Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 24. Zaterdag 15 September 1894. Achtste Jaargang; DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijke 'k, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementeprije par drift a iranco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. Zij, die zich vóór 1 October op de „EEMBODE" abonnceren, ontvangen de tot dien tijd verschonende nummers gratis. Tegenstrijdigheden. L Als eens de Goddelijke Stichter der Ka tholieke Kerk zich voorde rechtbank van den Hoogepriester Caïphas aangaande Zijne leer verdedigde, gaf een der diena ren, die daarbjj stonden, Hem een kaak slag, zeggende: .Antwoordt gij aldus den Hoogepriester Jesus antwoordde hem .Indien ik kwalijk gesproken heb, getuig van het kwademaar heb ik wel gesproken, waarom slaat gij mij?" In deze korte episode, ons zoo eenvou dig en verheven door den Apostel der liefde gerchelst, zien wij het beeld der Katholieke Kerk onzer dagen. Staat zijniet tegenover de wereld valscheljjk beschul digd, onrechtvaardig gekneveld en ge boeid? Treedt zjj niet op om hare god delijke leering te verdedigen, door de afschuwelijkste dwalingen bestreden Bewjjst zij niet duidelijk, dat zij immer het werk van Christus voortzet tot ge luk en heil der volkeren? Toont zij niet daghelder eene liefdevolle moeder te zijn, die hare armen uitstrekt tot het gansche menschdom, om het deelach tig te maken aan al de zegeningen en genaden, welke haar door Christus zoo ruimschoots zijn geschonken Wat kwaads voert zjj in haar schild? Heeft zjj de volken niet opgeheven uit den afgrond van afgoderjj en zedebederf, uit het rjjk der barbaarschheid overgevoerd tot het rjjk der ware christelgke bescha ving Met evenveel recht als haar God delijke 8tichter mag zij bij de voort durende kaakslagen der miskenning de vraag stellenindien ik kwaljjk gespro BureauKromvnestraat, F 227, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. ken of gehandeld heb, overtuig mij dan van het kwademaar wanneer mijne leer zuiver is, en ik het goede sticht en be vorder, waarom slaat en vervolgt gjj mjj? 't Is waarlijk als draagt zjj de schuld van al de rampen, welke onze huidige maatschappij teisteren, zoo treedt men in vele rjjken tegen haar op't is als is zij alleen de verderfster en verdelg ster van al het ware, het goede en het schoone. En toch kan niemand haar iets ten laste leggen, waarom het vjjandig op treden tegen haar te billijken of te recht vaardigen zou zjjn belasteren kan men haar, maar haar in waarheid iets kwaads toerekenen is niet mogelijk zjj is en blijft de Bruid van Christus .sine macula tt >ihi ruga, zonder smet en zonder rimpel," geljjk de Apostel der volken haar schetstzjj is en bljjft heilig en heiligend in haar werk heiligend door hare leer en geboden, heiligend door de Sacramenten, waarvan zij de uit deelster is. Even rein en onschuldig derhalve staat zij voor de rechtbank dar wereld als Christus weleer stond voor de vierschaar van den Hoogepriester Caïphas. Tegenover de grootste misdadigers, tegenover bommenwerpers en moorde naars der vorsten betracht men de recht vaardigheid. De politie verdedigt de boos wichten tegen de verontwaardiging en de woede des volksde rechter onder zoekt met de uiterste nauwgezetheid de schuld verdedigers worden hun toege voegd; verzachtende omstandigheden op gespoord en in aanmerking genomen, en het gevelde vonnis overschrijdt de grenzen der rechtvaardigheid niet. Doch zoodra bet de Katholieke Kerk geldt, geen zweem zelfs van billijkheid en recht! Tegen haar schijnt men een vrij brief te hebben tot allerlei vijandelijke ac ties tegen haar mag bet laag gepeupel ra zen en tieren; het mag schandalen verwek ken en vijandelijk optreden tegen de door de wet gewaarborgde vrijheden der Ka tholieken processies mugen aangevallen, pelgrims beleedigd en mishandeld, pries ters en bisschoppen gehoond, zelfs de zichtbare Plaatsbekleeder van Christus op de schandelijkste wjjze verguisd wor den; lot in de tempelgebouwen mag men doordringen om de heiligste gods dienstoefeningen te storen. Te vergeefs verwacht men hier het argusoog der politie, die wel den laagsten booswicht weet te beschermen tegen een veront waardigde volksmenigte, maar onschul dige Katholieken aan de schandelijkste mishandelingen of krenking der heiligste rechten van het laag gemeen prjjs geeft. Te vergeefs ziet men hier uit naar een gestreng optreden der rechterlijke macht ten hoogste verneemt men de rechterlijke welbekende verklaring: .gebrek aan bewijzen," en daarmede gaat heel veel den doofpot in. Met diepe bezorgdheid ziet men het voortwoekeren van het socialisme, dat de revolutie in zijn vaandel heeft ge schreven niet slechts op staatkundig, maar ook op sociaal gebied. Welk een machtige hulp en steun biedt de Katholieke Kerk der regeering in de bestrijding van het socialisme Hare waarheid bestrijdt deszelfs dwaling, hare leer doemt deszelfs onzinnigheden, hare voorschriften bren gen de gestoorde maatschappelijke ver houdingen volgens de orde Gods in de volmaakste harmoniehet staatsgezag, zoozeer bedreigd en aangevallen, is haar heilig en goddelijk. Welk een bond genoot hebben de Staten in den Paus onzer dagen, die in een reeks van En< yelieken de dwalingen der maat schappij heeft aangewezen, de geneesmid delen voorgeschreven, de moeilijke vraagstukken opgelost. En toch zijn stem is als de stem eens roependen in de woeslijn men bewondert wel is waar zijne wijsheid, men erkent zijn diepen staatkundigen blik, men prijst zjjn edele bedoelingen, maar de Encyclieken worden eenvoudig ter zijde gelegd en voor ken nisgeving aangenomen, in plaats van deze als richtsnoer te volgen tot behoud Prij» der AdvertentMai Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 van Staat en maatschappij. De steun en redding van deze zjjde aangeboden wordt met onverschilligheid geweigerd, de hand teruggestooten, die zich ter opbeuring der wegzinkende maatschappij uitstrekt. Liever verkiest men óf niets, óf halfwerk te doen, dan de volledige oplossing te volvoeren door Leo XIII gegeven. Wel roemt men zijn wijze voorschriften, doch te vergeefs ziet men nit naar derzelver belichaming in daden ja, wat meer is, de meeste regeeringen zjjn tot op den huidigen dag vriend- schappelijker jegens het socialisme dan jegens het Katholicisme gezind. Ieder weldenkend staatsburger staat verbaasd over de vrijheid, welke het socialisme ook in ons Vaderland geniet. De Staat ook ten onzent schjjnt den plicht der zelfverdediging, de maatschappij voor den dreigenden socialen ondergang te behoeden, te vergeten. In vergade ringen, in bladen en tijdschriften wordt voortdurend de bestaande orde aange vallen, het hoofd van den Staat verguisd, het volk tot opstand geprikkeld, de oplos sing der sociale quaeslie voorgesteld in gelijke verdeeling der tijdelijke goederen, eene theorie verkondigd, welke de grond slagen van den Staat totaal ondermijnt en de revolutie beoogt. Het socialisme laat men vrij spel, men laat het begaan niet tegen deze waarlijk gevaarlijke staats partij keert de Staat de wapenen, en de gevolgen van deze onware verdraag zaamheid ziet hjj over het hoofd. Wat ongelooflijk zoude zijn, ware het geen feit, tegen de Katholieke Kerk, wier steun de Staten volstrekt noodig hebben tot zelfbehoud, worden de wape nen gericht. De kuituurkamp in de ver schillende rjjken strekke ten bewjjze. De regeeringen, terwjjl zjj den grond onder de voeten voelen wegzinken, brengen voortdurend slagen toe aan haar, niet alleen onschuldig is, maar zelfs krachtiger dan ooit opdaagt om de volken te redden, de maatschappij T00r 6611 wissen ondergang te behoeden en door haar steun en invloed de Stalen te be houden. BUITENLAND. De graaf van Parjjs is Zaterdagochtend j Stoics House, in Buckinghamschire, overleden. Z. K. H. Louis Philipjie Al- bert van Orleans, graaf van Parijs, hoofd van het .Huis van Frankrijk", kleinzoon van wjjlen den Franschen Koning Louis Philippe, was geboren te Parijs op 24 Augustus 1838 en bereikte derhalve den betrekkelijk nog jeugdigen leefljjd van 56 jaren, waarvan hjj er meer dan der tig in ballingschap moes! doorbrengen. Als pretendent naar de kroon van Frankrijk heeft zjjn dood geen staatkun dige beteekenis, dewijl het monarchisme Frankrijk na den dood van den graaf n Chambord zjjn aanhang steeds zag verminderen. Daarenboven heeft indertijd zjjn pogen om zich van generaal Boulan- ger te bedienen tot bereiking van zjjn doel hem veel geschaad. Niettemin genoot hij als echtgenoot i vader een welverdiende hoogachting, die door de kalme waardigheid en zjjn sterfbed nog verhoogd is. Borendien heeft hjj recht op een zachte, een milde be oordeeling, waar de koningskroon hem ontging, maar daarentegen een zoo veel jarige en onverdiende ballingschap hem de kroon van het ongeluk dragen deed. Zjjn 25jarige oudste zoon Philippe, hertog van Orleans, zal, indien hjj de pretention van wjjlen zjjn vader overneemt, waarschijnlijk nog minder aanhangers tellen. De overledene was vermaagschapt verscheidene vorstelijke familiën, van daar dan ook dat zjjne begrafenis Don derdag met vorsteljiken luister plaats had. Na eene H. Mis in de kapel van Stoute House, waarbij familieleden tegenwoordig waren, werd het overschot per trein naar Weybridge gebracht, waar de ljjkplechtigheden verricht werden door Z. Em. kardinaal Vaughan en de lijk dienst werd opgedragen door Mgr. d'Hulst, daartoe, evenals vele-bekende personen uit de Orleanistische wereld, uit Frankrijk overgekomen. Verscheidene buitenlandsche souve- reinen en prinsen hebben zich bjj de plechtigheid doen vertegenwoordigen. Koningin Victoria werd vertegenwoordigd door haren kleinzoon, den hertog van York, terwjjl de prins van Wales mede een vertegenwoordiger had gezonden. Te voet volgden de mannelijke familie leden het overschot van Stoute house naar Buckingham, vanwaar het per spoor verder naar Weybridge vervoerd werd. FEUILLETON. CHARLOTTE. ▼rfj naar 't Franaoh, door J. T. L. DE DOOD EENER MOEDER. 1) Tengvsim galmde het klokkeagefai der pa rochiekerk ran Sint Wolfram ran Abbeville over de reldeneen priester, die voor het tabernakel stood, stak haastig de heilige olie en de gewjjde Hostie, in eene rood flnweeleo bears geborgen, bjj óch. De witte koorkap en stool onder zjjn mantel verbergend, doorliep hg blootshoofd verscheidene straten, xonder dat iemand, dank xjj de treurige tijdsomstandigheden, vermoedde, dat de Schepper des heelals ach op dat ougaobfik midden ooder de menigte iwvond, rustend op de borat eens starvelings en *di verbergend ooder nietige gedaanten, om rich >t onderpand der eensrige g mede te geven. Verrold via desa verhevene gedachten, waa de pastoor in aan eenvoudig hois gekomen, dat tot opschrift hgliep den rer- waamit hem een scherpe gear legesnoet kwam. In een hod der kamer lag op een met zorg gespreid bed eene jonge vronw, met een gelaat, dat ondanks de doodskleur zjjne schoonheid nog niet verloren badzjj hield een klein crucifix in de hand en luisterde met gretigheid naar hetgeen eene onde dienstmaagd haar voorlas, die met eene door tranen verstikte stem hare meesteres trachtte voor te bereiden op ban laatste heilige Communie, door baar eenige verzen nit de .Navolging van Christus" voor ,De eenige voorname troost voor eene ge- loovige ziel," klonk den pastoor tegen, toen hg binnentrad, .zoolang zjj in dit aterfeljjk lichaam verre van U omdwaalt, is, dat zjj dikwjjls haren God gedachtig zjj en baren Geliefde met een godvruchtig hart ontvange. .0, gelukkig is het hart en zalig de ziel, welke waardig ie U. beren Heer en God, god vruchtig Ie ontvangm an D ontvangende met geesleljjke vreugde vervuld te worden I" dat uitgeteerde lichaam de heilige zalvingen, het beerljjk gebed, dat de kerk baren bedilnaren in den mond legt, opzeggende .Door deze heilige zalving en door Zjjne over groots barmhartigheid scheoke n God vergiffenis voor al het kwaad, dat gjj bedreven hebt met bet gezicht, het gehoor Hjj maakte spoed, want het acbeen hem toe, dtt het einde der jonge vronw naderdezelve drong zjj aan en zeide met zwakke «tem,0 mjjn Zaligmaker, kom, kom spoedig I" Zjj wilde zich oprichten, maar hare zwakheid liet het haar niet toehaar echtgenoot en de onde meid moesten haar ondersteunen, terwjjl bare ziel haren God tegemoet snelde. Zjj ontving Hem, en bleef toen in verrukking van dankbaarheid roerloos liggen. Eindeljjk begon zjj weer te •preken, maar zoo zwak, zoo onderbroken, dat baar echtgenoot zich tot baar over moeat b ai gen om bare laatste woorden op te vsngeo .Vriend," zeide zjj, .breng Charlotte bier, ik wil haar verbeide srengde verhelderde het gelaat der jongs vronw, loan zjj den pastoor aan hart legerstede zag staan. Haar bleek gelaat onder ging als het ware eene gedaanteverandering, en nam em uitdrukking van hoop, vertrouw liefde aanhet scheen als verlichtte de een wig echtgenoot, de ongelukkige vader been en kwam na eenige met «en lief aanvallig meisje van XI de hand, die terstond naar bet bed De pret naast baar wilde kruipen. .Zacht wat, Charlotte I" zeide de pastoor, .owe mama is heel erg riek." .Och, moesje I" riep het lieve kind spjjtig nit. .Zet haar op mjjn I, an toen hal kind zag, hoe bleek en hoe veranderd hare moeder was, begon het te ween en. De stervende zag haar met hare reeds benevelde oogen strak aan, en hare bevende handen ten hemel ophef fend, zeide zjj .0, mjjn God, U beveel ik baar aan I ik draag D voor haar bet offer van mjjn leven op Moge zjj godvruchtig en goed worden i zjj U boven al leeren beminnen Lief k dat God u zegene geljjk ik U zegen Gjj, mjjn vriend, wees goed voor haar, voed zorgvuldig op bemin haar, geljjk gjj mjj bemind hebt Vaarwel Charlotte vaarwel mjjn kind Hare slem waa gebroken nitgeput viel zjj op baar kussen terug en drukte het kruisbeeld, den Iaalsten troost in haar langdurig ljjdeo, aan baar hart Charlotte tred naderbjj om I moeder te ombelzen, maar zjj week terug den uitroep.Ach I wat ia moesje kond I" drukke bezigheden een oogen bik bare onge veinsde droefheid vergat, kon men de goede oade ziel een enkele meel zelfs tea oud, gelief koosd deuntje boo ren neuriën. Het volle gewicht van het geleden verlies daalde doe op de kleine Charlotte neder, niet omdat dit kind haar ongeluk met een aan hare jaren vreemden ernst baasde, maar omdat niets in staat was, de leemte, die er om haar heen ontstaan waa, aan te vullen, de zorgen en de toewjjding eener moeder, die zjj verloren had, over te nemen. Hear vader beminde haar weliswaar, maar wjjl lipt Ijjd geheel in beslag genomen werd door de zorgen voor zjjne nering, betaalde hjj de schold xjjner vaderliefde met speeltuigen en lielkoozingen. Guile beminde haar met die hartstochtelijkheid, welke men zoo vaak bjj ouden van dagen voor kinderen opmerkt, en hare toegevendheid leverde bewjja voor bare genegenheid het 1 D. Op i loet grenzen!ooze ontroostbaarheid, welke een herstelbaar verlies in een hoiageiin achterlaat, volgde eene stillere droefheid, die door de dagefjjkscbe bezigheden des 1st «os gelenigd, langzamerhand door den stroom des tjjds wordt aitgewifcht. Hcnriot zette zich weer echter zjjne toonbank nederook Gnite (Pieardjachs verbas tering van Marguerite) vatte haren dageljjkscbez arbeid weder op, sa wanneer zjj tjdece haze de verstandige zorgen, d negenheid, waarvan zjj zeejaren lang hal voorwerp geweest wae. Zonder baar ongeluk te begrijpen, gevoelde zjj hethaar moeder waa er niet meer om met baar te keuvelen, em door welingerichte vragen haar ontluikend var stand te ontwikkelenhare moeder wae ar niet meer om met haar te lezen, om in het groote boek met haar prentjaa te kjjken, om haar mooie sprookjes te vertellen en door goede vertellingen hare fouten te verbeteren. Charlotte werkte niet meer; baar leven wie «en lange veeentlegeen woedar dei de t*d

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1