede bekend is," zoo ging de voort, .daar spreekt zjjn liefdevol hart mjj berg voor. Mocht ik hersteilen, of hem nog mjjnen dood ontmoeten, wat ik echter niat geloof," verzuchtte hjj, .dan zal ik hem verge- ig vragen voor al het verdriet, da' de goede in om mijnentwille verduurd heelt. Indien de goede God echter anders beschikt, wees dan oed en zeg hem alles, wat er thans lus- schen ons gesproken is." Het wss duideljjk te zien, dat deze bekentenif em pjnljjk vielook de vronw hield zich met ■oeite staande, nn baar znlk een leader raadsel •erd opgelost. 'I Was dos niet aan bareD oom, ■aar wel aan haren schuldigen echtgenoot te wjj- !D, die haarook io dit geval zooveel kommervolle ren bad bezorgd. Op dit gesprek volgde dan ook en somber overpeinzenwel een uur verl ep zonder dal er een enkel woord tnsschen hen gesproken werddaarbij was de zieke zoo afge mat, dat hjj naar zjjn adem hggdeen de vronw was zoo onder den indrnk van hetgeen zjj ver nomen bad, dat zjj. troost zoeksnd bjj haren Heiland, steeds biddend hare oogen op bet kruis beeld gevestigd hield. Intusscheo was hst langzamerhand avond ge worden en begon de tjjd t; naderen, waarop, naar betgeaa haar gezegd waa, de Vincentianen konden verwacht worden, loen door de wedowe Volders ds heeren Ledemans en dokter Deining werden sangediend. Met bijzóndere voortkomend- heid werden zij bioneo geleien, doch de harte lijke deelneming, die zjj hier betoonden, bracht al aanstonds die toenadering heid te weeg, welke enzel het resultaat is van de wezenlijks beoefening der christelijke liefde. Na eene genoegzame kennizmaking was het eerste werk van den dokter om den zieke nauw lettend te onderzoekenzgn bevinding was echter van dien aard, dal bjj bjjna schroomde te aan de vronw mede te deelen. De zieke kwam hem daarin evenwel ter hulp door oobe xeeed ta verklaren, dat bjj zelf geloofde niet meer te zullen herstellen. Daurbjj scheen bjj zoo over gegeven ten Gode H. wil, dit de teak des doktere er zeer door verlicht werd. Met de meeste om zichtigheid gat deze daarom te kennen, dat, als voorzorgsmaatregel, nog denzelfden avond aan den zieke de laatste H. H. Sacramenten muesten worden toegediend. Voor de vrouw was dit een vreeselgke tijding voor haren man daarentegen scheen hel een uitkomst te zijn. Het maakte beiden intnsechen zoo vertrouwd met de heeren, in wie zjj zulke oprechte vrienden mochten vinden, det zjj dezen geheel hun ongelnkklgen toestand openbaarden, en wel zoo, dat de man, al kostte liet hem niet weinig moeite, daarbjj zijn eigen zondig leven voor hen niet verborg. Telkens trad zjjn vronw echter verschoonend tnsschen beide, want het te boo ren verklaren, det hunne treurige om standigheden alleen aan zjjn slecht verleden te Toen men de buten aldus onderling had uitgestort eo de chrieteljjkeliefde hier een nieuwen vriendschapsband bad gesloten, werden omtrent de toekomst plannen beraamd an nadar vaat-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1