Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 22. Zaterdag 1 September 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs por drie maanden: f 0,40. f 0,05. BureauKrommestraat, F 227, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniglng De Eembode. de harten, koud geworden door den verstijvender, ademtocht van het materia lisme, gevoelen niet dat afgrijzen meer, hetwelk elke misdaad, in welken vorm dan ook, de ziel des meuschen vervult. Maar thans worden de gewetens op een andere wjjze wakker geschud. De gerechts zalen beginnen te daveren van de ver wijten, die ook der vrijmetselarij worden toegeslingerd. Haar bedrijven worden ge brandmerkt, en de aangeklaagden wor den vrijgesproken. Dat is het vooral, wat de zaak dier rechtspraak over de anarchisten zoo belangrijk maakt. Het anarcliisme trad in al zijn afgrijselijke hoedanigheden vuur de rechtbank op, maar de vrijmet selarij werd als de schuldige aangewezen. Meedoogenloos was dan ook de beschul diging, door den ad vocaal De Saint-Auban tegen de vrijmetselarij ingebracht. „De vrijmetselarij is een komplot van misda digers. De vrijmetselarij heeft het kwaad n het anarchisme op haar geweten." Aldus luidde zijn betoog, en hjj voegde daar nog bij„De aansporing tot daden van geweld is niets nieuws. Een man, die thans onder u een der hoogste plaatsen bekleedt, wist vódr twintig jaren n Ptre Duchesne den moord, op generaal Brèa gepleegd, te vergoelijken. Diezelfde a sloeg twintig jaren daarna een toost op den Czaar van Rusland! Ik bedoel Alphonse Humbert, dej| socialist, die voorzitter is van den gemeenteraad van Parijs." Niet minder scherp en snijdend was volgens een schrijven uit Parijs in De Tijd, waaraan wij een en ander ontleenen de vraag van den verdedi ger der anarchisten, of niet de vrijmet selarij die hij beschreef als een ver- eeniging, wier doel misdadig is en dicnsvolgens onder de betiteling komt „komplot, dal moet bestreden wor- 1" of niet de vrijmetselarij, waar toe ook Bulot, de advocaat-generaal, be hoort zooals hjj openlijk erkennen wil strafbaar is een vereeniging die in 1875 in een geheime bjjeen- Frija aar AdvortontiAa: Van 1 tot 6 regels Voor iederen regel meer komst in een kelder heeft besloten tot den dood van Lodewjjk XVI. Thans is die vereeniging geëerd. Zj) bewoont rijke paleizen, en zjj noemt zich bewaakster van de wetten, ook van de wet tegen de vereenigingenLeo XIII heeft van haar gezegd dat zjj is „een misdadige sekte, een vereeniging van misdadigers, opgericht om de grond slagen der maatschappij te vernielen." „De vrijmetselarij," zoo gaat hij voort, „is voor mij de type van een vereeniging, die staat met den eenen voet in de misdaad, met den anderen in de macht- De leden noemen zich]eerbied waardigen 't Is wat moois „Als men tot hen toetreedt, geeft men een gedeelte van zjjn vrijheid prijs, men verbindt zich in het geheim. Kan de vrijmetselarij het anarchisme een proces aandoen? Is dat loyale concurrentie? Het anarchisme vereenigt, om de mo- dernsje maatschappij te vernietigen. De vrijmetselarij deed het, en doet het, om de oude maatschappij te vernielen. Zie daar het geheele verschilDat denkt men nog maar. De anarchisten vormen niet eens een vereeniging zooals de vrij metselaars, zjj staan ieder op zich zei ven." „Dit laatste daargelaten," „voegt de schrijver in De Tijd er aan toe, „dunkt mij toch, dat de heer Bulot 'ter wel mee doen kon I" Zoo werd de vrijmetselarij voor de rechtbank als de meest schuldige in het anarchisten-proces aangewezen, en de rechters stonden daartegenover ge heel machteloos. In al haar afschuwe lijkheid werd ze tentoongesteldhaar masker, waarachter zjj zich nog tracht te verbergen, werd onverbiddelijk afge rukt. Zjj is het die de hand in de af schuwelijkste en afgrijselijkste misdaden durfde steken, maar behendig de ver antwoordelijkheid van zich zocht af te werpen. Zij hoonde en vervolgde de on schuld, en de misdaad verheerlijkte zjj. En nu de laatste consequentiën van haar goddelooze leer in vervulling gaan, gaat zij misbaar makenom te kunnen poseeren als de vertoornde onschuld. Maar de historie duldt geen miskenning, waar zij naar waarheid is geboekstaafd. Op iedere bladzijde der geschiedenis van de twee laatste eeuwen staan haar han delingen opgeteekendaan de ontzet- tendste gruwelen vindt men haren naam verbonden; geen loochening omtrent medeplichtigheid kan haar baten. De feiten spreken te onverdacht; haar ge juich bjj het gelukken van misdadige ondernemingen, haar triomfkreten bij de zegepraal harer eerlooze bedrijven, heb ben haar uit hare schuilhoeken gelokt, die zjj in den roes harer vreugde ver liet. Maar het uur der wrake schijnt ook voor haar gekomen. Ook haar Nemesis treedt haar in den weg, en deze zal haar taak afwerken tot de door haar bedor ven maatschappij ten volle gewroken is. 't Moet den rechters, die de vrijmet selarij gevleid en daaraan meestal hun eereplaatsen te danken hebben, pynlijk hebben aangedaan, dat zjj, die de anar chisten moesten vonnissen, niet enkel als hun medeplichtigen, maar meer nog als de opvoeders dier lage wezens werden genoemd. In die rech' izilting scheen het als werd een wraakgericht gehouden. Met bewijsvoeringen, die steekhoudend waren, werden vrijmetselaars en anar chisten tot leden van eenzelfde familie gerangschikt, maar aan de vrijmetselarij werden de oudste brieven uitgereikt. En opmerkelijk is: de vrijmetselarij vermijdt den tempel Gods om door de waarheid, die zich alljjd in hare teedere liefde, maar ook volle gestrengheid doet hooren, niet te worden getroffen; van nu af zul len de zalen des gerechts de plaatsen worden, waar ze haar in de ooren zal klinken, en vanwaar ze aan de geheele wereld zal verkondigd worden. Zoo komt de waarheid tot haar recht, ondanks verguizing en miskenning. BUITENLAND. Te Keulen werd deze week de 41ste Duilsche Katholieken-dag gehouden, waarop weder door de eminentste spre- Franco Afzonde Voor de rechtbank. De anarchisten moeten opgespoord, vervolgd en, zoomogelijk, onschadelijk worden gemaakt, luidde het parool, toen Carnot door misdadige hand was om gebracht, Daarop werd een soort drijf jacht door de politie gehouden en tal van anarchisten werden gevat en in hechtenis genomen. Ook de Fransche Regeering vatte hare taak met gezwindheid opeen nieuwe wet werd inderhaast door haar ontworpen, deze lluksdoor Kamer en Senaat aange nomen, en van toen af waren er wa penen in handen om de anarchisten voorgoed ten onder te brengen. Honderden anarchisten zaten in een oogwenk achter sloten grendel, en zoolang deze in be waring bleven, was er natuurlijk niets van hen te vreezen. De rechtbanken zouden het overige doen. Van achter bljjkt echter eerst recht, welk een erbarmelijk figuur de Regeering met haar optreden tegen de anarchisten heeft I gemaakt. Slechts dertig van de beruchtste personen vermocht zij voor de rechtbank te dagen; de overige honderden wer den op vrije voeten gesteld. En van die dertig anarchisten, die voor de jury werden gebracht, zijn er ten slotte slechts drie en nog wel wegens diefstal tot gevangenisstraf veroordeeld. Wat evenwel niet verwacht werd, is geschied. Niet zoozeer het anarchisme, maar meer nog de vrijmetselarij is voor de rechtbank gebrandmerkt. Zyisaangewezen als de schuldige zij werd de moeder van het anarchisme genoemd. De anarchisten hadden met de hun eigen onbeschaamd heid hun leer, deleer van het barste onge loof en der verdierljjking, verheerlijkt; voor de zooveelste maal moest hetongeloo- vig Frankrijk in satirieke taal vernemen, hoe zijn godloochenende leerstellingen lei den tot de schandelijkste, hemeltergende barbaarschheden. Maar dergeljjke taal maakt op de verstokte moderne gemoe deren niet den noodigen indruk meer FEUILLETON. Gevolgen der verleiding. PHTLOPOffOB. 5) Zjjn eenige hoop bleef hier oog op gees- telgke hulp on vertroosting gebouwd. Al wat hg vermocht, bad by aangewend, om de nog restende levensvonken in bet gemoed dier be droefde vrouw wal aan Ie wakkeren, opdat ze niet geheel zonden nitdooven, maar bet bad weinig gebaat. Het sombere, dode blikken wer den zjjn bemoedigende woorden beantwoord, zoodot hg begon te vreezeo dat een geestes- waakte zg echter als uit hare verdooving, maar een ïlmle, die weinig goeds voorspelde, bleef ijj behouden. „Aan Gods heiligen wil zal ik mg met liefde onderwerpen," zeide zg met matte slem, „maar voor mgne krachten is de beproe ving te zwaar, mijnheer Sluimer, veel te zwaar, Ik zal er onder bezwijken, en wat zal er dan van myne kinderen worden 1" „Daarvoor zal gezorgd worden," liet deze er haastig op volgen, om de vrouw dienaangaande gc.-nst te stellen. „Ik zal zorgen dat, zoolang nw man afwezig blijft, u of uwen kinderen niets ontbreken zalen als hjj weder terug is, dan zult ge eens zien, boe beat alles weer in orde Hst Tan dra Haven zag het er niet minder treurig uit. Alle hoop om zich te kunnen recht vaardigen was hem nu ontnemenen wanneer hg dacht aan zgne vrouw en kinderen, wist by zgne droefheid en smart niet te bedwingen. Daarbjj kwam eigen verwgt hem voortdurend folteren. „Had ik naar den raad mgner brave vrouw geluisterd, dan zou ik nooit in die ellende gekomen zgn," zeide hg onder het storten van tranen lot zjjn patroon, toen deze bem vóór zgn tran9portecring naar eene gevangenis in een andere plaats nog eens kwam bezoeken. Sluimer bracht hem de barteljjkale groeten over van zjjn vrouw en verzekerde hem dat haar toe stand volstrekt niet zorgelijk was, maar dat haar alleen een bezoek bg hem was ontraden, om al te groote aandoening voor beiden Ie besparen. Hjj poogde bem daarbjj zooveel hg kon weder moed voor de toekomst in te spreken en hem te overtuigen, dat zgn vriendschap voor hem oog immer dezelfde was, en ook altjjd zoo Tot in het hart getroffen verliet de heer Sluisner de gevangenis, want de roerende op dracht, die hem was gedaan, stemde hem tot diepen ernst en droefheid. De bekentenishier rouwmoedig door den gevangene afgelegd van al het dwaze zgner vroegere bandelwgze, moest hjj aan diens vrouw overbrengen, en haar levens in kennis stellen van het leed dat hy daarover gevoelde en van de innige liefde, welke hg zoo zeer koesterde voor haar, die hy nu mede bad ongelukkig gemaakL Als God hem bet leven spaarde, zou hjj trachten alles weer goed te maken, en het verdriet uil te wisechso, dat hy door sjjn wangedrag zjjn vrouw en kinderen had bezorgd. Zgn patroon kweet zich zoo goed hg kon van deze uitent moeilijke taak. Het het oog op den toestand van Van den Haven en niet minder van diens vronw, zag hg evenwel niet zonder groote bekommernis de toekomst in. m. „T Ziet er met vrouw Van den Haven treurig nilik geloof ten minste dot ze het niet lang meer maken zal." Aldus werd een gesprek voor de toonbank in een kleinen winkel ingeleid. „Dezen morgen nog zal zg van de laatste H. Sacramenten voorzien worden, en daarom ben ik een beetje gehaast, want ik heb beloofd te zorgen, dat alles in haar huis dan netjes in orde „Och, wat zeg je, mensch!" zei de winke lierster, terwyl ze verwonderd de handen ineen sloeg, „is bet al zoover met de goeile ziel Ut had altjjd nog hoop dat ze dc terugkomst van haar man nog beleren zon, maar nou zal het wel een anderen weg opgaan, 't Is toch wat te zeggen. In zoo'n simpele vier maanden kan er toch heel wat gebeuren. Daar heb je eerst die ziekte en het sterven van dien kleinen jongen, toen Van den Haven pas zes weken vertrokken was, en nou komt er dat met de vrouw nog by. T Is voor een mensch om er tnurelnurseh onder te worden." „Ja, buurvrouw, zeg dat well t b hior een toestand waarbg een mensch het har*. ->u breken. Nooitzal ik dan ook bet avondje vergeten waarop ik liet goede menech ging vertellen wat er met haar men was voorgevallen. Hyn man was er heel van streek mee thuis gekomen, en hg had rust noch dunr of ik moest haar eerst gaan geruststellen. We maakten er ons bezorgd over, dat er eens een ander komen mocht, die bet haar soms opgewonden kwam meedeelen, want dan was het nog gekker ge- weesL Nou was het al erg genoeg't was een baantje, hoor I Ik had een toer om baar tot be daren te brengenhet mensch raakte heel in de war. En dat het aan hare gezondheid een knak gegeven heeft, is zoo zeker als twee- „Hsar vertel nu eens: 'weet Van den Haven al, hoe droevig het met zgn vronw gesteld is olhebben ze dat voor hem nog stil gehouden? Dat nieuws zou bem geen goed doen on naar ik hoor moet hjj er zelf ook maar zuinig aan toe wozen. 't Kon toch ook niet ongelukkiger uitvallen." „Daar moet ik maar niet over nadenken, buurvrouw," zei vrouw Hakking, die trippelend van ongeduld stond te wachten op halgeen de winkelierster voor haar in gereedheid bracht. „Als ik het naga, dal zoo'n goede lummel van een vent als Van den Haven zoo gemeen door dien glniperigen Bommel in het ongeluk gestort is, dan begint mjjn bloed te koken. En wat me bet meest verwondert is, dat ze dien schurk niet hebben kunnen enlmaskeren. Ik vind het waariyk geen bewgs van slimheid, dat ze een kerel met zoo'n boeventronie nog ge- looven, en een man daar nooit het minst op te zeggen viel, zoo onbarmhartig straffen kunnen. f 0.30 - 0.05 Vijjdagavond kers voor de van heinde en verre talrijk opgekoraenen de belangrijkste vraagstuk ken van den dag werden behandeld en uiteengezet. Onder de vele redevoerin gen, die gehouden werden, noemen wjj slechts die over den eisch tot weder- toelating van de Jesuïeten in Duitschland, het herstel der wereldlijke macht van den Paus, het noodzakelijke van eens gezindheid onder de katholieken, het verderfelijke van de zoogenaamde neu trale pers en de openbare godsdienst- looze school, en nog zoo veel andere zaken, alle de belangstelling van de Katholieken overwaard. Ook velen onzer landgenooten hebben dezen Katholieken-dag bijgewoond, waar op door dr. H. J. A. M. Schaepman eene zeer toegejuichte rede werd ge houden, waarin de begaafde spreker de vele vrijheden, die wjj in ons kleine land genieten, in tegenstelling bracht met de toestanden, zooals die in Duitsch land, en voornamelijk in Pruisen, nog gevonden worden. Deze vergelijking viel niet in het voordeel van onzen Pruisi- schen nabuur uit. Zondag is te Murnau, in Beieren, een borstbeeld onthuld voor wjjlen Koning Ludwig n, die op zoo tragische wijze den dood vond in het Starnberger meer. Deze gelegenheid hebben sentimenteele personen, maar vooral Beiersche parti- cularisten, te baat genomen tot anti- Pruisische en soortgelijke manifestatiSn niet alleen, maar ook tot betreurens waarde ongeregeldheden. Te Garmisch b. v. heeft de fanatieke bevolking (die veel aan Z. M.'s kostbare grillen ver diende, zich niet uit het hoofd laat praten, dat koning Ludwig altjjd goed bij zijn verstand geweest en op schande lijke wijze uit den weg geruimd is) het standbeeld van den Prins-regent omver geworpen en er het hoofd afgeslagen. Te Partenkirchen heelt men het borst beeld van den Prins-regent in de rivier geworpen. Er is een streng onderzoek ingesteld. De primaat van Hongarjje, Z. Em. kardinaal Vaszary, is naar Rome ver trokken om over de thans hangende quaesties te confereeren. In Oostenrijk en Hongarije heeft in de laatste dagen een buitengewone hitte geheerschl. Tijdens de manoeuvres in de buurt van Weenen kregen omstreeks 100 man zonnesteek. Ook bij 1 emesvar, in Hongarjje, kwa men verscheidene gevallen met doode- lijken afloop voor. Nou beu ik nog uur big, dat althans zgn baas er ouders over denkt en hem de band boven bet hoofd blgfl houden, en Bommel dadeiyk den bons gegeven heeft" „Dat hoor ik ook," zei de ander, „dat baas Sluimer het gezin van Van den Haven geheel onder zgn bescherming genomen heeft. De vrouw, tenminste zoo heb ik hoorn vertellen, ontvangt eiken Zaterdag een weekloon, zoeals Hannes gewoonlgk verdiende. Zoo zyn er toch iltjjd weer menschen, die iemand in zyn ongeluk willen helpen, se kunnen dan sehimpso en smalen op de bazen, maar zoo'n man weet ze Jon mond te snoeren." ,'t Is alles waar wat je zegt, maar waet je wat nou zoo jammer is: hy is op bet ooganblik ziek en daarom liet hy mjj vragen of ik eens bg hem wilde komen, om over dat gezin te sprekenby wist dat ik nog al eens een band voor de zieke stnmpert heb uitgestoken. Nou vroeg by my dan of ik, ala de vrouw mocht komen te sterven, zoolang haar kind by my wilde innemen, en haar bail in orde bonden, tot Hannes weer terug komt. Alle kosten nam bg voor zgn rekening, ala ik maar goed voor het kind zorgen zon. Non moet ik je zeggen al kreeg ik geen enkelen cent vergoeding, dan had ik bet meisje toch by my ingenomen, dal had Ik met myn man al in oide gemaakL" „O, mensch, daar doe je goed aan 1 dat engel achtige kind heeft al verdriet genoeg gehad. God dank I dat ik weet, boe goed er voor het lieve scheep zal gezorgd worden, 't Ia al var- schrikkelgk genoog, ven moeder la zisn starren

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1