Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 2. Zaterdag 14 April 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Vecnendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementeprije par dria maanden: Franco per post Afzonderlijke f 0,40. f 0,05. Krommestraat, F 227. Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prija dar Advertentiëm Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 i uiteriyk Vrijdagavond De Onvepgankelijkheid der Kerk. (Ingezonden.) L Hoe hoog onze bewondering moge opgewekt worden bij het aanschouwen *an een meesterstuk van bouw- of beeldhouwkunstwelk diep ontzag des menschen reuzengeest ons ook moge inboezemen door het scheppen van ten hemel stijgende, vast omlijnde kerk- en torenspitsen, of het uit ziellooze mar merblokken te voorschijn roepen van als leven ademende wezens, toch is het alsof er uit de statige tempels en heer lijke beeldhouwwerken steramen opgaan, die ons toefluisteren.eenmaal zullen wij tot stof vergaan, en de winden zul len, met onze puinen, zelfs de herinnering aan die ons schiep, wegvagen." Droeve waarheid, welke getuigenis aflegt van 's menschen nietigheidTroostvol en verblijdend echter voor den waren Ka tholiek is de zekerheid, bewoner van een gebouw te zijn, niet door menschenhanden, maar door God zelf gesticht, een gebouw welks grondslagen, uit onvergankelijk graniet gehouwen, onvernietigbaar zijn, een gebouw, noch door den tand des tijds, noch door het geweld der helsche macht, in verbond met de machten der wereld, te sloopen. Dit gebouw is de Katholieke Kerk. Inderdaad, vreugdevol moet het hart van den Katholiek kloppen, als hij aandachtig de bewon derenswaardige Maatschappij, welke de Katholieke Kerk heet, beschouwt. Door aan de Kerk den dubbelen schat der Genade en der Waarheid toe te ver trouwen, heeft de Goddelijke Stichter haar met al de eigenschappen en krach ten begiftigd, om hare verheven zending hier op aarde te vervullen. Welk een levenskracht dan ook in die Kerk, om de Waarheid in alle wereldstreken te verbreiden, om de in aard en zeden meest verschillende volken, als kinderen eener zelfde Moeder, in haren schoot op te nemen, om steeds zich zelve te vernieuwen, en zich voor het oog der verbaasde wereld als de eeuwig Jeugdige, de eeuwig Schooie te ontsluieren. De menschelijke verbeelding schiet te kort, als zjj de Kerk onder een of ander beeld voor den geest wil opvoeren, om ons haar, de Onvergankelijke, te doen kennen zooals zjj is. Nu eens staat zjj voor ons als eene majestueuze koningin, die haren weldoenden scepter over al de volkeren der aarde uitstrekt dan weder als eene moeder van millioenen j kinderen, die zjj met de grootste teeder- heid opvoedt voor het hemelsch vader land soms schijnt zij ons als het scheepje van Petrus toe, dat, in schijn broos en nietig, als de reddingsboot der menschheid de woeste golven der onstuimi ge wereldzee doorklieft of als een leger in slagorde geschaard, dat den vjjand, hoe machtig ook, alljjd zegevierend het hoofd biedt. j Bjj het beschouwen der onvernietig bare grondvesten, der machtige organi satie, van het bewonderingswaardig ge heel der zedelijke krachten, waarmede de Kerk van haar ontstaan af was voor zien, zou men geneigd zjjn te gelooven, dat zjj zich zelve genoeg is,, om zich tegen hare vijanden ongerept te hand haven, en Gods buitengewone en onmid dellijke tusschenkomst niet behoeft. God e enwel stelt zich niet tevreden met Zijn algemeenen en voortdurenden bij stand. Wanneer het Zijn Kerk geldt, schept Hij er behagen in, door nieuwe en schitterende wonderen Zijner Almacht te toonen, hoe zeer Hij de reine Bruid, die, toen Hij op Golgotha aan het kruis hout hing, met den laats'en druppel van Zijn kostbaar bloed, uit Zjjn doorboord Hart te voorschijn trad, bemint en haar tegen de vijanden beschermt en verde digt, hun aanslagen verijdelt, hun macht verplettert. Vijanden 1 o, de Kerk heeft er, en velen. De ketterjj, het schisma, de verdorven heid en heerschzucht van gekroonde hoof den, hebben afwisselend en met elkander in verbond hunne krachten legen de op de rots gebouwde Kerk beproefd. Ver- geefsche pogingen 1 de aanvallers ver brijzelden hunne kronen en hoofden tegen hare diamanten murende Kerk bleef. Het zou onze krachten Ie boven gaan, het grootsch en indrukwekkend tafereel, dat de strijd en de zegepralen der Kerk in den loop der eeuwen ons aanbieden, in waardige trekken voor oogen te stel len. Evenwel, als wjj de jaarboeken der Kerk openslaan, van af het oogenblik dat de H. Petrus door koning Herodes in de kerkers van Jerusalem geworpen wordt, tot op den dag van heden, waarop zjjn roemvolle opvolger, Paus Leo XIII, in het Vatikaan zedelijk van zjjne vrij heid beroofd is te midden zjjner vijanden als wij ons de lange reeks van keizers, koningen en vorsten voor den geest roepen, die de schendige hand aan de Kerk en haar Opperhoofd waagden te slaan, dan komen ons de woorden, door den koninkljjken ziener David als een godsoordeel aan het aardrjjk verkondigd, van zelf op de lippenVidi impium superexaltatum et elevatum sicut cedros Lihani ik zag den goddelooze zeer verheven en hoog als de ceders op den Libanon et trnnsivi et ecce nan er at ik ging voorbij en zie hjj wns niet meer et quuesivi cum et non inventus locus ejus ik heb hem gezocht en zijne plaats werd niet meer gevonden. Waar is thans hel machtige Roineinsche Rijk Dat Rjjk, dat de wereld in kluisters sloeg, en de overwonnen volkeren achter zijn zegewagens gevangen meesleurde dat Rijk, welks keizers het gelauwerd hoofd tot in de wolken verhieven, en een naar brood en circusspelen hunke rend volk dwongen, hun goddeljjke eer te bewijzendat den volgelingen van Jesus-Christus de vreeselijkste martelingen deed ondergaan, en er zifh tienmaal op beroemd heeft, het Christendom van de aarde weggevaagd, en de Kerk ii haar eigen bloed verstikt te hebben? Het_ heidensche, het machtige, het god deljjke, het eeuwige Rome, aldus door zjjne dichters en redenaars genoemd, waar is het? „Ik ging voorbij", zegt God, „6n het was niet meer," de barbaren kwamen als een stortvloed van gebergte, en vaagdon dit bedorven Rijk, dat hun door God in Zijne verbolgenheid alsprooi was toegewezen, van deaarde BUITENLAND. De Duitsche Rijksdag heeft Maandag het ontwerp tot aanvulling der wet op de veeziekte aangenomen overeenkom stig de redactie der commissie. Daaraan werd nog toegevoegd een resolutie, waar in aan de regeeringen verzocht wordt de strengste maatregelen te nemen tegen het overbrengen van besmetteljjke vee ziekten en tot uitroeiing van het mond- i klauwzeer in het binnenland. In den loop der beraadslagingen con stateerde de minister van landbouw Von Heyden, dat de invoer van slachtvee uit Nederland geringer is dan ooit te voren, en dat de toelating van het Hol- landsche fokvee juist in het belang van de veeteelt heeft plaBts gehad. Keizer Wilhelm is na zijn bezoek aan Venetië bjj zijn terugkeer te Abbazia met eene illuminatie verwelkomd. Omtrent de beteekenis van dit bezoek schrijft Gaston Calmette, van de Figaro„Het is niet te ontkennen, dat de geestdrift onbeschrijfelijk was; wel gold zjj voor alles den koning van Italië, maar toen de keizer op het balkon van het paleis verscheen, in zijn witte uniform met blauwe borst en vol ordeteekens, werd hij luide toegejuicht. Hjj ziet er dan ook meeslepend uitzjjn houding is kranig en elegant, zjjn loop flink, zjjn gelaat vroolijk en glimlachend met de blonde, rechte knevels. Het eerste wat hjj deed, toen hjj aan wal stapte, was de troepen j inspecteeren, die op de kade opgesteld I waren." Calmette beweert ook een onder- houd met den koning van Italië Ie heb ben gehad. De Koning zou gezegd heb ben, dal du meeste moeilijkheden en misverstanden lusschen Frankrijk en Italië in het leven worden geroepen door de pers, met name door de Parjjsche bladenwant er bestaan slechts mis verstanden, die tegen de beide landen worden geëxploiteerd. Italië betreurt de hooge invoerrechten, welke Frankrijk heft, maar au fond bestaat er tusschen beide volken volstrekt geen verontrus tende tweespalt, integendeel, een diepge wortelde sympathie. De Koning protes teerde er legen, dat sommigen in Frank rijk het voorstellen alsof hjj den oorlog wilde; ook noemde hij het dwaas te beweren, dat het Italië is, hetwelk de lont in het kruit zal steken. Voorts ver klaarde de Koning, dat zijn bezoek aan Venetië volstrekt geen politieke beteeke nis had; li t was slechts een vriend schappelijk bezoek. Er was ook volstrekt geen reden om zich te verwonderen, dat keizer Wilhelm naar Venetië geko men is, omdat hjj ieder jaar een reis naar Italië maakt. Koning Humbert en zjjne gemalin hebben te Florence een bezoek gebracht aan Koningin Victoria, die tjjdelijk aldaar vertoeft. Dit bezoek werd door de Ko ningin van Engeland met een contra- bezoek beantwoord. In het Britsche Lagerhuis heeft de minister van Financiën, Sir William Harcourt, voorgesteld om gedurende het overige deel der zitting op de Dinsdagen de voorkeur te geven aan de Regeerings- voorstellun, alsook om des Vrjjdags morgenzittingen te houden. Van conser vatieve zjjde bestreden, werd het voor stel toch met ejne meerderheid van 25 stemmen aangenomen, nadat eerst de daarop ingediende amendementen met ongeveer gelijke meerderheid waren ver worpen. Daily News en andere liberale bladen hechten groote waarde aan deze beslissing en achten die voor de Regee- rin», van geen gering gewicht, wjjl zij aan do tegenpartij de bedoeling toe schrijven de Regeering op dit punt te doen struikelen en ten val brengen. Wederom is in Frankrjjk een anar chistische aanslag gepleegd. Tegen de deur van den vrederechter Pelé was een bom gcp!nat9t, die met een geweldigen slug ontplofte, doch gelukkig niemand verwondde en slechts weinig materieele schade heeft aangericht. Hel zoontje van den heer Pelé was even te voren gaan zien of de tuindeur gesloten was, en daar zag hjj een man achter een boom slaan, die hem verdacht voorkwam. Hjj ging daarom terug en loste me, een revolver een schot in de lucht om den man te verjagen. De bom was toen evenwel reeds gelegd, want korten tjjd daarna had de ontploffing plaats. De aanslag is vermoedelijk een wraakneming van anarchistische zijde, daar de heer Pelé in de laatste dagen bij verschei- donen hunner huiszoekingen had gedaan. De reuzenklok van 80.000 kilo, na de Fransch-Russische feesten door de stad Moskou aangeboden en bestemd voor de Notre Dame te Parijs, zal niet in een der torens van de kathedraal geplaatst worden, omdat haar gewicht gevaar voor het bouwwerk zou opleveren. Een afzonderlijken klokkentoren daarvoor te bouwen, zou minstens een millioen francs kosten, zoodat men besloot voor het aanbod te bedanken. Nu is door de stad Moskou de plaatsing vrjjgelaten FEUILLETON. De Reddingsplank. Uit het Fransch, koor TH. C. R. De Reisgezel. 1) Tegen den morgen bereikte de diligenee Lyon. Men stond den reizigers een uur oponthoud toe om te ontbijten. August maakte hiervan aanstonds gobreik. om de belolte, aan zjjn moeder gedaan, te vervullen. Hjj begaf zich op weg om de steile belling van Fourvières te beklimmen. In hel beroemde heiligdom boorde bjj de H. Mis, aan den voet van bet gothische beeld, onder den echoonen naam van O. L. Vr. van goeden raad heinde en ver beroemd. Hg stelde zjjn toekomst onder Hare bescherming. Vooral beval hjj Haar zijne goede ouders aan, die hg zoo kort geleden had verlaten. Hg bad met geloot, maar ach, bjj kende de gevaren niet, die zjjn jeugd bedreigden. Wellicht zond hjj dien zoo machtigen roep niet op ten hemel.Heer, red mij." die den zw: mensch met een hemelsche kracht sterk vreesde niets. Hg gevoelde zich jong, re vol goeden wü. Hij verliet zich op een kraebt, die nog niet beproefd was, op grondslagen, waarvan de hechtheid nog niet was gebleken, op een goeden wil, dien nog geen bekoring had geschokt. Na de H. Mis ging August weder naar de stad terug en haastte zich weder plaats te nemen io het voertuig. De diligence zou juist afrijden, toen zich nog een medereiziger opdeed. Deze achterblijver sprong naar binneneen sigaar in den mond en een losss reismuts op hel rechter oor wierp hg nieuwsgierige blikken op zjjne omgeving. Zoodra hjj August bespeurde, die in een hoek teruggedoken zat, riep hg .Hél Zjjl gg hel. mjjn waarde. Waarheen? Naar Parjjs Zoo, zoo I moegt ge eindelijk eens uit het nestje vliegen?" .Zjjt gij het Paul?" vroeg Augusl. Hjj herkende in den nieuw aangekomen reiziger een jongeling uit Lyon. Paul Delahaye, zoo heette hjj, was van moeders zijde aan zjjne lamilie verwant Hjj was in zjjn derde studiejaar te Parjjs, en ging weder de lessen volgen. .Wie anders", klonk hel, ,uw vriend Paul in levenden ljive, die gelukkig is, dal hjj de tweede stad van Frankrijk den rug kan keeren, om zich naar de eerste te begeven. Wjj zullen pteizier hebben daar ginder. Ik zal u wel op' den weg breogeo, ge zult eens kjjkon. We zullen samen wonen als ge wilt." .Gaarne," antwoordde August, gelnkkig dat hij in zgn eenzaamheid van het groote, uitge strekte Parjjs een landsman zo» vinden, een bloedverwant, ja bjjna eea vriend. ,Ik had er reeds op gohoopt samen met u kunnen reizen, waot men had mjj van i .nslaand vertrek gesproken. Ik rekende ist op, dal gjj mjj in °t voorbijgaan zoudt aangehaald hebben. Wat drommel had ge t Ie voeren daar te Lyon .Ik ben naar Fourvières geweest." .Naar FourvièresI gjj Nu, mjjn beste August, dat behoort ook lot de wonderenmaar Ie Parjjs zullen wjj u wel op de hoogt* helpennu zeg ik niets meer. Naar Fourvières 't is fijn, August du'fde niets te antwoorden. Hjj had eenvoudig antwoord gegeven op een vraag, die men hem steldemaar nu hg zag dat zijn ant woord zulk een vrooljjkheid uitlokte, durlde hjj Het ontbrak hem aan moed, zjjn tocht naar bel heiligdom te verdedigen, niet alleen tegen over zjjn nerf, maar ook tegenover de andere reizigers, die een gretig oor leenden aan I Bjj de eerste pleisterplaats de beste kwi Paul naast hem zitten. Gedurende geheel reis liep het gesprek over niets anders dan o Parjjs, het vrjje leven aldaar, genoegens, dob nigheden enz. Veel was er in al die opsom mingen en beschrijvingen, wat August mishaagde; verscheidene bijzonderheden waren er die zijne fijn gevormde zeden kwetstenmaar toch, hj' luisterde er naar; on dit was reeds meer dar te vaal. Er zjjn immers zekere gevareo, die het Ie slrjjden en waar hjj, die zich er aan bloot stelt, reeds bjjna half overwonnen is. Het gesprek van Paul was geheel in strijd met al de beginselen die bg August door zjine onders zoo zorgvuldig ware- ingeprent; begi i- selen en begrippen van godsdienst m oor. Van den eersten dag zjjner reis af hoorde hü be schimpen en bespotten al wat hjj eerde en hoog achtte, en verheffen en ophemelen wal hjj lol dusverre als verachtelijk beschouwd had. Hjj zag de deugden, die hjj gedurende een reine jeugd en jongelingstijd beijverd had zich te verwerven, aan laffe spotlernjj prijsgegeven de sineekingen zjjner moeder werden door zjjn gezel beschouwd als geleuter en gezeur van een paar domme, oude menschen. Het was Ie vergeefs dat August in zjjn ziel er tegen streed het vergif drupte langzaam maar verwoestend in zjjn hart. Het kwaad dat van buiten komt, vindt altijd in ons gemakkelijk een medeplichtige wa >t, ach de hartstocht is zoo sterk en de goede wil dikwijls zoo zwak. Men schjjnt den aanval Hink te willen afweren, en de zwakheid van den tegenstand toont genoegz in zich een verraderlijken knecht hoeft, bereid om verraad te plegen. De jongelieden kwamen eindelijk te Pt 1. Paul b 'erbljjf, volgens verschillende sluden'en had gehuisvest. Met oen droevig en bjjna troosteloos hart zette hij er zicli neer. Die kamer met verkleurde schildering, gehavende meubels en verschoten behang, dat bed van een twijfelachtige netheid, die schoorsteenmantel, wansmakelijk venieM met -en pear bustes van Voltaire en Rouseeau, in èèn woord geheel bet mishagelijke ervan voerden 'sjongeling* gedichten naarden huiae- Iijken haard, naar die dagen van vreedzaam laven en genoegens in den schoof zjjner lamilie. Arme Augusttoen hy de deur goed voor onwelkome bezoeker» gesloten had en geheel alleen waa, begon hjj Ie schreien. Voor zjjn geeet kwamen zijne ouders, zijne geliefde bergen zoo vol maje> tueuze pracht, zijn gezellig eigen kamertje, door de hand van zijne zusters altjjd zoo net in orde, die gelukkige dagen, welke niet eindig den voor hjj in den geest nogmaals de hand zjjns vaders gedrukt had, zjjne moeder omhelsd had, en een gebed lot God had opgezonden. Nu gevoelde hy zich wederom beter geetemd, hg verlevendigde nogmaals zijne plannen en voornemens lot het goede en bande Paul en diens gesprekksn uit zgne gedachten. August dacht niet dan aan een ernstige studie, die, met viyt en volharding voortgezet, hem bet ouderlijk huis wedor zoude ontsluiten. Den volgenden morgen kocht hy zich de noodige boeken, en begon vol moed de edele maar woeilgke studiën aan welke hy zich wilde wyden. 1Vor* rtrralfd.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1