Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 86. Zaterdag 8 December 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Bameveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie a enden: BureauKromnmtraat, F 227, Amersfoort. Prij» der Advertentilni Franco per post Afzonderlijke nummers Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Correspondentiën en Adverlenliën moeien niterl vóór 6 ure aan het bureau bezorgd zyn. i Vrijdagavond »U. die zich vóér 1 Jlanuarl abonneerrn op DE EEMBODE. oiiirnngrn de tot dien tijd veraehljneude nnmiuirr KratiH. Werknood. u. Kunstmatige werkverschaffing is, zooals wij betoogd hebben, een verzachtend middel tegen de pijnlijk gevoelde werk loosheid, maar ook niets meer In de meeste gevallen zelfs is het slechts een werkverplaatsing. Door zich nu te bepalen tot verzachting dier maatschappelijke ziekte, zou de werkman al zeer weinig worden gebaat; ook de oorzaak dier volkskwaal moet met inspanning van veler krachten worden bestreden. Laat men die onrustbarende kwaal voort woekeren, dan zullen die ziektekiemen steeds kwaadaardiger karakter aannemen, en zeker in een kort verschiet een ern stige crisis uitlokken. Ieder tijdverzuim in het wegnemen dier bedenkelijke toestanden moge dus wel verhoed worden. Bij het zonderlinge middel, dat nog van zekere verlichte zijde tegen de werkloosheid wordt aangeprezen, nl. om het bij de opleiding van den werkman daarheen te sturen, dat hij naast industrieelen arbeid ook nog landwerk zal beoefenen, zullen wij niet lang toevendergelijke middelen zijn te sjr '»1 van gehalte om in aan merking te komen. Nu er reet§ zulk een schaarschte in bekwame vakmannen bestaat, en specialiteiten in het arbei ders-vraagstuk er telkens met nadruk op terugkomen, dat de werkman vóór alles zijn vak grondig leere verstaan, zou het onverstandig zyn zich nog met dergelijke opwerpingen bezig te houden. Intusschen moet het bevreemding wekken, dat bjj al het ach en wee roepen over werkloosheid niet de hand met energie aan den ploeg wordt geslagen, niet slechts dom de kwaal te lenigen, maar dom ze in het hart aan te tasten. Naar de oorzaken daarvan behoeft toch waarlijk met gezocht te worden, nu van FEUILLETON. De sneltrein gered. Kaar het Engelsoh. (Slot.) De zware goederentrein kroop tegen de etcilte op, tot hü het lagere gedeelte der splitsing ge passeerd was oo bleef toen stilstaan by bet waterreservoir op de boofdlgn. Weinige minuten later zette da ane!trein zicb in beweging, en de wissel wachter wierp de hoofdlijn weder open. Kent bleef ep het achterste platform van den trein in zijne beschouwingen verdiept. Daar zog hij den vrachttrein weder hooger opguau. De beide machines wierpen een dikke rook kolom nit hunne schoorsteonen en zetten zich met een ruk in beweging. Opoens spreng Kent verschrikt overeind. Wat was dal? De goederentrein scheen de steile helling af te dalen ia plaats van hooger te stijgen. Haar neen! de'locomotieven en hel voorste gedeelte vervolgden toch hon weg naar het Oosten. Opeens doorzag de jonge man de geheels vreeseljjke waarheid. De zware ruk, waarmede de machines zich in beweging gezet hadden, om goeden gang ie krijgen, had den trein in tweeën gebroken, en het achterste ge deelte vloog zonder remmen-pijlsnel, in wilde vaart, de helling af en den reads var verwij- alle kanten adressen worden aangeboden, waarin met feiten wordt gestaafd, hoe hardnekkig o.m. het vrijhandelstelsel onzen LANDBOUW en onze SIJ VERHEID teu gronde richt Met bange vreeze vraagt menigeen zicfc afZal de verstoktheid, die ten opzichte van vrijhandel hier te lande bestaat, dan nooit ophouden, zelfs niet nu de daaruit voortvloeiende ellende onder het volk zoo bedroevend wordt? De vrienden van den werkman, inzon derheid de ijveraars voor werkverschaf fing, zitten met de handen in het haar, hoe zich er door te redden van die zijde vooral hoort men klagen dat er zoovele werklieden van builen naar de groote steden trekken, waardoor het aantal werkloozen schrikwekkend is toe genomen maar de oorzaak van dit ernstig verschijnsel houdt de geesten minder bezig; alleen het feit wordt herhaaldelijk en met klem geconstateerd- Dat de buitenlui d_ r het ellendig vrij- handelstelsei ertoe gebracht worden nog heil in de groote steden te gaan zoeken, daarop wordt minder gewezen, en juist daarin zit toch de kneep. Geen ambachtsman zat zijn toevlucht nemen tot landwerk, maar wel worden de arbeiders van het platte land verlokt om nog een poging te beproeven in de steden, teneinde voor hun armoedigen staat nog eenigszins verbetering te vinden. Zoo is de staat van zaken, maar wil men het inzien Vraagt men in onze dagenWal is onze landbouw geworden dan luidt het ontmoedigend, maar zeer ware antwqordEllendig, het gansche land doorDe prijzen der granen zijn tot een laagte gedaald zoo als men in de laatste eeuwen niet heeft gekend. De verbou wing loont niet meerde kosten. Moedeloos op zjjn akker starende, laat de landbou wer de forsche armen zakken. Wat baat hem de arbeid bijna nietsen geen werk, geen brood. Van waar dan die lage prijzen Omdat van overzeesche gewesten, uit landen van vruchtbaren, weinig kostenden bodem, derden sneltrein achterna. Wal te doenGelukkig was Kent Ballard niet spoedig verlegen in den nood. Hij stond be kend als iemand met zeer veel tegenwoordig heid van geest. Het eerste wat hem lo doen stotid was, den machinist van den sneltrein te waarschuwen. Doch dit moest geschieden zon der de reizigers te verontrusten en een paniek tu veroorzaken. Anderen zouden, by de vreese- ljjkc ontdekkiDg, die Kent dood, juist de dwaas heid gehad hebben om door de wagons to hollen onder het geroep van „Maaktugereed tol deü sprong! We hebben een oafiealuurden goede rentrein achter onsMaar Kent versnelde niet eens zijn pas, toen hg de wagons doorliep om de machine te bereiken, uil vrees van daardoor den achterdocht der reizigers gaande te maken. Zells de remmer vermoedde oiet het minste gevaar, toen Kent hem voorbggiog. Maar zoodra hg den goederenwagen bereikte, waar de con ducteur zich bevond, wenkte hg dezen, hem te volgen. Het voorste platform opvliegend, be klom hg den tender en schreeuwde „Faley De machinist hoorde hem in 't eerst niet. „Faley De man wendde hat hoofd om. .Yerdubbel den sloom I De goederentrein is in tweeën gebroken en zit ons met duizeling wekkende snelheid op de hielen 1" „Groote God.!" riep de conducteur uil, die Kent naar den tender govolgd was. „Maak voort, Faisyl Laat den sloom nit I ik aal terngkeeren de granen in verbazende hoeveelheden, voor de geringe vrachtprijzen van 5 a 10 cenls per mud, ons land worden binnengebracht. Dat wordt de dood voor den graanbouw hier te landeMet volle recht vraagt de landbouwer hiertegen bescherming van de Regeering, Op welke wijze? Door belasting te heffen van de granen, die vau buiten ons land worden ingevoerd, en wel in die mate, dat aan den land bouwer en zjjne arbeiders een behoorlijk loon worde verzekerd. Is dat nu te veel gevraagd? Laat de Regeering op de ingevoerde granen eene belasting heffen naar een voldoend schaalrecht, dat bijv. de ver koopwaarde van de tarwe brengt op f9,— en de rogge op f7,per mud, en in korten tijd zal een groote ver andering ten goede komen. De granen, op waarde gebracht, zullen een behoor lijk loon toelaten en ruimen arbeid ver schaften, zelfs aan degenen die thans als werkloozen naar de steden zijn ver huisd en daar den werknood vergrooten. Het brood, dat daardoor wellicht een kleinigheid meer zal kosten^zal dan ten minste verdiend en met graagte betaald worden. By een weinig goeden wil van Regee- ringttijde zou door een matige bescher ming de werknood bij den landbouwer ai zeer spoedig overwonnen worden. Maar liever den landbouw zien doodkwij- nen dan protectie, is nog altijd hare leus. Tegenover deze liefdeloosheid en ver regaande verblindheid spreekt ook luide een beter gevoel. Zoowel in als buiten ons Parlement vindt de landbouw een wanne verdediging, en wel zoo krach tig, dat de Regeering zal gedwongen worden er naar te luisteren. Het request aan H. M. de Koningin-Regentes, dezer dagen door de Vereeniging ran Neder- landsclte Patroons ,Boaz" ingezonden, moet den verstoktsten vrijhandelaar de oogen openen voor de sombere feiten, die daurin wereldkundig worden gemaakt. ,In het jaar 1876," zegt het request, en u van den achtersten wagen-signaleoren." Do condnclenr ging heen, en Kent kroop over den tender heen onder de kap. Foley bad den stoom reeds talon ontsnappen, zooveel hy durfde op zulk een gevaarlijke helling. Thans echter klonk van achteren hot schello signaal van den conducteur: „Meer stoom!" Foley's hand hield de luchtpijp vast, maar hg aarzeldo. ,'t Is orgor buiten de rails te vliegen dan door den trein ingehaald te worden,mompel de hg. „Maar hel moet! Ik ben hier om te Hy zette de kruk wgd open, en het vreese- lgke gevaarte slingerde en vloog met ontzet tende vaart de steilte af. -Dio wagens met steenen zullen verschrik kelijk zwaar zyn," riep Kent uit. „Ja, hoeveel zgn er los geraakt, weet gg dat ook?" vroeg Faley. „Niet precies," hernam Kent, „maar ik zou zeggen van vier ol vgf." „Gonocg om den gehoelen sneltrein te ver morzelen!" mompelde de machinist. .Het ie onbcgrgpciyk, hoeveel sneller eon zware vracht eeno helling kan afdalen dan zells een locomo tief. Er schgnt meer beweegkracht op te wer ken. Groote God hg vraagt nog meer stoom I" De bel van den condnclenr ging twee maal over. Faley zette de krak zoover open als hg" kon. „Daar I" riep bg uit, .als dit oos niet redt, dan verplettert het ons 1" Kent Ballard hleef in diep nadenken verzon ken. Hy vormde eea plan, Plotseling greep Jig „kon de tarwe in on* land nog f 13, per H.L. opbrengen, terwjjl in Septem ber dezes jaars die prijs reeds tot om streeks f 5,— was gedaald, en de markt in Amerika nog steeds dalende is zoo dat welhaast vooral voor de verschil lende granen de productiekosten den daarvoor te verkrijgen prijs zullen over treffen dat van dien toestand de treurige gevolgen zijn; lo. verarming der landbouwers, die reeds nu in grooten getale in verschil lende provinciën en vooral in Friesland hunne eigene hoeve moeten verkoopen, terwjjl de pachters niet meer in staat zijn deH pachtprijs op te breng® 2e. omzetting van duizenden hectaren bouwland in weiland, waardoor elke frander in wei gebracht land een schade aan de arbeiders veroorzaakt van f 50 per jaar. Op die wjjze gaan door het gebruiken van buitenlandsche graansoor ten voor onze bevolking eenige millioenen aan arbeid verloren. Dit gebrek aan werk is tevens oorzaak dat geheele scharen naar de groote steden worden vervoerd, waar zij de werkloosheid op onrustbarende wijze vermeerderen en ten prooi worden aan het pauperisme, hetwelk reeds zoo zorgwekkende afme tingen aanneemt 3e. door de sterke vermeerdering van weiland, evenredige uitbreiding van den veeteelt en dus daling der prijzen van hel vee en der producten voor zuivel bereiding 4e. belangrijke vermindering van koop kracht in het algemeen, niet alleen bij de landbouwers en arbeiders, maar ook bij de grondbezitters, hetgeen dus kwij ning tengevolge heeft in alle takken van nering en bedrijf 5e. de vermelde achteruitgang van de prijzen der producten heeft mede ten gevolge dat voor het in cultuur brengen van woeste gronden, waardoor aan vele werkloozen arbeid kon worden verschaft, hoogst moeilijk kapitaal kan worden ver kregen, omdat daarvan bij den bestaan- den toestand geen behoorlijke rente kan worden verwacht. den machinist by de mouw en vroeg opgewonden: .Hoe ver zgn wg van hel naaste station 7' .Ongeveer vgf mylen." „Is er een zglgn?" .Ja." .Een telegrafist?" ,Ja." „Goed! Ik heb een plan. Lui mg de fluit doen werken. Ik zol hom met geluiden seinen, overeenkomende met da tcekens van hel toestel van Morde. Hoe beet het station „Minevilie." Kent Ballard gretp het touw van de stoom fluit en seinde .MinevilieAttentie 1" Na een korto pauze herhaalde hg het gefluit. .Hoever zgn wo nu vau hol station vroeg hg. „Tusachen drioen vior myien," antwoordde de machinist. „Een minunl is iels meer don oen mfll." Kent herhaalde het gefluit nog eons en wacht te toen tien seconden. Toen telegrafeerde hg door klanken: .Zet de zglgn terstond open!" Daarop wachtte hü even en herhaalde toen: „Open de zglgn 1" Het station was nu in het gezicht. Verschei dene menscfa en liepen voorhetzelve heen en weder. .Ikbsb getelegrafeerd om de zglgn te openenI" schreeuwde Kent Faley io het oor; want de trein maakto een leven, dat hooren ew zien verging. Ten slotte zegt het request, „dat dus naar de overtuiging onzer deskundige rapporteurs alleen verbetering kan wor den verwacht van de heffing van een billijk invoerrecht op granen, huiden, «effen en al wat daarmede in verband staat." Zulke waarheden worden niet gemak kelijk zoo maar terzijde geschoven, maar of ze al aanstonds verhooring zullen vinden is een andere vraag. Toch m«g dit evenwel volstrekt geen reden zjjn om ook maar slechts een oegenblik in den strjjd voor den verdrukten landbouw te verslappen. Door immers den noodlijden den landbouw te redden, wordt teven* de werknood voor een groot gedeelte mede opgelost. Over de nijverheid in een volgend artikel. BUITENLAND. Woensdag is de Duilsche Rijksdag geopend mei een troonrede van keizer Wilhelm, waarin Z. M. bijzonderen na druk legt op het ontwerp tot beteugel ling van socialistische woelingen. .Bjj ons streven" aldus sprak de Keizer „om do zwakkere klassen te onder steunen en te brengen tol hoogere maat schappelijke en zedelijke ontwikkeling, schijnt het raadzaam op krachtiger wijze op te treden tegenover de verderfelijke handelingen van hen, die de Staats machten trachten te storen in het vervul len van hun plicht. De verbondene Re geeringen achten derhalve eene aanvul ling van het strafwetboek noodzakelijk. „Het met betrekking hierop in te die nen ontwerp wil in hoofdzaak door uit breiding van straf de bescherming der Staals-ordening versterken." Omtrent de betrekkingen met het bui tenland zeide de Keizer„Ons vertrou wen op het behoud des vredes ont ving nieuwe bevestiging. Getrouw aan den geest onzer bondgenootschappen, onderhouden wij met alle Mogendheden goede en vriendschappelijke betrekkingen. Twee naburige Rijken werden onlangs door verpletterende gebeurtenissen ge troffen. Duitschland heeft zich toen op- rechtelijk aangesloten bjj de aigemeene deelneming, die een schoon bewijs is ge weest voor de solidariteit der mensche- „En gelukkig genoeg hebben zg hel gedaan 1" riep Faley, den atoom afaluitend en het rem- toestel latende werken. .Het signaal zegt: „Zglgn open." Gg heb', ons of gedood of gered, lat hangt er van al, hoever de vrachtwagen* achter ons zyn." Het was een minuut van vreeselgko spanning. De ospreelroin, juist inlgds door de lucbtrem in zyn onstuimige vaart gestuit, gleed de zglgn op. Zou er nog tgd zyn om don wissel om te werpen en de hooldlgn weer open te zetten, voor de goederenwegens kwamon aanzetten? „Bons I we hebben gedaan wat we kannen," schreeuwde Faley den jonkman en den stoker toe, toen de sneltroin op de zglgn stilstond. Nauwelijks was dit geschied, of men vernam een o'ntzoltond geraas als van een hevigen donderslag rechts van de machine, en een don kere schaduw vloog met de snelheid van don bliksem voorbij. Het was het losse gedeelte van den goederen trein, dat met donderend geraas over de hoofdiyn voortvloog 1 De stationschei zelf had do zglgn juist in tgds gesloten. Niet lang na dit voorval werd Kent Ballard bevorderd, en de eerste maal, dat hg het Rotsgebergte weder bezocht, was het als assistent-directeur van den C. D. en P. spoorweg. Op dezen tocht vergezelde hem zjjne moeder in een Pnllmanwagen.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1