Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 25. Zaterdag 22 September 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATEBDAO. Abonnementsprijs par drie maanden: iraaeo per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. Bureau: KrommesbraaiF 227. Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs dar Advortentièn Van 1 tot 6 regels Voor iederen regel meer Correspondenten e vóór l Zij. die zich vóór i October op de EEMBODE" abonneer en. ontvangen de tot dien tijd verschijnende nummers gratis. ENCYCLIEK" >*n onsen Allerheiligst en Vader LEO XIII, deer «e Goddelijke Voorzienigheid Pui. iikrans van Uarla. Over Ann Onxe Eerwaardige Broeder# de patriarchen, primaten, aartsbisschop- pen, bisschoppen on andere ordinaria ten, in vrede en gemeenschap met den H. Stool LEO ZZZZ. PAUS. Eerwaardige Broeders, heil et» Apoetolischen zegen! Steeds zien wij met zoet verlangen en bljjde hoop de naderende Octoberrnaand te gemoet, die, naar Onze vermaning en naar Ons voorschrift aan de Aller zaligste Maagd toegewijd, reeds sedert eenige jaren over de katholieke wereld eenparig en met ijver gevierd wordt door de devotie van den Rozenkrans. Wat Ons tot de door Ons gegeven verorde ning aanspoorde, meermalen hebben Wjj het uiteengezet. Immers, daar de_ ramp volle tijdsomstandigheden voor Kerk en Staat den machtigen bijstand van God met onafwijsbare noodwendigheid vor derden, meenden Wij dat die hulp door de voorspraak van Zijae Moeder moest worden afgesmeekt en voornamelijk dien de te worden verkregen door een wijze van gebed, welker heilzame kracht het Christenvolk steeds had ervaren. Van den aanvang toch der Rozenkrans-devotie af werd die kracht gevoeld, zoowel ter beveiliging van het heilig geloof tegen de misdadige aanvallen der ketterij als tot herleving en versterking der goede zeden, die in den loop der tijden den invloed hadden ondergaan van het kwade voorbeelddie kracht werd gevoeld in het openbaar zoowel als in het bij zonder leven door tal van gunstbewijzen, welker roemrijke gedachtenis door ver schillende instellingen en gedenkteekenen wordt vereeuwigd. Insgelijks mogen Wij met blijdschap getuigen, dat voor onze dagen, door zoo velerlei tegenspoed be zocht, heilzame vruchten uit de devotie van den Rozenkrans ons zijn toegekomen. Maar tocb.Eerw. Broeders, wanneer gij om u heen ziet, wordt gij gewaar, dat de redenen bleven en zelfs ten deele toenamen, die ons dringen om wederom dit jaar door Onze vermaning den ijver voor het gebed tot de Koningin des Hemels bjj uwe kudden op te wekken. Hierbij komt, dat wanneer Wij den aard van den Rozenkrans overwegen, naar de male waarin de voortreffelijk heid en het nut dier devotie Ons heer lijker voor den geest komen, ook het Vertaling van De Tüd. verlangen en de verwachting bjj Ons toenemen, door Onze opwekking ertoe bij te dragen om, door de betere en vollediger kennis en beoefening dier voor treffelijke godsvrucht, rijker vruchten eruit te zien voortkomen, i e dien einde zullen Wij niet in herhalingen treden omtrent hetgeen Wij daaromtrent in vorige jaren in het midden brachten: Wij willen veeleer ons thans bepalen bij de be schouwing en de uiteenzetting van het aanbiddelijke raadsbesluit Gods, waardoor de Rozenkrans op allerzoetste wijze het vertrouwen van degenen, die dit gebed verrichten, opwekt en de moederlijke erbarming van de Allerzaligste Maagd met de meeste goedertierenheid ter hulp der smeekelingen doet toesnellen. Dat wjj in ons gebed de hulp van Maria vragen, vindt zijn eersten grond slag in de Haar te beurt gevallen be diening, waardoor Zjj, bij God in waar digheid en verdiensten behagelijk en in macht ver boven alle Engelen en Heiligen verheven, tol taak heeft ons de .goddelijke genade te verschaffen. Dezê bediening nu komt wellicht bij geen wijze van gebed zoo duideljjk aan het licht als bij den Rozenkrans: bij dit gebed toch treedt het aandeel, hetwelk Maria nam aan de redding van het menschdom, ons als levend voor den geest. Tot voordeel ongetwijfeld vai.de godsvrucht, zoowel waar wij de achtereenvolgende heilige mysteriën in hun volgorde overwegen, als waar wij met vrome lippen de voorgeschreven gebeden verrichten. In den aanvang stellen wij ons de blijde mysteriën voor den geest. De eeuwige Zoon van God verwaardigt Zich tct de wereld te komen cn mensch Ie wordenmet instemming echter van Maria, die ontvangt van den heiligen Geest. Dan wordt door een uitnemende genadegave Joannes in den moederschoot geheiligd, door uitgelezen gaven wordt hij bekwaam gemaakt om de wegen des heeren te bereiden dit echter geschiedt als vrucht van Maria's begroeting, die op Gods aansporing haar verwante be zocht. Eindelijk wordt Christus, de ver wachting der volkeren, geboren, Hij wordt geboren uit de Maagd en, wanneer de herders en de koningen, de eerstelingen des geloofs, zich vromelijk heenspoeden naar Zijn kribbe, vinden Zij het kind met Maria Zijne Moeder. Vervolgens, wil Hij, om in openbare p.echtigheid Zich den Vader als offerande aan te bieden,gebracht worden in den tempel, hij wordt daar voor den Heer gesteld door de bediening van Maria. Maria is het ook, die, bij het geheimvolle ver lies van het Kind, het met angstige be zorgdheid zoekt en het vindt met groote vreugde. En uiet anders spreken de droevige mysteriën. In den hof van Getbse- mane, waar Jesus beangst en bedroefd is tot den dood, en in het Rechthuis waar hij wordt gegeeseld en met doornen gekroond, ter dood veroordeeld, is Maria wel niet aanwezig, maar lang Ie voren had Zij dal alle voorzien en gekend. Want, zoowel toen Zij Zich als maagd overgaf aan de plichten van het moe derschap als toen Zij Zich met Haren Zoon geheel ten offer bracht ic den tempel, bij beide gebeurtenissen nam Zij met Hem Haar deel in werkdaëige opoffering voor het menschelyk geslacht. Hierom reeds valt het niet te betwijfelen, dat Zij ook in de bitterste angsten en wreedste pijnigingen van Haren Zoon met heel Haar ziel hééft meegeleden. Verder zou in Haar bijzijn, te Haren aanschouwen, worden volbracht dat goddelijk offer, waarvoor Zij, de verhevene Moeder, het slachtoffer had gevoed wat in het laatste dezer mysteriën wordt gezegd in de woorden haast hei kruis van Jesus stond Zijne Moeder, die, opdat Zij in Haar onmetelijke liefde voor ons ons als zonen zou aannemen, zelve Haren Zoon vrijwillig offerde aan de goddelijke Gerechtigheid, met Hem me- destemmendc in Haar hart, dal door boord was door het zwaard der smarten. In de glorierijke mysteriën eindelijk, die welke daarop volgen, wordt de zegenrijke taak van onze gezegende Moeder bevestigd, en tiaar is zij van-zelf meer vruchtbaar. Zij verheugt zich in sprakelooze vreugde over de glorie van Haar Zoon, die over den dood zegeviert. Zij volgt met moederlijke genegenheid Haar Zoon, als Hij Zijn zetel in den Hernel weder inneemt; maar. hoewel Zij den Hemel waardig is, wordt Zjj op aarde teruggehouden als voor de Kerk, welke gaat ontstaan, de beste troosteres en leermeesteres, die in den afgrond van goddelijke wijsheid dieper is doorgedrongen dan men gelooven kan Omdat echter hel geheim van de Verlossing der menschen nog niet vol tooid was voordat de Heilige Geest, dien Christus beloofd had, was geko men, zien wij Haar in de zaal van het H. Avondmaal, waar Zij tegelijk met de Apostelen, en voor hen met aan drang biddende, voor de Kerk de vol heid van den H. Geest heeft vervroegd, die opperste gave van Christus, dien schal, welke nooit zal verminderen. Maar Zij zal, daar Haar taak zonder ophouden is vergroot, en daar die eeuwig is, voor ons blijven bidden, nu Zij is opgenomen in de onsterfelijkheid. Wij zien Haar uit het tranendal weggevoerd naar de hemelsche burcht Jerusalem, omringd door koren van Engelen wij vereeren Haar, hoog verheven in de glorie der Heiligen, met den schitterenden diadeem door Haren Zoon gekroond, gezeten naast Hem als Koningin en Heerscheres over het Heelal. Al deze overgroot© verdiensten van de Moeder-Maagd schitteren ons tegen, Eerwaardige Broeders, die bezield zijt door den geesl Gods, den geest van wijsheid, den geest vun liefde tot God Die verdiensten moeten ieder met blijdschap vervullen, omdat een vaste hoop ons is ingestort op de god delijke goedertierenheid en barmhartig heid, welke wij zeker verwerven, als Maria ons bijstaat. Hetzelfde toont ons, in volkomen overeenstemming met de mysteriën, het mond-gebed. Zooals voegzaam is, gaat het Onze Vader, aan den Hemelschen Vader opgedragen, vooraf. Als dit met ir.nige smeeking is uitgesproken, keert de stem van den biddende zich van den troon van de Goddelijke Majesteit tot Maria zonder twijfel volgens geen an deren weg dan dien welken wjj den weg der verzoening en der smeeking noemen, door den H. Bernardinus van Sienna aldus uitgedruktAlle genade, die aan deze wereld wordt medegedeeld, gaat langs drievoudigen weg. Want van God wordt zij ons volgens vasten regel verleend, naar Christus, van Christus naar de Maagd Maria, en van de Maagd Maria naar ons Op deze drie trappen, onderling zoo onderscheiden geplaatst, blijven wij op de laatstgenoemde het gemakkelijkst en het langst door de instelling van den Rozenkrans, daar hei Wees gegroet tot in tientallen wordt voortgezet, alsof wjj dan met meer vertrouwen de andere trappen, door Christus naar den Vader in den Hemel, bereiken. En zoo storten wij ook onze zelfde groetenis zoo dik wijls uit voor Maria, opdat ons nietig en zwak gebed door het vertrouwen noodzakelijk steeds meer worde gesteund. Haar smeekend, dat Zij tot God bidde 'oor ons, in onzen naam. Onze stemmen toch vermeerderen te- 3. Bernard as, de XII praeroftüv B. M. r. n. 3. (VS. Bemardus, urm. m -Vtfif. B. M. V. 1. 6. Serm. VI fsttis B. li. 7. de Anni genover God in behagelijkheid en in krneht, als zjj God worden aanbevolen door de gebeden van de Maagd, die liy-zelf met da zoete uitnoodiging toe spreekt Klinke Uwe stem in Mijne ooren want Uwe slem is zoet Daarom dan ook komt zoo dikwijls Haar glorierijke naam terug, door ons uitgespruken, om tot God door te dringen. Wij groeten Haar, die genade bij God heeft gevonden, eenvoudig door de woor den vol van genade Haar, wier rijkdom voortstroomt tot allen Haar, met wie de lieer Zich in de innigste vereeniging, die bestaanbaar is, heeft vercenigd Haar gezegend onder de vrouwen, die alleen den vloek heeft opgeheven en den zegen gebracht lieeft de vrucht Haars lichaams, in wien alle volkeren worden gezegendHaar roepen wij aan de Moeder Gods. Wat zal Zij, in die ver heven waardigheid, niet met volkomen /.okerheid afvragen voor ons, zondaren. Wat kunnen wij van Haar hopen in heel ons leven en in den laatsten dood strijd niet hopen van Haar? Het is niet mogelijk, dal hij, die zich met ijver en geloof heeft gewijd aan deze gebeden cn mysteriën, niet wordt aangegrepen door bewondering voor de goddelijke Raadsbesluiten betreffende de Verheven Maagd, tot heil van alle vol keren dat hij niet zich met vurig vertrouwen zal overgeven aan Haar be scherming, zich niet zal werpen in Haren schoot, zooals de heilige Bemardus ge tuigt Gedenk, o allergoederticrensle Maagd, dat het nooit gebeurd is, dal iemand, die lot U zijn toevlucht nam, Uwe voorspraak inriep of Uit' bijstand heeft vet zocht, door U is verlaten ge worden. Even krachtig als het Rozenkrans gebed degenen, die daartoe hun toevlucht nemen, met vertrouwen vervult op ver- hooring, even krachtig is het ook in zijn uitwerking om het hart der heilige Maagd tot barmhartigheid te stemmen. Het is immers bekend mhoeveel welgevallen Zij op ons nederziet en ons aanhoort, wanneer wij de voortreffelijkste smeekbeden en de heerlijkste lofprijzingen tot een kroon samenvlechten. Als wij bij dit gebed aan God zeiven glorie geven en Hem die toebidden, als wij vragen dal alleen Zijn wil in alles volbracht worde; als wij Zijn goedheid en milddadigheid prijzen, Hem Vader noemen en schoon onwaardig de grootste gunsten afsmeeken, dan vindt Maria daarin Haar bijzonder welbehagen, en maakt zij in onze godsvrucht waarlijk den heer groot. Op alleszins waardige wijze immers spreken wij tot God, als wij het Gebed des Heeren tot Hem richten. En behalve dal, hetgeen wij daarin vragen, op zich zelve reeds voortreffelijk en uitstekend is, en zoo volmaakt mogelijk overeenkomt met het christelijk geloof, de hoop en liefde, verkrijgt het nog grooter kracht door een ons gegeven bevel, dat ook aan de Heilige Maagd niet dan dierbaar kan zijn. Mei onze stem immers schijnt zich de stem te vereenigen van Jesus, Haren Zoon zeiven, die dit gebed woor delijk aan ons gegeven en bevolen heeft toen Hij zeide „Zoo zult gij bidden" Het lijdt geen twijfel of indien wjj door de beoefening van het Rozenkrans gebed, dit gebod nakomen, zal Zij, vol zorgvolle liefde, met des te grooter bereidwilligheid Haar ambt vervullen, dezen geheimvollen krans van gebeden liefderijk aannemen en met een overvloed van weldaden beloonen. Om ons hare milddadige goedheid des te zekerder te verwerven, werkt ook niet weinig mede de aard van den Rozenkrans-zelven, zoo bij uitstek ge schikt om waarlijk goed te doen bidden. Coot. U, 14. S. Thomas, op. VUI, super solui- asgtL n. 8 O Math. VI. 9. Vele en verschillende dingen immers trachten den zwakken mensch bjj zjjn gebed van God al te trekken en zjjn goed voornemen te verjjdelonmaar hij die het wél overweegt, zal aanstonds inzien welk etn kracht er in den Ro zenkrans ligt opgesloten, zoowel om de aandacht van den geest te boeien en de traagheid af te schudden, als om een heilzame droefheid op te wekken over bedreven zonden en den geest op te teren tot de dingen des Hemels. De Rozenkrans immers bestaat uit twee dcelen, van elkander onderscheiden en Iegelijk vereenigdde overweging der geheimen en het mondgebed. Van daar dat deze wijze van bidden 's menschen bijzondere aandacht vordert, opdat hij niet alleen zijn geest eeniger- mate tol God verheffe, maar zich ook zoo ijverig met de overweging en de beschouwing bezighoude, dat hij er aanleiding in vindt om zjjn leven te verbeteren en aan zjjn godsvrucht voedsel te geven. Niets grootscher, niets verhevener immers is er dan de waarheden die den grondslag uitmaken van den christe- lijken godsdienstdoor wier luister en macht, waarheid, rechtvaardigheid en vrede met hun heerljjke vruchten op aarde zijn gekomen en een nieuwe wereldorde hebben voortgebracht Daarbij komt dat deze allerverhevenste zaken aan de beoefenaars van het Rozenkransgebed worden voorgesteld op een wjjze, die zelfs volkomen beant woordt aan de behoelten der eenvoudig ste geesten, Daar worden immers geen geloofsstukken ter beschouwing voorge steld, maar veeleer feiten, als het ware met de oogen waar te nemen, die door de bijvoeging van plaatsen, tijden en personen de aandacht krachtiger boeien en een nog heilzamer indruk maken. Wijl de geesten dit alles reeds vroeg tijdig in zich hebben opgenomen, is het bjj het noemen der afzonderlijke myste riën voor ieder, die zich gaarne met het gebed bezighoudt, volstrekt onnoodig den geest geweld aan te doen, maar dringen zich de gedachten en gevoelens reeds als vanzelf overvloedig op onder de zepen des Hemels en door de voor spraak 'an Maria- Nog een andere reden is er, welke dezen krans van gebeden aan Haar bijzonder welgevallig en belooning waar dig maakt. Immers, wanneer wij deze drievoudige mysteriën godvruchtig geden ken, leggen wij een krachtig bewjjs af voor onze dankbare genegenheid jegens Haar, daar wij op die wjjze be lijden, dat wij nimmer genoegzaam de weidaden kunnen gedenken, waarmede Zij in Haar onuitsprekelijke liefde onze zaligheid ter harte neemt. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen met hoeveel nieuwe vreugde Haar ge lukzalige ziel wordt vervuld, als wjj voor Haar neergeknield, dikwjjls en ijverig over deze verhevene dingen na denken, en welke gevoelens van vernieuw de mocderljjke bezorgdheid en mildda digheid daardoor in Haar worden op gewekt. En uit deze herdenking volgt dan wederom dat onze smeekbeden winnen aan gloed en kracht: zoodat bjj ieder afzonderlijk mysterie, nieuwe titels op verhooring worden aangevoerd, die bjj de H. Maagd zeker hun kracht niet zullen missen. Tot U immers vluchten wij heilige Moeder Godsversmaad ons, rampzalige kinderen van Eva, nietWij smeeken tot u, machtige en goedertierene bewerkster van ons heil. Door de zoet heid der vreugde, door Jesus uwen Zoon u bereid, door Uwe deelname aan Zijne onuitsprekelijke smarten, door de grootheid van Zjjne glorie die op u terugstraalt, smeeken wij u met aandrang O, hoor en verhoor ons goederlieren, ondanks onze onwaardigheid I" (AM

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1