Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 33. Zaterdag 17 November 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie n f 0,40. f 0,05. BureauKrommestraat, F 227. Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Frijn der AdvortentHn: Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 i uiterlijk Vrijdagavond Bij dit nummer behoort een Werkstaking. Iedere werkstaking heet te worden ondernomen om de positie der daarbij betrokken arbeiders te verbeteren. De uitkomsten bewijzen in den regel het tegenovergestelde. Verschillende statistie ken, die aangaande werkstakingen open baar worden, komen de treurige getui genis afleggen, hoe ontzettend soms de nadeelen zijn, die de werklieden daar zeiven van moeten gevoelen. De mede- deelingen over de than! geëindigde werkstakingen in de Schotsche kolenmij nen zjjn in dit opzicht even leerzaam als belangrijk. Niet minder toch dan 800.000* p. st., dus f9.600.000, aan loon hebben de werklieden-zelven daarbij verloren. In de staal-en gietijzer-industrie waren in het begin der vorige maand, als gevolg der staking, nog twaalfduizend man zonder werk. Ook de Schotsche spoorwegen misten enkel aan ontvangsten 180.000 p. st., wat zeker mede ten nadeele der arbeiders komt. Moeilijker zijn de verliezen te bepalen, die in verschillende takken van nijverheid hier door zijn geleden, maar dat ze enorme sommen bedragen is buiten kijf. Als verder gevolg dier onophoudelijke slakin gen wordt nu reeds voorspeld dal de Schotsche industrie reeds wankelend is, maar, zoo voortgaande, onvermijdelijk ten gronde wordt gericht. Als men nu het ontzaglijk kapitaal, dat als arbeidsloon had kunnen verdiend worden, maar nu door staking is prijs gegeven, tot maatstaf neemt, dan kan men zich eenigszins een denkbeeld vormen van de ellende, die daar onder de werk lieden is aangericht. Steunende op de weerslandskassen, die door de arbei- ders-zelven eerst waren gevuld, begon nen zij de staking, en toen deze, wat spoedig volgen moest, waren uitgeput, trad van-zelf volslagen gebrek de woningen der werklieden binnen. De Schotsche werkstakende arbeiders hebben daarvan de droeve ervaring opgedaan. Nog ontzettender kapitalen moeten de jongste werkstakingen in Amerika verslonden hebben. De reusachtige af meting, welke daar de staking verkreeg, bracht verstoringen in den gang van zaken voort, die een enorme schade aanrichtten, en niet het minst voor de slakers-zelven. De betreurenswaardige ongeregeldheden, die mede bij deze staking voorkwamen, deden Mgr. Ireland, aartsbisschop van Saint-Paul in Minnesota er toe besluiten een openbaar schrijven uit te vaardigen, waarin de schandelijke buitensporigheden naar verdienste werden gelaakt, en waarin deze behartigens waardige woorden voorkwamen: .Wat de werkstakingen betreft, ik zeg met den grootsten en voorzichtigsten van de hoofden der arbeiders, den heer Powderly, dat zij bijna altijd op mis lukking uitloopenmen moest er maar heel zelden zjjn toevlucht toe nemen er daarbij altijd voor waken, dat zjj niet tot gewelddadigheden aanleiding geven. Nog meer: zelfs als de overwinning schijnbaar aan den kant van den werk man is, blijken bij slot van rekening de geldeljjke verliezen ook aan zijn kant te zijn en heeft hij de kans op werk voor de toekomst verloren. Een werk staking benadeelt daarbij niet alleen den kapitalist en den werkman, maar ook hel publiek. De werkman moest dat laatste punt niet uit het oog verliezen." Wanneer de werkman deze behartigens waardige waarheden, door den Ameri- kaanschen Prelaat ten beste gegeven, niet uit het oog verloor, dan zou men in ons Vaderland niet van zulke betreurenswaardige stakingen getuigen zijn. Ook bier wordt op commando van enkele volksmenners den arbeid gestaakt, alsof het de eenvoudigste zaak ter wereld gold. Als er maar geducht wordt afgegeven op den hardvochtigen patroon ei den schraapzuchtigen kapi talist, dan is er meer dan genoeg ge daan; in een oogwenk staan dan een massa werklieden gereed om tot sta king van hun werk over te gaan. De werkstaking der typografen is voldoende om dit te bewijzen. Alvorens zulk een beweging op het getouw te zetten, werd niet de minste nagedachte bij hen opgemerktmen vroeg zich niet eens af welke de gevolgen zouden kunnen zijn toen de aanvoerders hun beslissend votum hadden uitgebracht, gingen de anderen als gedweeë slaven hun bevel opvolgen. En wat valt daaromtrent nu ■ds te constateeren Hun verbitterd optreden tegen hun patroons heeft niet enkel de sympathie onderling geweldig geschonden, maar ook de patroons genoopt eene vereeniging te vormen, om weerstand te kunnen bieden aan het dwingen hunner ondergeschikten. De patroons deden de ervaring op, dat op ruiers meer vertrouwen genoten bij hun personeel, dan zjj. Maar ook hierdoor verloor de staker evenzeer de genegenheid van degenen, die hem tot hiertoe een oprecht welwillend hart toedroegen. Het schouwspel dat hij daarbij somtijds te genieten gaf was meermalen zoo pijnigend voor een rechtschapen, ordelievend hart, dat verontwaardiging niet kon uitblijven. .Werkstakingen," schreef onlangs een Munchener blad, .hebben alleen dan kans van slagen, wanneer de werklieden voor de werkgevers onontbeerlijk zijn, "at is nergens het geval." Deze bewering zal moeilijk weersproken kun nen worden. En toch komen geweten- looze opruiers met drogredenen den werkman aansporen tot staken van den arbeid, al is het stellig te voorzien, dat het resultaat te zijnen nadeele moet uitloopen. Of bet wel moeilijk is dat een hooger loon door uen werkgever kan worden uitgekeerd, daarnaar wordt niet gevraagdde aanvoerders der werklieden stellen slechts hun eischen en dezen moeten de noodige kracht daaraan bij zetten door éénparig den werkgever hun arbeidskracht te onthouden en hen daar door in een onderwerpeljjke positie te brengen. En wat ziet men daarna plaats vinden? Zeer vele werklieden, die roekeloos ondoordacht zich tot staking lieten bewegen, kunnen geen werk meer vinden; anderen nemen hun plaats in, waarop bjj den overvloed aan arbeidskracht soms hunkerend stonden te wachten. En zoo werden nu reeds tallooze werk- liedenfamiliën in bitteren nood en ellende gebracht. Die stakende werklieden hebben thans opnieuw tot hun eigen schade en, helaas, ook voor menigeen tot eigen schande, kunnen leeren, dat zij soms volgelingen blinde leidslieden zijn. En de zich zelf opgeworpen leiders hebben moeten gevoelen dat zjj bij al hun pogen, om den arbeider geheel aan zich onderwerpelijk maken, nog al eens een erbarmeljjk figuur hebben gemaakt. En die harde les is de goede zijde in het werkstakerstafereel. Moge de werkman daarmede nu zijn voordeel doen! BUITENLAND. De Belgische Kamer is Dinsdag ge opend zonder Troonrede. De socialistische leden hadden vooraf eene vergadering gehouden in het .Maison du Pcuple", ten einde hun gedragsljjn vast te stellen, en trokken vervolgens en corps naar het gebouw der Kamer, in welks nabijheid zij werden opgewacht door een 200tal partijgenooten, die .leve het socialisme" riepen. Bjj de lezing van do officieele Ver klaring naar aanleiding van den dood van czaar Alexander III, bleven de soci alisten bjj wijze van protest zitten. Tegen het afleggen van den eed werd door geen hunner bezwaar gemaakt. De commissie voor de Geloofsbrieven in zake de verkiezing te Aalst heeft een fout van 2000 stemmen geconstateerd in de stemopneming, doordien de on geldige en de blanco-biljetten tweemaal bljjken te zijn opgeteld. Slechts twee leden konden als gekozen worden ge proclameerd en voor de twee overige zetels moet nog herstemd worden tus- schen de heeren Woeste en Van Wam- beke eenerzijds en pastoor Daens en De Pelsmaeker anderzijds. De verkiezing van den nog in de gevangenis verbljjvenden socialist Brenez te Bergen is goedge keurd. Ongetwijfeld zullen nu stappen gedaan worden tot verkrjjging van zjjne in-vrijheid-s telling. De aanvullende verkiezingen voor den Senaat door de Provinciale Raden heeft de verhouding in dat Lichaam gebracht op 70 katholieken tegen 30 liberalen en 2 socialisten. Zondag werd door het comité van de Conservatieve Associatie te Brussel aan den oud-minister Beernaert, als hulde blijk, waartoe door meer dan 20,000 inschrijvers was bijgedragen, een vol ledig massief zilveren tafelservies aange boden met een hartelijke toespraak van den senator baron Jolly, als voorzitter van het comité. Heden heeft te St-Pctersburg do plechtige begrafenis plaats van wijlen czaar Alexander HI, waaraan, behalve door de koningen van Denemarken, Griekenland en Servië, door tal van vorstelijke personen wordt deelgenomen. Toen Dinsdag het stoffelijk overschot van het station naar de Peter- en Pau- luskerk werd overgebracht, waren alle huizen gesloten en aan vele ervan waren fraaie rouwversieringen aangebracht Van huis tot huis wareR koorden go- spannen, waaroverheen zwarte vlaggen hingen met witte keizerlijke adelaars erop. Onder de rouwversieringen trok vooral de aandacht een groots poort bij het standbeeld van Peter den Groote, met zeer fraaie zwarte draperieën. Om 11 uur begonnen de klokken te luiden en donderden er kanonschoten. De lijkkist werd toen, met hermelijn overdekt, onder tromgeroffel en treur muziek, op den geel-zjjden, met goud versierden wagen geplaatst, en de stoet zette zich in beweging. Vooraan gingen militairen; daarop volgden eindelooze reeksen deputation, beambten, ambtenaren en waardigheids bekleders. Het lievelings-paard van den Czaar werd geleid voor de hofbeambten uit, die de teekenen der keizerlijke waardig heid en de ridderorden van den doode droegen. Daarna kwamen de geestelijken St. Petersburg, allen met waskaar- in de hand, 's Keizers biechtvader voorop. Nu volgde de ljjkwagen, om geven door generaals, adjudanten en pages. Daarachter liep keizer Nicolaas, met den Prins van Wales naast en zjjn militair gevolg achter zich. Daarna kwa de Koning van Griekenland, al de FEUILLETON. Wilt |e mg helpen?" CHARLOTTE. Vrij «mar t Transoh, door J. F. L. 9) Felicia vljjde haar hoofdje tefen den •chonder ran Charlotte zjj weende, Terleederd door zooveel goedheid en lielde, die zjj tot nog toe niet had willen erkennen. Toen deze eerste ontroering een weinig bedaard was, hersam Charlotte .Thans begrijpen we elkander, en we zullen het altgd eens zijn. Geloof mg, Felicia, ik koester slechts één verlangen, namelgk u en moeder gelukkig te zien, maar de eerste voorwaarde voor ons gelnk, ziel ge, ligt in ons zelf, en dat Ia bat bezit van een gerust geweten, in de over- is bereikbaar voor iedereenhot is onafhanke lijk van de lolsvrisjelingen dea levens, maar gij toll bet sle hts smaken door owen plicht te ver vullen, door vroom en verstandig te zjjn. Het huiselijk geluk wordt verkregen door onderlinge verdraagzaamheidgjj moet mjjne gebreken door de vingers z:en, ik zal de nwe weten te verdragen, en zoo zullen wjj elkander het leven veraangenamen. De achting der menschen ver- boogt ons galakzjj wordt verkregen door een geregeld en arbeidzaam leven, door goedwillig heid en gedieoitigheid. Ik wilde gaarne door daze drie zaken bewerkt zienliefde tot God, luau. H.M. nw» o. K i.r .En waarom niet Komaan, wilt gjj een achoon begin maken met dit gelokkig leven, dat ik n voorzlel Over drie dagen zal moeder denkelijk voor het eerst weer uitgaan, en haar eerste werk zal nataorljjk zjjn, God te danken voor bet herztel barer gezondheidzjj denkt in de kerk van Sint Wulf ran de H. Mis bjj te wonen. Laten wjj daarmede instemmen; laten we tot de heilige Tatel naderen en God beloven, bem te dienen, elkander steeds trouw te vervullen. Wüt bintenis aangaan en ze met eene I bezegelen?" Drie degen later naderde mevronw Henuot, die er nog bleek en zwakjes oilzag, door Char lotte ondersteund en gevolgd door Felicia, lot do heilige TafeL Tnaschen moeder en zuster geknield, dacht Charlotte eensklaps aan den dag barer eerste heilige Commonie, toen zjj, daar op dezelfde plek in de grootste verlatenheid aangebroken; de nanwgezello heer Ravin gaf haar rekenschap van zjjn voogdijschap, en uren later stelde het meisje den heer Richard, den voomaamslen schnldeischer ha ars i, hare e.jendommen ter hand. Een stille traan bevochtigde hare wangendo hoer Ri chard vergiste er zich in en zeide op verdrie- tigen toon: had het n wel gezegd, het olfer is te zwaar Gij badt n daartoe niet moeten verbinden." mijnbeer," antwoordde Charlotte, .gjj ver- zoo nr„ cenige onvrijwillige tranen ont- eo, dan is het vod vreugde, wjjl ik mijne belofte heb kunnen vervullen en mijn woord, dat gjj zoo edelmoedig hebt kannen honden. Als mijn vader nn hier nas, zou er niets aan mijn geluk ontbreken I" „Hebtg(j noggean tjjding van hem ontvangen .Helaas neen al onze pogingen hebben schipbreak geledenbjj heelt ons geen letter geschreven, en tl wat we er van denken kan nen is, dat hg zich te Havre naar Amerika degenen, die haar zoo kwaljjk hadden bejegend. Zjj bad hare belofte gehonden, en door zich zelve te overwinnen, bad zjj des te gemak kelijker de overwinning behaald op de anderen, die zjj nn voor den troon des Heeren vereenigde. EEN STRAAL VAN HOOP. .Zoo bjj den schat kende, dien bjj heaft ar tergelaten, zon hij niet dralen met terug keeren, mejuffrouw Charlotto. Gjj bloost? Ik wil u niet verlegen maken, maar wees toigddatgjj geen trouwer vriend, geen tronwer bewonderaar bezit dan nw dienaar Ricu.rd. Ja, nw gedrag heeft mjj getroffen, en ik wensch gelnk, indien de godsvrucht de drijfveer nwi handelwijze geweest is." ,De ware godsvrucht, waarop ik mjj niet duri beroemen, veredelt da hoedanigheden, wel ke wjj bezitten en schenkt ons die, welke wjj .Amen, van gansche harte," zeide de oude heer Richard, Charlotto tot de deur begeleidend. Toen zjj thuis kwam, ontving mevrouw Hen- riot, die wist welke groote daad zjj verricht bad, haar met tranen in de oogen en riep uit: .Thanszjjt gjj van alles beroofd en dat om ons!" .Welnuzeide Charlotte vroolgk, .dat ia eene reden te meer om te werkenKom, moeder, laten wjj aan het werk gaan, ik ben nog nooit met zooveel moed begonnen!" Drie dagen later kwamen de heeren Richard en Ravin de familie Henriot opzoeken en deel den baar mede, dat er, na altrek van alle schold, voor Charlotte nog een kleine som gcids over bleef van de erfenis harer moeder. Hare vrien den rieden haar aan, dit geld te gebruikon om do sink haars vaders, waarvan zjj op do hoogte waa en die, goed beheerd, het gezin een delmatig bestaan kon oplereren, weder op te halen. Het onde huis in de rue des Mini* stond ledig, en wanneer Charlotte er zich we< vestigde, zon zjj spoedig weder de vroegere klandizie terugkrijgen. Hare beide vrienden boden haar zelfs eenig voorschot aan, en Charlotte zag dat zjj hen verplichtte door hunne vriend schap op de proef te stellen. Zjj aarzeld goedkeuring. Met warmen jjrer zetten hare vrienden xieh aan 't werk, en weinige weken lala betrok het kleine gezin, waarvan Charlotte de ziel wr da het vaderlijk hols, eenvoudig gemenb r het lot Laan en heropende den goed v ongerustheid c vaders zoo het jonge meisje z ooit gevoeld hebben. Niel wjjl mevronw Hen riot, dank zjj bare onverstoorbare kalmte en verdraagzaamheid, de ontevredenheid en hard vochtigheid slechts bjj name meer kende, niet wjjl Felicia opeens die werkzaamheid en goed aardigheid, welke haar vroeger zoo geheel vreemd waren, verworven had, en beiden Char lotte near hare juiste waarde wisten te schat ten want Felicia w elanie ha hsid, die zjj rr heid bestempeldemaar wjjl het zalig gevoel, haar plicht vervuld te hebben, Charlotte geheel en al vervulde en de dag niet ver meer was, dat het karakter harer dierbaren óch geheel ten goede zou gekeerd hobben. Oprecht bemind door moeder en ruiter, vu Charlotte niet minder geliefd bjj haar broeder, in wiens jeugdig moed de hoer Richard het edel gevoel van oer, spaarzaamheid en regel maat aankweekte, en wiens zorgen bjj met den moesten jjver beloonde. Charlotte was geluk kig, zoowel door het boiit van een gerust ge- wolon, als door den hniseljjkon vrede en de achting der menschen, maarstoeds vervulde haar die ééoe gedachte: .Waarom is mjjn vader niet hier?" en steeds herbaalde zjj hg al baar gebeden: .Heer, voer hem aan onze zjjde terug 1" (Wordt «n4p4.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1