Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 12. Zaterdag" '2S. Ï®1"1894.' ironagu) vb.iv ujt.\ i»v>h imwii Achtste DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barnev^fl, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnemeataprije par drie BualtB.i Franco per post Afzonderlijke nummers BureauKronwmtraat, F 227. Amersfoort. A Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prija dar AdvertentUni Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 Correspondentie» en AdverteotUn moeten uiterlijk Vrijdagavond HERSTEMMING voor den Gemeenteraad. Na ernstige overweging heelt de R. K. Kiesvereeniging „Recht en Orde" alhier besloten, voor de verkiezing van een lid van den gemeenteraad te dezer stede, haren steun te verleenen aan de candidatuur van den heer J. Ger. Kleber. Geen partijdige nevenbedoelingen, al leen de overtuiging, dat de belangen der gemeente die keuze, tegenover den anderen candidaat, vorderen, hebben haar geleid tot dit besluit. Indien de kiezers bedenken, welken invloed deze verkiezing hebben moet op de belangen, die zij met bun stembiljet moeten voorstaan en verdedigen, en dus den ernst daarvan beseffen, dan mogen traagheid of andere redenen ben niet weerhouden aanstaanden Dinsdag, 26 dezer, hun burgerplicht te vervullen en te stemmen op den heer J. Ger. Kleber. Ni. De stembus is geopend van 9 tot 6 uren. De Bedrijfsbelasting. Ook hier ter stede zijn thans de be- schrijvingsbiljetten rondgedeeld voor de belasting op bedrijfs- en andere inkom sten. Algemeen zijn de klachten over eene wet, die de vrijheid van ongestoord bezit met schaamtelooze ruwheid aan grijpt, als ware ons goed Nederland door een dwingeland veroverd, wien het wee van de ingezetenen niet deert, maar die hen den ijzeren voet op den nek zet en de straffende zweep omhoog houdt, bij de onbeschofte en raadsel achtige vragen, tot het bijeenschrapen van de waarden uit het bezit van den Aan het nobele vrijheidsbewustzijn der Nederlanders zgn door de vermogens- en bedrijfsbelastingen smadelijke slagen toegebrachtschaamte daarover moet FEUILLETON. De Reddingsplank. Uit het F rune», óiar TH. C. R. ML Nieuwe vacantiedagen. Die groote stap gif den la»laten stoot tot de volledige bekeering van August Tot een gere geld en ordeljk leven teruggebracht door een goed werk. door een behoorlijk gedrag tot het teloor teruggevoerd, sterkte hjj zich verder door eene ijverige betrachting van ai'-e wat een oprecht godsdienstig leven in rich omvat. Zon der jjdeie vertooning te maken, toonde hjj werkelijk wat hjj was, en na eenige weken stuitten de scherpste pijlen der spotternij op gjjo »eh" gemoed aL Deopmarkingea en gexegdenvan Paul Delahaye, waarvoor August vroeger soo bevreesd was, hadden on geene andere uitwerking, dan dat se in August's hart een innig medelijden opwekten. Verre er van, dat August sjjn vroegeren vriend vluchtteintegendeel, hjj zocht op allerhande wgzen ia dat verharde gemoed de herinne ringen vu godsdienst terug te roepennu eens verdedigde hjj de heiligt beginselen, door Pul verecht, du weer trachtte hjj den gloed, waar- door sjjn eigen hert verteerd werd, in die kille ons vervullenmaar velen kennen die niet meerde dwaze, alles en allen ge lijkstellende democratie-leer heeft in hen het onafhankeljjksgevoel der ware vrij heid gedoofd; en het socialisme treedt in de wetgeving. Die wetten, uit zyne stelsels blijkbaar geboren, taslen het eigendomsrecht aan in een edel begin sel, in die schuchterheid welke niet blootlegt wat door arbeid, vlijt en spaar zaamheid zoo vele volksdeugden zijn verkregen, zoowel tot verdediging van den eigendom tegen gewelddadigheid (zjj het ook bij de wet), als tot welzijn van het gezin, dat denarbeidzamen endoor ondervinding geleerden huisvader aan spoort, hot welslagen zijner pogingen te verbergen, in die mate, dat eenerzijds geen afbreuk worde gedaan aan zijne ondernemingen, anderzijds geen hooge, dikwijls jjdeie verwachtingen bij zjjne kinderen worden opgewekt, welke de ontwikkeling hunner arbeidzaamheid be lemmeren en later, met den ondergang van het nageslacht, de vruchten van den arbeid doen verloren gaan. Die geheimhouding omtrent het door arbeid, oppassendheid en spaarzaamheid verworven vermogen en de daardoor verkregen inkomsten is een deugd, een nationale deugd, die ons Noderlandsch volk wars van lichtzinnige pocherij heeft gemaakt, wat het steeds was, degeljjk, arbeidzaam en welgesteld. Maar zegt de wetgever geheim houding is opgelegd en schending daar van wordt zwaar gestraft bjj art. 47 2. Inderdaad? Laat onshooren. Hij die o/;- zettelijk de bij art. 35 opgelegde geheim houding schendt en hij die schuld heeft aan die schending zal streng gestraft worden maar die straf kan alleen vol gen, wanneer een vonnis zou worden uitgesproken, na eene vervolging, die ingesteld is, op klachten van hem, ten aanzien van wien de geheimhouding is geschonden. Wanneer zal zulk een vonnis gewezen worden, als dat alles opzettelijk, na aan klacht tan den betrokkene (die er in den regel niets van weten zal) geschied en 4e- Zjjoe pogingen bleven vruchteloos voor den persoon wien zjj golden; bjj August integendeel werd de jjver voor bet geloot meer en meer aangevuurd. De jaarljjksche racutie naderde en met een zeker ongeduld verbeidde August dit tjjdstip. Een jaar te voren vreesde hg, dien tpd te zien aanbreken, die hem voor 't oog zjjner ouder» brengen zoude. Voorlaan zal er tusachcn hem en zjjne ouders geen sluitboom meer zjjn hunne beginselen en gedachten zjjn dezeltde, zjj zullen elkznder verstaan, bjj zal nn zjjne ouders kunnen zeggen, wat hjj hun door brieven slechts kort en algemeen kon mededaelen; zjjn berouw, zjjne bekeering, zjjze tegenwoordige denkwjjze en plannen voor de toekomst. Dn maand Augustus was daar. August bracht ean laatste bezoek bjj de oude Agatha, die be loofde veel voor hem te zullen biddenbjj drukte Paul Delahaye de hand nn btjjmoedig steeg hjj in de diligence voor Lyon. Het weerzien van sjjn» ouders was ernstig en roerendbet was niet meer die uitbundige vreugde van hel eerste wederzien, van beide zjjden was August door zjjne ei rjjuer ouders door di geliefden zi rkeerdbeden van hun gelukkig doorstane leed scheen een schaduw op hun geluk Ie werpen, maar hunne harten, ofschoon minder uilgelaten, richtten zich bljjde in stillen dank hemelwaarts. Wel beaiond ar nog eenige vree» voor de toe komst en durfden zjj niet ten volle Lopen, waar hun zoen blijk had gegeven van ean licht wan* wezen moet zijn Wij gelooven, nooitof het moesteen enkele maal dengene treffen die, door de gewoonte om deze en der gelijke geheimen te openbaren, alie voorzichtigheid en de dreigende wets bepalingen over de geheimhouding zou vergeten hebben. Maar genoeg hierover. 't Is onze bedoeling niet om de uit voering dier wetten te bevorderen, maar alleen om onze lezers te vrijwaren van de straffen, waarmee de wet op de Bedrijfsbelasting in art. 47 3 en volgg. een ieder bedreigt, die nalaat te ant woorden op de vrager., betreffende de bijzonderheden, bedoeld bij art. 12 1, I, III en IV, in het beschrijvingsbiljet A gesteld. De heer Sprenger van Eijk {tegenwoordig Minister van Financiën) schrijft daarom trent in zjj.. boek tol toelichting der wet: „De vraag of men verplicht is te antwoorden, m. a. w. de biljetten in te vullen, wordt door de wet aldus be slist, dat sommige vragen beantwooid moeten worden op straffe van, andere onbeantwoord kunnen worden gelaten, zonder gevaar voor boete. „De vragen, die in art. 12 1, I, III en IV van de wet zijn vermeld, moeten op slraffe van boete, duidelijk en zonder voorbehoud, naar waarheid worden be antwoord in het onderteekend biljet; zoo nietboete van ten hoogste f 100. „Dus mag iemand niet nalaten te ant woorden op de vragen in biljet A ge steld, aangaande namen, voornamen en woonplaatsen, bedrijven, beroepen en verdere bronnen van inkomsten (bijv. lijfrenten, pensioenen, toelagen van bui tenlanders), enz. Daarentegen beloopt men geen boete, door niet te antwoorden op allerlei vragen omtrent bijzonderheden, waar van de kennis gevorderd wordt tot beoordeeling van den aard en den omvang der bedrijven, beroepen, be zoldigde ambten, waardigheden en bedieningen." 'tIs zeer eenvoudig; 'tstaat i kelbaar karakter, maar na eenige dagen reeds waa bun twjjfel gebael geweken en had plaats gemaakt voor een rein, onverdeeld getnk. Dat was een gelukkige tjjd. Haar toch, het hart van August verlangde naar ieta anders. Thans, ver van bet gewoel der hooldstad verwij derd, kon hjj rustig overpeinzen en bet oor teenen aan de geheime ingeviagen van zjjne xieL -t Waa in 't eerst een vage en vluchtige gedachtemaar spoedig werd het een vnrig en bljjvend en standvastig verlangen. Zjjne tot bet leven der genade teruggevoerde ziel dorstte er naar, andere dwaleoden aan de voeten van den goeden Herder te brengeneen brandende jjver verteerde hem dag en nacht en droog hem tot verdediging van de zaak van God, wiens eindelooze barmhai tigheid hjj ondervonden had. Zgn geest doorliep de verschillende kringen van menscheljjke ellende, hoofdxakelgk Ie wjjten aan gamia van geloof; hjj dacht aan die tal- looie schepselen, die God niet kennenhjj be vond zich met zjjne verbeelding in de groote steden van het oude Europa, te middeo der werkende en arbeidende bevolkinghjj zag ben allen vervuld van stoffelijke zorgen en zwoegend om te leven, onwetend, zonder Godbjj riep zich de Undeljjke bevolking l« binnen. Verder ging bjj naar de heideosche landen en -sg die duizenden in het duister ronddwalen, wachtend op een leidsman, die ben zou voeren lot het Licht van het Evangelie. O, wat zon Mn enk priester onder hen tot stand kunnen brengt De onmetelijke oorden van Alrika, Azië wet zelve maar voor de meesten zal het een licht zgn, door een man ont stoken, die als Minister van Financiën geroepen is, die ongelukkige belastingwet te doen uitvoeren. Aanvankelijk was ons plan, verder te gaan en verschillende gevallen optehel- deren, maar de studie daarover doet ons wanhopen aan de mogelijkheid om in een courant dienaangaande eene eenigszins voldoende uiteenzetting te geven een boek zou er voor noodig wezen en nog kunnen falen. Mogen de rechtmatige ontevredenheid en klachten over die wet en hare toe passing aangroeien tot eer. storm, welke de lucht van ons maatschappelijk leven reinigen zal van de kwade dampen, die, ontstaan uit de met socialisme besmette democratie, de samenleving in Neder land dreigt te verpesten 1 BUITENLAND. De Italiaansche minister-president Crispi is nauwelijks uit de minister- crisis als overwinnaar te voorschijn ge treden, of reeds is hg de held van den dag geworden. En dat nog wel door een moordaanslag, op hem gepleegd. Toen hij zich Zaterdag j.l., vergezeld van zjjn secretaris, per rijtuig naar de Kamer begaf, stond de 25-jarige schrijnwerkers gezel Pietro Lega hem op te wachten op den hoek der via Gregoriana en Capo le case. Zoodra het rijtuig van den minister naderde, sprong de jonge man plotseling naar het portier der linker zijde en loste, zonder een woord te spre ken, een schot uit zijn één-loops pistool. Crispi en diens kabinet-chef Pinelli, zich onwillekeurig naar den dader voorover buigende, ontweken daardoor het ichot, en de kogel, door het rijtuig vliegende, zette zich op ongeveer een meter boven den grond rast in den muur aan de overzijde. Pietro, de gebruikte pistool wegwerpende, sprong om het rjjtuig heen, ten einde met de andere pistool nogmaals te vuren aar. den kant waar Crispi zat maar de koetsier Romeo Amico sloeg hem met de zweep, terwijl de portier Octavio Resilvo hem met een stok te lijf ging. Op hetzelfde oogen- blik was Pinelli uit het rijtuig gespron gen en zette den moordenaar een revol- niet voor een van apoatoliachen jjver brandend hart De engelen, als wakers over de volkeren aangesteld, de Heiligen, die voor hun heil den marteldood stierven, schjjnen zjj niet als eenpa rig het woord van den Heester te herhalende ooget ia groot, maar weinig i\jn de werklieden. Onophoudelijk klonk de oilooodiging, in deze woorden vervat, August in da ooreo. Hjj gevoelde, dat de Heer hem riep tot de glorie van het priesterschap en den arbeid van het Apostolaatmaar varvold van een heilige vrees en ean nederigen en godsdienstigen afschrik sprak bjj tot zich zeiven „Hoe 1 ik zon de dienaar zjjn van les os Christus; ik, een zondaar, nog kort geleden en ternauwernood opgestaan nit een afgrond van zonde en dwaling, ik zon God zeiven aan raken met mjjne handenik zou Hem uitdeelen aan het volk, ik Zjjne ziel. vervuld met een levendig geloof, geraakte bjj deze gedachte geheel in verwarring maar 't was vergeefs dat bjj haar van zich afzette, zjj kwam telkens gebiedender en krach- Langzamerhand vestigde zich bg hem de overtniging, dat de Heer hem riep, Evenwel wilde bjj er zjjne ouders niet over spreken voor dat bjj zich azn zjjn zielzorger Ud geopeo- g bjj voort, waar bjj kon, wer ken van naasten liefde te verrichtenzag hjj noodlijdenden ol hulpbehoevenden, dan werd bjj medelijdend gestemd, en wanneer hjj zich zoo voorbereidde, sprak hjj tot zichaalf: „Ach, hoe ver op de borst. De Kamer-afgevaar digde Pugliese, juist voorbijkomende, raapte de weggeworpen pistool op en gaf die aan Crispi, terwijl zekere heer Zaccaro, van een omnibus springende, ook nog een handje hielp om den anar chist te arresteeren en aan de toeschie tende politie uit te leveren. „Hoe heet je?" vroeg do prefect; „dat doet er niet toe, ik ben anarchist, en het spijt me, dat ik niet geslaagd ben," was het antwoordmaar toen de questor Sivorno kwam, zeide deze onmiddellijk „Ha, ik ken je wel, jij bent Pietro Lega, je waart bg de anarchisten te Genua 1" „Ja, dan weet a ook dat ik bg hen als Marat bekend sta." Crispi was intusschen weer in zjjn rijtuig gestegen en ging naar de Kamer, waar hjj den president het geval mede deelde, hem tevens het pistool over handigend. Deze gaf daarop kennis van het feit aan de Kamer met een paar har telijke woorden van leedwezen en geluk- wensching, waarmede degeheele Kamer, door levendige toejuiching hare instem ming betoonde. Toen Crispi daarop binnenkwam om zjjn dank te betuigen, werd hij niet geestdrift toegejuicht Hg verklaarde dat noch bedreigingen, noch beleedigingen hem ooit zouden weer houden zjjne plicht jegens Italië te ver vullen. Des avonds ontving Crispi een be zoek van Koning Umberto en den Prins van Napels, die, diepbewogen, hem om helsden. De Koning zeide: „Wat gjj thans lgden moet, hebt gjj te danken aan uwe groote toewijding aan de vaderlandiche instellingen." De hooge bezoekers verklaarden, dat het bericht van den aanslag hen even smartelijk had getroffen als ware het opzet ge pleegd aan een lid van hun eigen Huis. Toen Z. M. en de Kroonprins paleis- waarts reden, juichte het volk en riep „Weg met den moordenaar! Leve Crispi 1" Voorts ontving de minister-president veel telegrammen van deelneming en gelukwensching, o. a. van Caprivi, Bis marck en lord Rosebery. De buiten- landsche bladen, hoe sterk zjj het stre ven der anarchisten ook afkeuxen, zjjn eenstemmig van oordeel, dat het ge beurde voor Crispi een waar buiten kansje is geweest. Zjjn populariteit is er in niet geringe mate door verhoogd, zoodat zgn nieuwe belastingwetten kans hebben, er met vlag en wimpel door te spoedig zal ik zalf ronddelen te midden der heidenen, en dan zal ik, arm voor Jesus Christus, onderstand vragen in Zjjnen naam De dood van een gndielooze. Jm&m loopen. Op zekeren morgen ontving Anguat een brief uit Parjjsbjj brak dien open en na den inhoud even doorloopen te hebben, slaakt» hjj een diepen zucht De brief wa» vu een mend vu Paal Delahaye ra Anguat. Hjj luidde al»volgt: .Waarde Vriend. „Deze diene om n een droevige tijding mede te deelen, die naar ik c.era an medelijdra zal wekken. Onze arme vrirad Paul Delahaye la gisteren gestorven ofschoon 'zjjne gezondheid in den laats ten tjjd zeer zwak waa, had hjj toch nog lugeo tjjd kannen leven, indien hjj zich bad willen beheerachra. Ziehier eenige bijzon derheden .Paal speelde ra speelde dikwjjle ra grof; het geluk was niet altjjd au zijne zijde. Laatst leden Dinsdag, na eraige zeer ongelukkige zeUao. zocht hij twist met era gelukkiger speler; hjj wood zich la hevige mate opera noodlottig voorval echter eindigde den twiet, om weldra oefc zjjn leven te eindjgm. Er sprong een ader ia

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1