Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 26. Zaterdag 29 September 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprija per drio muidtm Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. BureauKrommestraat, F 227. Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging 0e Eembode. Prijs der Adrartentitni Van 1 tot 6 regelsf 0.38 Voor iederen regel meer- 0.05 ENCYCLIEK ▼sa onsen Allerheiligsten Vader LEO XIII, Mor do Goddelijks Voorzienigheid Pui. Over der Rozenkrans van Maria. Aan Onze Eerwaardige Broeders de patriarchen, primaten, aartsbisschop pen, bisschoppen en andere ordinaris- sen, in vrede en gemeenschap met den H. Stoel LEO XTTT, PAUS. Eerwaardige Broeders, heil en Apostolischen zegen Vervolg en slot.) Na de voortreffelijkheid van den Rozenkrans van Maria te hebben be schouwd onder het tweevoudig opzicht, dat Wij tot Onze bespreking namen, moge het U, Eerwaardige Broeders, beter blijken waarom wij niet moede worden het Rozenkransgebed aan te prijzen, het te bevorderen. Aan de hulp des Hemels, Wij zeiden het reeds in den aanvang, heeft onze eeuw met den dag meer behoeflevooral weet ieder hoezeer de Kerk beproefd wordt door zooveel wat inbreuk maakt op haar recht en bare vrijheid hoe in de chris ten Staten voorspoed en vrede duur zaam dreigen verloren te gaan. Om nu die hulp te verkrijgen, Wij herhalen en bevestigen het, stellen Wij Onze hoop vooral op den Rozenkrans. Ach, of alom, naar Onzen wensch deze devotie tot den bloei geraakte, waarin zij weleer zich verheugdein steden en dorpen, in huisgezin en werkplaats, bjj voornamen en geringen moge de Rozenkrans bemind FEUtLLETOH. CHARLOTTE. Vrjj naar 't Frainch. door J. V. It. J) Het is een groote waardigheid en bijge volg een gewichtige zaak, den titel van stief moeder, door zoo vele vrouwen zoo lichtelijk zjjde eens mans eene eerste ecblgenoote verven, gen, maar ook eene moeder aan de wieg al hare gevoelens en hare zelfverloochening, al haar teederheid en geduld overnemen uit plicht besef worden, wtl eene moeder van nature is haar als het ware dat van liefde gloeiend hart onUeenen, dat God haar gaf om er hare kin deren aan te koesterenuit overtuiging, nil goedheid verrichten wet haar als aangeboren iazelve moeder geworden zijnde, geen bijzon dere Toorlielde voor eigen telgen toonenimmer sa altgd rechtvaardig en goed, meester van zich zelve en boven eene onvrijwillige vooringeno menheid of eene eenzijdige liefde verheven zjjn «fcl... de verplichtingen, welke deze titel oplegt edele plichten, maar slechts zelden begrepen, zelden volbracht Het meisje, san wie Henriot zijn naam schonk, had in haar geheele levan al bijzonder wainig overdacht, wat anderen met recht van haar verwachtten. Uitermate zelfzuchtig, had zij zich zelve tot het middelpunt gemaakt van den klei Ben kring, waarin zjj leefde; nooit had zjjzict worden en beoefend, als een uitmuntend middel om het christelijk geloof te be lijden, als het krachtigste middel ten einde Gods hulp, Gods barmhartigheid te verwerven. En deze met steeds krachtiger aan drang af te smeeken, 't is de plicht van allen, waar de drieste boosheid der goddeloozen geen aanslag onbeproefd laat, om den toorn Gods te tarten en het gewicht van Zijn rechtmatige vergel ding af te trekken op het Vaderland. Onder veel andere zaken is ook dit een reden van droefheid voor Ons en alle goedgezinden, dat er onder de Ka- tholieken-zelven zoovelen zijn, die zich verheugen in de beleedigingen, welke den godsdienst van alle zijden worden aangedaan, en die zeiven met een onge- ioofelijke losbandigheid van de pers zich by voorkeur daarop schijnen toe te leggen, om de heiligste zaken en het vertrouwen in de bescherming der Heilige Maagd bij de menigte in een bespottelijk daglicht te stellen. In de laatste maanden heeft men zelfs den allerverhi vensten persoon van Jesus Christus, den Zaligmaker, durven aan randen. Men is er niet voor terugge schrikt dien te brengen op liet reeds door zooveel mis l-den bezoedelde too- neel en Hem de Majesteit Zijner God delijke natuur te ontroovenen ais men dit eenmaal heeft bestaan, dan moet de verlossing van het menschelijk geslacht noodzakelijk lot niets worden gemaakt. Evenmin heeft men geaarzeld de eeuwig durende schande te willen uitwisschen van een man, die schuldig is geworden aan een misdaad en een gruwelstuk van trouweloosheid, zooals de geschiedenis geen tweede kan aanwijzen, den ver rader van Christus. Over deze schandelijkheden, die dor de steden van Italië zijn verspreid of nog verspreid zullen worden, is een al- genieene verontwaardiging opgegaan on der hen, die het smartelijk beweenen, dat het hoogheiligste van den godsdienst is verkracht, verdrukt onder ditzelfde volk, dat zich op den katholieken naam het meest verheft, en dit terecht doen mag. Zoo is ook de waakzame ijver, zoo als betaamde, ontbrand bij de Bisschop pen, die allerbillijkste protesten hebben gericht tot hen, voor wie de bescher ming der waardigheid van den gods dienst in het Vaderland moest heilig zijn, en die hunne kudde niet alleen hebben vermaan# omtrent den ernst van kuunen voorstellen dat de een of andere plicht een ander aanspraak kan doen maken op baren fjjd, hare zorgen, haar eigen persoon zelve, en zjj, die zich altijd een koele dochter, een onverschillige zuster betoond had. geloofde niet dat het kleiae kind, waarover Henriot haar lot motder aansLelde, voor haar een lastige scha duwzijde. een ernstige goweleaszaak kon worden. Tfjdens de drie dagen, welke het huwelijk voor afgingen, zag Melanie in de kleine Charlotte slechts een lieve speelpop, en Henriot meende, toen bjj zjjn dochtertje op den schoot zjjner jeugdige bruid zag zitten, zgo kind alles weer gegeven te hebben, wat de dood baar had onlrnkL Onder deze gunstige voorteekens had het hnweljjk plaatsGuite alleen herhaalde als een tweede Cassandra aan al ie buren: ,Ze geven mjjn arme Charlotte een tweede moeder Ach, als mevrauw-zaliger het eens zag!" UL DE STIEFMOEDER. Rnslig gingen de eerste maanden voorbij mevrouw gedroeg zich ten opzichte van Char lotte met volkomen onverschilligheid. Zg om helsde haar stiefkind des morgens en deed het 's avonds weer, en verder was bet kind den geheolen dag aan de zorgen van Gnile. die zjj geen oogenblik verlief, overgelaten. Doch eene wel te voorziene en zeer gewone omstandigheid slechte gedachlen op, welke het egoïsme doet ontstaan. Eens op een zekeren morgen achter d* toonbank staande, kwam ar een man der het gevaar, maar ze ook hebben aange spoord, dat zjj de schandelijke oneer, die aan den beminden Bewerker van onze zaligheid is aangedaan, weder goed maken door bijzondere godsdienstoefenin gen van eerherstel. Ons is duideljjk gebleken de jjverder goeden, op vele wyzen Ons schitterend beloond, en dit heeft gestrekt om de smart te verzachten, die Wy wendig lijden om deze zaak. Te dezer gelegenheid kunne;. vVy van Onzen hoogen zetel Onze stem niet onderdrukken, en Wy vereenigen met alle kracht Onze protesten met die der Bisschoppenen met denzelfden ijver van Ons apostolisch hart, waarmee Wy het schandelijk feil van de heiligschennis betreuren en veroordeelen, richten Wy inet aandrang tot de christelijke volkeren, met name tot de Italianen, de vermaning, dat zij den godsdienst hunner vaderen, die de rijkste erfschal is, ongeschonden bewaren en met ijver verdedigen, dat zij niet ophouden door eervolle en vroine daden den godsdienst uit te breiden. Derhalve, ook om deze reden, wen- schcn Wij, dat de ijver van bijzondere personen en van broederschappen ge durende de geheele maand October hen zal doen wedijverln in de verceringvan de verheven Moeder van God, de waar achtige Beschermster van het Christen dom, de glorierijke Hemelsein: Koningin, Wy voor Ons, bevestigen zeer gaarne de alïaten, die Wij vroeger reeds hierbij hebben verleend. God, Eerwaardige Broeders, die ons door Zijn goedertierens barmhartigheid zulk een Middelaresse heeft geschonken en Die wilde dat wij alles zouden hebben door Maria zie op Hare voorspraak en om Harentwil, genadig neder op uw aller beden, vervulle uw verlangens. Aisonderpand daarvan strekke de apostolische zegen, die Wy u, uwe geestelijkheid en uw volk van ganscher harte in den Heer verleenen. Gegzven te Rome, bij Sint Pieter, den 8sten September van het jaar 1894, van Ons Pausschap bet 17e jaar. LEO XIII, Paus. S. Bernardus, dr. XII praerogatie. B. Af. V No. 2. O Id. Berm. in Nativ. B. Af. Y. No. 7. BUITENLAND. De Poolscho adel heeft het in den laatsten tjjd verkorven èn bij den Duit- wet, die in de stad woonde, den winkel binnen lang onderhoud had, Toen dit yesprok ouder vier oogen einJeljjk afgoloopen an de heer ver trokken was, vroeg do jonge vrouw hem nieuws- -Wel 1" luidde het antwoord, „hg ia Charlotte's toeziende voogd, en kwaiu met mg afspreken over het plaatsen van fondsen." .Heelt Charlotte dan fondsen V" .Ja, zjj bezit een dertig duizend Irancs var bare moederwjj denken er een kleine boer derij voor te koopen, gelegen te Ailly-le-Hant- C|ocher." Deze zoo eenvoudige woorden gaven op eens een geheel andere richting aan de denkbeel den van Melanie. Daar zjj arm was en geen bruidschat had meegebracbl, kon zjj baar toe komstig kroost geen undere bezitting nalaten dan bet vaderlijk erfgoed, een zeer middelmatig fortuin, waarvan dan Charlotte, die zjj voortaan niet meer koD verdragen, nog de heifl kwam op- eiacbenDeze gedachte vervolgde baar onophou delijk, en van dien stond af werd het kind vóórhaar het voorwerp van den diepsten haat, welken hare zwakheid, hare jeup-1 zeilt niet konden bekoelen. Hare gebreken, wa op zjj tot nog toe niet of slechts zeer weinig bau achtgeslagen, werden thans ljjke huichelarij aan Henriot overgebracht; hare minste overtredingen werden geslreog bestraft. Melanie vond het middel om-den zwakken en lichUe misleiden vader van het kind verwijderd schen Keizer én by Von Bismarck. De heer Von Koszielski, die aan het Hof zeer in aanzien is, heeft op de tentoon stelling te Leraberg, de hoofdstad van Oostcnrijksch Polen of Galicië, verklaard, dat Polen, hoe men het ook verdeeld mocht hebben, een en ondeelbaar bleef, spijt landkaarten en overeenkomsten, en dat er slechts één Poolsch volk bestond met één Poolsch hart, dat overal sloeg met gelijken klop. Over die woorden was keizer Wilhelm zeer ontstemd, en hij heeft dit niet onder zich gehouden, maar bij een kort bezoek aan de West-Pruisische stad Thorn zijn hart lucht gegeven in de volgende woorden.lk verheug my er over, dat Thorn zijn Duilsohen aard niet verloochent. Tot mijn leedwezen verneem ik, dat het gedrag der Poolsche mede-inwoners niet geweest is als ik wel wenschte. Maar ik herinner aan mijne woorden,Op, ten strijd tegen de omverwerpings-partijenVan de konink lijke gunst kunnen slechts zy zich ver zekerd houden, die zich vol en geheel als Pruisische onderdanen beschouwen. Willen wij standvastig zijn in ons vrede lievend streven, dan moeien alle onder danen in gesloten gelederen achter mijn rug staan. In de verwachting, dat Thorn deze herinnering in eere zal houden, neem ik van u afscheid." Deze woorden maakten een diepen indruk, die nog grooter werd toen de Keizer vóór zijn vertrek nog den burge meester der stad toevoegde: „Laat men Ier harte nemen wat ik vandaag heb gezegd. Ik kan ook wel eens heel on aangenaam worden!" Tot de 1500 personen, die Zondag met twee extra-treinen uil West-Pruisen naar Varzin waren gekomen om een oval ie aan Von Bismarck te brengen, hield de Oud-Kanselier een lange rede voering, waarin hij den Keizer prees om zijne te Thorn gesproken woorden en zijne oproeping tot het bestrijden der omverwerpings-partijen, waartoe door spreker ook de Poolsche adel werd ge rekend. Zoo zou de Duitsche nationaliteit worden versterkt en de begeerte der Polen om zich at te scheiden wel be teugeld worden. „God begunstige deze voornemens," dus besloot de Kanselier, „en geve den Keizer raadslieden, bereid om in dien geest te handelen. Leve de KeizerGod behoede hem De Russische Czar is lijdende aan een ernstige nierziekte. In Rusland zelf ech te houden en hem al de genegenheid, waarover )>ii beschikken kon, le doen vestigen op de twee kinderen, een jongetje en een meisje, waarover zjj hem binnen weinige jaren vader maakte, en, tpoedig verstrikt in zulke valsche netton, vergat de koopman den heiligen schat, dien eene eenige steun en verdediger tijj washjj leverde Charlotte over aan bare stiefmoeder, dat wil zeggen aan hare vjjandin. De haat is vindingrijk, en Charlotte leed dan ook in i He opzichten. Van hare vroegste kinds heid af had men haar toederlyk verzorgdacne onverzwakte, waakzame liefde bad bare minste behoeften, hare verlangens zelfs voorkomen thans verving de treurigste verlatenheid die lieve behandelinghare gezondheid, kleeding en ge noegens werden volkomen verwaarloosdin ziekte zelfs verleende men haar nauweljjks eenige hulp. Zg wilde gaarne leeren, maar men wei gerde haar lessen, omdat zjj te veel geld kost- teo, en mevrouw Henriot belastte zich zelf met goedgeloovige, zoo vaak bedrogen volk haar den meeaten lol toezwaaide. Charlotte hield veel van de vrjje lacht en van versterkende wande lingen, maar men noodzaakte haar stil te bljjven zitten in den donkeren achterwinkel, altgd bezig met grove kousen te breien of grove sloopon le vervaardigen Zg bad een openhartig karak- de scboooe gevoelens, welke eene wüze en ver standige moeder in liaro ziel had ingeprent, werden door bjjtenden spot of doodtlgke koel- ter wil men er niet van hooren, men neemt voortdurend den schjjn aan ais ware de Czar volmaakt gezond. Portugal heeft het te kwaad met de Kaffers in Oost-Afrika. Te Lorenzo Mar que-/, deed de dreigende htfljding der inboorlingen eene paniek ontstaan, zoo dat men de troepen uit de omstreken heeft teruggeroepen. In alle slralen wierp men barricades op. De Engelsche ka nonneerboot Thrush heeft troepen aan wal doen brengen ter bescherming van het Britsche consulaat, en de vreemde lingen hebben eon vrywilligers-korps gevormd, om bij de verdediging behulp zaam te wezen. De terugkeerende troepen werden onderweg door de Kaffers achtervolgd, zoodat zij uit angst henne kanonnen en ammunitie hebben in den steek gelaten. Het geheel der Portupeesche troepen macht bedraagt 120 Europeesche en 200 inlandsche soldaten. De Kaffer-aan voerder Mahazula beschikt over 7000 man. Met spanning ziet men de ongelyke strijdkrachten tegenover elkander staan en den strijd tegemoet. Zondag 14 Oct. zullen in België de nieuwe verkiezingen plaats hebben, waarbij voor het eerst het meervoudig stemrecht zal toegepast worden. Onder de partyen heerscht groote bedrijvigheid om elk voor zich winst te behalen uit deze nieuwe manier van kiezen, waar van de uitslag niet met eenige kans van zekerheid kan berekend worden. Indien de Katholieken echter eensgezind zijn en nevenzaken laten rusten, zullen zy stellig de zege behalen over de verbon den doctrinaire, radicale en socialistische partyen. In verhouding tot den landaard, zoo berekent de Ind. Beigezjjn wat het aantal kiezers betreft de Vlamingen in de meerderheid 611,660 tegen 594,343 Walen. Onder de Walen zijn echter de meeste kiezers met meer dan éen stem, en zoo zijn, wat bet aantal stemmen betreft, de Walen in de meerderheid, n.l. 948,206, tegen 926,738 Vlaamsche. Het aantal slachtoffers van de groote boschbranden in Minnesota en Wisconsin moet ruim 600 bedragen, terwjjl de geleden schade zoo groot is, dat die nauwelijks is te berekenen, Nu heeft weder een ramp, een hevige cycloon, in Minnesota aan 75 menschen het leven gekost. beid meodoogenloos verslikt, en terwjjl tg haakte haar broertje en zusje behandeld met die toe genegenheid. welke men haar ontzegde. Een paar maanden zocht hel arme kind haar troost bjj de trouwe Guite, maar niet zoodra be merkte mevrouw Henriot, dat er in haar buis nog ceo minnend hart veor haar klopte, een schap bestond om haar te verdedigen, of zjj zocht een voorwendsel en had er spoedig een gevonden. Guile werd bedankt. Op deu dag van haar vertrek trok bet van droefheid waanzinnige schepsel de arme Char lotte in een hoekje van den tuin bg zich, en onder een vloed van lielkoozingen zeide zjj tot „Lief kind, lieve kleine meid. ik ga heen, men jaagt mjj wegik zal u niet meer zien, ik uil u niet meer spreken over nwe goede moeder in den hemel maar hier hebt gjj het kruisbeeld dat zy ia haar stervensuur aan bare lippen drukteik heb het uit hare verstyfde handen genomen bewaar het goed en denk er aan. altgd braaf en godvruchtig te zgn, zooals zg u zoo menigmaal op het hart gedrukt heeft. „Ik wil niet dat gy heengaat!" liep het kind weenende nil, zich om den hals der onde dienst maagd werpend- Deze drukte haar vol teederheid aan haar harl, maar de snikken van Charlotte hadden do aandacht barer moeder genekt, die haar ruw by de hand vatte en zeide„Ga naar nw

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1