Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 1. Zaterdag 7 April 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Franco per poat Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. BureauKromnmtraat, F 227Amersfoort. Uitgave van de Vereeniglng De Eembode. Pry» dar J Van 1 tot 6 regelsf o.30 Voor iederen rogel meer- 0.05 d uiterlijk Vrijdagavond Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. VERKIEZING voor de Tweede Kamer. Nu een opwekking tot den hoogst ernstigen strijd aan de stembus zoo gebiedend wordt vereischt, laten wij op de allereerste plaats aan onze here en hoogst verdienstelijke katholieke leden der ontbonden Tweede Kamer het woord. MANIFEST. Aan de katholieke kiezers. In de hoogst ernstige omstandigheden, waarin het Vaderland zich door intrek king van het wetsontwerp tot regeling van het kiesrecht voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten en de daarop gevolgde ontbinding der Tweede Kamer gebracht ziet, hebben ondergeteekenden, allen katholieke leden der ontbonden Tweede Kamer, het van belang geoor deeld, van hun gemeenschappelijk ge voelen aangaande den staatkundigen toestand van het oogenblik te doen bljjken. De vraag geheel in het midden latende, ot zeer ruime uitbreiding van kiesrecht. op zich-zelve en buiten verband met de staatkundige gebeurtenissen van den jong- sten tijd, al dan niet nuttig en wenschelijk moet genoemd worden, welke vraag door de ondergeteekenden op verschil lende wijze wordt beantwoord, er kennen zjj allen, met het oog op de behoeften en omstandigheden, gelijk die zich thans voordoen, dat een zeer ruime uitbreiding in het algemeen belang niet kan achterwege bljjven. Op dien grond verklaren zij zich be reid mede te werken tot een regeling, waarbij aan het kiesrecht voor de Tweede Kamer en de Provinciale Stalen zoodanige uitbreiding wordt gegeven, dat alle Neder landers, die door de Grondwet niet wor den buitengesloten en den noodigen waarborg bezitten van onafhankelijkheid en geschiktheid, tot de stembus worden toegelaten. Te zelfder tijd echter zijn zij over tuigd dat letter en geest van art. 80 der Grondwet als blijk eener dergelijke onafhankelijkheid en geschiktheid één ot meer kenteekenen gebiedend vorderen. Die kenteekenen nu werden door hen noch in art. 4, noch in een der volgende artikelen van het ingetrokken wetsont werp gevonden. De vraag, van welken aard deze kenteekenen behooren te zijn. hier onbeantwoord kunnen blijven. De ondergeteekenden meenen het echter te mogen uitspreken, dat b. v. een aan slag in een der Rjjks directe belastingen de betaling daarvan ot het bezit van een woning, aan bepaalde, wellicht zeer bescheiden, voorwaarden voldoende, als genoegzame en in de practijk bruikbare kenteekenen mogen worden geacht. Zij tvenschen echter als zoodanig niet aan te nemen het betrekkelijk kortstondig verblijf in eenzelfde woning hoe el lendig ook zooals dit in het inge trokken wetsontwerp was voorgesteld. Evenmin kunnen zij zich vereenigen met de zoogenaamde lees- en schrijf proef en verklaren reeds nu dat zij, daartoe geroepen, aan een wetsontwerp, waarin deze als voorwaarde van kies bevoegdheid is opgenomen, in geen ge val hun steun zullen verleenen. Moeilijk de ondergeteekenden ont- inzen het zich in gaenen deele zijn de omstandigheden, onder welke de katholieke kiezers eerlang tot de slem bus zullen opgaan. Immers, ook onder Katholieken is omtrent de gewichtige quaestie van het kiesrecht geen volkomen eenstemmigheid bereikt. Toch gelooven ondergeteekenden niet dat dit, bjj de aanstaande verkiezingen, tusschen Katholieken onderling reden van slrjjd behoeft op te leveren in die districten, wuar totdusver een der hun nen naar de Tweede Kamer werd af- ge-aardigd. De Kamer, die in de volgende maand zal gekozen worden, is een Kamer, die in de eerste plaats met de regeling van het kiesrecht zal belost worden. n voor de toekomst van ons Vader land, van volk en dynastie allergewich tigste taak zal zy te vervullen hebben. Vandaar dat de ondergeteekenden met aandrang en vertrouwen een beroep doen op hunne katholieke geestverwanten in het tegenwoordige kiezerskorps. Gaf de slechte opkomst der katholieke kiezers in sommige districten meermalen reden tot ernstige klachten, bij deze verkiezing zouden traagheid en onver schilligheid onvergeeflijk wezen. Door het geheele Land, ook daar waar het stellen van eigen candidaten nooit kans slagen leverde, kunnen de stemmen der katholieke kiezers thans van onbe- rekenbaren invloed wezen. Men onthoude het wel I Niet tegen vermeerdering van den volksinvloed binnen betamelijke en rechtmatige grenzen is ons streven gericht. Ook wjj zijn bereid den werkman, die zekere kenteekenen van welstand en geschiktheid kan aantoonen, een plaats in het kiezerskorps in te ruimen. Wat wjj echter niet wenschen, is een regeling, waarbjj naar onze meening letter en geest der Grondwet worden voorbijgezien, en waarbjj aan de grondwettige eischen van welstand en geschiktheid een beteekenis wordt gege ven, die een bittere bespotting mag worden genoemd. Op welke punten van staatsbeleid ook tusschen katholieke Nederlanders verschil van gevoelen moge bestaan, wjj zijn overtuigd dat allen één zjjn in hun afkeer van den geest van omverwerping en revolutie; één ook in hun liefde voor Vaderland en Monarchie, en eindigen daarom deze onze verklaring en opwekking I met den kreet: ,Leve het Vaderland! Leve de Koningin 1" HAFFMANS. LAMBRECHTS. VAN DER SGHRIECK. REEKERS. VERMEULEN. BAHLM VNN. VAN BERCKEL. KOLKMAN. BEVERS. HARTE. MICHIELS VAN VERDUYNEN. DE RAM. TRAVAGLINO. VAN VLIJMEN. WALTER. MUTSAERS. DOBBELMANN. VAN DEN BERGH VAN HEEMSTEDE. SMITS VAN OIJEN. DE RAS. VAN DER KUN. I BORRET. EVERTS. Ziedaar een daad onzen katho lieken oud-Kamerleden waardig. Door dit manifest wordt alle twjjfel indien ze nog mocht hebben bestaan aangaande de houding die wjj, Katho lieken, bij deze verkiezing behooren aan te nemen voorgoed weggenomen. Openhartig hebben zij hier hun staat kundige meening blootgelegd. Ridderljjk leggen zij de verklaring af, dat zjj willen medewerken tot een ruime, zeer ruime uitbreiding van het kiesrecht, maar bin nen de perken door de Grondwet ge steld. Zjj willen den werkman in zake kiesrecht volgaarne zeer verre te gemoet komen, maar nooit zullen zjj een kies wet goedkeuren, die met hun eer en geweten strjjdig isnooit zullen zjj tor wille van een despotiek minister de Grondwet schenden, en daardoor de grondslagen helpen ondermijnen van onzen Staat. En dat willen niet enkel de katholieke leden der omoonden Tweede Kamer, maar evenzeer al de tegenstanders onder de verschillende partijen van het ont- werp-Tak. En wat wil nu minister Tak? Laten wij het nog eens herhalen: Een kiesrecht-uitbreiding nog verder dan de Grondwet toelaateen wetsont werp wil hjj doen aannemen, dat naar het oordeel der uitnemendste staatslieden een prulwerk is van de bedenkeljjkste soort. Dat is nu do vrucht van zjjn driejarig ministerieel leven: oen arbeid van een minister van Binnenlandache Zaken, wien do bitterste klachten uit alle standen onzes volks over de treurige malaise van onzen tjjd in de ooren klonken. Het volk vraagt bescherming cn steun j in handel en njjverheid, bjjna alle vakken en ondernemingen leiden een kwjjnend bestaanmaar alléén de stem van op- I ruiers en gelukzoekers schjjnt tot in het oor des ministers te zjjn doorgedrongen, en vindt verhooring. Toch wil men ons minister Tak nog als de opheller der nooden cn ellenden des volks by uitnemendheid voorstellen. De onder zorg on kommer gekromde mensch vraagt werk, en de minister biedt hem niet anders dan een slembiljet. Daarmede wordt hjj, naar 's ministers beweren, een kiezer die .welstand" geniet. Wat minister Tak op het oog heeft, is echter al te doorzichtig. Met recht moge j men hem toeroepen.Neen, ministerTak, uw bedrjjf doorschouwen wjj: met uw kies recht wekt ge by den werkman verwachlin- 1 gen, die nimmer kunnen bevredigd wor- den ge brengt hem ineen waan alsof zjjn i toestand met een stembiljet werkelijk te verbeteren valt, maar ge hebt andere oogmerken de poorten van het beloofde j land der Radicalen moeten ermede ge opend worden, dfit is uw doel." En voor de Socialisten is dan de weg gebaand. Voor de kiozers moet het in zulke ernstige omstandigheden zeker hoogst verbljjdend heeten, dat de R. K. Kies- vereeniging .Recht en Orde" te Amers foort ook thans bjj dezo verkiezing zich zoo beslist mogoljjk in de voortreffelijke staatkundige richting beweegt, door het bovenstaande manifest aangsgeven. Met den heer mr. F. 0.6raaf Sebimmelpeaniaek tot haren Candidaat te stellen, heeft zjj getoond de politiek van onzen tijd te door schouwen; hare keuze getuigt van door zicht in de thans heerschende politieke ver warring. Haaruitnemende Candidaat, ge kozen zijnde, zal zich met beslistheid scha ren aan de zijde van hen, die de grondwet met ernst en kracht zullen handhaven. Ook hjj zal degelederen versterkendergenen( die aan de oproerige elementen van onzen tjjd het hoofd bieden. Kiezers, beseft dus welwellicht nooit, bjj welke verkiezing ook, is u zulk een groote verantwoordelijkheid op de schou deren gelegd, als bjj deze stemming; maar de taak is u vergemakkelijkt. Nu ge hebt te kiezen tusschen een Candidaat, die allen lof verdient, namelijk nr. F. D. Braaf Sehimmelpenniaek, of een vriend van den despotickcn mi nisterTak, kan uw keuze niet twijfelach tig zjjn. De uitslag der verkiezing moot daarom overtuigend bewijzen, dat go eerbied koestert voor mannen, die lievor gehoond en gesmaad worden, dan, vol gens hunne overtuiging, schennis te plegen aan de Grondwet. En geen schitterender bljjk uwer edele gezindheid voor de zaak die zjj verdedigen, en tevens van de beslistheid waarmede gij de handeling van minister Tak verfoeit en veroordeelt, kunt ge geven, dan door met inspanning van alle mogelijke krach ten te zorgen dat de heer nr. F. 1). Braaf Sehimmelpenniaek met eene groote meerderheid tot Ud der Tweede Kamer gekozen wordt.. mr.B. De stembus Is geopend van des morgens O nar tot des namiddags 4 uur. FEUILLETON. De Reddingsplank. Uit Ml Fnazch, door TH. C. R. L Het Vertrek. «■assiaaM'ss r xat, datSpr. 1, 8. Hal wis in de maand October van hel jaar 1831. De lexer goliere ona te volgen in eene kleine, maar vriendelijke woning van het stadje BeUoy. In een laag vertrek zjjn drie vrouwen gezeten aan het open venster. Zwijgend werken Ui ijverig voort aan de voornaamste kleding stukken, die het nitxet eens jongelings zullen Overhemden, kousen, zakdoeken enz. gingen beurtelings door honne ijverige bandeniedere zoom werd nagezien; elke naad met een oplet tend oog onderzocht. Stek voor sink werd ge teek end met de lettert A D., en nit de han den der beide dochters gingen zjj over naar de moeder, die ze aan een laatste onderzoek onderwierp. Maar dit onderzoek gezebiedde niet tonder dat nn en dan een:ge tranen ter de wangen der moeder kwamen bevochtigen. Af en toe onderbrak zij haar Verk en zat .ach, wanneer mijn arme August verre ii o voor bsin zorgen?" wel langen tjjd wegblijven, niet waar, moeder?" vroeg de jongste der beide zusters, Marie geheeteu. ,Ja," was bet antwoord, .verscheidene jaren, it is een lango tjjd. eer men dokter in de Het ia een atndie van vele jaren 'endien kostbaarbel vergt vele opofTerin- m co heart veel onrust." ,Hoe, moeder, gij spreekt van opofferingen?" .Ja, mjjn kind, zonula gij weet zjjn wjj niet rijkbet ambt, dat nw vader bekleedt, is niet bezoldigd, en voortaan zullen wjj jaarljjka op onze inkomsten twaalfhonderd francs moeten nittrekken, om de atudiün van uw broeder te bekostigen." ,0, moeder, wjj zullen spaarzaam zijn," zeide Anna, do oudste zuster. „Bovendien, August zal zeker slagen. Hü bezit zulke voortreffelijke begaafdbedon." „Ja, ik zie zjjn toekomst zeer wel tegemoet ik hoop dat hij eenmaal een geleerd en vermo gend man zal zgnmaar, ach, welk een vreexen >s nog v „Maar, moeder, waarover zjjt gjj dan bekom merd? August is zoo goed." „Acb, ik vrees, dal men hem te Par'.'j zal bedervendal bjj misschien God en zjjne ouders zal vergelen „Foei, moeder, gij xjjt niet billijk in nw oor deel. August houdt zooveel van uhjj is zoo bevreesd u ook in hot rninite te verdrieten, of „Och, moeder, wjj stellen de H. Maagd aan zijoe zjjdeik zal Haar eiken dog voor August bidden." „Van zjjne geboorte af," sprak de moeder, „heb ik niet opgehouden voor hem te bidden, en voortaan zal ik mijn gebed voor bem ver dubbelen." „Maar, moeder, bedroef u niet te zeerdenk eer aan den dog dat August xicb eenmaal bjj ons komt vestigen. Hoe wjja en goed zal hg zgn dagelgks zal zjjna praktijk zich uitbreiden bjj zal „Acb, indien hjj uloclits getrouw bljjfl aan God." Gedurende eon poos worktoo zij weder xwjjgeod door. Veracblllendo gedachten door kruisten haar hort; maar allen waren zjj op eenzeilde voorwerp gericht. Ëlndeljjk sprong Marie eensklaps op met den uitroep„daar zjjn vader en August." Mijnbeer Didier en zjjn zoon traden binnen. August omhelsde aanstonds zjjna moedor. Hjj was een schoons jongeling van ongeveer negen tien jaar. Groot, sterk en rank als een echte bergbewoner met frischheid op bet gelaat en blijdschap in de oogeo. Begaafd met een rjjk verstand, maar lichtzinnig; goedhartig, doch zwak, trad hjj bet leven in, zonder er tegen gewapend Ie zijn. Zjjn hart was op het oogen blik verdeeld tnzacheo droefheid bjj de gadaoh- te dat hjj zjjne lieidovoiio ouders ging verlaten, en het verlangen om Parjjt te zien en aldaar in volkomen onafhankelijkheid Ie leven. Intus- schen nam hij zich wel voor, deze vrijheid niet anders te gebruiken den om te zien, to studee- ren en kennis op te doentorlom, zjjne voor nemens zonden de goedkeuring der strengste zedenmeesters weggedragen hebben. De laatste maaltijd, waar de geliefde zoon en broeder zich aanzette, was treurig; men sprak weinig, man at nog minderen loen de latei werd afgenomen, plaatste zich de geheele familie rondom den haard, waarin een stevig bontvonr flikkerde. Mijnhoor Didier begon hot stilzwijgen te verbreken„August," sprak hjj, „gij zalt ons toah elke veertien dagen schrijron?" ,Ja zeker, vador," was het antwoord. ,Nu, broertje," klonk bet van do anderr zjjde, „gjj zult ons dan zeker goed van allo* op do boogie bonden t" „Ongetwijfeld, en gjj zuil het mij ook niet aan bericht laten ontbroken." „Na, dat beloof ik." „Mjjn kind, gjj zalt ons dan uw hart opansn en met vertronwon «cbrjjvan, niet waar?" „Maar moeder, twijfelt gjj daaraan 1" „August," sprak nogmaals da vader, „het zal wel niet noodig zjjn u aan te sporen om Ijverig te werken en spaarzaam te zijn. Werkzaamheid ia noodig, omdat uw toekomaUg lot gahaal van dezo jaren afhangton spaarzaamheid, omdat wjj nist rijk zijn. W(j xoudi „August weet, dat ik hal nlat zon ovarlavan, indien hjj zich slacht gvd roef," voegde de moe der erbij. „Hond God voor oogen, vergeet Hem niet, opdat Hjj ook n niet vergato. „Geel, mjjn zoon, vooral acht, aan wta gjj nw vriendschap scheukt. Waea voorzichtig in de keuze uwer vrienden. Maoigaen heeft au onvoor zichtigheid op dit pool zich z|jn ongeluk te wijten." „Wees gerust, vader, ik zal Ijverig werken, zoovoèl mogelijk oenxaam loven en spaarzaam zjjnin ión woord, gjj zult tevreden zijn." „Kind, verzuim nooit uwe plichten tegenover Godziehier eene medaille van do H. Maagd du morgen te Lyon bjj O. L. V. de FoorvMrea ccqo H. Mis hooron tot mjjn* latentie." Bjj deze woorden stokte de stem der moeder. Zjj brachten bjj haar da gedachte t* binnen au den volgenden dag, waarop baar zoon vam n den huUeljkan haard woonda. schaao ge-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1