Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 19. Zaterdag 11 Augustus 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stouterburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs par drio maanden: f 0,40. f 0,05. Bureau Krommestraat^F 227Amersfoort. Uitgave van de Vereenlglng De Eembode. Prij» der Adverter a»ni Van 1 tot 6 regels f 0.30 Voor ierteren regel meer'- 0.05 U (Slot). Bjj het beschouwen van het ééne Italië, dat door Gods goedheid met zoove le natuurlijke voorrechten gezegend oord, staat men ontsteld over de schromelijke ellende, waardoor dit land gefolterd wordt. Daar heerschen toestanden, die het leven eens volks schier ondragelijk maken, en die alle energie in de harten dooden en vernietigen. Door revolutie groot geworden, draagt het, als natuurlijk gevolg ervan, ook de daaraan ver bonden straf met zich om. En nu de maat der ongerechtigheden schijnt vol- gemeten, en de angstige vraag op aller lippen komt, wat moet er van het ééne Italië nog worden? wordt men geen enkel teeken gewaar, dat ook maar eenige hope geeft voor de toekomst. Of het volk, der wanhoop nabij, handen- wingend om uitkomst smeekt, dreigend de vuist verheft, of vernielend en ver woestend optreedt, toch blijft de ver blindheid aanhoudenGod en godsdienst verguizen en de revolutie verheerlijken, bljjft nog steeds aan de orde vrn den dag. Een verklaring van dit treurige ver- schijnsel is evenwel gemakkelijk te geven Crlspi minister-president van het ééne Italië, dat zegt alles. Zoolang deze revo- lutionnair bij uitnemendheid het staats bestuur in handen heeft, zou het dwaas heid zjjn een beteren toestand voor Italië te dorren hopen. Met het laagste ge peupel heeft deze onruststoker geheuld, tot hjj het hoogste staatsambt wist te bemachtigen. En deze door kuiperij cn verraad geworden grootheid zou nu in staat zijn de revolutie te breidelen Het wankelend gevaarte, dat men hel ééne Italië noemt, zou nu door dezen ondermijnef van altaar en troon in evenwicht kunnen gehouden worden? De revolutionnair Crispi een redder zjjns vaderlands! Kan 't dwazer? Arm Italië, zooeeer vernederd en ver laagd! Maar evenzeer is te beklagen de man, die als Koning Humbert I de krone draagt van dien zoo diep gezonken Staat. Hij wordt gedwongen te vleien, waar zijn volste verachting zich zoo gaarne een uitweg zou banen. Voor een laaghartig wezen, wiens leven een aan eenschakeling vertoont van daden, die een koning met afschuw moeten vervullen, moet hjj vriendschap huichelen, ja, zelfs meer. Toen dezer dagen de revolutie zich wreken wilde op haar ouden vriend Crispi; toen een misdadige hand naar het leven had gestaan van dien ouden revolutionnair, welkeen bedenkelijke rol was toen aankoning Humbert toebedeeld- Bij zijn gelukwensch omtrent het behoud van zijn eersten dienaar, ontzag hij zich niet erbjj te voegen, dat hü er zóó door getroffen was, als ware de aanslag tegen een der leden van hel Koninklijk Huis gericht. En als ware deze ontboe zeming nog niet genoeg, voegde hij er nog bij, dat deze aanslag, gelijk alle beproevingen, waaraan Crispi heelt bloot gestaan, slechts een gevolg is van zjjn toewijding aan de behartiging van de belangen des vaderlands! Arme koning Humbert, door de revo lutie geduld en zelfs verheerlijkt, maar ook tot een lafTen pluimstrijker verlaagd, hoe beklagenswaardig is uw positie Maar ook niet minder verdient het ééne Italië, dat onder zulke bedenkelijke verscl. jn- selenzijn levenstccht moet voortzetten, ons diepste medeljjden. En nu nog een oogslag geworpen op het land van verrassingenen grootsche, maar meer nog geweldige, gebeurtenissen; naar een Staat, waar de stoutste en misdadigste gruwelen worden volvoerd, maar ook waar de heerljjkste wonderen door de Koningin des Hemels worden gewrocht; naar een oord eindelijk, zoozeer door onzen grooten Paus Leo XDI ge liefd en bemind, naar het edelmoedige en fiere, maar ook diep gezonken Frankrijk. Een vluchtige blik is voldoende om eene zeldzame bewondering, maar ook een diepen afschuw aan de borst te ontwringen voor de daden van deze Republiek. Heldendeugd in de Katholieke Kerk blinkt daar schitterend uil, terwijl daarentegen de laagheden, onder het volk voltrokken, j,de wereld als met ontzetting slaan.' Moord, diefstal en vernietiging van orde en gezag moeten den beschouwer tot tranen bewegen daarentegen wekken daden van grootheid des harten en van ernstige godsvrucht oprechte sympathie voor het Franschc volk. Tegenstrijdigheden biedt dit volk in de ruimste mate aan. Onderwijl het rekenschap vraagt van de boosdoeners de ijzingwekkende gruweldaden door hen tegen de maatschappij gepleegd, daagt men tevens de edelste en krach tigste verdedigers van Kerk en Staat voor de vierschaar, beschuldigd van de wet Gods huoger te stellen, dan de verachtelijke voorschriften van een mo dernen Staat. 1 ijdens de anarchist aan beulshanden wordt overgeleverd, en mef zijn leven voor zijn misdaden boet, wor den de helden der Commune verheerlijkt, en standbeelden voor hen opgericht en de feestelijkheden voor een christeljj heldin, voor een Jeanrté d'Arc, worden zelfs van staatswege bemoeilijkt. Nog andere, zeer bedenkelijke, verschijn selen konden dezer dagen worden opge merkt. Onder den indruk der huivering- wékkende feiten, waarvan dit volk ge tuigen was, voelden de machtigen van Frankrijk, dat er een hoogere macht bestaat, die alles beheerscht, en sidderend ontblootten zij de hoofden, of knielden neder voor den God van eeuwigheid, dien zij zoo smadelijk hadden miskend of bestreden. Het geheele volk stond als verslagen bij de lijkbaar van zijn vermoorden President, wiens uiteinde een zoo schitterend bewijs gaf matelooze goedertierenheid der god delijke Voorzienigheid; en niettemin, wat zag men toen? De man, die de plaats van de zoo ellendig omgekomene groot heid ging innemen, vaardigde een ge bruikelijke boodschap uit, waarin zelfs de naam van den God der liefde niet ook maar een enkele maal werd genoemd- Zou de nieuwe President de dwaze meening koesteren, dal hjj met waar achtige wijsheid een volk leiden kan, zonder steun en voorlichting der godde lijke Voorzienigheid Had Frankrijk naar de stem zijner godsgezanten willen luisteren, het zou on getwijfeld waardiger den titel van .Oudste dochter der Kerk" mogen voeren. Hoe schoon immers heeft niet een zijner be roemdste zonen, pater Lacordaire, het den weg getoond, die tot waarachtige grootheid en eere leidt. In een zijner heerlijke conferentiën, inde Notre Dame te Parjjs gehouden, heeft hjj voor de élite zjjn land in roerende, overtuigende taal het middel geboden, dat alleen het geluk eens volks verzekeren kan. .Alleen het Christendom," aldus besloot de rede- i zijner bewonderenswaardige conferentiën, .bezit het gezag dat be veelt en de liefde die overreedtalleen het Christendom heeft de bovennatuur lijke roeping van den mensch gekend, begrepen en aangekondigdalleen het istendom heeft den mensch van deze aarde getrokken en tot God verheven alleen het Christendom bewaart het goddelijk woord in profotiën door de geschiedenis bewaarheid, en de genade in Sacramenten beproefd door de deug den, waarvan zij de bron zjjnalleen het Christendom biedt weerstand aan den invloed van het kwade, en het kwade is alleen daarom zoo groot, omdat het zich aan het Christendom, zijn eenigen vijand, vastklampt. Gij dan, die Christenen zijt, bedenkt het toch, hoe gewichtig uwe zending de diep bewogen eeuw, waartoe ook gjj behoort. Men spreekt ons van orde gjj zjjt de orde. Men spreekt ons vai vredegij zijt de vrede. Men spreekt ons van toekomstgjj zjjt de toekomst. Men spreekt ons van heilgij zijt het heil. Want de orde en de vrede, de toekomst en het heil kunnen bij de natiën, die door Jesus Christus gevormd zijn, slechts uit eene leer voortvloeien, die al de waarheid, al de deugd, al de volheid heeft, die de mensch behoeft, het Christendom alleen beantwoordt i al deze voorwaarden. Bejjvert u daarom om het Christendom bekenden niet alleen bekend, maar ook bemind te makenzaait het Evangelie in de openbare rampen. Vroeg of laat zal het er ontkiemen, en al mogen wjj zeiven den oogst niet inzamelen, wjj zullen tenminste deze zelfvoldoening smaken, dat wjj hem voor een nageslacht bereid hebben, dat gelukkiger is dan wjj." Niet enkel door Frankrijk, maar door de geheele wereld moge deze van waar heid tintelende taal opnieuw worden gehoord en ook ter harte genomen. Maar al te lang heeft men de waar schuwende stem der godsgezanten in den wind geslagen, en, in stede van het zaad des Evangelies uit te werpen, heeft het zaad der ongeloofs met kwistige hand uitgestrooid. En nu van deze godtergende dwaasheid niets dan jammer en ellende wordt geoogst, aarzelt men nog tot het onfeilbaar middel, door de H. Kerk zoo liefdevol aangeboden, zjjn toevlucht te nemen. Nog vertoonen zich verschijnselen, die een zeer beden kelijk karakter dragen, zooals wjj door feiten hebben aangetoond. Maar de tijden naderen snel, waarop de vorsten en bewindvoerders dernatiën, geen uitkomst meer wetend, hun heil zullen zoeken bjj Dengene, die alleen redding bieden en de kwalen eener bedorven wereld genezen kan. BUITENLAND, Santé Caserio, de moordenaar van President Carnot, die door het Hof der gezworenen te Lyon ter dood is ver oordeeld, wil zich niet tegen dat vonnis in cassatie voorzien. Tot zjjn verdediger, den heer Dubreuil, die hem ertoe aan spoorde, sprak hjj: .Plaag mij niet langer, ik heb mijn leven ten offer ge bracht. Ik wist dat ik ter dood zou ver oordeeld worden en dat de welspre kendste pleidooien niet zouden baten. Daarom wil ik mij niet in cassatie voor zien, noch een request om gratie teeke- FEUILLETON. Gevolgen dér verleiding PKELOPOHOS. n. J) t ts anderhalf Jasr later, omstreeks teren nar in den arend. In der stnut, waarin wij net de gelukkige familie Van den Haven hebben kéntrts gemaakt, wordt d* dettr eener herberg geopend, en treden-dlafop twéé personen naar button. Z|j voeren een lerendlg- gesprek, tot de een afscheid neemt en door den ander wordt .Maas, je maakt het kort, hoor I want wachten .Htf' had' wd" o«ti harttdfWerktafe noodfr," Wjj sullen deze onbehagelijke figuur, die onder aanhoudend pruttelen ongeduldig been en weder drentelde, maar stilletjes laten voortgaan, en lierer den man rolgen, in wlen wfi bjj nadere beschouwing Hannes ran don Haren herkennen, en met desen andermaal sjjn Het een zenuwachtige haast werd door hem de deur geopend, en ijlings weder dichtgewor- worpon, alsof iemand hem op de hielen zal, dien hp wilde ontwjjken. Nanwcljjks waa hij dan ook binnen gekomen, of met gejaagdheid zeide hjj: ,lk dacht, dat je mijn schoenen wel klaar gezet xoudt hebben, je weet, mjjn tijd is kort, want om half acht moet ik nog ergens present .Zoo, moet je weer weg, raderantwoordde de vrouw op ietwat angstigen toon. .Dat spijt me erg, cn de kinderen hebben ook zoo graag dat jo thuis bent." .Daar kon ran deze keer niks run komen, moeder I" gut hg een weinig bits ten antwoord. .Ik heb rnjja woord gegeren, en ik zeg altijd maarman is man en woord ia woord. Om me te latei uitlachen, daar bedank ik roor." .Ach, rader, je znlt je nog heelemaal in het verderf laten meeslepen, als je niet naar mjjn goeden raad wilt luisteren. Die onruststokers en opruiers hebben boel wat op bun geweten, om zoo de bnishoudens ongelukkig te maken en de hoofden in de war te brengen. Geloof me, radar, ze sleuren je mee in het ongeluk, dur heb ik eon .Hoor eens, moeder," zei Van den Haren, wiens hart nog niet geheel bedorven was, en die daarom aan dit roor hem pijnlijk gespr een einde wilde maken, ,jo ziet do zaken donker innis jo maar beter op de hoogte waart, zooals ik nou ben, dan zou je e anders over praten. Ze meenen hel goed met ens, want de werkman is lang genoeg door de ze maar orer hooren. Non, tot straks." Met deze woorden snelde hjj de deur weder uit, om zich bjj zjjn vriend to voegen, en zich met dezen ondor bot gehoor te scharen ra dier lage wezens, die alleen in het verkankeren der maatschappij hu° behagen zoeken. Hoe het zoover gekomen is, dat ook de goedhartige, deugdzame Hannes ron den Haren aan de taai dier volksmenners het oor leet spoedig te verkleren. Een korten tjjd na eerste kennismaking met hem werd de reeds door ons beschreven persoon, Dirk Bommel geheeten, als knecht door zjjn patroon in dienst genomen. Deze was zeer bekwaam in zjjn vak, maar ook een slnwe losbol, die behendig wist te huichelen, cn van de verderfelijkste begrippen doortrokken was. Geen enkele gelegenheid 1" hjj ongebruikt om zijn makkers daarmede vergiftigen. Mot een zekere weleprekcndheid begaafd, en beschikkende over een geestigheid, die in de kroeg wordt aangeleord, cn waarmede de lachlust nog al eens bjj onbezonnenen opgewekt, wist hjj van lieverlede zgu socialistische ideeën ook bjj anderen ingang te doen vinden. Hot krachtigst had Van den Haven in den beginne weerstand geboden, docb eindelijk was ook hjj voor de sluwe, verleidelijke laai zijn makker reeds ten deele bezweken. Zachtjes aan liet h|j zich diets maken, dat de werkman door zjjn meerderen wordt verdrukt, hetgeen niet zonder uitwerking bleef op zjjn karakter, zoodat zjjn patroon allengs do verandering in hel gemoedsleven van zjjn trouwen knecht begon te bemerken. Meermalen waren reeds onaange naamheden tusschen ben voorgekomen, waarbjj hjj door zijn patroon minzaam, maar ooi ernst, werd gewezen op de gevolgen va verkeerde handelwijze. Van die omstandigheden wist Bommel, die met geslepenheid het vertrouwen van Van den Haven gewonnen bad, behendig gebruik te maken, om hem tegen zjjn patroon, en tegen al wat overheid heeten mocht, op te zetten, de nocdlottigste verbittering in hem aan kwoeken. Gemakkelijk ging dli nu wel niet, maar te onnoozel om zjjn misleider te door. schouwen, gaf hjj hem maar al te veel gehoor daarbjj werd een middel aangewend, dat in dergelijke gevallen, meestal helaas, met ai te gunstig gevolg wordt toegepast. Toen in den eersten tjjd alle pogingen van zjjn verleider op heteerlijke gemoed van Han nes afstieten, werd de drank te baat genomen, en daarmede kreeg men, na herhaaldelijk hjj hem aan te houden, eindelijk beter sneeee. Tegen deze bekoring bleek ook by niet bestand, althans een braaf, oppassend hnisrador had hjj reeds een wezen gevormd, dat, hoewel nog met een Zekere beschroomdheid, zieh loch reed# In do kroegen liet lokken, zoodat by el een enkele koer in beschonken toeotand waa thuis gekomen. Hoe zyn goede, deugdzamo vrouw daaronder leed, valt genoegzaam te begrijpen. In stilte werden heete tranen door haar geschreid, wat op de kinderen een weemoedigen indruk maakte, en de blijde stemming in dit gezin aanmerkelijk deed temperen. Wel beloofde Hannes na iedere Uefdevolio vermaning zjjner vrouw zich te zullen beteren, maar zyn voornemens hielden geen stand; de invloed van' zgn makker nam steeds toe, en naar die mate werd hg immer ongezelliger en wreveliger tegenover vrouw en kinderen. Hy was in één woord een ander mensch geworden. Nauwelgks had Van den Haven dan ook zyn huia verlaten ol hy spooddo zieh tot zyn vriend, die hom reeds met ongeduld verbeidde. .Je bent langer uitgebleven, don me lief is," begon deze al pruttelend, .zeker nog eerst een boet predikatie van het wjjf moeten aanhooren, en daarop kon ik slaan wachten, 't Is wat moois. Maar als je er een geeft, waarin ik met beide oogen zien kan, dan is da zaak afgedaan." „Non, daar ben ik geen kniesoor in," antwoorddo de aangekomene, .maar met een beetje meer eorbied spreken over mjjn vrouw, asje blieft. Ze is veel beier dan wy te zamen. En of ze nou ol andere denkbeelden heeft dan wg, ze is er niks te minder om, tenminste ik duld

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1