Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 17. Zaterdag 28 Juli 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Bameveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie msnnJent Franco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. BureauKrommestrmt, F 227Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der Advertent!tm Van 1 tot 6 regels Voor iederen regel meer De Godsdienst gewroken. II (Slot) In dit artikel zullen wij meer in het bijzonder eenige punten nagaan van den feitelijken toestand, waarin het moderne, ongeloovige staatsstelsel de maatschappij heeft gebracht, en duidelijker te aan schouwen geven wat er van de grootsche beloften geworden is, zoo luidruchtig door het liberalisme verkondigd. Het onderwijs stond als no. 1 op het program van het moderne staatsstelsel van daar moest de verlichting uitgaan, die het aardrijk zou herscheppen in een Parades. Alom werden nu Rijksnormaal- scholen opgericht, schatten gouds daar aan ten koste gelegd, om voor het onderwijs de ware mannen van verlichting en beschaving te vormen, de ware apos telen der hooggevierde moderne weten schap. Den Staat heelt het noch aan tijd, noch aan middelen ontbroken om de openbare school met zjjn onderwijzers te bevolken. En met welk resultaat? Men leze het verslag, dat het liberale Handelsblad onlangs van eene openbare vergadering der openbare onderwijzers, te Utrecht gehouden, gaf, waarin het blad, dat altijd zoozeer voor het open baar onderwijs heeft gestreden, de be kentenis moet afleggen, dat het treurig gesteld is met die mannen, aan wie de Staat hel onderwijs en de opvoeding der jeugd heeft toevertrouwd. Op vele plaatsen zelfs openbaart zich, vooral onder de jongeren der openbare onderwijzers, een geest, welke voor den Staat een wezenlijk gevaar oplevert; velen, vooral in het Noorden, zijn reeds het liberalisme voorbijgezeild en in de socialistische wateren te recht geko men. Als mannen van vooruitgang stellen dezen zich op den voorgrond, nemen deel aan de politiek, leiden radicale en sociale vergaderingen, of treden daarin als sprekers op om het volk op te ruien, stellen zich aan het hoofd der revolution- naire beweging en werken, ondankbaar genoeg, met socialistische leiders mede tot den ondergang van het liberalisme, dat in hen, gelijk thans duidelijk blijkt, doodenden adder heeft gekoesterd. Het onderwijs moest volgens het moder ne staatsstelsel het Evangelie vervangen, de nieuwe wetenschap de jeugd vormen tot een verlicht, beschaafd en welge ordend leven. En wat heeft dit onder wijs gebracht Een bandelooze en on handelbare jeugd, voor het grootste gedeelte weerbarstig, brutaal en zonder eerbied voor het gezag. Door leerstof overladen, vervuld van halfkennis, opge blazendoor wetenschap zonder deugden- lijken grondslag, gaat zij trolsch op hare veelweterij,treedt irc'.pedante verwaand heid en aanmatiging op, en toovert zich de toekomst onbereikbare illusiën, die de bitterste teleurstelling baren, den levensstaat verwoesten en haar voeren in de armen der ontevredenen. Niet minder treurig is het gesteld met de zedelijkheid der jeugd. Hoe vroegtijdig verliest zij dikwijls die kin derlijke eenvoud en bekoorlijke naïveteit, die lustige en speelsche dartelheidhoe spoedig verwelkt somtijds de bloesem der lentejaren en verdwijnt de blos der heilige onschuld Waar ontplooit zij, ge lijk weleer, die kieschheid en eerbaarheid, die teedere schaamte en dat fijn gevoel van wat wél en wat niet betaamt? Waar bloei- nog deze heerlijke bloemen der christe lijke beschaving Helaas, zjj maken meer meer plaats voor het onkruid, dat weelderig tiert op den bedorven bodern des harten by de jeugdDe Parijsche rechter Quillot legde dezer dagen nog de treurige verklaring af, dat hij na een langdurige loopbaan als rechter van instructie meende de menschelijke be dorvenheid tot in hare diepste diepte te hebben gepeild, .maar", zoo gaat hij, sprekend over de zedeloosheid der jeugd, voort: .toen ik met het verhoor der kinderen werd belast, leerde ik huiverend de ware diepte kennen". Hoe kan het anders? Waar het onderwijs voor de jeugd den lioogeren gezichtskring sluit en haai- het stof voorstelt als levensbeginsel en einddoel; waar zij zonder God en gebod wordt opgevoed, daar leert zij geenzelfbeheersching, daar leert zij slechts zich overgeven aan de bedorven natuur, aan alle prikkels tot zondig genieten, en vertoont zij gevolgelijk het schouwspel, dat in onze dagen vele ongcloovigen zelfs met bezorgdheid voor de toekomst vervult, die daarom met den dag luider hun stem verheffen tegen het godsdienst loos onderwijs, en de noodzakelijkheid verkondigen, dat het onderwijs gods dienstig zijn moet, wil men de jeugd vormen lot een welgeordend, deugdzaam leven. Het moderne onderwijs zoude, zoo heette het verder, zoozeer verlichting en beschaving verbreiden, dal de mis daden tot een dusdanig minimum zouden worden teruggebracht, dal de Staat door de vermindering der uitgaven voor ge vangenen enz. ruimschoo's schadeloos zou worden gesteld voor de hoogere uitgaven aan hel onderwijs besleed. En wat is er van deze schoone belofte ge worden? De misdaden nemen met den dag zoo ontzettend toe, dat ieder wel denkende met vrees voor de toekomst wordt vervuld. Nieuwe wetten, nieuwe strafbepalingen werden noodzakelijk de politiemacht moest alom vermeerderd, een machtig leger onderhouden worden, om steeds gewapend te zijn tegen dreigende gebeurtenissen. De rechtbanken zjjn met werk overladen, de vonnissen verdubbelen zich, nieuwe paleizen voor gevangenen moesten gebouwd en de bestaande ver groot wordenJe strafkolonie's zijn over bevolkt, de verbeteringsgestichten te klein geworden, om al de daartoe veroordeelden op te nemen. En wat erger is, wij zien zelfs het kwaad, de misdaad gehuldigd en belichaamd in theorieën, die dagelijks openlijk worden verkondigd door socia listen en anarchisten, die zich tot mach tige partijen hebben gevormd, de eersten om door revolutie de beslaande staats ordeomver te werpen en te vernietigen, de laatsten om met werktuigen der ver nieling gewapend op te treden tegen de maatschappij, en hun satanischen haal tegen haar te koelen. De materialistische 'etenschap heeft nieuwe ontplofbare stoffen ontdekt, en deze ontdekkingen zijn der maatschappij ten vloek, de weten schap ten straf geworden. Hommen wor den geworpen in hótels, in schouwburgen, parlementen, in kerken, om dood en verwoesting te verspreiden en door de afschuwelijkste moordaanslagen zoo mo gelijk duizenden onschuldige slachtoffers te treffen. Bij het uiteenspringen der bommen schynen veler oogen zich te openen de misdaad iri te zien, door den modernen Staat gepleegd in de verwer ping van God. Wjj luten hier een on verdacht getuige optreden, de bekende Fransche schrijver Jules Simon. Onlangs schreef deze bekende staatsman in den Figaro naar aanleiding der jongste moord aanslagen: .Watis er al niet in den strijd tegen de misdaad in de laatste jaren gedaan Hoe komt het dan, dat ondanks alle maatregelen de moreele epidemie toeneemt Frankrijk" antwoordt de schrij- zich tot zjjn vaderland bepalende, i voor eenige jaren, naar hetscheen, God verzaakthet moet tot Hem terug- keeren, daiir alleen is het behoud. De uiterlijke dwang vermag veelalleen de innerlijke dwang vermag alles. Zeg zooveel gij wilt, dat niemand in 18C0 (met de decreten tot ontbinding der niet erkende geestelijke orden) eene atheïstische wet bedoeld heeftdat het er alleen om te doen was de politieke wereld aan den invloed der clericalen te onttrekken Toch is het brutale feit daarbegaafde en voortreffelijk onderwezen jongelingen van twintig jaar werpen dynamietbom- men te midden der menigte. Gij brengt hen ter dood. Maar de dood is zoo machtig niet als gjj denkt. Er zijn tijden in de geschiedenis geweest, toen men speelde met den dood Arme, kranke maatschappijGjj neemt uw toevlucht tot de valbijl, gij moet terugkeeren tot God Waarlijk, niet ongestraft heeft men den godsdienst uit het onderwijs verbannen Hoe bitter worden de hooggespannen verwachtingen teleurgesteld Hoe ellen dig en jammerlijk is de proefneming mislukt om zonder God en godsdienst de toekomstige staatsburgers tot een wolgeordend leven te vormen 1 De gods dienst heeft zich gewroken; hem verlatend, de maatschappij diep rampzalig en ongelukkig geworden. Men begint de misdadige fout in te zien eg die openljjk te erkennen meer en meer stemmen gaan uit het ongeloovig kamp op, die luide verkondigen, dat terugkeer tot God en godsdienst thans noodzakelijk moet wot- den geacht ter redding der diepgezonken, rampzalige maatschappij. BUITENLAND. De beraadslaging over de Anti-anar- chistenwet vordert in de Fransche Ka mer uiterst langzaam, en daarbij doen zich schier eiken dag zeer heftige toouee- len voor. De radicale oppositie heeft tal van amendementen ingediend, die zjj echter een voor een ziet verwerpen, zoodat een zestal artikelen van het Begoerings-ontwerp zjjn aangenomen en zeer waarschijnlijk de gansche wet ten slotte onveranderd zal worden goedge keurd. Hoe noodig gestrenge maatregelen tegen de anarchisten zjjn, is weer eens te meer gebleken uit het feit, dat in de vorige week te Parijs een anarchistisch manifest was aangeplakt, waarin, naar aanleiding van het aanhangig ontwerp, met het volgende gedreigd wordt: Wjj zullen in het wilde toeslaan, wjj zullen handelen als wilde dieren. Bourgeois! Vergif, dolk, dynamiet, brand zullen u wachten. Worden onze vlugschriften, onze bladen in beslag genomen, onze vergaderplaatsen gesloten en alzoo de propaganda door het woord ons belet, wij zullen spreken met ons gebaar. Om de politie te verschalken was het biljet gedrukt op papier van de kleur, die alleen gebruikt wordt voor gemeen telijke aankondigingen en droeg het tot opschrift.Stad Parjjs. Gemeenteraad. Besluit van 20 Juli 1894." De openbare behandeling van het proces-Caserio, aanvankelijk bepaald op 23 en daarna op 27 dezer, is uitgesteld tot 2 Augustus, naar men gelooft, om reeds de nog in de maak zijnde Anti- anarchistenwet daarbij te kunnen toe- FEUILLETOM. De Reddingsplank. XVII. De Missionaris. 15) De Fransche kust was reeds verde zee ontrolde haar eindelooxe golvingen voor de blikken der reizigers en de jonge priester zond een laatst vaarwel aan zgne dierbare ouders in zjjn geliefd Frankrijk, zijn vaderland, Ja, men moet God wel beminnen, om den geboorte grond to verlaten, waar zooveel hart geboeid houden. Daar zijn or die eveneens de breede wateren oversteken, maai- zjj zoeken bjj de vreemde volkeren goud en rijkdommende missionaris heet; 1""' slechts één drijfveer - Goden wa eenmi.il zal staan voor den onvermurwbaren Rechter, dan zal hjj in waarheid kannen zeggen .Heer, niets anders heb ik gezocht dan U nllo heb ik verlaten om U ie volgen." Eindelijk bereikte men Macao, waar eonigi Fransche priesters den jongen missionaris bo groetteneene zoete vreugde doorstroomde zijl hart, toen hjj, op zco verren afstand van Frank rijk, landgenooten en broeders in Christus terug vond. Toen zij aan den gastvrijen disch .Mijn waarde broeder, gij zult dau naar Tong- King vertrekken?" ,lk hoop het," was hot antwoord. .Voorwaar, het ia eeno groote genade, die mij geweigerd is, en ik wunscb u van bartegeiuk." .Het is de schoonslo post voor de strijders van Cbristos," riep de ander uit vol beib'ge geestdrift .hst apostolaat Is daar gelijk aan bet martelaarschap." ,De vervolging woedt er allfld. Nauwelijks begon de Kerk hier eenigen bloei te verkrijgen, of van alle zjjden werd de storm legen ons ontketend. Hier is hel dat de Kerk wederom heeft kannen loonen boe baar leer de alleen ware leer isen dat voor de waarheid ervan hare dienaren niet aarzelen hun bloed te ,Ja, waarde broeder," sprak de andere pries ter. terwijl hij Angust de hond drukte, .gij zijl .Helaas, meer gelukkig dan waardig. Acb, hoe eindeloos goed is God!" Den volgenden dag reeds wilde Angnst ver trekken. De missionarissen te Macao wisten een bem veilig naar Westelijk Tong-King zich moest begeven. Geholpen door een die zijne krachten cn wil ondersteunden, ny zich weldra vertrouwd met do gewoonten van het land. In één woord, volgens het woord des goddel ijken Meesters beijverde hg zich zooveel mogelijk alia nor allen Ie zijn. Werk zaam en vol ontberingen was zjjn leven, gelijk dat der Apostelen. Hjj ging van dorp lot dorp. vergezeld van een catechist; waar zich chris tenen bevonden, hield hg op om hen te spreken van het koninkrijk des Hemels, hun de H.H. Sacramenten toe le dienen en hot II. Misoffer op te dragen. Dikwgls ontmoette bjj het een en ander dat voldoende was om hem alle mooilgkhcdon en arbeid te doen vergeten. Nu eens was het een grijsaard, die in dertig, veertig, ja vgflig jaren geen priester gezien had, en die vervoerd vao blijdschap aao den inissionazis zgne zonden beleed en vreugdevol hel stervensuur te gemoet zag. Dan weer kwam een beiden, die liet hoofd kwam buigen om in de wateren des doopsels tel hel leven in Christus herboren to worden. Soms gelukto bet hem, kindoren, door eene ontaarde moedor aan de klauwen dor wlldo dieren prjjs gegeven, nog tgdig de poorten hemels te ontsluiten. Bijna al zgne reizen geschiedden te w cn bg nachl, wegens het allgd dreigendo gevaar der vorvolging. Op zekeren dag, toen hg de christenen eenige dorpen in de eenzaamheid om heen vergaderd had, en hen sterkte in bet maal ontvangen geloof, bemerkte bg met angstig hort de afW'jzigbeid van zgn catechist. Nn een nur eindelijk kwam deze bleek cn onlda aangesneld. Hg naderde den priester en m bevende atom sprat' hg.Vader, gg zijl n meer veiligtr i een andere mandarijn deze provincie gekomen, en overal woedt m op verschrik kei jjko wijze tegen de christenen uw signalement wordt alterwegen bekend gemaakt, en een prjjs is uitgeloofd voor hem, die n dood ol levend aanbrengt." De missionaris hief zöno blikken stralend van geluk teu hemel op. .God zg gedankt," riep hg nit, ,en gezegend al wio komt in den naam des Heeren .Maar, Vader." klonk het, ,gy moet vluchten men zal ons zoeken allo christenen van den omtrek znlleo aangehouden en gemarteld worden." .Welno, dan moeten wg vluchten," antwoordde August kalm. Met een bovennatuurlgke kalmte en geest drift onderhield hy de klcino schaar nogmaals over de groote waarde van bet katholiek geloof en sprak hun van de bolooning, die weggelegd is voor een standvastig geloof. Toen zy uiteen zoudon gaan, schreiden aileo August alleen was bedaard en de vrede lag op zgn gelaat. Nogmaals schonk bg allen, wellicht voor het laatst, zijnen zegen en vertrok. xvin. Du Vervolging. Gedurende eenige woken volgdo Augus. zgnen gehouwen catechist en dwaalde i woestengen dier ongelukkige landstreek, door al de gruwelen eeoor wroede vervolging ge teisterd. Het voorwerp van de gierigste naspo- riagen, moest hy vluchten, nu eens in de bergen zich schuil houdend, dan weer rich genood zaakt ziende, het drukke gewoel der steden op lo zoeken, om to midden «ener bonte bivol- king aan de speurhonden zjjner vervolgers te ontkomen. Dikwerf overnachtte by onder den bloolon hemelen hg mocht zich gelnkklg achten, wanneer een arm visschersvaartuig of eeno schamele hardershul bem voor regen sn kou beschutte. Uogelgks droeg hg zichzolven op aan den goddelgken Meester, wiens voetstappen hg zoo volmaakt mocht volgen, het Evangelie dan armen verkondigend en onophoudelijk vervol ging lydend. August achtte zich gelukkig een nieuwo schakel te mogen zyn in dien keten van profolcn, apostelen en priesters, die ter wille van Christus, arm geiyk Christus, den Znligmokor vooralbeelden, of zfln voorbeeld Vervolgd, opgejaagd als scbadeiyk wild, trachtte hy nog zooveel mogeiyk to werken in den wijn gaard, aan zgne zorgen toevertronwd. Soms gelukte hot hem goheel in 't verborgen het H. Misoffer op ta dragen; omringd van eenige tronwe christenen. In die zalige stonden scheen het bem, alsof de heilige beiyders, die met hun bloed en zwoel de hoidenscbe landen besproeiden, zich tot hem bogen -, zg schenen bem Is wenken, te roepen on do palmen dor overwinning hem too Dat heilig verlangen naar den marteldood zou spoedig bevredigd worden. Op zekeren dag had de jeugdige priester juist bet H. Misoffer opgedragenby wilde zich tol le aanwezige geloovigen wenden, om bea tol trouw en stand-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1