Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 20. Zaterdag IS jgustus 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonuementeprijs par drie nuidim Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. Maxinm arbeid en miDimnm loon. Nog al een netelige quaestie, die rege ling van arbeid en loon. Maar in onze dagen schijnt men voor niets meer ver vaard. De zaken maar forsch en kloek aanpakken, en de oplossing volgt van zelf. Zoo redeneert en handelt men ook. Een rustig, ernstig overpeinzen, een be schouwen van de quaestie aan alle zijden, neemt te veel tijd in beslag. De tijd van denken is voorbij, die van handelen is gekomen. Men sluit zich aaneen, men vormt in bijeenkomsten plannen, die in der haast worden beklonken en toege juicht, ook al heeft slechts een klein ge deelte van de aanwezige personen er iets van begrepen, en de zaak is in orde. Toegerust met een goedkeurend votum nemen de leiders positie, de troepen, die zjj aanvoeren, stellen zich in beweging, en dan gaat het er op los, om, zooals het dan heet, den toestand des minderen volks, en dien van den werkman in 't bijzonder, te verbeteren; om hen allen een menschwaardig bestaan te verze keren. Dit laatste klinkt natuurlijk zeer be koorlijk, maar wat zeggen de feiten? Uit de vele slechts deze enkele ge beurtenis. De Gemeenteraad van Amsterdam had het besluit genomen, dat in de bestek ken bepalingen moeten worden opge nomen betreffende maximum arbeid en minimum loon. Nog al geen daad die moeilijkheid geeft, omdat men hier een voudig over de belastingpenningeu der medeburgers beschikt Nauwelijks was echter dit raadsbesluit bekend, of een agitatie ontstond, door de vakvereenigin- genop het getouw gezet, om de particu liere patroons te dwingen het voor beeld van den Raad te volgen. Door de timmerlieden nu werd dit werk onderhanden genomen. Natuurlijk kon de Vereeniging der timmerlieden St. Joseph, onderafdeeling van den R. K. Volksbond, zich er niet buiten houden. Een buitengewone vergadering werd ge houden, waarvan een uitvoerig verslag FEUILLETON. Gevolgen der verleiding PHXLOPOKOB. DL 3) ,En db ter vergadering, want bet wordt Mjd," rei Bommel, toen hjj inzag dat Hannea al te zeer de hoogte krijgen zonmaar bier bad hü buiten den waard, of beter gezegd bniten een dar personen gerekend, die nog ieta met hem te vereSpnen had. Onder een ecbten dron- kecmansnitTal stormde deze oil een boek op Bommel aan en werd zoo sarrend en dreigend, dat zg dra tot handtastelijkheden overgingen. In de woede van het gevecht, dat ontstond, raakte Hannea zoo in 't gedrang, dat hjj bat hoofd er geheel bjj verloor, en geen vriend van een vijand meer onderscheiden kon. Daarbjj viel hjj door zijn lengte zoo in hel oog, dat hjj als van zelf in het gevecht betrokken werd. Dat hem zoo ieta overkomen zou, bad hjj onmogelijk kunnen vermoeden. Goedhartig van aard als hjj was, zocht bjj dan ook de strijdenden te scheiden en tot kalmte te brengen, doch met geen ander gevolg dan dat hjj de meeste klappen ontving, die nog al hardhandig werden toegediend. Hardnekkig werd alzoo de worsteling voortge zet, tot op eens een luide gil weerklonk, en een der vechtenden als levenloos op den grond nsertuimelde. Als versuft stonden de drinkebroers om den venlagene geschaard, toen de politie, BureauKromnmtraat, F 227Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. in De Tijd gegeven werd. Hoewel dit zeer lezenswaardig is, willen wij echter enkel op het slotwoord thans de aan dacht vestigen. Daarin wordt gezegd: ,Ten slolte werd voorlezing gedaan van een aan den Raad te zenden adres, waarin dank wordt betuigd voor het besluit inzake de definitieve bepalingen in quaestie, de hoop wordt geuit, dat de particuliere patroons het voorbeeld zullen volgen, daar dit kan leiden tot verminde ring der werkloosheid, en volle adhaesie betuigd wordt. .Met zitten en opstaan werd dit adres met algemeer.e stemmen aangenomen." Het lag voor de hand dat de St.Jo- s«pA-Vereeniging niet aan het dwingen van de patroons zon meedoen zij heeft zich dan ook alleen tot hopen en wen- schen bepaald. Niettemin blijft toch de ernstige vraag of de vervulling dier wen- schen wel zal leiden tot het begeerde doel. Men zou al zeer optimistisch moe ten denken, met zulks te veronderstel len. De arbeider een flink loon verschaf fen en tegelijk de werkloosheid doen verminderen, lacht ieder aan maar is zulks op die wijze te bereiken? Hier rijzen als van zelf andere vragen. Houdt in de Vcreenigingen alle verschil tusschen werkman en werkman op Er wordt in deze zaak niet anders gespro ken dan van timmerlieden, die een mini mum loon moeten verdienen. Hoe wordt nu uitgemaakt of ze allen wel de ver- eischte bekwaamheden bezitten, om daarop aanspraak te maken Wie maakt dat uit Hoe wordt dat geregeld Is het voldoende een zekete lengte te heb ben, evenals in den militairen stand, of wordt de ouderdom tot maatstaf geno men? Het schijnt wel zoo, want van be kwaamheid wordt met geen enkel woord gerept. Zco geraakt men op een zee met klippen, die niet te vermijden zijn. Wat er goeds en edels in de gilden wordt aangetroffen, schijnt men te veel uit het oog te verliezen, en het gelijkheids-sys teem te veel in toepassing te brengen. Wanneer men toch een kundig, bekwaam die inmiddels vsn het voorval verwittigd was, de herberg binnenstormde. Met een enkelen blik werd de dronkenmansgroep door de agenten opgenomen, en onder dat be- drjjt de geheel onschnldige Van den Haven als de dader aangewezen. Deie lage beschuldiging was een al te harde beproeving voor z|jn eerljjk gemoed met de meeste beslistheid wees hjj haar af, doch zijn verontwaardigd, hartstochtelijk optreden, en zjjn niet normale toestand daarbij in aanmerking genomen, deed ook bjj de politie de meening ingang vinden, dat hjj werkelijk de dader wezen moest. Bj; zjjn arrestatie, die du volgde, ontwikkelde hg zulk een wanhopig verzet, dat bij, na veel moeite, geboeid naar het politiebureau werd heengeleid. Verplet onder zulk een schande, liet hjj zich voortsleuren, tot hjj, in een cel opgesloten, weder eenigszins tot bezinning kwam. Het was alles zoo schielijk in zjjn werk gegaan, dat hjj in bet eerst meende gedroomd te hebben. Doch maar al te spoedig kwam de treurige werkelijkheid zich voor zjjn geest ontvouwen, die hem van verdriet en wanhoop bijna waan zinnig maakte. Sb de arme vronw van den ongelukkigen Van den Haven was na hel vertrek van haren man in somber gepeins gebleven, terwijl <le koralen van een rozenkrans zich krampachtig lusscbcn hare vingeren bewogen. Onder het leed, dal zjj sinds eenigeu tjjd in stilte gedragen bad, was bare gezondheid ernstiger geschokt, dan zjj zelve vermoedde. Reeds drie maanden had zjj gestaag moeten kuchen en hoesten, hetwelk Prijs der Advertent!»»: Van 1 tot 6 regelsf o.30 Voor iederen regel meer- 0.05 werkman op één lijn gaat stellen met dengene, die zjjn vak slechts ten deele verstaat, dan begaat men een schrome lijk onrecht. En wat daarbij allerbeden- kelijkst is, men doodt op die wjjz; geest en vernuft beide. Wat baat het dan den bekwamen werkman, zjjn kunde en talenten, die niet dan door zorg en inspanning zich kunnen ontwikkelen, tot meerdere volkomenheid te brengen, als er toch geen acht op geslagen wordt, als ze geen waardcering vinden. En gewoon lijk zjjn zij, die slechts den naam van werkman mogen dragen, het meest eischend, en wordt de kundige werkman door hen overbluft. Tot dusverre bleef het aan don patroon overgelaten ware verdienste te beloonea, nu wil men dat dit anders gaat worden Door een mini mum loon vast te stellen, brengt men den patroon in een veel moeilijker ver- honding dan men by den eersten oog opslag wel vermoeden zou. Al wat eenigszins tot verbetering van het lot des werkmans kan strekken, verdient te worden gesteund, daarmede zal ieder instemmen, die een helderen blik slaat in het leven des volks maar juist daarom kunnen de middelen, die men daartoe aanwenden wil, niet genoeg overwogen en van alle zyden bekeken worden, voor men ze in toepassing brengt. Men kan de te verwachten uitkomst van eene zaak, zooals bovengenoemde quaes tie, van een zeer aannemelijke zijde be schouwen, zoodat ze ieder bekoren zal maar ook de keerzijde moet worden blootgelegd. Hier durft men zelfs zich voorspiegelen, dat, wanneer de wenschen der timmerlieden worden bevredigd, dan tevens de werkloosheid zal verminderen. Hoe dit moet verklaard worden, is ons een raadsel. De ondervinding toch komt al die illusien benemen. Het gaat wel gemakkelijk den patroon een hoog loon af te vorderen, maar als deze vopr dien eisch zwichten moet, is de zaak nog volstrekt niet in orde. Dan blijven de werkgevers nog aan het woord. Hoe menigmaal wordt niet een werk uitge i voorbijgaande verkoudheid iemln kon men maar al li opmerken, dat hare krachten afnamen en haar uitzicht ateeda matter en bleeker werd. Hoe later in den avond bet nu werd, hoe onrustiger haar hel hart klopte. Bjj ieder gerucht dat zjj hoorde, richtte zj) zich op, om daarna nog mismoediger het hoofd weder te laten zakken. De kinderen waren reeda lang te bed en nn kon zjj haar sombere overpeinzingen ongestoord voortzetten. Voortdurend martelde zjj zich af met de gedachte, wal toch wel de reden mocht zjjn, waarom haar man oog alljjd afwezig bleef, toen opeens een zacht tikken op de deur n je nog op, buurvrouw 'f' vroeg iemand, het hoofd tegen de deur had geplaatst, om des te beter in de woning te worden ver staan. Terstond volgde een bevestigend antwoord en te geljjk opende vrouw Van den Haven de deur om de andere binnen te laten. ,Je zult wel denken," begon de binneDgeko- mene, terwjjl zjj met een zenuwachtige beweging op een stoel plaats nam, .wat kom je nog zoo laat doen, maar zie je, ik wou je alleen maar zeggen, dat die buit t. Die zal morgen wel weer goed eu wel terugkomen, maak je daar maar niet ongerust over, want het heeft niks te beteekenen, dat hjj weg bljlt. Ga maar gerust naar bed, je zult zien dataUea best terecht zal komen." t ia er dan toch steld of afbesteld, doordat de opgave der kosten de raming van den werkgever overschrijdt. Hoe hooger nu de loonen worden, des te veelvuldiger zal zulks gebeuren, en van speculatie-werk zal dan nog minder komen. Ook moge men niet vergeten, dat menige patroon, die in slappe tijden alles aanwendt om zyn werkvolk aan den gang te houden en deze zijn er nog velen in onzen tijd door de vaststelling van een mini mum loon als gedwongen wordt, om ook dit na te laten. Ons dunkt dat dit redenen zijn, die zich doen gelden. Geen maximum arbeid kan aan de opgesomde bezwaren te gemoet komen. Het gevolg van de geheele beweging, die thans door de vakvercenigingen is uitgelokt, zal onge twijfeld ten slotte zyn, dat de lysl der teleurstellingen voor hen weder met nieuwe moet worden aangevuld. Op deze enkele punten, betreffende de zoo hoogst ingewikkelde arbeidersquaes- tie, hebben wy thans slechts willen wy- zen. Gaarne geven wy toe, dat men niet gemakkelijk te veel kan yveren voor lots verbetering van den werkman, maar dan moet men ook de zaken wikken en wegen, alvorens men lot handelen over gaat, of een goed- of afkeurend votum er over uitbrengt. Men zorge vooral nim mer een richting in te slaan, die later nopen zal op eigen schreden terug te keeren. Maar al te veel prikkelt men den arbeider tot het genieten van eeH hooger loon, en te weinig wordt de liefde voor zijn vak bij hem aangekweekt. Dit zal en moet noodlottig werken. De werkman heeft vóór alles een kalm ge moed noodig, wil de lust voor dan arbeid by hem aanwezig blyven. Een zekere kalme berusting in de tijdsom standigheden, tot de toestanden met verstandig beleid ten goede worden ge keerd, is voor hem vry wat beter, dan zich in den maalstroom der onstuimige arbeiders-beweging te laten meeslepen. Men vergete nooit, dat de sociale quaes tie alleen veitrouwende op de alwijze Voorzienigheid, met verstandig overleg, zonder het vormen van illusien, tot een redelyke oplossing kan worden gebracht. gebeurd vroeg de doodeljjk ontstelde rronv terwjjl haar het angstzweet op het voorhool paielde. .Waarom kan mjjn man dezen avoo .Och mensch, bedaar maar, het zal zoo' vaart niei loopen, duor spreek ik je borg voo Als je nou kalm bei t, dan zal ik je vertellei wal ik weet. Maar als je nou onnoodig kaba maakt, don maak je mjj nog haolemaul con fuus, want daar kan ik niet legen." Vrouw Van den Haven, die van angst en onge duld zal te beven, kon het aiet langer ui den en herhaalde daarom met trillende lippen .Maar, buurvrouw, wat is er dan toch beurd .Nou, dan zal ik het je zeggen," antwoordde do bezoekster, die door haar eigen onbeholpen heid niet weinig in de klem raakte, .maar je behoeft je er niks van aan te trokken, dat ik je vooruit, 't Is niks anders als dat hjj borreltje dronk bjj Plakker in ,De Zon", nog niet eens van zjjn eigen geld, want werd door een ander getrakteerd. En nou het geval dat daar anderen ruzie krjjgen, soo'n drukte maken, dat de politie er aar pas kwam, en nou hebben ze Hannes tol getuige genomen, dat is alles. Want dat hjj onschuldig is, daarop kun ie gerust wezen, dat zult ja .Mjjn God, wal zal mjj overkomen 1" was liet woord, dat vrouw Van den Haven rersclirikt over de lippen kwam. .Mjjn goeda, bravo man In bandan 'der politie," riep ie amarUljjk nil. BUITENLAND. De tariefwet, die zoo lai.gen lyd de beide wetgevende lichamen van de Ver- eenigde Staten in spanning heeft gehouden is eindelijk aangenomen, na eene vooraf gaande vergadering van de democratische leden van het Huis der Gemeenten, waarin ztj besloten zich in hoofdzaak neder te leggen bij de wyzigingen, door den Senaat in het ontwerp gebracht. De aanneming geschiedde met 182 tegen 105 stemmen. Dit toegeven der democraten moet president Cleveland niet naar den zin &yn. Van de 30 anarchisten het klein getal uit de velen die gearresteerd wa ren die te Parys voor het Hof te recht stonden, zyn de meesten er zon der veroordeeling afgekomen. De jongst aangenomen anarchistenwet, die geen terugwerkende kracht heeft, was niet op hen van toepassing, zoodat 27 van hen die als agitators beschuldigd werden, moesten vrijgelaten worden. Slechts 3 zegge drie die schuldig bevonden -ren aan diefslal zyn veroordeeld tot respectieve,ijk 15 jaren tuch'huisstraf, 8 jaren gevangenisstraf en 6 maanden gevangenisstraf. Casorio, de moordenaar van president Carnot, is Donderdagochtend te vyf uur terechtgesteld. De verstokte booswicht, die hardnekkig allen geostelyken bystand bleef weigeren, betrad het schavot met den kreet .Moed kameradenLeve de anarchie I" Toen zijn hoofd op het blok gelegd moest worden spartelde hy tegen, zoodat nog geweld moest gebruikt worden. Zijn diep bedroefde moeder had nog tot het laatste oogenblik op gratie ge hoopt en ook zyn zuster heeft alles in net werk gesteld om gratie voor hem te verkrijgen. Alles te vergeefs. De moeder is in een toesland, die aan krankzinnigheid doet denken In Itali® heeft Lucchesi bekend den moord op den journalist Bandi bedreven te hebben omdat deze in zyn blad de anarchie bestreed. Ook heeft hy zijn medeplichtigen genoemd, wal tengevolge heelt gehad dat de hoofdaanleggcr van het complot in hechtenis iB genomen. Te Rome is by een dagbladventer een geladen bom in beslag genomen, ,0, hemel, wat moet ik nu beginnen.?" .Wel niemendal, beate buurvrouw," troostte baar do ander. .Wees maar doodgeruit, want morgen komt hjj weer thui», eu dan zal je wel meer te weten komen. Ik ben don ook alleen maar gekomen om je gerust te stellen. Mijn man k«- .m er straks mee thuiaeu vertelde het mjj net zc«.il» ik het je non ook verteld heb. Zjjn bloed kookte hem over de behandeling, die zo je man durven aandoen. En Je moet welenze hebben hem oenzelfde poets ook gebakkeo, en toch was hjf ook zoo onschuk'ig als hel kleinste kind." .Maar is er dan geen raad op om do oor van mijn man te redden hernam de beangste vrouw weder. .Als ik eens naar de politie ging, eo smeekte om mjjn man los Ie laten, zou dat niot helpen 1 Ik kan hem toob zóó aan zj|n lot niot overlaten." .Ach, lieve buurvrt uw, wat ik Je toch bidden mag, wacht non tot morgen, want hoe meer kabaal dat ja maakt, hoe gekker of het wordt Ik zeg je immers al, dat mjj zelf ook zoo iel» overkomen is, en toen meende ik ook. dat ik het besterven zou. En nou van achter bezien is hel wezenlijk tol zjjn geluk geweest. Na dien tjjd heelt hjj zoo'u schrik voor een kroeg go- kregen, dat hjj er geen voet moor iuiettan zal. Una wie weet waar of hot good voor ia." U-zo goed gemeende, maar onhandige gerust stellingen brachten nog meer spanning en ont roering in den gep|)nigden boezem der arme vrouw, zoodat zjj In <eu luid, hevig snikken uitbrek. De harteljjke deelneming vu de uitere

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1