Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 4. Zaterdag 28 April 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie maanden i Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. BureauKrommestraat, F 227Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Frijs der AdTertentUai Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 Het Kieswet-ontwerp-Tak veroordeeld. Als men sommige woordvoerders en couranten had willen gelooren, dan be stond er een ontzettende aandrang onder de mindere klasse der bevolking naar uitbreiding van kiesrecht, een aandrang zoo groot, dat eene uitbreiding, ai zeer weinig verschillend van algemeen kies recht, ter verkrjjging waarvan zelfs der Grondwet geweld moest worden aan gedaan, niet meer te keeren was. De jongste verkiezingen echter hebben deze bewering op frappante wijze gelogen straft. Als iets bij deze verkiezing dui delijk in het licht getreden is, dan is het de onhoudbaarheid der stelling, welke als een axioma gold: het volk verlangt uitbreiding van kiesrecht; het eischt voor zich invloed op het Staats bestuur I Van dezen aandrang is bij de jongste verkiezingen al bitter weinig gebleken. Juist nu het uitbreiding van kiesrecht gold lot de uiterste grens, bleven bij de eerste stemming een groot aantal kiezen; van de stembus verwijderd, niet tegenstaande alles in het werk gesteld was om invloed op hen uit te oefenen. Het werd hun van alle zjjden duidelijk gemaakt, dat een allergewichtigst vraag stuk van het hoogste Staatsbelang hier aan de orde was. 't Gold hier niet min der dan de quaestie: Zal minister Tak, die, als heerscher, de volksvertegen woordiging ongemotiveerd deed ontbin den, omdat de meerderheid harer leden grondwettige bezwaren had tegen zjjn on zinnig kieswets-ontwerp, zegevieren bij de stembus of niet Zullen de radicale ele menten, door hem opgeroepen, hem een voldoende meerderheid in de Tweede Kamer bezorgen ter aanneming van zjjn wetsvoorstel, of hem doen tuimelen Zal ons Vaderland krachtens de finale kies recht-uitbreiding eensklaps, zonder ge leidelijken overgang, door de lagere stan den worden geregeerd, of zal kiesrecht- uitbreiding op redelijken grondslag bin nen de perken der Grondwet worden verleend Zal het radicalisme, een drei gend gevaar voor de kroon, of het conservatisme in dezen stembus-strijd den palm der overwinning bevechten Over dit allergewichtigst vraagstuk hadden de kiezers te beslissen; vóór of legen Tak, vóór of tegen het radicalisme was de strjjdleus, welke werd aangeheven. Dit alles echter was niet in staat om tn groot deel der kiezers belang in te boezemen. In sommige districten bleef vierde, elders een derde, ln weer andere zelfs de helft en meer der kies gerechtigden van de stembus terug. Zelfs de meest geavanceerde Diaden spraken onverholen hun teleurstelling over dit wegblijven uit, en de radicale Amst. Ct. vraagt in vertwijfeling over den uitslag der eerste verkiezing te Amsterdam: ,Wat is dat nu? „Overschilligheid, loomheid, bekrom penheid „We het weet, moet 't maar zeggen. „Doch dit weten wij weldat we of te veel of te weinig gedaan hebben, om de Amsterdamsche kiezers uit hun ver- dooving te wekken. ,Men zal dus naar een ander systeem moeten zoeken of naar andere kie- rs." De teleurstelling in het radicale kamp was dus wel groot. Men had verwacht dat de kiezers in dichte gelederen ter stembus zouden zijn opgetrokken en, wat opmerkelijk mag heeten, zij, die aan deze verkiezing een werkzaam deel genomen hebben, kunnen conslateeren, dat de opkomst van de kiezers uit de lagere klassen juist het geringst geweest is. Zal men nu nog durven spreken van onweerstaanbaren aandrang des volks? Of is het gering stemmencijfer geen dooddoener voor deze bewe ring? In nog hoogeremate dan bjj de eer ste verkiezingen is bjj de herstemming van Dinsdag gebleken, dat het volk af- keerig is vaa eene uitbreiding van het kiesrecht, zooals dit door den minister Tak is voorgesteld. Beier en duideljiker ingelicht, is bjj vele kiezers de geest wakker geschud en zjjn zij in grooten getale bjj de herstemmingen opgekomen om aan de tegenstanders van het radi calisme eene groote meerderheid te bezor gen. Het is gebleken, dat de conservatieve Nederlandsche Leeuw uit zjjn dommeling is ontwaakt en de spreuk gestand deed .Je maintiendrai." Waarlijk, het con servatieve element heeft de traagheid der eerste stemming zooveel mogelijk trachten te herstellen. Vooral te Amster dam is een onverwachte uitkomst ver kregen. De dictator Tak is gelukkig met groote meerderheid verslagen. Het Ne derlandsche volk wilde geen kiesrecht uitbreiding, waarbjj het proletariaat zou worden geroepen om over 's Lands zaken te beslissen en de democratie ten top punt der macht zou worden verheven. Tengevolge van dezen uitslag zal nu een ander Ministerie het kiesrecht-vraag stuk moeten overnemen. Laten wij hopen, dat dit erin slagen moge, om door ge meenschappelijk overleg tot stand te brengen, wat op den onwil der Regee ring is afgestuit, een Kieswet nl. die, met inachtneming van het in de Grond wet daaromtrent bepaalde, bevrediging aan hel Land zal schenken. BUITENLAND. Na de sluiting van den Duilschen Rjjksdag hebben een dertigtal nipuwge- kozen leden van de nalionaal-liberale partij een bezoek gebracht aan Von Bis marck te Friedrichsruhe, bij welke ge legenheid de oud-Kanselier de volgende rede heeft uitgesproken Het is niet zoozeer de vredelievende gezindheid van alle Regeeringen, die tot heden den vrede doet stand houden, dan wel de wetenschappelijke voortva rendheid der scheikundigen in het uit vinden van nieuwe kruitsoorten en van anderen in volmaking van het geschut. Het wordt dus voor hoofden van krijgslustige Staten een overweging van belang, dat hunne legers, willen zjj sla gen, zich in het bezit der nieuwste uit vindingen bevinden. Het klinkt bjjnaals eene satire, maar het is er toch geen, dat de chemicus tot nu toe het zwaard in de scheede doet bljjven rusten en door zijne uitvindingen over oorlog en vrede beschikt. Ik wil hiermede slechts dit te kennen geven, dat ik, volgens mjjne politieke ervaring, aan dicht op handen zijnde verwikkelingen met het buitenland geen geloof hecht, aangezien geen enkele der groote Europeesche Mogendheden met hare toebereidselen gereed is. Maar niettemin zijn de moei lijkheden, die wij tegemoet zien, zoo groot, dat zjj ons gebiedend de nood zakelijkheid opleggen, ons voor den strjjd gereed te houden. Daartoe acht ik noo- dig, dat men gematigdheid in den partij strijd betrachte, dat de groote Staats partijen minder uiteen mogen loopen, maar zoo mogeljjk tot elkander nader treden. Het Pruisische Huis van Afgevaardig den heeft in eerste lezing aangenomen een wetsontwerp tot den aanleg van een kanaal tusschen Dortmund en den Rijn. Dit kanaal is eene voortzetting van dat tusschen Dortmund en de Eems en staat ook in verband met het kanaal tusschen Elbe en Trave. Het verbindt dus het Noorden en het Oosten van Duilschland met het Westen en de kosten zijn op 55 millioen mark geraamd. In het Huis vond de aanleg van dit kanaal onder verschillende partijen tegenstanders, meest wegenB financieele bezwaren. De minis ters Miquel en Tbielen echter hebben het krachtig verdedigd en de commissie van 21 leden, waarheen het wetsont werp nu verzondeu is, zal allicht gele genheid geven om hel verzet der tegen standers te breken. Tol dusver zjjn zij het talrijkst onder de conservatieven, die meenen, dat alleen de industrie, vooral de steenkolenmijnen, van dit kanaal voordeel zal trekkenniet of althans zeer weinig de landbouw, die h. i. meer aanspraak heeft op eene sub sidie van cenige millioenen. In de Notre-Dame te Parjjs heeft Zondag, ter gelegenheid van het inleiden van het proces der zaligverklaring van Jeanne d'Arc, een indrukwekkende plech tigheid plaats gehad, welke door meer dan 12,000 personen werd bjjgewoond. Sedert eenige maanden reeds weerklinkt over geheel Frankrijk de lof van de Maagd van Orleansoveral werden bljjde Te Deums aangeheven, en in som mige stedeD, zooals Orleans, gaven his torische herinneringen daar nog bjjzon- deren luister aan maar in de hoofdstad was Zondag het glanspunt der nationale feestviering. Wel mocht men van de tegenwoordige Regeering als zoodanig geen oftlcieele deelneming verwachten, maar het leger en de magistratuur wa ren toch vertegenwoordigd, zoowel als de Kerk, het corps diplomatique en alle klassen der maatschappij. Generaal Mer- cier, minister van Oorlog, en generaal Saussier,-militair gouverneur der stad, waren tegenwoordig, zoowel als de pau selijke nuntius en de ambassadeurs van Oostenrjjk en Rusland, eenige leden der familie Orleans enz. Maar vooral het volk, het groote publiek, dat niet van kaarten voor gereserveerde plaatsen voorzien was, was in dichte scharen op gekomen en stond reeds uren voor het begin der plechtigheid saamgepakt te wachten; zoodat de deuren nauweljjk» geopend waren, of veel duizenden stroom den binnen en vulden weldra elke beschik bare ruimte. Het indrukwekkend kerk gebouw was toepasselijk versierd, en het koor door buitengewone krachten ver sterkt. Een nieuw vaandel van Jeanne d'Arc werd door den kardinaal-aartsbis schop gezegend en daarna bjj het beeld van O. L. Vr. gedeponeerd. Na de uit voering van verschillende overschoone cantaten betreffende Jeanne d'Arc, be gon tegen drie uur de feestpredicatie van pater Feuilletes, waarna het Mag nificat, door al het volk gezongen, het Te Deum en ten slotte het Dieu pro tégé la Franc» (God bescherme Frankrijk). In de Vereenigde Staten van Noord- Amerika is onder aanvoering van Coxey een groote optocht georganiseerd van werkloozen (en die er zich voor uitgeven). Het doel is om van verschillende kanten naar Washington op ts trekken en daar met circa 150.000 man van hel Congres de goedkeuring te vragen van twee wetsontwerpen, strekkende in hoofdzaak om vijfhonderd millioen dollars beschik baar te stellen voor den aanleg van wegen, uit te geven in den vorm van schatkist-biljetten, ter beschikking der verschillende gemeentebesturen, opdat allen werkloozen arbeid zal kunnen ver schaft worden van acht uur daags en tegen een daghuur van 1 dollar min stens. In den Senaat is reeds beraadslaagd over de te nemen maatregelen. Een voorstel om eene commissie te benoemen ten einde met Coxey 's „leger" in overleg te treden, is met 27 tegen 17 stemmen verworpen. FEUILLETON. De Reddingsplank. Utt M FraowA, teer TH. C. A IT. De brief van Anna. 4) August bedroog zich zalven. Hat spreekwoord: een» is niel slljjd. was voor hem niet van waar- beid. Hij had den voet gezel op eene belling en, staan nissend, gleed hg afwaarts. Al die toog», nssmde genoegen», die hg tot dnsverre gevlucht bed, werden hem eigenbjj maakte geen onder- eehaid in da keuze zjjner vrienden, maorbe- senanwds ieder als soodsnig. Gelukkig bjj ieder ak. tangeed kameraad en vrooijjke kient bekend la vtaaa, was bjj evaral bg en ontzegde hg zich ge» enkel vesauek. Beset was hat nit zwakheid en umsjpae vrienden tn believen, vervolgens om ta voldoen aan de zanbt om zich le verstrooien. Soei ging zjjn weg, dis been tot laebendigheid voerds. Hel mtnscbelgk opzicht bed hom er op geplaatst, ds natuurlijke drilt tot genot en ge noegen daden het overige. Door eene doodzonde ran God gescheiden, bad Augozt door deze formeele overtreding van Gods gebod dis alvermogende genade verloren, die in ooi werkt, onzen zwakken wil te halp komt. legen bet kwaad strijdt en de deugd aantrekkelijk en gemakkelijk maakL Bene onschatbare genade, den christen bjj zjjn doop geschonken, eene genade dnnr en gedocht tevens, waarvan iedere ingeving betaeld is met al het bloed van Jesus ChristusDat kostbaar Moed bad bg met voeten getreden, en met het verlies der heiligmskende genade was hem ook de liefde voor de eenzaamheid, de zlndie en edele genoegens ontvallen. Weleer had bjj de eenzaamheid lief, eene eenzaamheid, die bjj aangenaam maakte door de gestalten zjjner ouders in den geest bjj zich ta roepen. Thans ontvlachUe bjj haar met schrik. Rij vermeed wat hem aan zjjne familie her innerde en trachtte de gedachte aan zjjne moe der nit te wisschen. Witt zg de lozbaodigheden van haren zoon, spoedig roa zjj ten grave gedaaltl zgn. Vroeger waa de stadie hem dier geest en vermoeide hersenen. Vroeger spaarde hjj om zich een goed boek l« kannen aanschaf- ion, om zjjne familie eenigszins tegemoet te komen worden, met zooveel zorgen door zjjn vader reikend voor zijne uitspattingendagelijks ver slonden het kolflehuia, de schoawbnrg ea bsls onbarmhartig die karigs inkomsten. Anno ver loren zoonBerooid van zjjn schitterend erfdeel, ziet hjj zich aan nijpenden honger ten prooi, en niets kan dien (lillen. Bel weinige geloof, als een vonkje indiepste dier ziel verscholen gebleven, doofde ras. Reeds lang bad Angnsl zich gewoon gemankt gedachten en overpeinzingen, die zjjn vroegere opvoeding in hem deed ontstaan, van zich af la stooten. Ijverig greep hg met beide handen de verschillende valsche thooriën, die men rond om hem verkondigdeen hjj trachtte te geloo- ven, dat bjj niet behoefde te gelooven. De jongelie den van zgneomgeving behoorden bijnaallentotde materialistische richtingvoortdurend bet groot ste meesterstuk des Scheppers, bet menscheljjk lichaam, bestndeerend, durfden zjj door een vreemde tegenstrijdigheid, in 't bjjzjjn van zulk een verheven, volmaakt kunstgewrocht met zjjae wonderbare samenstellingen, brutaal vol houden, dat het toeval, het noodlot, alleen God Evenals zg, vergenoegde Anguzt er zich mede te gelooven, dat al wat by in zjjn jeugd bad aangekleefd met een krachtig geloof, slechts een dwaling was geweesL Evenals zjj zette hg de gedachte aan God en Z(jn oordeel van zich af. Naar hun voorbeeld trachtte hjj zich er van te overtuigen, dat alles eindigde, wanneer de laatste ademtocht verdwenen was, dat 's menschen bestaan bjj hst graf ophield, en zjjne gebreken en zonden Diets waren voor de toekomst Hjj zocht den vrede, niet geljjk vroeger io het geloot en de hoop, maar in twjjfel en ont kenning. En loefc, die vrede wes slechts een schgnvredede minste omstandigheid was genoeg om dien le storen. Een brief als da volgende bracht August voor langen tjjd in Bsu.iv, 31 Ma 1831. IVaarde Broeder, .De sehoone Meimaand is bijna weder voorbij, en ik kan haar niet beter eindigen dan door mg een poosje met u te onderhonden. De ge dachte aan u beeft mjj deze gehaele maand vooral vervuldmeer dan ooit heb ik aan n gedacht aan de voelen van de H. Maagdmeer dan ooit tot de beminnelijke Moeder voor n gebeden. Moeder, Marie en ik hebben onz ver oen igd om eene gemeenschappelijke oefening te honden gedurende de maand van Maria maar reeds den eersten dag misten wjj n, want wjj wilden een klein altaar opslaan, waarvoor wjj eiken avond zonden nederkniolen. Hst vorige jaar bad ge mjj zulke prachtige bloemen ge bracht, die gjj op onto geliefde bergen verza meld bad. Nu echter moet ik mjj tevreden stellen met de bloemen nit onzen tuin, en gjj weel, wjj hebben er slecbls enkelehet aange name heeft bjj ons voor het nuttige moeten wgkeo. Maar nn bid ik maar wat meer om aan to vollende hymnen zooais de Salve Begina en de Ave marie Stella zjjn ook bloemen dichtbloemen ongetwijfeld aangenaam aan de Koningin der Engelen. ,Ik spiak nog niet ven onze goede ouders. Hoe ouder ik word, dee te beter zie ik in- wat wjj bon verplicht zjja; zij beminnen ons zoo zeer. Voor ons ontzeggen zjj zich zoo vele genietingen op ons is huo hoop voor de Uskomsi gevestigd. Indien wjj slocbls good oppassen tn temden zjjn, achten zjj zich reeds beloond. Voorsl op n, beste? August, hebben zjj bun boop gesteldach. hos zeer verlangen zjj naar n, zjj spreken altijd van n. Indien gjj bun vordriot veroorzaakte!, dan zonden zjj, geloof ik, ervan sterven. Maar wjj hebben, Goddank, van u zoo iets niet U vree zen. .Wat ik nog verder wilds vragen. Is de Maria- maand te Parjjs prachtig gevierd t Gjj zult zeker wel scboone preeken gehoord hebben. Ik west nog heel goed, hoe gjj er van hleldt een schoon onderwerp op welsprekende wjjze ta boeren behandelen. Gjj zult mjj zeker wel iets ervan vertellen bjj nw thuiskomst. .Marie heelt een keurige beurs voor n ver vaardigd, en moeder beeft van 't jaar geen nienw kleed gekocht om n nienwe klaedcren ta kunnen verschaffen. Zjj zegt, dat zulke offertje» aangenaam zjjn. Ja, voor een moeder ie bet dit welen ook voor een ruiter. .Vaarwel. Schrijf spoedig terug, vrjj moeten voor elkander geen geheimen hebben. Uwe tie&. Zuster Amu." De brieven van zjjne raster, zoo ta'nderijjk eenvondig. de brieveo zjjne vaders, vu zijne moeder, zoo overrloeiend vu teederiieid, u neg andere omstandigheden goten gal ia dn beker, waaraan hjj zich trachtte te bedwelmen. Met kracht tot zjjn vroeger leven teruggevoerd, docht by met engst au de rerwachlingeo zjj oer ouders en de wreade ontgoocheling, die zjj zonden ondergaan. Hjj onderraad al het kna gende vu de wroeging sa hat kdUere dat de

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1