Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 8. Zaterdag 26 Mei 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilveftum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATEBDAQ. Abonnementsprije par drie maanden: Franco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. Verplichtingen van het Vaderlijk gezag. HetFransche spreekwoord zegtNo blesse oblige' adel Terplicht. En terecht De adel heeft hoogere verplichtingen te vervullen, aan zijn stand verschuldigd ieder vordert dit. Een onwaardig gedrag treft hem met dubbele schande. Met de eer gaat altoos een zekere verplich ting gepaardhet leven moet in har monie zyn met de waardigheid, welke men bekleedt, met den stand, waartce men is verheven. In het licht dezer algemeen gekende waarheid wordt het duidelijk, dat aan het vaderschap, zoo verheven en eer biedwaardig, bijzondere plichten verbon den zijn. De vader behoort nimmer te vergeten dat hij vader is, dat hij op de eerste plaats gehouden is in zich zeiven zjjne verheven waardigheid te eerbie digen, en gevolgelijk een leven te leiden daarmede in volkomen harmonie. Hij behoort diep doordrongen te zjja, dat de goddelijkheid des gezags, waarvan hij de drager is en waardoor hij als plaatsbekleeder Gods optreedt, hem een gedrag daarmede in overeenstemming voorschrijfthij behoort eindelijk ten Tolle ie beseffen, dat hij het vaderlijk gezag moet doen strekken tot het doel door God aangewezen, namelijk, tot heil en geluk zijner kinderen. Op de eerste plaats is de vader aan zich zeiven verplicht nimmer zijne hooge waardigheid uit het oog te verliezen, zich zeiven te eeren door een onberis pelijk en welgeordend leven. De glans der deugden verhoogt zijn ee.biedwaar- digheid, geeft liooger prestige aan het Taderljjk gezag, en hoe voller deze glans schittert, des te achtenswaardiger hij is en hoe meer hij vader kan zijn voor zijne kinderen. Is daarentegen zijn gedrag met zijn verheven waardigheid in strijd, dan verduistert zjjn eerbiedwaardigheid, zijn gezag daalt, zijn invloed vermindert bij zal des te minder beantwoorden aan zijn verbeven roeping, naar mate hjj zich FEUILLETON. De Reddingsplank. 8) Reeds den volgenden morgen vroeg begaf August zich naar den woekeraar en betaalde. Juist stak bjj, de atrial op gaande, bet terug ontvangene in den uk, toen Paul Delabaye hem ontmoette. Deze, bem ziende, noodigde hem nit tot eene wandeling. Toen zjj een eindweege geloopen hadden, .Gjj hebt dos geld ontvangen .Zooals gij ziet." ,En wat denkt gij nn te doen?" ,Ja, eenige schalden betalen en voor bet overige zachtjes aan leven." .Voorwaar prachtige plannen, hoor I" ,Nu wat zon ik dan anders f" .Wat dan Dat zal ik n eens vertellen. Kom Aognst liet zich leiden. Zjj gingen een paar straten door en kwamen voor een hois, waarop met zwarte letters no. 113 geschilderd was. Paul scheen hier een bekende te zjjnzjj traden BureauKrommestraat, F 227. Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs dor AdvertentUa: Van 1 tot 6 regelsf o.30 Voor iederen regel meer- 0.05 i Vrijdagavond dieper verlaagt en onteert. Want te ont kennen valt het niet, dat de kinderen grootendeels van hel gedrag des vaders achting en eerbied, onderwerping en gehoorzaamheid afhankelijk stellen. De tweede verplichting, die op den vader rust, is de handhaving zjjns gezags. Is bij krachtens zijn verheven waardig heid gehouden zich zeiven te eeren door een waardigen levenswandel, eveneens is hij verplicht ditzelfde van zijne kinderen te vorderen, opdat bestemming en doel van het vaderlijk gezag bereikt worden. Als handhaver des gezags treedt de vader niet voor zich-zelven op, maar voor God het goddelijk recht, hem toevertrouwd, moet hij bewaken, tegen snoode aanslagen en aanrandingen verdedigen, tegen mis dadige ongehoorzaamheden en verzet doen zegevieren hij moet den kinderen 1 eeren de goddelijkheid zijns gezags te erkennen, te eerbiedigen en zich daaraan te on derwerpen hij moet hen, desgevorderd, dwingen, zich te buigen onder den wil des vaders als den wil Gods. Twtie gevaarlijke klippen moeten hier vermeden te groote toegevendheid en te groote gestrengheid. De deugd ligt ook hier in het midden. De H. Paulus wijst dit juiste midden aan, wanneer hjj schrijftmansueter et fortiterzacht moedig en krachtig. Beide hoedanigheden moeten zich paren aan het vaderlijk gezag, om het ware beeld te vormen van de Wijsheid Gods, die met zachtheid werkt van einde tot einde. Te groote gestrengheid verbant de liefde en prikkelt de kinderen tot verzet, te groote toege vendheid ondermijnt het gezag en voert tot verslapping der tucht. Dat het niet altijd gemakkelijk is den gulden middenweg te houden, geven wij, met het oog op de verscheidenheid van temperamenten, gaarne toe. Onmogelijk echter is het niet, en daarom is het een plicht, daarnaar ernstig te streven. De godsdienst staat den vader behulpzaam ter zijde. Hel licht der waarheid bestraalt zijn geest, en vormt zijn geweten, dat hem den wil Gods doet kennen en den binnen en gingen e»- ap op, liepen daarna door een donkere gang en kwamen vervolgens in een kamer, waar reedt eenige personen bijeen waren. Aognst richtte nieuwsgierig zjjn blikken rond, want hg wist tot dusverre niet, waar hjj zich bevond. Hel was een kamer, die vroeger kostbaar gemeubeleerd was, maar de behangsels hadden bun vroegere kleur verloren en de meubelen waren gehavend en versleten. In het midden stond een groote, vierkante tafelaan bet einde daarvan zat een man in 't zwart gekleed met een stapeltje geld voor zich; een portefeuille me; bankpapier en een kleine ivoren hark lagen onder zjjo bereik. De overige personen bevonden zich aan 't einde van de tafel deels in de rondte geschaard, de oogen gespannen op de kaarten, die zjj handen haddenmen vernam niets anders rood zwart ik zet ik verhes gewoi en bet geluid van den bankhouder, die de naar zich toe haalde. ■druk maakte dit gezelschap is bjj elk zichtbaarin £in woord, hel was een speelhol, zgn vriend gevoerd had. Paul, die volkomen op de hoogte scheen met de gewoonten en gebruiken van het huis, begaf de tafel. August volgde enkele blik was voldoendeals zgn vader hem badhg herinnerde zich de ernstige waa> wingen zjjns vaders. Met angstig hart fluisterde hjj zjjn vriend te volgen weg aanwijstde genade versterkt de zwakheid van zijnen wil om, zonder ter rechter of ter linker zijde af te wijken, den weg der getrouwe plichts betrachting te bewandelen, èfi aldus de uitersten vermijdend, zal hij door de kin deren om zijne zachtmoedigheid bemind, om zijne standvastigheid geëerbiedigd, en om beide tevens gehoorzaamd worden. De. laatste verplichting des vaders eindelijk is zijn gezag aan te wenden overeenkomstig het doeleinde door God aangewezen, namelijk, het heil der kin deren. Nimmer mag dit doel uit het oog verloren. Dit deel moet het vaderlijk gezag regelen, immer het tot richtsnoer zjjn. Dit doel is even verheven als het vaderlijk gezagdoor God werd het laatste om het eerste gegeven. Wat toch kan verhevener zijn dan tol bouw meesters te zijn geroepen van Staat, maatschappij en Kerk Wat gewichtiger dan kinderen te vormen tot een werk zaam, nuttig en deugdzaam leven?Wat grootscher dan toekomstige ledematen op te voeden voor de strijdende Kerk hier beneden, voor de trioinfeerende Kerk hier boven? Hiertoe echter wordt van de zijde des vaders een hoogere liefde gevorderd dan de bloot natuurlijke, een liefde, die het geestelijk geluk van het kind stelt boven het stoffelijke, het eeuwige boven het tijdelijke, hel hemelsche boven het aardsche eene liefde, die, zich offer vaardig wijdend aan deszclfs eeuwige bestemming, te gelijk deszelfs tijdelijk welzijn en geluk verzekert, 't Is deze liefde, die het kind zal opvoeden in correptione Domini, in de tucht des Heeren, en, waar noodig, de tuchtroede niet zal sparen ;-'t is deze liefde, die, wars van alle werkelijkheid en zwak heid, waardoor zoovele Heli's onzer dagen de oorzaak worden van het be derf en den ondergang der kinderen, het gezag met standvastigheid hand haaft en doet eerbiedige"'t is deze liefde, die bij overtreding den torrn .Wat kom, malligheid, zeg maar dat gij bang zjjt voor o» geld I" .Neen, dat niet," zeide August, zich beleedigd gevoelend. ,Nu, geloot mij, 't is 't eenige middel om uw geld Ie verdubbelen, drie, vier, zesmaal" fluisterde de verleider, .kom, probeer maar." Ach, de goede wil was bjj August op te zwakke grondslagen gevestigd. Hjj trad naderbij en zag de etapeltjee goud en zilver achteloos op het groene kleed opgestapeldde hartstocht ontwaakte. Had hjj een enkelen blik geworpen op de gestalten, die rondom de tafel gezeten warei bij bad die vlam voor altijd verslikt. Op hi gelaat van ieder der aanwezigen was de sombere uitdrukking der hartstocht te lezen. Men zag lieden van allerlei slagn gekleede heeren en sjofele plunjesgezichti die al bet afschrikwekkende der verdierljjking lezen gaven, en ongelnkkigen die in wanhoop in deze hel hun laatste toevlncht gezocht hadden. Daar waren bedriegen en bedrogenen. Paul en August zei ten zich bjj de spelers neder, en gaven te kennen dat zij deel wilden Zjj zetten twintig francs op zwart Het geluk keerde zich eensklaps naar bnnne zijde in een oogenblik was bon inzet reeds tot het dubbele gerezen. August had zich nu gaarne willen terugtrek beheerscht, de straf regelt natr de mis- 1 daad, en met wijsheid het kind voert tot getrouwe plichtsbetrachting 't is deze liefde, die het kind leert de bedorven neigingen bestrijden, de christelijke deug den beminnen en beoefenen, opdat het de eindbestemming, deeeuwige gelukzalig heid, bereike. Ziedaar in korte trekken de verplich tingen des vaders aangewezen, van wier vervulling het eigen toekomstig geluk afhangt. Is hij getrouw, hij zal in zijne kinderen zijn opofferende toewijding heer lijk zien beloond en bekroond; tot de deugd gevormd zullen zij wederkeerig nauwgezet hun kinderlijke plichten jegens hem vervullen; zij zullen zijn trots zijn, zijn vreugde en steunop rijperen leef tijd zullen zjj hun vader dankbaar ze genen, ja zelfs dankbaar de hand kus- i, die de roede niet spaarde om hen op te voeden in de lucht des Heeren zij zullen zjjne laatste levensjaren zaligen hier op aarde, en eenmaal in den Hemel zijne eerekroon vormen. Daarentegen rampzalig de vader, die door onwaardig gedrag, door onverstan dige gestrengheid of door misplaatste toegevendheid de oorzaak is van het bederf det kinderenzij zullen hem niet eeren maar onteeren, niet troosten maar verdrieten, hem niet zegenen maar vloeken, hem den rampzaligen toestand ver wijtend, waartoe dikwijls de schuld des vaders hen voert. Zóó zal de vader meestal hier op aarde reeds voor het lim zijner verhevene plichten de straf in de kinderen inoogsten de wroe ging, met het verdriet zich parend, zal zijne grijsheid bespoedigen, zijn levens dagen verkorten, en hem vol bezorgd heid en kommer plaatsen voor de poort der peuwigheid, zich bewust, dat bij aan gene zijde vonr God verschijnen zal, om de strenge rekenschap af te leggen van het hem toevertrouwde vaderschap. BUITENLAND. De Fransche Regeering heeft weder ;ns een bewjjs geleverd, dat hare ver ken, maar Paul wilde daarvan niets hooren. Sinds langen tjjd werd hjj door het vuur der hartstocht verteerd. Hg leetde niet meer dan te midden dier heftige gemoedsbewegingen. Nu eens zweepte het geluk hem op tol koortshitte, dan weer bracht het verlies hem tot razernij. August, ofschoon een weinig bedeesd, ontging de indruk van het spel niet. Bleek, met starren blik, kloppend hart en gespitst oor, was bjj geheel en al verdiept in de wisselende kansen van bet spel. Eindelijk had Paul Delahaye eeo buitengewoon gelnkhjj stond op en zeide haastig.Laat ons gaan." Nu reeds?" antwoordde August, gehetlan al door hel spel geboeid. .Ja, ja, geloof mg, 't wordt tjjdhet gelnk begint Ie keeren." Paul stak het geld bij zich. Inlusschen viel het oog van Aognst op een jongeling tegenover hem gezelen. Gedurende een half uur had daze allgd rood gezet eu telkenmale verloren. Zjjn uiterlijk was eenvoudig, net eu zacht; maar nu teekeode zijne ontstelde houding een verschrik kelijke v erwarring, die aan wanhoop grensde. Hjj hield een portefeuille in de hand, zooals bjj kassiers gebruikelijk zjjnhjj staarde met ont steltenis op die portefeaille, waaruit hjj ver schillende bankbiljetten had genomen. Was het zjjn eigendom 1 August vroeg hst zich zeiven af, toen de jongeling, uit zj)n somberen droom ontwaakt, de ledige portefeuille onder zjjne klee deren verborg en de dear (i(snelde. .Nd, die is ook niet gerust," zeide es spelers met koelen spot. zoeningsgezindheid jegens de Kerk nog van harte is. Aan de feestvieringen «re van Jeanne d'Arc was door vele officieren deel genomen, en dit was der Regeering een doorn in liet oog. De ministerraad besloot nu, dat aan alle officieren en ambtenaren elke offl- ciëele deelneming aan do nog te houden feesten ter eere van de maagd van Orleans verboden is. Alleen in burger- kieeding, als gewone particulieren, kun- n zij desverkiezende die feesten bjj wo rn. De Raad van State te Parijs heeft, hel bekende geschil tusschen den burgemeester en den pastoor van St. Denis betreffende de kerkelijke begrafe nissen, bepaald, dat een begrafenis, waarbij kerkelijke zinnebeeld» n worden getoond, als t..i processie beschouwd moet worden, die de burgemeester vol gens de wel verbieden kan. De aarts bisschop van Parjjs heeft de geestelijkheid van St. Denis aangeschreven, zich aan de bevelen der burgerlijke overheid te onderwerpen. Zaterdag is in de Kamer van Afge vaardigden een voorstel, om de voltrek king der doodvonnissen niet meer in het openbaar te doen geschieden, met kleine meerderheid verworpen. Dit voor stel wa» ingediend om een einde te tnaken aan de schandalen, die gewoonlijk bij die gelegenheid voor de gevangenis La Roquette plaats vinden. Na dit be- sjuit is niet langer gewacht met de voltrekking van het doodvonnis aan Entile Henry, den bedrijver van den aanslag in het HStel Termin us en vroeger in de Rue des Bons Enfants. Maandag ochtend even over vieren heeft de valbijl zijn dienst gedaan. Henry bleef tot het laatste oogenblik verstokt en riep bjj het besljjgen van het schavot.Leve de anarchie De menigte bleef kalm, bjj het overbrengen van het lijk het kerkhof van Ivry werden drie personen, die eveneens .leve de anarchie" riepen en den President der Republiek beleedigden, ingerekend. De Parijsche politie heeft weder een anarchistische samenzwering ontdekt, die ten doel had het gebouw, waar de guillotine bewaard wordt, in de lucht te doen vliegen. Geheel onverwacht komt uit Frankrijk ook het bericht eener ministeriëele crisis. Dinsdag werd in de Kamer van Afg'- vaardigden eene interpellatie gehouden belreffende gelijkstelling van de beamb ten der Stanfj-spoorwe gen met die der .De Seine i« er nog!" antwoordde een ander, maar rooruit heeren, doorspelen." .Laat ons gaan," sprak Paul. August ging mede, door geheim eu schrik sdreveu. .Kent gjj dien jongeling?" vroeg hg zgn wint dikwgls, n .Maar, mjjn hemel, wat zal bjj beginnen?" .Een van de drie, zich lot zijn patroon wenden, die hem misschien vergiffenis jzal schenken, of zich weoden tot zijne onders, als heeft, otin de Seine springen en zich ij dan gespeeld hebben van geld, >t toekwa .Maai ,Nn, dat was dnideljjk genoeg," .God, hoe verschrikkelijk I" .Nu, gjj znlt wel wat anders zien." .Gaat gg daar dsn dikwijls heen .Ja, soms, bet is een goedkoop middel en ik ben nu vooreerst weder gered." Aognst zuchtte en antwoordde niets. Zjjn blijdschap was geweken. Hjj ging naar zjjn kamer en begaf zich te bed. Gedurende den geheelan nacht zweefde de gestalte vas dien ongelnkkigen jongeling hem voor de oogen. Hg hoorde de spotternijen der andere spelen, en het gelach en de klank van het geld klonken hem in de ooren als een doodklok. Vorit terwlfd.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1