Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 18. Zaterdag 4 Augustus 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATEBDAG. Ibonnameatwprije p»r drie a Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. BureauKromnmtraat, F 227. Amersfoort Uitgave van de Vereeniging De Eembode. der Advertentiia; Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 1 o uiterlijk Vrjjdvgavaad Bedenkelijke verschijnselen. i. 't Is waarlijk niet te verwonderen, dat men bange verzuchtingen hoort slaken bjj de ontzettende gebeurtenissen van onzen tjjd. .Het kan zoo onmogelijk voortgaan 1" hoort men van alle zjjden luid verkondigen. Nu de pestwalm van het godsdienstig en zedelijk bederf overal het leven der volken heeft vergiftigd, en den gezichtseinder met een bloedroode tint komt kleuren, wordt het zelfs den ongeloovige benauwend en ong durig om het hart Neen, in zulk een dampkring te leven wordt ondragelijk 1 't Kan dan ook niemand bevreemden dat, na de golven des ongeloofs, der zedeloosheid en verwoesting over de hoofden slaan, en alles met ondergang bedreigd wordt, de geest van behoud als vanzelf weder aller harten komt bezielen. Alom hoort men nu: Aan de ongebondenheid des volks moeten paal en perk worden gesteldde vernielings- en moordzucht der socialisten, anarchisten en nihilisten moeten gebreideld worden de krachtige arm van den Staat moet de bedorven geesten tol de orde terug leidende misdadiger, die zich verstout de moderne leer in toepassing te brengen, die gekroonde hoofden en andere mach tigen dezer aarde naar het leven staat, en ontzetting en schrik verspreidt, moet voorbeeldig worden gestraft: deze en meer dergelijke, krachtige uitspraken vullen de kolommen der pers of trillen op de lippen der moderne wjjsgeeren, en met deze aangeprezen middelen meenen zjj de verwarde maatschappij weder in het rechte spoor te kunnen plaatsen Met stoffelijke krachten denkt men ftng aan te kunnen redden, die een doodeiQhe krankheid vertoont. En het bedroevendst ervan is, dat zij, die geroepen zgn de volken te leiden, nog in dergelijke kwakzalversmiddelen heil bljjven zoeken, en het ecnige middel, dat algeheele genezing schenken kan, hooghartig o< lafhartig blijven afwijzen. Dit bedenkelijk verschijnsel openbaart zich,helaas, nog maar al te zeermet voor beelden zullen wij dit trachten te staven. Aan het hoofd van het machtige Duitsche Rijk staat een man, die als keizer Willem U getoond heeft, dat vorstelijk bloed hem door de aderen stroomt. Niemand toch zal hem de eigen schappen, om als heerscher over een volk te kunnen optreden, durven be twisten. En toch, by al zijn groote en onbetwistbare begaafdheden om een volk te besturen, weet ook deze vorst tegen den verderfelijken geest des tijds geen stand te houden, ook hjj wijkt, waar plicht hem gebiedt pal te staan. Wie herinnert zich niet zjjn zwakke, laffe houding tijdens Duitschland met een meer chris telijke schoolwetgeving zou worden begiftigd. Openlijk had h|j zich geschaard bij de verdedigers van God en godsdienst, daarin het groote heil gezocht en gevonden voor land en volken niette min gaf hij zijn heilige overtuiging prjjs, toen de geest des ongeloofs een woedend verzet deed hooren. Van den krachtigen Souverein bleef slechts een zwakke scha duw over, en het ongeloof bleef meester van het terrein. Dat zegt de geschiedenis van een Vorst, die wist en gevoelde hoe ontzettend de ongeloovige wetenschap z|jn volk bedorven heeft. het schijnt ook dat keizer Wil- helmóf begeerlijk is naar de lauweren, door het Ongeloof hem aangeboden, óf door angst voordeszelfs bedreigingen te zijn overweldigd, anders toch is zijne houding den jongsten tijd geheel onverklaarbaar. Ofschoon persoonlijk, naar het heet, van de vr|jmetselar|j niet gediend, heeft hij, naar beweerd wordt, onlangs zelfs toe gelaten, dat een Pruisische prins het beschermheerschap der logesop zich nam. Zoo wordt de vrijmetselarij door den Keizer in bescherming genomen, en met voorkomendheid bejegendde Katholieke Kerk daarentegen, onderzen bestuur, dezer dagen door een schanddaad ten diepste gegriefd. Terwjjl de tjjding van Carnot's noodlottig uiteinde zjjn ziel met ontroering vervulde, die zich uitte in bewijzen van hartelijke deelneming, werd den verde digers van orde en gezag, den steun pilaren van altaar en troon, in zijn Staten een grievende hoon bereid. D" Duitsche Rjjksdag bad het banvonnis, eenmaal over de Jesu.eten geveld, opge heven de laatste sporen eener schan delijke vervolging wilde hij uilwisschen. En wat doet nu de Duitsche Regeering Na konkelen en knoeien wordt door den Bondsraad, die 's Rijksdag's besluit moet bekrachtigen, het banvonnis gehandhaafd- Als gevaarlijk voor den Staat moeten de Jesuïeten in den vreemde bljjven om zwerven, en zij, die don ondergang van Kerk en Staat hebben gezworen, mogen zich vrij bewegen op het Duitsche grondgebied. Het stormen en razen der revolutie klinkt minder onheilspellend in de ooren des Keizers, dan het gebed van den Jesuïet. Zeker een hoogst bedenkelijk verschijn sel! Met weemoed wordt het hart vervuld, als het oog zich wendt naar het katho lieke Oostenrijk-Hongarije. Daar ontwaart op den vorsteljjken troon dier Staten een grijsaard, gebukt en gedrukt onder de slagen, die zijn koninklijk gemoed, maar niet minder zjjn ouderlijk hart, hebben getroffen. Evenals eenmaal de koninklijke Profeet uit het Oud Verbond zieldoorvlijmende jammei klachten aan hief bjj de doodstijding van zijn diep- betreurden zoon, evenzoo heeft deze Keizer-koning smartelijke weeklachten geslaakttoen hij het rampzalig uiteinde van zijn zoon en troonopvolger, zjjn Rudolf, vernam. Een onachtzame opvoeding en een bedorven omgeving hadden den vorstelijken telg zedelijk ge dood, tot ook zijn leven op woeste wijze verbroken werd. En den armen, be- klagens waardigen vader, den zwakken toe- gevenden Keizer Frans Jozef schijnen, door de vreeselijke lessen hem door de Voor zienigheid gegeven, de oogen nog niet geopend te zijn. De Vrijmetselarij en het Jodendom hebben Oostenrjjk-Hongarije tot den rand van den afgrond geleid, en de aposto lische Keizer, die de kroon van den heiligen Stephanus op zjjn hoofd voelt rusten, zwicht nog altijd als bedreigingen van die zijde worden gehoord. Als de vjjanden mze Moeder de H. Kerk in zjjn om geving het hoofd opsteken en de Kerk ten strijde uitdagen, versmaadt de zich machteloos gevoelende grijsaard den raad zijner trouwe katholieke onderdanen, en geeft zelfs zijn heilige overtuiging laag hartig prjjs aan de revolutie, die met volharding zijn alouden troon ondermijnt. Vooral de droeve gebeurtenis, in Hongarije dezer dagen voorgevallen, werpt een onuit- wislbare smet op zijn koninklijken diadeem. Calvinisme, Vrjjmetselarjj en Jodendom wilden daar een wet op het burgerljjk huwelijk invoeren, een wet zoozeer door de Kerk verfoeid en veroordeeld. En toch, ondanks het krachtig verzet der Katholie ken, en het veroordeelend vonnis door de Magnatentafel in eerste instantie daarover geveld, heeft de revolutie, onder hooge goedkeuring van keizer Frans Jozef, getriomfeerd. Al zwichtende voor de eischen der revolutionnaire elementen, gaf de zwakke Monarch zich eindelijk geheel verwonnenden minister-president Weckerlé werd vrij spel gelaten, en de drager der kroon keerde vandaar, door de '.yanden der Kerk verheerljjkt, maar als katholiek vorst op de treurigste wjjze gecompromitteerd. Is dit nu geen allerbedenkeljjkst ver schijnsel te noemen? Nauwelijks in Oostenrijk teruggekeerd, werd een samenzwering tegen het leven der Keizers ontdekt. Door een gelukkigen samenloop van omstandigheden werden echter de plannen der booswichten verjjdeld, en enkelen dier misdadigers in hechtenis genomen. Ook hier werd dus opnieuw een tastbare waarschuwing gegeven, hoe het ongeloof en de revolutie bewezen diensten belooneu. Zou de reeds zoo zwaar beproefde vorst dezen wenk des Hemels nu nog niet ter harte nemen BUITENLAND. Omtrent de gespannen verhouding tusschen China en Japan kwamen in het begin dezer week zonderlinge be richten in. Tot oorlogsverklaring was het nog niet gekomen, maar toch hadden drie Japansche oorlogsschepen het alvast goedgevonden om twee Chinoesche oor logsbodems, die met een adviesjacht zeven transportschepen begeleidden, aan te vallen. Bij het gevecht, dat ontstond, viel het adviesjacht den Japanners in handen en werd het transportschip Kow- Shing in den grond geboord. Van de 1500 man, die aan boord waren, werden er slechts 11 gered door den Franschen kruiser Lyon,al de overigen verdronken. De Kow-Shing voer onder Engelsche vlag en behoorde aan een Britsche maat schappij, die schadevergoeding eischt van de Japansche Regeering, welke deze ge- reedelijk heeft .toegezegd. Terzelfdertjjd traden de Japanners ook te land, en wel in de Koreaansche hoofdstad Seoul, han delend op. Ze verlangden dal de Koning de Chineesche troepen zou verzoeken weg te trekken, wat geweigerd werd, en daarop ontstond een kort gevecht, 't welk er mede eindigde, dat de Japan ners het paleis des Konings bezetten en den Koning gevangen namen. Aanvan kelijk hebben dus de Japanners, dank zij hun betere organisatie nog al succès. Of zij het op den duur evenwel zullen uithouden tegen het zooveel grooter China met zijn overweldigend getal strjjders en zijn onuitputtelijke rjjkdommen, moet de tjjd leeren. Inmiddels is ook de oorlog feiteljjk verklaard en komen er opnieuw berichten van eene overwinning, die de Japanners moeten behaald hebben, maar deze be hoeven nog bevestiging. De Britsche Regeering heeft verklaard, onzijdig te blijven en deed alleen de noodige stappen tot bescherming der Britsche belangen. Uit Shanghai wordt ge seind dal acht Russische oorlogsschepen, met troepen aan boord, met geheime orders uit Wladiwostok naar Korea ver trokken zijn. De verwoede aanval der Japanners en het vernielen van het transportschip Kow-Shing heeft de oorlogspartij in China zeer versterkt. De onderkoning Li-Hung- Sjang heeft verklaard dat, nu de oorlog eenmaal begonnen is, hjj zond.tr genade moet worden doorgezet. Op verscheidene plaatsen in China uit zich de opgewon denheid van het volk -eeda in geweld- FEUILLETOM. Gevolgen der verleiding vader san t" riep een i merkbaar ook, dat niet enkel de ,Ziexoo, dear zjjn we weer I" riep de vader mt, terwijl hjj den kleine onder een echaterlach op de beeaen xette, ,en na zallea we maar weer eena dapper aan bet am all en gaan. Moeder heelt maar baat opgepast na de heele boel al klaar staat, want ik heb trek in het maal, ik hen zoo hongerig als een wolf." .Daar heb ik schik van," liet de moeder er bigde op volgen, .want dat ia een goed toeken, dos maar niet langer getalmd." In een ommezien zat nn bet viertal want nog een allerliefst tienjarig meisje behoorde lot dit gelukkig gezin om de latei geschaard „ÜZ.' in de richting keek, t hjj glde met aUgestrekte a let een torscheo greep hief hg zjjn kind in da hoogte en klemde bet aan zjjn hart, om hel daarna weer aren gezwind op zjjn achoodar te jmlmm. Op een trippeUraije ging hat nn ■nadar aan, dia m* neigde bet tweetal etc af te wachten. Inheiend van pret dook de vader hardop voorbidden, want dat was den ouden in hunne jeugd ook zoo geleerd. .En heeft Jan goed opgepast, moeder?" be gon de vader weer, toen allen met opgewekten jjver aan den maaltijd deelnamen, .dan gaat bjj Zondag met vader en moeder weder naar bui len, net als we verleden Zondag ook gedaan hebben, bé Jan?" Vol vreugde daarover sloeg de. knaap met zjjn lepel op de tafel, dat de borden rinkelden. .Lieve jongen, voorzichtig toch," vermaande de moeder, terwjjl zjj den kleine zacbt over zjjn hoofdje streek, .zoet is hjj wel, maar hjj klopt tsgenwoonhg overal op en tegen. Ik bood soms mgn hart vast, dit hjj nog schade maken zal .Del komt, de timmerman zit er ia. niet weer, Jam? a hoor bat liever ano, als dat hit zoo'n sok vin een jongen is. Hjj aardt naar grootvader, daar is nn eenmaal niks tan te doen, niet waar, Jan?" .Ja. Jan timmeren," zei de knanp. „Dat komt later wel," zei de moeder, .eet nn maar liever, beste kind, andere zal het nog koud worden." .Ik heb toch schik dat Jan een beste jongen is," hernam de vader weder, .en als hjj heel gehoorzaam on zoet is, dan zal ik een hamer voor hem maken, dan kan bjj timmeren dat het een lost is. Dat belooft wat, moeder," liet hjj er schertsend op volgen. .Ocb, met je gekheid, je zult nog maken, dat geen stok in bnis heel bljjft," zei de moeder, lachend bet hoofd schuddend. .Van dezen mor gen nog ging hjj op da Utalal aan het kloppen alsof bet een schildbank was. Geloof me, als datzoo Voortgaat, dan mag ik mjjn waakzaamheid wel verdubbelen, of bjj begaat nog ongelukken." .Dat zal Jan niet doen, niet waar. Jan? Hjj ia veel te zoet, maar hjj moei grootvader op volgen, daar is niks aan te veranderen. Tim merman moet hg worden, en dan gaat hjj met vader naar den winkel, niet waar, Jan?" .Een vreugdegejuich van den kleine was bet antwoord op al de luchtkasteel en, die vader bouwde. De kleine was zjjn oogappel, doch evenzeer had hjj zjjn dochtertje harteljjk lief. Vandaar dat hg voortging s ,En wat ziet Sientje er bljjde uit, zeker weer een ploimpje bjj de Zosters verdiend, raad ik het, of raad ik het niet?" •Precies gcradu," aai dn mosder, als deed het haar goed dat hel meisje ook eens aan de benrl kwam, ,ze heelt weer een prjjs voor vljjt ea goed gedrag gekregen. De Zusters schjjnen maar best over haar tevreden te zjjn." .Dat Ijjkt het wel," antwoordde de vader, terwjjl hjj den prjjs, een net boekje, in de han den nam, en het met aandacht beschouwde. .Boor eens, lieve kind," ging hjj harteljjk voort, .wees gehoorzaam en dankbaar aan de Zusters, evenals je ;altjjd aan je ouders zjjt, dan wacht je een gelukkig leven, dat kan niet anders. Mjjn goede vader en moeder zaliger hebben mjj dit ookalljjd op het hart gedrukt, en nu ouderviud ik bet eerst hoe goed of ze het met mjj hebben voorgehad." Een paar dikke tranen rolden over het goedige gelaat van den man, en daarna zag men ze als parelen- over zjjn vast heengljjden. Het spreken, i hjj tjjdens 1 id liefgehad, of ng, dat de er zgu ouders te s leven zoo echt jn gemoed kwam te paa kwamen. .Durover schaam ik mjjvniet," was zjjn zeggen, als hem zulks bjj anderen ovarkwam, die hem er mee plaagden, ,mgn dierbare ouders zjjn mjj alios geweeet, ea hun gedachtenis zJ ik in «ere bonden, dat beloof ik ja." Wal hadden zjj hem weinig meer nagelaten, dan een eervollen naam, maar daarop stelde Hannes vu den Haren den meesten prjjs. Een goede opvoeding en een eerijjke naam geven een pas om mee door de wereld te komen, was altjjd zjjn woord En dien pas zon hjj zjjn kinderen ook in de handen drukken, daar zou hij wel voor zorgen. In dit streven wérd bjj door zjjn brave wederhelft trouw en ijverig bjjgestaan. De goede ziel had met 's werelds onspóeden maar al te zeer kennis gemaakt, doch, gesteund door onzen heiligen godsdienst, alles met zachtheid en geduld geleden. Reeds vroegtijdig had zjj haar vader en spoedig daarna hare moeder ten grave zien breDgen, en toen ais wees door het leven gesukkeld. Ouder vreemden had sjj haar brood moeten winnen, want bloedverwanten had zjj niet, totdat zjj in het buweljjk trad met den man, dien wjj thans als baar gelukkigen echt genoot leeren kennen. ,'t Is niet te verwonderen, mosder, dat ik trek in het eten heb," aldus begon hjj weder, sis om het gesprek een wending te geven, .zoo'n verfaoisboeltje overbrengen en beredderen geeft een grage maag. Nou moet ik dat er alweer bijzeggenals ze zoo terreden zjjn over het werk, als de Ins laten bljjkeo, dan heeft 'n menscb er ook heel wat voor over't zjjn wezenlijk barteljjke menachen. Wel groote lui, maar best voor d'r evenmensch hoor I" ,En wat het mooiste is," ging hjj. na zich terdege aan den stevigen middagkoet te hebben te goed gedaan, weder voort, .voor den baas eca beste klant ook. Van dezen morgen nog fluisterde hjj mg in .Hoor eens, Hannes, als je zorgt dat de boel goed overkomt, dan schiet er oog een fooitje voer jon ook over, meer je moet daar met niemand over spreken. Du ik vertrouw na heelemaal op jon, maak du meer dat de

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1