Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 23. Zaterdag 8 September 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs ptr dris maanden jranco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. BureauKrommestraat, F 227. Amersfoort. Uitgave van de Vereenlging De Eembode. Prijs der Advertentiini Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 i uitorljjk Vrijdagavond Zij, die zich vóór 1 October op de „EBMBODE" abonneeren, ontvangen de tot dien tijd verschijnende nummers gratis. 0p den goeden weg? Als men de hedendaagsche arbeiders beweging met aandacht volgt, dan krijgt men een zekere meewarigheid met den werkman. Hij geniet soms een belangstel ling, die wel eenige bezorgdheid kweekt. Men wil hem, naar het heet, uit zijn vervallen staat opheffen, maar de werk man, dat wil zeggen, de nijvere, kundige, met getond verstand begaafde werkman, die denkt voor hij handelt, kan al de pogingen, welke men voor hem gaat aanwenden, niet zonder bekommering aanzien. Den werkman, die in het stille, huiselijke leven zijn geluk zoekt en vindt, dadr lief er. leed met vrouw en kinderen deelt, en daarbij steeds het oog op God als den Gever van alle goeds houdt gericht, zal wel eens een zucht ontsnappen bij het zien van de zonderlinge beweging, die te zijnen gerieve wordt in 't leven geroepen. Wil men hiervoor eenig bewijs In de vergadering van de timmerlieden- vereeniging St. Joseph, onder-afdeeling van den Ned. R. K. Volksbond te Amsterdam, reeds vroeger door ons ter sprake gebracht, klaagde de voorzitter over de geringe belangstelling der tim merlieden, zelfs nu het gold de quaeslie van maximum-arbeid en minimum-loon. Slechts zestig leden waren ter vergadering tegenwoordig. Volgens het verslag dier ver gadering knoopte de voorzitter .hieraan eenige opmerkingen vast, om het ver keerde tt brandmerken in de handeling van hen, die wèl voor buitengewone vergaderingen, waarin iets te zien en te hooren valt, of voor uitvoeringen in den Bond te vinden zijn, maar die niet tot de vakvereeniging toetreden, omdat het geld kost. Want al is de vergadering goed bezet, 't is toch maar een handje vol in verhouding tot het getal katholieke FEUILLETON. Gevolgen der verleiding. PHZLOPOHOS. (Sot) t) Eon pur nar later vinden wjj haar weder aan het ziekbed, dat haar zooveel belangstelling inboezemt. Door bare zorgen ziet de woning er kenrig net uiL Op de tafel ligt een hagelwitte doek gespreid, waarop een kruisbeeld tusschen twee brandende kaarsen geplaatst is en wnarbjj zich een palmtakje met wijwater bevin den. De aandoenlijke plechtigheid, waartoe deze zinnebeeldige voorwerpen noodig bleken, is reeds geschied. Zoo even te voren heeft priester, die aan de stervende de laatste E Sacramenten beeft toegediend, de woning verla ten; een indrukwekkende stilte was daarop gevolgd. De zieke lag met een zachte kalmte op het gelaat, de oogen gesloten, en scheen te bidden, terwjjl haar kind met de buurvroui voor hel ziekbed lagen neergeknield. De prieste had voor zjjn vertrek er met nadruk op gewezen, dat de toestand van de Ijjderes in hooge mi bedenkelijk scheen, zoodat ieder oogenblik bet einde kon verwacht worden. 'Vandaar dat Hefderjjke verpleegster met nauwlettendheid zieke gadesloeg, opdat de dood baar i gebeel verrassen zou. Op eens lispelde de zieke met zwakke et den naam van baar dochtertje, waarop meigje nader trad en baar hoofdje tot bjj bet timmerlieden in den Bond." Zonder nu iets te willen afdingen op de gegrondheid der beweringen der voor zitters van don Ned. R. K. Volksbond, zal het toch niet ongepast heeten, ook nog andere gevolgtrekkingen te maken. Het ons althans voorkomen, dal hierin bewijs is te vinden, waaruit blijkt, dat de timmerlieden-zelf nog volstrekt van de groote waarde doordrongen zijn, welke men aan de beweging hechten wil. Bij zulk een teOre, ernstige quaeslie, als de regeling van arbeid en loon, moet op de allereerste plaats een diep gevoelde overtuiging van de timmerlieden-zelf uitgaanzij moeten als met de bewijs stukken in de hand voor hun belangen opkomen, en het publiek door kracht redenen overtuigen, dat hei geen zij begeeren op de grootste billijkheid berust. Heeft dit nu plaats gevonden De vergadering van de St. Joseph-vereenigmg geeft hier, dunkt ons, nog al een afdoend antwoord op. Enkele teekenen, e arbeidsbewe- ging waargenomen, ven mede in dit opzicht veel te denken. Tijdens de om deze zoo te noemen, onder de timmerlieden, toen de stand der partijen werd aangewezen als 150 pa troons die de nieuwe loonsregeling aan vaardden, en 101 die daartoe nog niet wilden overgaan, werd er gezegd .Niettegenstaande dat zijn er slechts een 90 4 100 werkstakers, daar veel oudere werklieden huiverig zijn om zich bij hen aan te sluiten, uit vrees dat de patroons de gelegenheid zullen te baat ;n om jongere arbeidskrachten in dienst te nemen." Alleen in deze opwerping ligt een diepgaande beteekenis. Hier werd reeds op gevolgen gewezen, die voor ouden dagen onder de timmerlieden nog in zeer ernstigen aard zullen wezen. En dat ze juist zijn, zal wel niemand durven ontkennen. Tusschen zulke heete vuren werd de werkman, die zich liefst buiten de beweging wilde houden, geplaatst. Hij verlangde ongestoord in gelaat barer moeder bracht. Met de hand poogde de moeder haar lieveling te streelen, terwijl et gebroken stem haar kind toefluisterde, maar ig luid genoeg om door de andere te worde .Sieatje, lieve kind, het is Gods heilige w dat ik sterven ga; maar als ik er niet mei ten tal, denk dan toch altijd aan de lesse voorbeelden, die nw lieve moeder ugegevc beeft Blijf 'och immer braaf en bemin u lieven vader, die door slechte inenschen in h ongeluk is gebracht met al de vurigheid va een deugdzaam kind. Vertrouw maar in alle voorvallen nws levens op den .lieven Jesus en Zjjn heilige Moeder, en in den Hemel zal ik voor n bidden." Zjj kon niet verder, de adem begaf haar geheel. Tot antwoord drukte haar dochtertje een harteljjken kus op het gelaat der stervendi en verder hoorde men niets meer. Behoedzaam naderde de vronw, verhief zacbtkens het meisje van de legerstede en ontwaarde toen dat zjj bewusteloos wa3. En onder die teedere lietde- bewjjzen van moeder en kind was de ziel der stervende heengevloden. een halve weeze en een diep Vklagenswaardigen echtvriend in dit Met veel deelneming en innige belangstelling van vrienden en geburen werd de gestorvene ter aarde besteld, en haar dochtertje nam intrek bjj menschen, die haar als hun kind liefhadden. Het arme meisje begon daar zoo zachtjes aan wel te gewennen, niettomin haakte zjj vurig naar dan stond, oude positie te blijven voortleven, zijn zaken met zijn patroon zelf te blijven ordenen. Heeft inen np ook maar in 't minst van bovenstaande bezielende op merking nol itie genomen? Voor zoover de berichten luiden is daarvan niets bekend. Al wat timmerman heette of was, werd, willens of onwillens, inden maalstroom opgenomen. En zal het nu bij deze opgezette be weging blijven Acht men nu het ver- kregene voldoende, zoodat in dit epzicht een rustige toekomst inag verbeid wor- Dit valt zeer te betwijfelen. Nog kwalijk bleek dat de agitatie kans van slagen bood, toen reeds in een druk bezochte vergadering in Planriu.< te Amsterdam, door het Comité van lim- iierlieden uitgeschreven, geheel andere denkbeelden werden geuit. Een verslag zegt daarvan Een der sprekers toonde verder aan, dat het noodig is het volgend jaar weder te agiteeren, weder meer loon te vragen en korter arbeidstijd." Dit zijn dus de vooruitzichten, die nu reeds geboden worden. Ook de wijze, waarop de agitatie werd geleid en besproken, werpt een eigenaardig licht over deze zaak. Het scheen als ston den twee oorlogvoerende partyen met blanke wapenen tegenover elkander. Iederen stonde van den dag werd de stand der partijen wereldkundig gemaakt. Met ingenomenheid, althans naar liet scheen, werd door de pers met de grootste nauwgezetheid vermeld in hoe verre de timmerlieden met hun dwingen van de patroons reeds waren geslaagd. Hier zal de vraag dus wei geoorloofd zynKan door zulke onverkwikkelijke verschijnselen een goede verslandhouding tusschen den werkman en zqn patroon wel worden bevorderd Hoe ongezellig moet in zulk een lijd van spanning hun verkeer niet zijn Kan er op die wijze van den patroon verwacht worden, dat hij zich het lot zijner onderhoorigen nog veel zal aantrekken Zal niet veel eer eigenbaat, nu hem den voet zoo dwars gezet wordt, in de plaats treden van hartelijke genegenheid Leverden voor den patroon maximum-arbeid en minimum-loon geen groote bezwaren, men kon er zeker van zijn, dat zich niet zooveel tcgensiand zou hebben voorgedaan Maar die tegenstand moest overwonnen wordenzoolang werd de patroon ze delijk geprosi, totdat hij van twee kwaden het minste koos. Wel een povere zege praal voor don werkman! "t is zeker niet zeer bemoedigend, dat men in onze dagen in zulke kunst- en lapmiddelen, als de jongste timmerlieden- agitatie te Amsterdam, nog heil gaat zoeken voor den werkman. Gaf men zich meerder moeite in liet bestudeeren der arbeidersquaeslie, men zou zeker voor zichtiger zyn in het willen regelen van arbeid en loon. Onze vasle overtuiging althans is, dat men in deze netelige zaak minder een goeden dan wol een gevaar lijken weg bewandelt. BUITENLAND. Al werd aan Keizer Wilhelm hel voor nemen toegeschreven, om het herinne ringsfeest aan do overwinning bij Sedan (2 Sept.) geheel af to schaiTen, en dit te doen vervangen door een ander feest, waarvan de harinncring aan den Fran- schen .nabuur minder hard zal vallen, toch heeft men Zondag van die afschaf fing nog niets kunnen bespeuren. Het feest is op de gewone wijze in geheel Duilschlaml gevierd. Dinsdag bracht de Keizer met zyno gemalin een bezoek aan Koningsbergen, en woonde daar de onthulling bij van een standbeeld voor vijlen 's Keizers grootvader, Keizer Wilhelm i. in antwoord op tot hein gerichte toe spraken heeft de Keizer vcrklaurd zich met genoegen weer in de hoofdstad van Oost-Pruisen te bevinden, vooial nu de toestand der provincie, dank zij het uit stekend beleid der overheid onder be gunstiging des Keizers, zoo aanmerkelijk begint te verbeteren. „Is het land oud tijds gewonnen met het zwaard," zoo sprak de Keizer, „door werken des vre- des, daarop geef ik mijn Kcizeriyk woord, zal het behouden worden. „Ik ontveins mij, vooral De stilzwijgende belofte, aan har» stervende moeder gedaan, kon zjj dan met zielsvoldoening volbrengen. Spoediger dan men verwacht had werd de wensch van het lieve kind vervuld. Van den beproevingen die zich op zjjn hoofd stapelden, was zoo krank geworden, dat op geneeskundig advies zjjn invrijheidstelling Cén maand ver vroegd werd. Anders, zoo luidde de verklaring van zyn dokter, zon hjj de zijnen niet levend wederzien. De zijnen wederzienNiels was hem van de zjjnen overgebleven dan zjjn eenig dochtertje. Ja, dat zou hjj nog even aan het harte kunnen drukken, voor hjj de wereld verlatenging. Dat wist, dat gevoelde hjj zoo zeer, At hjj zjjn invrjjheidslelling met een weemoedigen lach vaardde. Met moeite slee naar den spoortrein, die hera plaats tea overbrengen. Daar aangekomen, kon hg zich slechts nog met de grootste inspanning voortbewegen, en niemand was op z)^ komst voorbereid. Gelukkig den priester, die zulks aan beloofd bad, van een en ander o^de hoogte gebracht. Daarom wendde hjj terstond zjjn en was die reeds genaderd, zonder door iemand herkend te xjjn. Er was slechts een geraamte van den weleer zoo krachtigen onkenbaar geworden was Eindelijk trad hij do woniug binnen hjj zjjn eenig overgebleven liefdepand oi zou. Slechts enkele seconden waren dochtertje noodig om haren vader to he Voor die aandoeningen blek hel I vadem riet krachtig genoeg meerhjj zi gezonken zjju, als men hem niet jjlii.gt steund had. Daarna trachtte men met kende versnaperingen zjjn verzwakte level ten weder zooveel mogelijk op te wekk Na van de overstelpende gemoedsbeweging eenigszins bekomen Ie zjjn, verlangde eigene woning weder zjjn levensstonden te kunnen voleindigen. Aan dit verlangen werd terstond gevolg gegeven, e daar aangekomen, begaf bjj zich onmiddellijk bed, om daarvan niet weder op te slaan. E> kortstondig, doch voorbeeldig ziekbed ging zi; sterven voorat. Tijdens zjjn ziekte mocht hjj van alle zijden de meeste deelneming genieten. Met de grootste godvrucht bereidde hij zich voor tol de eeuwigheid; en toen zjjn patroon, die kinderloos was, hem geiegd bad zjjn kind als sen eigen kind te zullen aannemen, was er de oogen naar dit standbeeld opsla, de oeilijkheden geenszins, die nog over- onnen moeten worden eer een zoo danig werk lot stand komen zal. Want de houding van dat beeld is goed ge kozen, geschiedkundig juist en volkomen tar, mei de hand aan hel zwaard." In de Oostzee zul omstreeks de helft «er maand voor den Duitschen Keizer do groolste vlootschouwing plaats heb ben, die, althans bij de Duitsche Marine, nog ooit voorkwam. Tweu-en-vyftig oor logschepen met 10,0110 krippen, en onder deze 17 groote pantserbodems, zullen op 13 dezer bij Swinetnunde paradeeren en dan in volle zee eenige dagen oefe ningen houden. De Fransche minister van Openbare Werken, de heer Barthou, heeft te Sables d'Olonne eone redevoering gehouden, in hij verklaard heeft, dat het te genwoordig Ministerie evenmin achter- uilgang als omverwerping beoogt, dat do maatregelen, onlangs tot verdediging dor maatschappij genomen, zeer wel beslaanhaar zijn mot een belatnelyke mate van vrijheid en dai hot voor de er tijd wordt op ernstige wijze aan den arbeid te gaan, met lerzydelating van allerlei onnutte vragen en tjjdroo- vende interpellation, gelijk de algeloopen zitting er niet minder dan vier-en-taehtig heeft opgeleverd, waarvan Iwee tot ral- nisterieele crisissen aanleiding gaven. De toestand van den graaf van Parjjs is zeer zorgwekkend. Ieder oogenblik kan hel bericht van zyn overiyden ver- wachl worien. Een troep van ongeveer 100 Grieksche militairen, waaronder officieren van de hoogere rangen, heeft zich als heel zon derling aangesteld. Zaterdag hebben zij de bureelen van het dagblad Acropolis, te Athene, dat zich ongunstig over het leger had uitgelaten, bestormd en vernield. De politie kwam (usschenbeido en nam een twintigtal der hoofdschuldigen gevangen. De schade bedraagt 200,000 drachmen. De Grieksche Regeering heeft terstond een gestreng onderzoek doen instellen. Een generaal is- reeds deswege ter be schikking gesteld, en de plaaiselyke com mandant van Athene ontving mede een gestrenge bestrafiing. De Regeering deed een beroep op de loyauteit van het leger, om een einde te maken aan de beroering. Terwyi de Japanners vol vuur hun kapitalen op het altaar des vadi.lands Aan zjjn slerlbed lagen naast zjjn dochtertje ook zjjn patroon en de man en vronw, die vroeger zjjn gezin en ook hem na zjjn wederkomst zoo liefderjjk hadden geholpen, knielend ter neder. Nog een» richtte de stervende zich met moeite op en woes er loen op, hoe hjj lot een levend voorbeeld moest strekken voor degenen, die zich door -alsche vrienden laten opzetten, en goeden raad lichtzinnig afwijzen. „Ach, dat liet anderen tol inkeer moge orongen, o injjn God was zjjn laatste verzuchting, „dan is het smartelijk ljjden, dat ik aan mjj en mQn gezin heb berokkend, niet geheel jjdel geweest." Nog oen dankwoord voor alles wal men aan zjjn dierbaren en aan hem bewezen had, stamelde hjj, en zakte toen zacl.tkens in de kussens terug. Daarna nog een enkelen zucht en zjjn levensstrijd Haven naast zjjn beminde gade op het stille kerkhof Zjjn dochtertje werd door zjjn patroon liefderijk opgenomen en vond in het rustige, godvruchtige gezin eene verpleging, die weldadig op liet teedcr, ontvankelijk gemoed van het meisje inwerkte'. De liefje, haar betoond, wist zjj mot innige wederliefde te vergelden, waarbij het geloden verdriet zoo zacbtkene aan werd Niet echter de liefde aan do nogedachtenia harer ouders werd hierdoor verflauwd. Telkens

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1