Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 50. Zaterdag 10 Maart 1894. Zevende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie maanden i BureauKrommestraat, F 227 Amersfoort. Prijs der Advertentie»! Van 1 tot 6 regelsf 0.30 ranco per postf 0,40. Voor iederen regel meer- 0.05 Afzonderlijke nummersf 0,05. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Correspondenten en Advertenlita moeten uiterlgk Vrijdagavond vóór 6 ure aan het bureau bezorgd zön. ZIJ, die zich vóór V 1 April ahonneeren op DE EED BODE, ontvangen de tot dien tijd veracbljnende nummers gratis. Een heilmiddel togen do kwalen van onsen tijd. I. De Christenheid onzer dagen doorleeft stellig een rampzaligen tijd vol grootc en geheel eigenaardige zielsgevaren. Vooral van twee kanten wordt zij erns tig bedreigd. Eenerzijds is de geest des ongeloofs, die in onze verlichte en waan wijze eeuw van geen Schepper en geen eeuwig leven wil weten, er maar opuit om op alle mogelijke wjjs het geloofin de nog rechtzinnige Christenharten allengs te ondermijnen en te verzwakken en daaruit, zoo mogelijk, geheel weg te nemen. Doch ook van een anderen kant levert een even noodlottige, zoo niet verleidelijker, tijdgeest groot gevaar op voor godsdienstzin en deugdmet name de geest van weelde en zingenot, die in onzen tijd van vooruitgang en zoo genaamde beschaving, in een tijd van velerlei genietingen die men te voren nooit in dien zin heeft gekend, voor goed schijnt ontwaakt om de van nature reeds aardschgezindc harten nog meer van God en godsdienst te vervreemden, de reine zeden te verderven en tot alge- heele losbandigheid te voeren. Aan die matelooze genotzucht is het inzonderheid te wijlen, dat bij een meer lichtzinnige levensopvatting en den trek om van het leven te genieten dat een voudig maar krachtig geloof en de gods dienstige jjver van weleer ook onder het katholieke volk van zoo menig land, van zoo menige streek, van zoo menige plaats, in lateren tijd zoo treurigis afgenomen, en dat het echt christelijk familieleven in menig gezin nu met recht kwijnende moet heeten. Geen wonder, dat Pausen en Bisschoppen en alle wezenlijke vrien den des volks in deze tjjden van gevaar FEUILLETON. Het zilveren Kruisbeeld DOOR PhUoponoe. 10) Nog waren geen twee uren verstreken of de woonkamer, waarin wj) de elltnde des levens In zoo hooge male aanschouwden, had een geheel ander, maar ook treffend aanzien. Een liefdezuster bevond zich reeds aan de lijdenssponde van den armen kranke, en alles was in de netste orde gerangschikt om den God des levens in dit nsdsrig verblijf °P passende wijze te ontvangen. Toen dit alles geschied was, trad een priester, door deo dokter vergezeld, het vertrek binnen om een zwakken sterveling tot deo dood voor te bereiden. Een langen tijd bleef de dienair Gods met den zieke alleen om na een rouwmoedige belijdenis den oprechten boeteling de vnrig verlengde vrpsprask der zonden te verleen en. Beiden, de priester en ds rouwmoedige zondaar, waren evenzeer geroerd, toen de andero personen werden toegelaten om bij de plechtige toediening der laatste B.H. Sacramenten tegenwoordig te zgn. De zieke kon moeilgk daarbij zijn snikken bedwingen, hetgeen böde zielesmart de lichaams pijn nog vergroottedoch lijden wilde bö gaarne, om nog, zooveel bg vermocht, voor zgn zondig Wel een hartvorbeffend schouwspel I Een berouwvolle, tol God weergekeerde zondaar, die op bel laatst nog met al ds ganadsmiddslsn onophoudelijk en met nadruk tegen dien verderlelijken tijdgeest hebben gewaar schuwd en nog blijven vermanen. Doch hierbij alleen heeft zich hun ijver niet bepaald, zij hebben ook de middelen aan de hand gedaan om dat kinderlijk en levendig geloof en dien katholieken familiegeest, ondanks de verleiding onzer dagen, onder het Christenvolk te bekrachtigen of te doen herleven. En onder die middelen geldt zeker niet het minst eene meer opgewekte en vurige godsvrucht tot de allerzaligste Maagd en haren kuischen Bruidegom den H. Jozef. Beider oprechte vereering heeft Paus Pius DC z. g. reeds genoemd het grootc redmiddel onzer bedorven eeuw, en ook zijn waardige opvolger, onze thans regeerende Paus, gaat immer voort om haar gedurig nog aan te wak keren en uit te breiden, daar ook hjj voornamelijk van een hartelijke, practi- sche en degelijke beoefening dezer dub bele devotie door gansch de katholieke wereld den gewenschten bloei verwacht van onzen heiligen godsdienst, trots de groote gevaren en de zware beproeving, waaraan de Kerk met geheel de Chris tenheid nu zeker meer dan ooit zijn blootgesteld. Ook ons bezielt daarom een zelfde hoop, als wjj zien, hoe zeker door een zichtbare leiding van Gods wijze Voorzienigheid en door een nieuwe openbaring Zijner grenzenlooze goedheid na zoovele eeuwen ook nu juist de eigen lijk gezegde bloeitijd dezer beide haast onafscheidelijke devotiën alvast samen valt met den droevigen en gevaarvollen tjjd, dien wij beleven. In den loop der maand, die zoo ge heel bijzonder aan de godsvrucht tot den heiligen Jozef is gewijd, mag het dus gepast heeten, voor het oogenbük aan Zijne vereering onze volle aandacht te wijden, en te zien, welke beteekenis deze alom toenemende devotie voor onzen tijd dan wel heeft, m. a. w., hoe St. Jozef bijzonder in onze dagen als de aangewezen Palroon en het wezenlijk toonbeeld door alle christeagezinnen, vooral van den arbeidersstand, dient te onzer Hoeder de H. Kerk wordt gesterkt om blyrnoedig de eeuwigheid te kunnen ingaan een priester hier in zgn volle grootheid en waardigheid optredend aan het smarlbed van een zwakken sterveling, die langs hel pad der beproeving zgn God heelt weergevondeneen vrouw en moeder, die met baar kind biddend en schreiend aan hel ziekbed van haren echtgenoot ligt neergeknieldeen Vincentiaan, die zich een getrouwe navolger loont van zgn grooten voor ganger, den H. Vincenüus van Paulo; en eiodelgk een liefdezuster, die door haar engel achtige verschoning dittafereel een bekoorlykbeid en schoonheid bgzet, welke den katholiek met verrukking verrollen moeten. Nadat de plechtigheden verricht en de priester en dokter vertrokkeu waren, bleel de liefdezuster wakend aan het bed van deo zieke, wiens toestand door toenemende koorts steeds vererger de. Bei kwam haar, die reeds aan zoo menig ziekbed gezeten, en daar omtrent het verloop eener ziekte geen geringe ervaring opgedaan bad, intusschen voor, dat, zoo niet spoedig eene verandering ten goede plaats greep, zgn lgdcn niet beel lang meer doren zou. Dit gevoelen behield zö echter zeer wgselgk voor zich, om de vrouw, die volgens nidrnkkelyk voorschrift tot herstel harer krachten volstrekte rust moest nemen, niet nog meer te bedroeven. Den volgenden middag reeds meldde zich de oom bö den heer Ledomans aan. De eerbied waardige grgsaard was geheel verslagen geweest, toen hg den brief, welke zooveel smartelijks voor hem inhield, gelezen had. Zonder eeslge worden geëerd en nagevolgd in zjjne deugden. De kwalen van onzen tijd, waaraan de tegenwoordige maatschappij zoozeer Ijjdt, zijn, gelijk boven reeds genoemd, gebrek aan geloof en godsdienstzin, en ten andere sen matelooze zucht naar weelde en genot. Deze kwalen, hoezeer onderscheiden, gaan gemeenlijk met elkander gepaard, daar het een hier volgt uil het ander, al is het moeilijk le zeggen, wat hier dan oorzaak is, wat eigenlijk gevolg. Zeer treffend en juist schelste ons Paus Leo den rampzaligen toestand onzer dagen in den aanhef van zijn encycliek .over de voornaamste christen burgerplichten" in deze weinige woorden.Meer en meer heeft men zich van het Christendom vervreemd en des te vreeselijker verhiel zich dientengevolge de slroom der kwalen, die ons bedreigt, zóó zelfs, dat alle welgezinden slechts met vrees aan het heden en met sidde ring aan de toekomst kunnen denken." Het ongeloof dus en de ongodsdienstig heid onzer dagen wijst dj H. Vader aan als de groote oorzaken van al de ellende, waarin thans de wereld is gedompeld doch hij verzuimt evenmin den juisten weg hier te wijzen, welke alleen maar tot een beteren geluksstaat kan voeren. Terugkeer tot het Christendom en her vorming der zeden en volksinstellingen overeenkomstig zjjne leer noemt hjj een eisch des tjjds, die zich met eiken dag krachtiger doet gelden. Wal de H. Vader hier zegt van de maatschappij 'n het algemeen, het is evenzeer waar van de huisgezinnen in het bijzonder. Waarom heerscht in tal van Christen gezinnen in plaats van dal voormalig waarachtig huiselijk geluk nu echter zoo min vrede en vreugde Waarom maken zich welgezinden niet zonder reden nu zoo ernstig bezorgd niet alleen om den toestand van het oogenbük, doch meer nog om hetgeen in de toekomst voor die gezinnen staat te wachten? Waarom anders, dan om dat er dat eenvoudig en oprecht geloof bedenking maakte hg zich terstond reiavaardig om zgn wedergevonden familie met de meeste liefde te kannen bgstaan. Met veel beleid en tact werd hö verder door den heer Ledemana ingelicht, opdat hg niet onvoorbereid zelf van den bedroefden staat zgner familieleden zon moeten keonia nemen. Daarop togen zg uit en waren spoedig ter plaatse, waar de komtl van oom van Luathoven zoo smach tend verbeid werd. Hoe echter ook voorbereid, toch greep het zön gevoelig hart geweldig aan, toen hg bet armelyk verblgf binnentrad. Uit voorzichtigheid had da heer Ledemans den zieke en zgn gezin even le voren kennis gegeven, dat zö ieder oogenbiik bun oom konden verwachten. Dat was voor hen een groote, maar bigde verras sing. Nauwelyks daarvan bekomen, trad oom met schgnbare kalmte binnen, ofschoon hg trilde van aandoening. Zich zeiven niet genoegzaam kunnende beheerschen, riep hg, na zgoe nicht teeder begroet te hebben, vol ontroering uit: ,Hün God, beste neer en nicht, dat ik n zoo moet wederzien I" De lieldezusler, die van dit alles getuige was, gaf behoedzaam een teeken en wees op het ziekbed, waarvoor bö ging plaats nemen. Het slechts een enkelen oogslag op den zieke te werpen, kreeg hg de overtuiging, dal de dood aan bem zgn werk voltrekken ging. Zoo onverwacht en voor zulk een toestand te worden geplaatst, dit ging byna zgn krachten te boven. Hg bemerkte dat de zieke, die Möde glimlachte, hem wilde toespreken. De stam va», den löder, van weleer niet meer is le vinden omdat men er is meegegaan met den rampzaligen stroom van onzen tjjd, en bij te groote aardschgezindheid al kou der en onverschilliger voor den gods dienst is geworden omdat men al meer en meer God uit het oog heeft verlo ren, en zonder hoogere oogmerken bjj de wisselingen van het leven door voor spoed overmoedig, door tegenspoed mistroostig en ontevreden wordt. Het is dus ook hier de hedendaagsche geest des ongeloofs, die zelfs in katholieke kringen en gezinnen is weten dcor te dringen, en er al aanstonds de schro- melijkste verwoestingen heeft aangericht. Zal er dus redding komen, het zal enkel en alleen weer kunnen zjjn door oogen- blikkeljjken terugkeer tot 't Christen dom, dat is, door verlevendiging van het geloof er door vernieuwing van den godsdienstigen jjver. Maar waar zal men hiertoe beter opwekking en leerzamer voorbeeld kunnen vinden dan in den Beschermheilige van geheel de Chris tenheid, den hoogverheven en toch zoo nederigen werkman van Nazareth, den man van een schitterend en heldhaftig geloof Even nederig als groot, en daarom hoogst leerzaam, is het geloof van den H. Jozel. Waarlijk, hoe zullen wij ons ooit eenig juist denkbeeld vormen van dat krachtdadig, ja reusachtig geloof, dat in den eenvoudigen handwerksman werd gevorderd, die om zjjn vroomheid en deugd lot de hoogste waardigheid en de heiligste bediening van Bruidegom van de Allerzaligste Maagd en Pleegva der van Gods Zoon zei ven werd geroe pen en in last kreeg om over beiden te waken en te gebieden. Werd dat geloof al gedurig door rechtstreeksche en nieuwe openbaringen van Gods groot ste geheimen versterkt, het werd van den anderen kant bij herhaling ook weer op even zware proef gesteld, denken wij hier alleen maar aan hetgeen er moest omgaan in het hart van den H. Voedstervader bij de geboorte van 't overbnigen om de met moeite uitgebrachte woorden le kunnen verstaan. Op allee wat zgn zieke neet hem vroeg of zeide, knikte oom bevestigend en verzekerde ten laatste, ten aanhooren van de overige buisgenoolen, dat hg in alles zön verlangen zou vervullen. Innig verhengd richtte de zieke daarop zgn oogen ■en hemel en zeide,0, God, ik dank U, dat Gö aldus mgn beden verhoord hebt!" en wees vervolgens op het kruisbeeld met de verzachting .dit kruis beeft mg gered I" .Dat treft mg diep," riep de goede man bewogen uit, toen hg vernam, dat zgn geschenk tot de bekeering zgns neels geleid had. Den bemionelyken grijsaard bleef het echter gelukkig verborgen, op welk een ontzettende wgze een kruisbeeld hier eene ziel voor den hemel gewonnen bad. Nog geon nar was intusschen nadien verstreken, of de zielsbedroefde oom lag, omringd van de andere hnisgenooten, aan het doodsbed van zgn neef, wiens laatste oogenblikken hg zoo had veraangenaamd. Toen de droefheid allengs plaats maakte voor een stille berusting in Gods H. wil, ging hö met spoed een begin van uitvoering geven aan de beloften door hem bg dit sterfbed afgelegd. Ook hierin was de beer Ledemans hem weder met övor behulpzaam. Oom verlangde zoo spoedig mogclgk het treurige verbluf te verlatenvoor zgn nicht en haar kind hadden ar al te droeve gebeurtenissen plaats gehad om haar vertrek van daar lang uit te stellen. Goddelijk Kind ineen armen stal, bjj zjjn overhaaste vlucht naar Egypte, bjj het zoeken naar den kleinen Heiland, die ter onderwjjzing in den tempel ii achtergebleven, bjj den gemeenscbappe- Ijjken arbeid met zjjn goddeljjken Pleeg zoon in hel huisje van Nazareth. En toch, bjj al die afwisselende, vaak droe vige lotgevallen, waaraan Jesus tijdens Zjjn kindsheid en jongelingsjaren was blootgesteld, en waarvan Jozef dertig jaren lang getuige is geweest, was en bleef dat in schjjn gewoon menschen- kind, die voor de oogen der wereld onaanzienlijke jongeling, die onder zjjr.e leiding opgroeide en dag aan dag al* timmermansgezel werkte aan zjjne zjjde, onveranderlijk in Jozefs innigste ge moedsovertuiging zjjn waarachtige God, zjjn Schepper, zijn Verlosser, zjjner ne derigste aanbidding en diepslen eerbied over waardig. Ja, Jozef is ,de man des geloofs", de rechtvaardige, die ge heel en al leeft uit het geloof, die bjj al wat hjj doet en in alle omstandig heden zjjn» levens daarin juist zjjn licht, zjjn regel, zjjn steun en zjjn troost weet te vinden. Maar daarom ook is de glo- rierjjke aartsvader van dat groot en vast geloof voor ons het meest ge- wensc.hte toonbeeld in een tjjd, waarin, ten gevolge van het immer toenemend ongeloof onzer dagen, zich ook onder het katholieke volk, dat wandelt in het volle licht des geloofs, toch in zoovele kringen een lichtzinnigen geest van on godsdienstigheid openbaart, die er alle huiselijk geluk ondermijnt en voor de toekomst het ergste doet vreezen. V. C. t. A. BUITENLAND. In den Duilschen Rjjksdag is Woens dag de eerste lezing over het ontwerp betreffende de opheffing der herkomst- bewijzen voor granen en producten der maal-industrie afgeloopen; de verzending naar eene commissie is verworpen. De Staatssecretaris der schatkist Posa- dowsky en de minister van Financiën Miquel lichtten het ontwerp toe. De conservatieven, de Rijkspartjj, het Cen- Reedi den volgenden dig werd hel stolTelök overschot van Klemming in een prachtige lijkkist op hoogst nette wjjxe «aar de elad R. overge bracht. Oom had aan het sterfbed xj)na neefe beloofd, dat bet rosten ion in het familiegraf, waarmede een hartawensch van den overledene sou verrold worden. Zonder bet verzoek van den ovarledene, ion dit toch ijjn geschied, daar oom niela lieve- deed dan van tjjd tot t(jd op het graf xöner nabe staanden te bidden. .De band der liefde," xoo xeide hö, .trekt nog sterker, wanneer onxe beminde bloedverwanten ons in de eeuwigheid zjjn voorgegaan, want de liefde ie immere sterker dan de dood. En waarmede xnllen wg dit heter looneo, dan door biddend hun laatste rustplaats te bezoeken en tranen te plengen op bon graf." Toen alxoo aan den laaUlen wensch des overledenen was voldaan, maakten ook de oom en xön nicht met haar kind rich tot vertrek gereed, na alvorens al hunne weldoener* op de meest hartelöke wgze hun dank te hebben betuigd voor de liefdebewöxen hun zoo edelmoedig beloond. Slechts enkele voorwerpen alt den armelöken inboedel der nicht werden medege nomen, terwgl het overige voor de armen, aldaar door de conferentie bezocht, werd echter gelaten. Hieraan werd nog door den oom een milde gift voor de armen toegevoegd en aan den heer Ledeuians ter bind gesteld. Zoo wist deze deugdzame katholiek de betoonde weldaden op waardige wöxe te vergelden. Voor de weduwe Klemming en haar kind had armoede an verdriet na veor goed mm

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1