Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 53. Zaterdag 31 Maart 1894. Zevende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Bameveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAO. Abonnemonteprije per drie mundon: Franco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. Krommestraat, F 227. Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prije der Advertenties: Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 Correspondenties en Advertenties moeten oilerlyk Vrijdagavond Een waarschuwend woord. afKewezel- en worden nu door zijne vrienden als staatkundige boosdoeners Dat is waarlijk wel noodig, nu men in i tentoongesteld. Maoncn, die als sieraden zake het kiesrecht zoo zonderling te j der Tweede Kamer hebben gegolden, werk gaat. Men windt de gemoederen moeten nu volgens den wensch van op en misleidt soms de kiezers op de minister Tak worden geronnisd. grofste manier. j En aan dat heillooze spel eens minis- Wa'. toch is het geval? ters wil men nu het geheele volk laten Minister Tak heeft een kiesrecht- meedoen. Van alle zijden moeten nu de ontwerp bij de Tweede Kamer ingediend, kiezers bijeengetrommeld en hun zonder dat niets minder dan algemeen stemrecht blikken of blozen worden voorgehouden, inhoudt. Zulks had, zijn intieme vrienden dat het nu eens een politieke quaestie wellicht uitgezonderd, niemand verwacht, geldt, die door kiezers van de verschil- Zelfs met grondwettige bezwaren, daarte- lende partijen eens broederlijk kan be- gen ingebracht, werd door dezen Minister sproken worden om tot eenstemmigheid niet het minst rekening gehouden. En of te geraken, dat wil zeggen, om de nu een meerderheid in de Tweede Kamer goedgeloovigen in den radicalen valstrik zich al bereid toonde tot een ruime, te lokken. Ieder moet op die wijze over- zeer ruime uitbreiding van het kiesrecht, tuigd worden, dat die booze meerderheid mits de grondwet maar niet geschonden in de Tweede Kamer den braven, radica- werd, het mocht niet baten de minis- ien Tak in zijn edel bedrijf heeft gedwars- ter bleef onverzettelijk. De Tweede Kamer j boomd. Die verwaten meerderheid moet moest bukken voor den wil van dezen nu daarvooreens geducht gestraft worden; despoot, of ze moet door de democratische strooming De minister liet de Kamer er eindelijk worden meegesleurd en voor sens en altijd inloopen. cn zijn vrienden klapten in de jn de diepste diepte harer wateren worden handen en juichten en jubelden van pret- neergeslingerd geen schaduw zelfs van Toen een meerderheid in ons Parlement haar mag op ons politiek terrein meer de wet wilde redden, door het aanne- geduld worden. men van een tegemoetkomend amende- ment, werd ze door hem ingetrokken, Zóó staan ds zaken en niet anders, en de Tweede Kamer uiteengejaagd. De staatsgreep van den Minister is echter, i gelukkig, zoo brutaal, zoo onbesuisd, zoo Kan er, met deze waarheid voor oogen, schreeuwend onbillijk, en tevens zoo ge nu nog eenige twijfel bestaan omtrent vaar,ijk voor onzen Staat, dat ieder man de houding, door de kiezers bij deze j van karakter deze daad tegen de borst Kamerverkiezing aan te nemen Was hel moet stuiten. Neen, de grondwet blijft dan niet een dure plicht der Kamerle- de overgroote meet derheid des lands nog den om minister Tak met zjjn dolzinnige heilig en dierbaar, en iedere schenner plannen binnen de perken der grondwet van dit fundament van onzen Staat zal te houden en niet maar door dik en en moet aan de verachting, die hij ver dun met hem voort te draven? Heeft dient, worden prijs gegeven. Nuallerwegen een meerderheid in de Tweede Kamer de revolutie steeds driester optreedt, zich zelfs niet bereid verklaard tot een nu met God en Staatsgezag de spot zoo groote uitbreiding van kiesrecht, wordt gedreven, zich door een despoliek dat deze het wetsvoorstel des Ministers Minister en zijn trawanten naar het kamp zeer nabij kwam? En diezelfde mannen, der radicalen en socialisten te iaten waaruit die meerderheid beslond, die drijven, ware meer dan laf en veracli- naar eer en geweten hebben gehandeld, lelijk. Het Nederlandsche volk moet zich en de grondwet niet wilden verlooche- krachtig handhaven op den bodem onzer nen, werden door Tak als kwajongens grondwetnooit ofte nimmer mag het zijn zegel hechten aan een daad, die door het nageslacht zou worden ge brandmerkt. Uit dien hoofde zij dus bij deze ver kiezingen de leuze: .Voorde verdedigers onzer Grondwet .Tegen den Minister Tak!" BUITENLAND. De Parjjsche correspondent van the Times deelt aan dat blad den hoofdin houd mede van een gesprek, 't welk de Koning van Denemarken onlangs moet gevoerd hebben met een Spaansch Staats man, en waarin Z. M. zich moet hebben uitgelaten als volgt: ,Ik hoop lang genoeg te leven om Europa den weg van inkrimping der militaire uitgaven te zien betreden en de Europeesclie Souvereinen maatregelen te zien nemen om hunne volken tegen de voortdurend toenemende lasten van militaire wapening te beschermen. Mijn schoonzoon, de Czar, wiens zending be staat in handhaving des vredes, is ten volle bereid dien weg op te gaan, en mijn groote en goede vriend de Keizer van Oostenrijk is insgelijks bereid te dien einde al het mogelijke te doen. Ik heb met den Duitschen Keizer niet er over durven spreken, omdat een jong Scu- verein altoos droomt van nieuwe lauwe ren maar ik acht mij verzekerd, dal de Koning van Italië geen bedenking zal maken om over de quaestie van ver mindering der militaire lasten in discussie te treden, terwijl wat uw land betreft, de groote Vorstin, die den troon van Spanje bewaakt, door zoo openlijk blijk baar meer en ineer tot Frankrijk te naderen, liet bewijs heeft gegeven, dat zij dien duurzarnen vrede beoogt, die voor haar land zoo noodig is. Ik ben derhalve zeker, dal Rusland, Oostenrijk, Spanje en Italië even levendig verlangen naar een onafgebroken tijdperk van vrede en alle volken ontheven te zien van een gedeelte der lasten, die thans op hen drukken." Algemeene ontwapening dus en, ais gevolg daarvan, eene verbroedering van alle Europeesche volkeren, 't Is haast te mooi om waar te zijn Koning Leopold van België, die Vrij dag te Brussel van zijne reis is terug gekeerd, wilde aanvankelijk het ontslag zijner ministers niet aannemen. De heer Beernaert bleef evenwel onverzettelijk en ten slotte moest de Koning in zijn I heengaan en dat van zijn ambtgenoot van Justitie, den heer Lejeune, bewil ligen. De heeren Beernaert en Lejeune zijn beiden benoemd tot Minister van f Staat. I Als minister-president is nu op ge treden de heer De Burlct, met de por- 1 tefeuille van Binneniandsche Zaken, terwijl de heeren De Smet de Nayer en Begeren, beiden afgevaardigde voor I Gent, belast zijn met de portefeuilles I van Financiën en Justitie. I De Conservatieve Vereeniging houdt zich bezig met de toebereidselen voor een ovatie, te brengen aan den afgetreden minister-president Beernaert. Zijn op- volger, de heer De Burlet, zal zich voor het beginsel van evenredige vertegen woordiging verklaren, zonder nochtans daarvan eene Kabinets-quaestiete maken. Namens eenige leden der Rechterzijde zal een nieuw ontwerp betreffende evenredige vertegenwoordiging bij de Kamer worden ingediend. Desgelijks zal dit geschieden door eenige leden der Uiterste Linkerzijde. Er komen nog nadere berichten over de tweede ontploffing te Santander, in het wrak der Cabo Machichaco. Men zoekt nog altijd naar de laatste over blijfselen der slachtoffers sommige lijken zijn geheel in stukken geslagen. Tot hiertoe zijn 18 dooden gevonden en er zijn Ï3 gewonden, waarvan vele hunne worden niet zullen overleven. De geheele bevolking volgde de lijken naar het kerkhof. De stoet volgde stilzwijgend den weg tot aan het Campo Sa ito, en toen het volk het kerkhot ging verlaten, riep eer man: Burgers, wij hebben nu 1 dezen droeven piicht volbracht, gaan wi; nu recht vragen aan de moordenaars. Hie. op trok de menigte naar het stad huis en koos eene deputatie om zich naar den burgemeester te begeven, ten einde recht te vragen voor de families I der slachtoffers. De burgemeester be- I loofde dal er pensioenen zouden gege ven worden aan de families en dat de gemeenteraad en corps zijn ontslag zou nemen, indien hunne vvenschen niet aange hoord werden. Toen men dat besluit vernam, juichte het volk, maar men riep Naar den gouverneur! In wilden loop trok nu de menigte naar de woning van dien ambtenaar. Op de kreten van het volk verscheen de gouverneur op het balcon en beloofde dat de getroffen families pensioenen zullen ontvangen. Hjj maande het volk aan rustig uiteen te gaan. Men wilde echter aan die ver maning geen gehoor geven en ten slotte wierp men met steenen naar den gou verneur. Deze trok zich in zijne woning terug en bjjna op 't zelfde oogenbiik kwam de burgerwacht, die het volk met gevelde bajonet achteruit dreef, zoodat velen gekwetst werden. Afzonderlijke groepen begaven zich naar de kaaien en gooiden een schip los, behoorende tot dezelfde lijn als de Cabo Machichaco. Een lid van de technische commissie werd ook gesteenigd en de bureelen der eigenaars van het ontplofte schip wer den ook erg beschadigd. De experten van Santander zjjn van gevoelen, dat men op geen andere wjjze van het wrak der Machichaco zal afgeraken, dan met het te doen springen. Alle voorzorgen zullen genomen worden. De huizen nabjj de haven zullen gesloten worden, en de inwoners zjjn verzocht verwijderd te blijven. Het gouvernement heeft het oorlogschip Condor gezonden en de minister van binneniandsche zaken is Zondag naar Santander vertrokken. De gevaarlijke onderneming zal gedaan wor den door eleclrische batterijen en bij hoog water. De bevolking verkeert in grooten angst. Zondag 1 April zal te Boedapest de plechtige begrafenis plaats hebben van het stoffelijk overschot van den beroem den Hongaarschen patriot Kossuth, het welk reeds Donderdag, te gelijk met het stoffelijk overschot van diens vrouw en dochter, uit Turjjn naar de Hongaarsche hoofdstad is overgebracht. Het Volkshuis heeft met groote meerderheid van stem men besloten eene deputatie naar Turjjn te zenden, alsmede om in de notulen de groote diensten, door Kossuth aan het vaderland bewezen, te vermelden. Op den dag der begrafenis zullen de schouwburgen, evenals zij dit op den dag der aankomst waren, gesloten zijn. Voor een gedenkteeken, dat ter eere van Kossuth zal worden opgericht, heeft men reeds 100.000 florijnen bijeen. Keizer Frans Jozef is Woensdag naar Abbaria vertrokken, om een bezoek te brengen aan Keizer Wilhelm en diens gezin. Het is de eerste maal dat de Keizer dit gedeelte van zijn land bezoekt De Duitsche Rijkskanselier Von Caprivi, na de goedkeuring van het handelsver drag met Rusland door de stad Dantzig tot eereburger benoemd, heeft in die stad een redevoering gehouden, waarin FEUILLETON. Twee moeders. De laatste stralen der ondergaande ronne lachten blijde in eene leer nel gestoffeerde kamer, waarin een uitgeleerd menschenleveo wor-telend den laetsten strijd votstreed, wachtend op de Terachrikkeijjke roepstem van den engel des doods. De klamme haarlokken lagen dicht verward om het voorhoofd, en de groote, starende oogen getuigden, dat de laatste stonde voor de stervende was ingetreden. Hel was een liefhebbende moeder, die hier op het «martleger lag uitgestrekt. Aan hare ipde knielde haar eenig kind. een knaap van vijftien jaren. Reginald, ol Regi, looals men hem gewoonlijk noemde, gevoelde voor de eerste maal de bitterste smart, die een kinderlijk hart doorboren kan. Zjjne too innig beminde en vereerde moeder voor zjjn oogen te nen wegsterven, was meer dan hjj vermocht te dragen. Luide smart-eu jammerkreten ontwrongen och aan lijne borst, en een stroom van tranen lm i' —O.. 0. gelijkenis tosscheu moeder en zoon kwam zelden beter aan het licht, dan in deren oogenbiik - dezelfde leeders gesUlt-, deiallde krullende, bruine lokkeo. die zoo fraai bet bcoge breede voorhoofd omhulden. - De ««".te, bleeke hand der moeder rustle liefkorend op het neerge bogen boofd van den knaap. Zoo hadden H) eea tijdlang in diepe amen verkeerd, die slecht» door het snikken van den in zjjne ziel getroffen knaap onderbroken werd. Eindelijk verbrak de moeder het zwygen en vermaande haren zoon met de liefdevolste woorden, toch immer op God te vertrouwen. „En vóór alles," zei de zieke geroerd, „laat Maria uwe moeder zjjo. Zjj, die eee zoo teedere moeder voor den goddeljjken Jesus was. zal niet minder feeder voor u willen zjju, indien gij aan hare bescher ming en hare liefderijke moederzorg n toever trouwt. Zjj is de schitterende Ster der zee; Zjj is het die den schipbreukeling op deze wereld zee in de veilige haven des hemels binnenleidt. Wanneer gjj dus, mjjn lieve zoon, iederen dag nws levens Maria's hulp afsmeekt, dan zal zjj u ook nimmer hulpeloos aan uw lot overlalen. Beloof mjj, mjjn kind, dal, wanneer gij alleen en vertalen u op de door storm bewogen zee des levens zult bevinden, gij n dan immer zult laten leiden door deze Ster, wier glans zoo rein en vlekkeloos is." Reginald biet zijn met golvende lokken omkrnid boofd omhoog en loonde zpn met tranen besproeid aangezicht. „Dat beloof ik o, moeder," zei hjj op vastberaden toon. En wederom rustte de band der moeder op zjjn gebogen hoofd, terwijl zjj met bevende stemme baden in bet oor van den knaap drongen duidelijk deze woorden mijne moeder zyt," en met eene zwakke zucht verbrak de ziel de aardaehe banden des lichaam» en steeg op tot voor den troon van baren Schepper. Met een door merg eo been doordringenden schot zjjner geliefde moeder. De buiagenoolen droegen hem geheel bewusteloos uit de kamei. Weken verliepen eer bjj lot bewustzijn weder keerde eene hevige herseaontsteking had hem aangegrepen. Maar zjjn jeuguige kracht zegevierde, zoodat bij na eenigen tijd weder het ziekbed kon verlaten. Dagelijks weende bjj op het graf zijner moeder, en, gedachtig a*n hare laalete woorden, was zjjn eenige verzuchting„Maria, mijne moeder, help my I" Zou zijn gebed ooverboord blijven Reginald ward door zjjne tante, aan wier zorg bjj was loevertronwd, in een godsdienstig gesticht geplaatst. Maar die opslniting lachte hem geenszins toe. Zjjn tot dusverre voortref felijke opvoeding was enkel geleid door zjjne moeder, wier liefde en geduld greuzeuloos waren, In zjjn geheele wezen woratelde een trotscb, hoogmoedig karakter, en hoe meer het aandenken aan zjjne moeder nit zjjn geheugen verdween, des te meer ontwikkelde zich zjjn eerznehtige natuur tegen alle beperking van zjj nen wil. Zjjn meester, wien zijn vroegere levenswijze beken! was, bedroefde zich ten zeei'e, in hem zulke eigenschappen te zian ontwikkelenmaar de leerling srilde nn eenmaal geene beperking meer dolden, en verhel daarom in den ouderdom van twintig jaren de school. Nadat bjj meer derjarig waa geworden, kwam bjj in het bezit van een klein vermogen, dat bem door zjjne moeder wat nagelaten. Maar biermede begon ook een leven, gebeel in alryd met de belofte aan zjjne moeder algelegd. Tol dusveire was bij bjj al zjjn fouten nog nu af nam hjj de manieren aan zjjner omgeving, van lieden, die hem slechta vleiden em zjjn geld te bemachtigeo, en die don H. Godsdienst slechta belachten en bespotten. Mods lig paliet dageljjks ds holp van zjjne hemelscbe Moeder in te roepen, bad bjj in bet gebeel niet meer gebeden. Toen hjj den ouderdom van vijfentwintig jaren had bereikt, was hjj in alle ondeugden ingewjjd. Iedere herinnering aan zjju vorig leven wist bjj uit zyn hart te bannen, en toen hem dal gelukte, veroorloofde bjj zich de gruwelijkste boosheden en godslasteringen, zoodat zijn makkers zella soms huiverden als hjj een stroom van de ontzettendste uitdrukkingen over de lippen ging loslaten. Ten laatste was zjjn geld schandelijk verbrast, en m-eat hjj zich een middel van bestaan verschaffen. Ongelukkiger wijze viel bij in banden van personen, die zicb door diefstal zochten te verrjjken, en voor de stoutste ondernemingen niei meer terugdeinsden, Zoo besloten zjj tot de pioodering eener bank, en bepaalden de plaats hunner samenkomst lol de volvoering van dit eerlooze planhet werd vastgesteld, dat men aan den ingang der kerk van de „Onbevlekte Ontvangenis" zou bijeen komen. Ook Htginaid, die een der jjverigsten •ras, kwam te bestemder plaatse, doch reeds tijdens eene godsdienstoefening, welke dieo avond in die kerk gehouden werd. Zonder aan den naam der kerk te d-nken of eenige gewetens wroeging te gevoelen, trad bjj binnen. Men stelle zich echter zjjn verrassing voor, toen hjj de Vespers hoorde zingen, en bjj zich in een katholieke kerk bevond. Een koor van rtine kin derstemmen was juist begonnen het „Ave maris •fella" lezingen. Reginald luisterde aandachtig, tot de woorden „Monatra te esse matrem" zjjn eoren troffenhet was als kwam die alemme nil dsn hemel, zoo werd hjj er door aangegrepen. Immers, zoo had zjjne moeder atervend gebeden, en bem lot bidden aangemaand. Hjj viel op de knieën en in een oogwenk vloog zjjn geheele leven in woeste vaart voorbjj zjjn geest; zyn kinderlijke onscbnld, de goede lessen zjjner moeder en zjjner leermeester», en zjjn volgende loopbaan vol ellende en misdaden. Nog lang bleef bjj op dezelfde plaats terneer geknield reeds waren de getoovigea nit het donkere, oude kerkgebouw heen getogen, en begon de avondschemering hem te omhnllen. De koster kwam en ontstak enkels lichten, en daarna verscheen een door ouderdom vergrijsde priester, die Reginald op den schouder klopte en hem vragende naar den biechtstoel verwees. Met ontroering knikte hü toestemmend met bet hoofd en volgde den eerbiedwaardigen geestelijke. Wat toen is voorgevallen, is God alleen bekend, doch de tranen, die hem over de wangey vloeiden, getuigden wal er in zjjne ziel omging. Reginald knielde daarna voor het altaar der allerheiligste Maagd en begon vurig te bidden. Mid - delerwjj] werd de kerkdeur behoedxaam geopend en traden zjjn kameraden binnen. Toen zij hem gewaar warden trad da aanvoerder dier misda-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1