Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 27. Zaterdag 6 October 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATEBDAO. Abonnementsprijs par drie maanden: Franco per post Afzonderlijke ni f 0,40. f 0,05. BureauKromrrmtraat, F 22?Amersfoort. Uitgave van de Vereenlgfng De Eembode. PriJa dar AdTartanUlni Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor lederen rogel meer- 0.05 Correspondentie! an AdvortenUën moeten uiterlijk Vrjjdsgavond Arbeiders-beweging. 't Was wel te voorzien dat de tim merlieden-agitatie te Amsterdam zich niet tot deze enkele beweging zou bepalen. De uilkomst was ook al te verrassend om niet aanstekelijk te zijn. Al hun wenschen en begeeren werden verwezen lijkt een flink loon werd hun toegezegd, en den patroon een aanmerkelijke daling van zjjn voetstuk bevolen. En bijna van geen enkele zijde werd een woord van bezwaar vernomen tegen de wyze van handelen door hen in practjjk gebracht. Een schooner bereiking van een voorge steld doel kon toch waarlijk niet worden verlangd. Wie echter deze agitatie geliefde te be wonderen, of, wat ook le constateerenviel, deze in de handwerkte, moge beter inzicht in dergelijke zaken hebben, dan waarover wjj mogen beschikken; ons althans kwam ze allerbedenkeljjkst voor. Dusdanige bewegingen uitlokken gaat vrjj wal ge makkelijker dan ze in hare vaart te stuiten, als ze eenmaal een gevaarlijk karakter gaan aannemen. En dat we thans reeds zoover in de hoofdstad des Rjjks gekomen zijn, zal moeilijk weersproken kunnen worden. Men behoefde waarlijk geen ziener te zijn om dezen strijd te voorspellen ze moest komen. Met inspanning van veler krachten heeft men geijverd om dien te doen ontbranden. Heeft men niet de gemoederen sarrend tol bittering, ja somB zelfs tot razenden hartstocht opgezet? De werkman was nu eenmaal in veler oogen het beklagen; waardigste wezen, dat de wereld betrad. Zijn beeld werd in de schrilste, somberste klenren gemaald. Het werd het publiek vertoond als aangegrijnsd door het booze kapitaal en den bardvochtigen, eigen- baatzuchtigen patroon, en achter zich de nijpendste armoede. En velen onder de werklieden, die in deze schildering hun eigen afbeelding meenden te begonnen werkelijk te gelooven, dat zjj een rampzalig bestaan met zich moesten omdragen- o is de toeleg der volkleiders gelukt. En dit kon niet uitblijven toen de pers zich zoo krachtig ging mengen in het geding. Zjj stelde haar kolommen voor de dolzinnigste uitingen van zoo genaamde volksvrienden beschikbaar. Al wat in volksvergaderingen door opruiers ea gelukzoekers werd uitgekraamd, werd meestal zonder de minste op- of aan merking door haar tot gemeen goed gemaakt voor iedereen. Enkele bladen werden zelfs geheel ten dienste van den werkman gesteld. Daarin kon hjj zijn j grieven of vermeende grieven legen ieder en alles naar hartelust uitstorten. En dit weten de volksleiders bjj ondervinding de eigenaardige werk manstaai vindt in den minderen stand nog al gereedelijk gehoor. Dat was geen leven eens werkmans, hetwelk men hem een langen tijd door worstelen deed. Zijn uren van rust werden in beslag genomen door het bijwonen van ontstuimige vergaderingen, rin zjjn zielevrede werd gedood, en de pers met zjjn ophitsende lectuur nam zijn overige uren van ontspanning in beslag, fdü moest haarfijn weten wat n de arbeiders-wereld omging, zjjn werkmansgeest werden idealen voorge spiegeld, die enkel onder leiding van die zoogenaamde vrienden des volks konden bereikt worden. Zoo werd de werkman als op sleep touw genomen, zonder te bedenken waarhjj zou aanlanden. Hij werd verrijkt met de wetenschap dat hem oen hoogere plaats in het maatschappelijk leven toe kwam; dat weelde en genot ook door hem moesten gesmaakt worden. De strijd om dit te verkrijgen is thans aangebonden, en zal, wat wel te vreezen is, hardnekkig worden voortgezet. En wat zal de uitkomst zijn? Het antwoord op deze vraag moet het ongevoeligste hart tot medelijden sten voor den werkman. Het schijnt dat de meeste werklieden hun inzicht in eigen zaken geheel verloren .hebben, zijn blinde werktuigen hunner lei ders geworden. Zou het anders denk baar zijn, dat een beweging als dio der typografen kon worden uitgevoerd? Het gezond werkmansverstfnd moest daartegen zoo beslist mogelijk in verzet komen. Van de geheele agitatie moeten zjj de dupe worden. Zij kunnen en moeten weten dat reeds enkele bladen zich slechts met de grootste moeite en opofferingen kunnen staande houden en ondanks deze wotcnschap komt men cischen stellen die aan menige onder neming den doodsteek zullen geven. Wil nu niet inzien dat do ondergang eze ondernemingen ook hun eigen ondergang in zich sluit Op de kortston dige overwinning, op hun overheid be haald, moeten naweeën volgtn. De pa troons moeten zich thans gewonnen geven, de zaken liggen er nu eenmaal toe de couranten moeten zoo goregeld mogelijk verschijnen, willen zij de sym pathie van het publiek behouden maar is hel hun nu kwaljjk te nemen als zjj trachten maatregelen te nemen, om niet geheel aan de willekeur van enkele volksleiders de werklieden zjjn toch niets meer dan uitvoerders dezer be velen te worden overgeleverd? Nu de zetmachine een uitvinding die do typografen minstens tot nadenken moest stemmenzjjn diensten komt aanbieden, mag men het nu den patroons euvel duiden, dat zjj zich deze stomme werk tuigen gaan aanschaffen, om zulke ramp zalige toestanden, als zich nu hebben voorgedaan, te voorkomen, of althans te neutraliseeren? 't Is treurig, maar waarvele werklieden gaan hun eigen welvaart ondermijnen. Dat de leiders zoo'n volslagen onkunde of kwade trouw aan den dag leggen is begrijpelijk; maar dat de werklieden- zelven niet willen inzien dat -jj zich?, en hunne gezinnen in nog grooter moeilijkheid brengen, is een bewijs tot welk een graad van verregaande ver blindheid het reeds bij hen gekomen is. Van het meerdere loon, door dwang verkregen, kunnen nu de weerstands- kassen worden gevuld, opdat de leiders, raot de beurs rinkelend, hun gedweeë werktuigen des te beter tot handelen kunnen aanzetten. En het verworven succes geeft ook anderen een prikkel tot navolging. Do kwaal zal zich onge twijfeld onrustbarender voortplanten. Evenals een dreigende onweerswolk aan de horizon, vertoonen zich nog crnBtige, >ms veel ernstiger toestanden dan wjj reeds te zien kregen, in het verschiot. Gewetenlooze drjjvers zullen gaan profi- teeren van hun invloeden, die zjj hebben weten te bemachtigen, cn deze zullen tot het uiterste worden benuttigd ora hun doel door te zetten. En de misleide werkman is daar het slachtoffer vanl Wjj leven in een tjjd, waarin de rechten van den werkman alom worden uitgobazuind, attar waarin hjj zjjn plich ten jegens God In zjjn evenmensch soms jammerlijk verwaarloost. Vandaar do ontevredenheid en wanorde die in de samenleving voorkomen. Maar zonder twjjfel komt de tjjd wanrop de rustver- storonde, en, helaas, ook Godvergeten werkman door de goddelijke Voorzienig heid ook op gevoelige wijze aan zjjne plichten zal worden herinnerd. BUITENLAND. Het Britsche ministerie is onverwacht bijeengeroepen tot het houden van een buitengewone ministerraad op Donderdag j.l. Sir William Harcourt, minister van Financiën, en de minister van Oorlog Bannermann zijn er expresseljjk voor uil Parjjs moeten overkomen en Lord Roseberry onderbrak er zjjn buitenver blijf 'n Schotland voor. Gewichtige rede nen moeten dus voor deze buitengewone bijeenroeping gegolden hebben. Aange zien op denzelfden dag te Parijs een ministerraad gehouden werd, meende men de reden gevonden te hebben in de verwikkelingen op Madagascar, doch van Engelache zijde wordt verzekerd, dat er geen verband bestaat tusschen deze gelijktijdige bjjeenroeping. De reden zal dan ook meer gezocht moeten wor den in het beraadslagen over de beste middelen om de Britsche onderdanen In China te beschermen. Het blijkt name- |k al meer en meer, dat do toestand er vreemdelingen in dat uitgestrekte |k met den dag gevaarlijker wordt, 'orwjjl de Japanners hunno tocht naar do heilige stad Moekden voortzetten en zelfs een leger van 95.000 man in de Chineesche provincie Shantung aan wal hebben gezet om naar Peking op te trekken, wordt het Chineeschu leger hoe langer zoo meer gedemoraliseerd en slaat tot oproer over, waarbij de vreemdelin gen het moeten ontgelden. Het gevaar, waaraan dezn laatsten, bü de toenemende woede der Chineesche bovolking, blootstaan, wordt zoo drei gend, dat de Britsche consul te Hankow geraden heeft alle vrouwenen kindoren naar Shangai te zenden, daar van de opgezweepte bevolking en de luchte- looze soldaten alles te vreezen 1*. Onder scheidene Pekingsche familiën hebben reeds aan dien raad gevolg gegeven, en die er blijven, maken zich tol verde diging gereed. Er wordt ernstig gedacht aan ont troont^ dps Chineeschen Ketters en ver- deoling van het land in vier Rijken. Het gaat er niet op vooruit met den gezondsheidstoestand van den Russisohen Czaar. Op raad zjjner genensheeren is hjj mot geheel zjjn gezin naar Livadia, in do Krim, vertrokken, om door ver andering van lucht genezing voor ztfn kwaal te zoeken. Bjj de nierziekte moeten zich ook lichte aanvallen van beroerte gevoegd hebben met benauwdheden, die afneming van krachten ten gevolge hadden. Het gemeentebestuur van Nlmes, in Frankrijk, ligt overhoop met de Regeering naar aanleiding van het door deze uit gevaardigde verbod tot het houden van stierengevechten, waarbij de dieren ge dood worden, als zjjnde dit in strjjd met 's lands wetten. De malre en twoo Kamer-afgevaardigden dreigden met ont slag indien de Regeering het besluit niet intrekt, doch de minister heeft verklaard, dat het besluit niet kon worden inge trokken, daar het is uitgevaardigd uit kracht eener wet, die geëerbiedigd moet worden. Het verzoek ora eene uitzon dering te maken was nog minder voor inwilliging vatbaar, want de wet is van algeraeenen aard en moet door alle bur gers opgevolgd worden. Te Marseille zjjn 8 Italiaansche anar chisten gevat, die deel uitmaken eener bende, welke der politie was aangewezen en aanslag op het Italiaansche con- FEUILLETON. CHARLOTTE. r 't Fransch, door J. T. 1. IV TREUHIGE DAGEN. 3) Aidas verliep Charlotte's kiDdsheid, die Jsren, waaraan de herinnering zoo soet is, wanneer zjj rich, omgeven door een gelukkig huisgezin, aan ona voordoet; wanneer tg ons dien bezorgden ea arbeidzamen vader, die goede moeder, wier vreugd slecht* bestond in Treugd, die zusters en broeders, die me als het ware Mn persoon ailmaakten, waarmede Wij vreugd en smart doelden en die or- boek of een ander tjjdverdrjjl, zonder eene vriendin, die haar hel leven kwam veraange namen, hare eenzaamheid opvroolijken, zonder zelfs, gelijk de arme kinderen, eene eenvoudige wandeling le kannen maken. Dan las en herlas de arme Charlotte haren moeder haar zoo dikwjjls in gelukkige beschou wing op de armen gedragen hadsomtijds ging zjj wanhopig voor het raam zitteo om den stroom dor voorbijgangers gade te slnan, muar spoedig verveelden haar ai die enbekendo ge zichten en zuchtte zij„Nergens vind ik een hart dat voor mjj klopt Op zekeren dag wilde zij zich, meer dan ander* door deze droevige gepeinzen overmees terd, nat verzetten, en ging naar eene kast, naar zjj zich llanntjes herinnerd*, wsl eens een paar oude boeken gevonden ta hebben. In derdaad had men daar de kenrige boekjes de ieugdige herinnering van het aje voortlevenverveling, verlatenheid, ar deel en vooral de dogen welke in het bijzonder aan genoegens gewijd qjo, naren meer de andere droevig voor haar. Na in de huiihouding en aan het toilet hirer stiefmoeder en van haar suaje Felicia bezig geweest le zijn, zag zjj gewoonlijk het ge heels huisgezin vertrekken naar de oen of an dere uitspannlngsplaals, en bleef zjj alleen thuis in gezelschap van een slordige meid, die de oade fluite vervangen had, allaen, zonder een n dikke 1 ,In dea tjjd, waarin de heilige Theresia leefde, werden er te Grenada nog een klein aantal Moorsche lamiliën gevonden, welke de verwoes ting van hun vaderland, dat o vaderlijken grond, brachten hun dagen In strenge afzondering door en leefde metsombero volharding de voorschrilten van den Profeet na. Een dezer ge slachten, dal, naar men mtende, van den koninklij ken stam der Alhamara afstamde, bad hel loven geschonken aan oen meisje, welks ongekunstelde bevalligheid cn ingeschapen deugd geheel Gra nada bewonderde. Hen had alle pogingen in het werk gesteld om dit teedere en onschuldige lam tot den waren schaapstal terug te brengen. Edele vrouwen, heilige mannes, brave priesters hadden golracbt deze in de duisternis omdolend* ziel te verlichtenin het eerst schansn hnnne aanhoudende pogingen schipbreuk le lijden, maar eindelijk kwam bet oogenblik, waarop Xenia toestemde. Eene dame, die veel van baar hield, bracht haar op zekeren dag in sen hos pitaal, waar dochters nit do voornaamste la miliën van Spanje zich aan de venorging zieken en melaatscben hadden gewijd. Xcnlal was ten hoogste verwonderd op het zien dier lange zalen, de woonplaats van het lijden, de schouwplaats der liefdadigheidin stilte door liep zjj ze. Aan het ander* einde gekomen, zag zjj een jeugdige zuster geknield vooreen bed zit ten, waarvan de gordjjnoo opgelicht waren. Op dit bed rustte eene door een akelige ziekte aangetaste vrouw, wier oogen zelfs ,te afzichtelijk waren om aan te zien; niettemin wiesch de i vnNpan, wreef hare misvormde ledematen, en hadvoor bet ongelukkige schepsel woorden moederlijken troost en znsterl|Jko vriendelijkheid geen dag ging ct "dat zjj Jesua Christus wil behsgen hemol verdisnen." Do jonge Hoorscho antwoordde niet. Bjj )t verlaten van bet hospitaal zag zjj een jaarden priester in eon armelijk rijtuig zitten. priester," zeido hare vriendin weder, „is de hertog van Kandia, onderkoning vsn Katulonië thans noemt men hem Pater Borgiahjj eene orde gatreden om Jeous Christus te behagen en den hemel te verdienen." Weer antwoordde Xenia niet, maar dagen later kwam z|j hare vriendin opzoeken .Ook ik wil aan Jesus Christus behsgen en Xonia werd gedoopt, maar bare verbitterde ouders verlieten Grenada en verstootten denieuwe christin, die zich te vergeefs voor bun wierp om hen te weerhouden en ook hun het zoete juk, dat zij op zich genomen had, op de schouders te leggen. Zjj bleef alleen, on eeae heilige ingeving bezield, zocht z|j schuilplaats in een CarmcllIessooUootlor, zij als zuster lues bare geloften aflegde. Zuster Ines zou overgolukkig geweest zjjn, e doohUr van don hertog van Cordova." I zuster* verliepen. Nooit kwam de portierster haar kwam informeeren ot sjj nog op d* wsrsld was, en zjj scheen in haar kloetfer begraven als 4e dooden in hun graf. Dikwjjls werd zjj er bedroefd over, en dscht san bare ouders, aan hare vergeetachtige vrienden. Op zekeren Ag, dat al hare zustors ontboden waren, en man doer het gebouw den vrooljjkon weerklank du vrien delijkste en levendigste gesprekke* vernam, ging Ines treurig naar de kapel. Z|j wtzzp zich voor eeo groot kruisbeeld op de koleën en stortte haar hart voor God uit. Bitter beklaagde sjj zich over hars eenzaamheid ea hue verlalsobeidmet tranen in de oogen smaakte zjj om troost in bare vorlatanhsid. Terwijl sjj tldus hare drosfbsU dto vrjjao loop gaf en het kruis vast omklemde, God? Kom ow troost bjj mj| zoeken, ou gjj verliepen ar, en eerst toen do kloosterhal haar voor bet avondeten risp, verliet z)j de kapel. Z)j scheen inderdaad kalm en verlicht Sedert zij, wrtraetr andsrea de

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1