Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 87. Zaterdag 15 December 1894. Achtste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum. Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs par dzia maanden Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,06. BureauKromnmtraat, F 227, Amersfoort. Ultgavn van de Vereenlging De Eembode. Prlja dar AdvartentUm Van 1 tot 6 regelsf 0.3e Voor iederen regel meer0.06 a olierijk Vrjjdegavend Bij dit nummer behoort Zij. dl« zlrh vóór 1 Januari abonneeren op DE EEMBODE, ontvangen de tot dien tijd verschijnende nummers gratis. Werknood. ra. (Slot). Evenals de landbouw wordt ook de njjverheid door het vr|jhandelsstelsel tot een kwijnend bestaan gedoemd. Zoo verzot zijn de vrijhandelaars nog all|jd op hun lievelingsstclsel, dat, waar sproke komt van bescherming der nijverhe:d door matige invoerrechten te heffen, z|j een angstig verzet doen hooren, alsof het vaderland in gevaar verkeert. Natuurlijk zouden er voor menigeen onder hen schadeposten z|jn op te teekenenmaar al zjjn deze nu ook nog zoo lnttel in vergelijking met de enorme voordeelen die daaruit voor de arbeiders zouden ontstaan, deze te I|jden, dit komt niet met hun verlichte begrippen overeen. Derhalve blijven z|j met hardnek kigheid hun idee huldigen, en de nijver heid kan toezien. En of nu nevens den arbeidersstand zelfs de geheele middel stand in verval geraakt, 't laat hun koud en ongevoeligde vrijhandel is hun alles. maakt! En zeker moet het den daarbij betrokken werkman dubbel hard vallen, te zien, dat, lire onsolied soms het in gevoerde werk ook wezen mag, het toch altijd als mooier en goedkoo- per wordt geroemd enkel en gllcen om dat het uit het buitenland komt. Door het dwaze stelsel van vrijen in voer is de concurrentie voor de inlandsche industrie tegenover de buitenlandsche dan ook bijna ondoenlijk geworden. Zelfs de warmste voorstanders van werkverschaffing, en die daarvoor soms ook voorbeeldig ijveren, bevorderen meer malen stuitend de werkloosheid, door zich benoodigde artikelen aan te schaf fen, die uitsluitend uit andere Staten worden ingevoerd. Grooter tegenstrijdig heid is toch moeilijk denkbaar. Z|j be pleiten met waardeering de zaak des werkmans, en maken tegelijkertijd zijn toestand nog wanhopiger door den bui tenlander te begunstigen. Is dat nu den arbeider, voor wien men sympathie be tuigt, en daarvan ook daadwerkelijk be wijzen geeft, niet zicht slaan? De ernst der tijden dwingt hier, dunkt ons, tot een krachtig verzet. Waar de nijverheid zoo liefdeloos wordt gedu peerd. èn middelstand èn arbeidersstand zoo worden benadeeld, is volhardende itr|jd daartoe gebiedend noodig gewor den. Want welke treurige gevolgen voor de njjverheid uit het vrijhandelssysteem voortkomen, kan o. m. blijken uit een circulaire, die reeds in het vorig jaar in Utrecht werd verspreid en waarin wordt berekend dat in één jaar voor zeven millioen gulden aan gemaakte meubelen en kleederen wordt ingevoerd. Welk een machtig aantal werklieden wordt daardoor nu niet broodeloos ge- In het bestrijden van dien ongezon den toestand treden gelukkig in onze dagen mannen van gezag, specialiteiten ■aam, in het eerste gelid. Reeds in het vorig jaar heeft de heer J. J. F. Beijnes, te Haarlem, in het departement Haarlem der «Ned. Maatschappij tot bevordering vpo Nijverheid" eene rede voering gehouden die in zaakrijkheid niets te wenschen overliet. H(j ving aan met een voorstel te doen om den naam maatschappij te wijzigen in dien van .Maatschappij ter bevordering der Ne- derlandsche Nijverheid", welk voorstel hij deed gepaard gaan met uitmunten de, slaande en steekhoudende argumen- Met verwijzing naar den kwijnenden toestand onzer nationale nijverheid en den algemeenen achteruitgang, vroeg hij: .Waar i3 onze groote beroemde koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen, van scheepsbouw enz., waar de fabriek ,De Atlas", waar zoovele degelijke werktuigen werden gemaakt, waar de oude roem van de stad Haar lem, als oude fabrieksstad in de geschie denis bekend Verloren zjjn ze, verdwe nen Met een angstig hart ziet onze nijverheid de toekomst te gemoet. Wat zal er van haar worden? Hoe zal het bootje varen als de stuurman het baken niet ziet en de loods blind is. Do loods dient in tjjd van gevaar of nood het schip in goede haven te brengen. Zoo ook de Maatschappij1 Zj behoort als loods op te treden voor de njjverheid, als deze in gevaar is. .Hoe staan wij nog alleen op den aard bol mot onze doctrinaire beginselen voor den vrijen handelriep spreker veront waardigd uit.Waarom op doctrinaire wijze onze dcut ;n wagenwjjd opengezet tegenover de gesloten deuren van onze naburen Is het de leer der wijzen, het nijvere volk, dat gaarne wil arbeiden om in zjjn levensonderhoud te voorzien, den arbeid te ontnemen, het te demora- liseeren en er bedelaars van te maken Zoo werd het vrijhandelsstelsel door den beer Bejjnes reeds gebrandmerkt, en deze wordt nog altijd met warmte voort gezet. Naast andere mannen van gezag als de heer Armand Diepen, mr. Harte heeft ook met niet minder energie het verdienstelijk Kamerlid de heer Bahl- 1 reeds van tijden herwaarts den strijd tegen ons vrijhandelsstelsel aan vaard, en zet dien met benijdenswaardig talent en volharding voort. Nog dezer dagen heeft hjj te Tilburg en te Arnhem het stelsellooze dier handelspolitiek mee- doogenloos aan de kaak gesteld. Met feiten bewees hij hoe erbarmelijk dit heillooze stelsel onze eigen toestanden komt bederven, en dat het landsbelang dringend vordert dat men tot een ver standige protectie overgaat. Zouden nu zulke waarschuwende stemmen, komende van zoo be voegde zjjden, nog langer weerklinken als die eens roependen in de woestjjn. Lands schatkist verkeert in een staat, die voortdurend nieuwe offers vergt, maar om dsor matige invoerrechten daarin verbetering te brengen, daar voor zjjn de verstokte vrjjhandelaars niet te vinden. En intusschen laat men het volk zuchten onder den druk cener vrij- handels-thoorie, die voor velen tevens een eerljjke concurrentie onmogelijk maakt. Zoo als het nu gaat is het geen edele wedstrijd om degelijker, schooner pro- drukten ter markt to leveren, muar een hatelijke, onedele zucht om door velerlei bedriegelijke praktjjken of bederving der prjjzcn den mededinger ter zjjde te schuiven. Het wordt dus tjjd dat met de dwaze vrjjhandels-theorie gebroken wordt en men daardoor den landbouw en de njjverheid hier te lande recht doet wedervaren. Maar daartoe is noodig dat alle vereenigingen, die in dit maatschap pelijk belang betrokken zjjn, en ook ieder belanghebbend individu in 't bijzonder, zich aan de zjjde voegen dergenen, die met taaie volharding in en buiten ons Parlement op herziening van ons han delsstelsel aandringen. De heerschende werknood is in dezen strjjd thans mede een kracht'g bondgenoot. Het is immers uitgemaakt, dat, welke middelen men ook tot voorziening in het gebrek aan werk beproeft, deze slechts luttel voor deel schenken, zoolang onze landbouw en onze njjverheid door de buitenland sche concurrentie overvleugeld worden. Worden zjj daarvan bevrjjd, dan eerst aan duizenden handen werk ver schaft kannen worden. Derhalve geen laffe vrees, als zou de handel daardoor worden benadeeld, mag hier in 'l spel komenalgemeene belangen mogen niet zwichten voor de bewering dat de handel zou schade ljjden. De geschiedenis heeft maar al te zeer bewaarheid dat dóór waar de landbouw en de njjverheid tot bloei gekomen zjjn, ook een zekere welvaart onder de geheele bevolking gevonden wordt, die ook den handel ten goede komt. BUITENLAND. De sociaal-democraten in den Duit- sehen Rijksdag hebben hun afkeer van de ingediende wot op de omwentolings- purtijen getoond bjj gelegenheid dat door don voorzitter Levetzov een ,Hoch" op den Keizer werd voorgesteld, waaraan zjj niet wilden meedoen, doch allen zit ten bleven. Van wege den Rijkskanselier is nu bjj den President van den Rijksdag in gekomen eene aanvrage van het Open baar Ministerie aan het Berljjnsche Lan- desgeriebt, waarin aan den Rjjludog verlof wordt gevraagd tol vervolging dezer Afgevaardigden wegens Majesteits schennis. De commissie voor het reglement van orde, in wier handen dit schrijven ge steld was tot spoedige afdoening, advi seerde echter tot afwijzing, inet welk gevoelen de Rjjksdag zich vereenlgde. Vóór do opening van het begrootïng»- dobat heeft de nieuwe Rijkskanselier Von Hohonlohe eene toespraak gehou den, waarin hij verklaarde dat doorzjjno komst aan de Regeering geen verando- ring van stelsel wordt ingevoerd, ai zal hjj ook niet in alle opzichten do wegen zijns voorgangers gaan. De aangegane verplichtingen evenwel zal hjj eorljjk vervullen, ais daar zijn de rechtmatige wenschen der landbouwers en de be scherming der zwakken. Voorts zal h(J streven naar vrede tusschen Kerk en Staat. (Goedkeuring Rechts). De herstemming te Aalst, in BolgiS, is Zondag vrjj zonderling afgeloopen, Zoo men weet, stonden daar de ver dienstelijke oud-minister Woeste bene vens de heer Wambeke tegenover de „christelijke democraten", de eerw. heer Datns en de heer De Backer. De uit was dat na een verwoeden strjjd de twee groote tegenstanders Woeste en Daens beiden gekozen zjjn. Frankrjjk verloor in de vorige week een zjjner grootste mannen, die echter zjjn roem overleefd had. Ferdinand de Lesseps, de stichter van het Suez-kanaal, is in den ouderdom van 89 jaren over leden. Den roem, door hem met do doorgraving der landengte van Suez verworven, verspeelde hjj bjj de Pana ma-onderneming, die hem eene veroor deling op den hols haalde, waarvan hjj de zwaarte niet gekend beeft omdat hjj reeds sedert een paar jaren geheel kindsch was geworden. FEUILLETON. Misdaad en vei zoening. bloedig jur 1871 over Parijs op. De wereldstad geleek een elagveld, 100 talrijk wen de soldaten, die door haw straten snelden. De communards, In opstand tegen het Bestnnr, waren dc regeeringstroepen van Versailles teruggedreven naar de hoofdstad, en werden thans in tallooze wijken achtervolgd. Op het plein der Bastille hadden de bondge- nooten aan het uiteinde der straat la RoqneUe Ie zorgen de slaehtoffora van treurig en burgertwist te wpden. Reeds neigde de zon ten ondergang en nog Ijjd werd het vuur voortgezetsteeds jjgera, en vermeerderden het getal der ge- Geheel in het liefdewerk verdiept, bemerkten s twee heldhaftige zielen niet den bevelhebber der common ar ds, kapitein Btscarel, die in bet hospitaal k- gevallenen te vernemen. Op het gezicht van den priester en de religieuss hield hjj ii een afschnweljjko vloek rolde van zjjn lij „Wat moeten die zwarte raven hier?" riep hÜ, „dat zijn verraders hen!" „Genade, kapilein I" smeekten de zieken„Zij Idiaa hst hart alsdan kan verlangen. De priester wa de kloosterzuster Louisa droeg den grooten naam De Grandval. Sedert het „Wat genade I" bolderde de commandant „Weg met ben, zeg ik. Die paeloor zal een heerlijk mikpunt zjjn boven op de barricado. Soldaten, voert hem naar la RoqneUe." Reeds staken da ruwe krijgers bon banden uit, om het wreede bevel ten nitvoer te bren gen, toen plotseling de ü*enf« kloosterzuster zich toaschcnbcide wierp. Zjj richile bet bleeke gelaat op den offlc&r, «0 zag hem met baar blauwe oogen scherp in het aangezicht Een huivering beving haar, en als onderdrukte de vrees hare stem, «prak zjj op nanweljjka hoor- En do krjjger verbleekte op zjjn benrt. Wie noemde hem George? „Wie zjjl gjj vroeg hjj sidderend. „Kent gjjmjj niet? Ik ben Lonisa, nw De kloostermaagd had geen tjjd don zin te voleinden. Een woedende stoot van den monard, wiena bleekheid voor gloeienden toorn had plaats gemaakt deed haar terugwijken. „Ik ken n niet meer, schepsel," bolderde hjj. „Ik weet mijn plicht, de priesters moeten ster ven. Ga hoen. opdat ik ze'.! hem de hersenpan verbrijzel. Mjjn revolver haat de lage verraders." De oerwaarde heer Germain kruiste de armen op de borst en zuchtte, de oogen ten hemel ge slagen Ach God I de deerniswaardige jonge ling ik bied u mjjn leven san tol redding zjjner zieL" Doch de krijger trok zjjn revolver, en legde aan, toen wederom de raster zich voer den priester plaatste. „George," riep zij, „dood mjj als gij wilt; Spaar Gods dienaarhjj is de vriend huizes, uw oude leermeester I George, in naam onzer moeder, in naam van God, dien gij vroe ger bemindet keer terug op bet pad der deugd „Weg," riep hjj luidkeels, „staak dien ijdelen praat" En zich ter zjjde wendend, richtte hjj het vuurwapen op den priaatar. Het sehot giog af, en ruster Louisa stortte ondor het slaken van een gil Ier aarde. Da n I ingevallen. De soldaten n Een dezer, met bloed overdekt, ijlde weg in de straat la Roquette, om aan bun woede te ont snappen. Zjj volgden bem evenwel op de hielen, zoodat de weerlooze vluchteling een woi insneldo en de trappen opvloog om zich in kamer to verschuilen. Hjj opende de deur on *sd binnen. Daar lag op het ziekbed een jeugdige maagd, bleek eu als stervende. Door het geraas uil haar lichten sluimer gewekt, hiel zjj hel moede hoofd'sin weinig op en blikte naar den vre „George I gjj hier, mjjn broeder?" sprak zjj met brekonde stem. „Moetik a al wéér ontmoeten?" antwoordde de ongelukkige; „gevloekt zjj de itondo .Bedaar vriend," zeide minzaam de pri die aan het ziekbed stond en met twee bejaar de dames de kranke heldin verzorgde. „Verer ger door nw taal den toestand uwer zoster Zjj bid voor u en voor uw heil." ,1a, George," voegde Loulaa er bjj, „God zandt mjj op uw pad, om u te redden." „Maar vloekt gjj mjj dan niet, Lonisa Ik was het, die u neerschoot. Ik ben een monster." „O, George, spreek niet aldus," onderbrak bem de heldhaftige Ijjderoe. „Moeder heeft op ook ik vergeef n van ganscbor harte en „Onmogelijk I - Zie, Loniaa, gjj kunt ken thans. Daar kamen soldaten levar mjj over, en de wereld li an krijgers wapengekletter ei rarden hoorbaar. „Verberg u klonk zjjn woord; .w|) zoeken den communard BascareL" Eu het woord tot zjjn manschappen richtend t „Hjj ja hier niet." verliet bjj wederom hot vertiek. George was gered. Nog langen tjjd bleef George roerlooe staan. Zooveel grootmoedigheid van ziel had ham ge troffen, ja schier terneergeslagen met aan ge weld, dat sterken weerklank vond In zjjn hart Zijne kindsheid, zjjne Jeugdige jaren mat al da onschuldige vermak on van het reine gemoed keerden weder voor zjjn geest. O, hea gelukkig was hjj loon I Hjj herlnnsrdo rich tjjo brave moeder, die hem tot vroomheid had aange spoord zjjn dougdiamen vader, den moedigen zeeofficier, die hem met krachtige stem op eer en plicht had geweien. Maar die vroomheid, die eer, dien plicht, hoe lichtzinnig bad hjj ze verre van zich ges tooien en daardoor zjjn geluk vorwoesl. Voor het eerst gevoelde George de wroeging in zjjn hart, Hjj boog het hoofd, an dikke tranen rolden over zjjne wangen. „Neen, 't ls te laat," riep hjj dndalgk, „de

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1894 | | pagina 1