betreft, en derhalve een stenn blijven voor het anti-clericale kabinet Waldeck- Rousseau. En dal van Waldeck-Rous- seau c.s. ten opzichte der H. Kerk en hare bedienaren nog veel te vreezen staat, is zonder twijfel. Tal van Fransche bisschoppen hebben hunne instemming betuigd met het schrijven van Z. H. den Paus aan Z. Em. Richard, kardinaal-aartsbisschop van Parijs. Zij verklaren aan den H. Vader hun eerbiedige en diepe dank- baarh"id voor zijn hooge tusschenkomst in de 'gevaren, die de Kerk in Frankrijk bedreigen. Allen verklaren, dat de gees telijkheid van hun diocees en zij in volmaakte eensgezindheid zijn in gedach ten en gevoelens met het opperhoofd der Kerk, in het bijzonder wat de con gregaties betreftallen hopen, dat het vaderlijk en krachtig manifest van den Opperherder het onweer zal verdrijven, dat zich samenpakt. De onderhandelingen met de Chinee- sche Regcering ondervinden veel ver traging door de ziekte van Li-Hoeng- Tsjang zoo lang deze ziek blijft, of zich ziek houdt, zullen de onderhandelaars niet hard met hun werk opschieten. Toch schijnen de Chineesche Regeer ders al vast eenige opruiming onder de hoofden van den opstand te hebben gehouden. Uit Sjang-Hay wordl althans gemeld, dat de beruchte gouverneur en Christenvervolger van rijen-Si, de wreede Yoe-Siën, op den 28en December op bevel des Keizers te Hsi-Ngan-Foe is onlhoold de beruchte Toean moet zich nog steeds op vrije voelen bevinden. Uit Weenen komt hel bericht, dal uit St. Petersburg door de I'olit. Curr. bevestigd wordt, dat er eene overeen komst i3 gesloten tusschen Rusland en China, wat betreft het voorloopig be zetten door de Russen van Foeng-Tiön in de provincie Mantsjoerije. Rusland heeft van het begin ai op Mantsjoerije geloerd en wil het nu alvast „voorloopig" in bezit nemen, voegt het blad er bij. Naar thans uit Peking wordt bericht is het bedrag der uit te keeren ver goeding door China aldus vastgesteld: Voor onze missionarissen zcu de ver goeding zijn vastgesteld op 600,000 pond, voor de Protestantsche zendelingen op 200,000 pond, voor Duitschland op 15 mllioen pond, voor Engeland op 12 mi'lioen, voor Frankrijk op 5 millioen, voor Rusland op 3 millioen, voor Italië op 1 millioen 200.000 en voor Amerika op 1 millioen pond. De opperbevelhebber der Engelsche troepen in Zuid-Afrika, Kitchener, de beul van Soedan, gooit liet thans over een anderen boeg. Hij vertoont zich liians zoo goedaardig, dat onder zijn in vloed een vredes commissie wordt ge vormd om aan de Wet, Steyn en andere Boeren-leiders in de Oranje-colonie den inhoud te verklaren van Kitcheners pro clamatie, betreffende de vrijwillige over gave van de burgers en om te trachten hen over te halen zich over te geven. En onderwijl Kitchener vergeefsche moeite aanwendt om de Boeren met zoel gevlei er onder te krijgen, zijn deze reeds tot in hel hartje van de Kaap kolonie ingedrongen en vinden overal een goed onthaal. De Londensche dagbladen zeggen dan ook, dat de toestand in de Kaapkolonie voortdurend bedenkelijker wordt; zelis de marsch der Boeren op Kaapstad schijnt nergens verzet te ontmoeten. Kitchener heeft daarom de krijgswet doen afkondigen in de districten Calvinia, Clanwilliam, Piquetberg, Malmesbury, Tilbagh, Paar' en Slellenbosch. De afkondiging der krijgswet door Kitchener schijnt de Boeren nog stout moediger te maken. Dit blijkt uit een dépêche van Kitchener uit Pretoria van 9 Januari, waarin wordl gezegd De Boeren vielen gelijktijdig alle En gelsche posten van Belfast, Wonderfon tein, Nooitgedacht, Wildfonlein en Pan bij dichten nevel 's avonds om half acht aan. Na zware gevechten werden de Boe ren teruggedreven. De Engelsche ver liezen zijn 21 dooden, daaronder drie officieren. De Boeren lieten 24 dooden Verder wordl gemeld, dat een En- gelsch convooi ten Noorden van Kru- gersdorpjgisteren doorBeyeis commando gestorven. O, hoe verlaten gevoelde bij zich, 't was z|ja eeotg kind. En welk een kind I Zoo trouw en liefdevol hing hel aan hem, dat hel de liefde zijner brave vronw veigoedde, een kind, dat de smart des vaders begreep en met haar trouwe oogeo al de stomme vragen beantwoordde, en at de rand.uien van xjjn diep getroffen hart oploste. Daarbjj was Anna zoo onschuldig eu vriendelijk, zoo geheel haar onvergetelijke moeder; een engel was het kind voor hem. Thans had hij alles verloren; daarom was het hem zoo bang to moede, toen zijn hoofd op het bedje rustte, waarop zijn kiod 't laatst gelegen had. Als levenloos lag hjj daar. Eerst na dagen van stille smart, blonk de eerste traan io zijne oogeo, doch hjj scheen niet meer Ie kannen bidden, hg gelooide, dal God hem te hard behandeld had. .Waarom rojj alles ontnomen, vrouw en kind Ik heb geen kwaad gedaan!" Hjj had geen kwaad gedaanHaar wie do innwt Gods wjjte raadsbesluiten Hans wi rend dood alle zonneschijn was voor hem weg. Hg ver werd aangevallen. De Boeren werden teruggedreven, elf dooden achterlatende. Het verlies van de Engeischen was vier licht gewonden. Onder datum 7 Jan. wordt uit Kaap stad bericht, dal er verschansingen worden aangelegd op de vlakte tusschen Faisebaai en Tafelbaai. Uit Piquetberg road, werd 9 Jan. ge meld: „Ue Engelsche troepen hebben de défilés bezet en zullen krachtig weer stand bieden aan de Boeren, die in Iwee colonne's oprukken naar Clan- William en Worcester of Piquetberg. De Hollandsche bevolking is nog steeds rustig. Een patrouille van vijf man werd Woensdag bij Richmond door de Boe ren gevangen genomen. Een patrouille van 40 man vervolgde de Boeren, van wie er twee gedood werden, onder wie de commandant, en een gewond. Men maakte elf paarden buit. Kolonel Grcnfell, aldus wordt uit Graaff Reinel bericht, vervolgt de Boe ren in het moeiljjk begaanbare berg land zijn verkenners kregen heden voeling niet de Boeren, die echter ver dwenen voor de aankomst van zijne colonne. Als men nu in aanmerking neemt, dat al deze berichten van Engelsche zijde komen, dan behoeft men niet te vragen, hoezeer de Engeischen van ver schillende zjjdc bestookt worden en in het nauw gebracht. 'tZiel er voor hun hoe langer hoe bedenkelijker uit. BINNENLAND. Katholieke Landgenooten I liet i» bekend, welke bloedige Christenver volging er sedert maanden woedt in bet onge lukkige China, een vervolging, die ons herinnert aan den geweldigen storm, waaraan eenmaal de ontluikende Christenkerk het hoofd had te lioerljjksle tafroelen vun geloofsmoed eu mar telaarschap uit do eorsto Christeneeuwen heelt Wjj hebben gezien boe het oude geloof nog steeds nieuwe helden teelt. Wjj hebben gezien boe de moedige geloolsverkendigBis, die alles iiaddcn verlaten om aan de oovelukkige Hei denen de bljjdo Boodschap des Evangelies te brengen, niet hebben geaarzeld de waarheid van dit Evangelie met hun bloed te bezegelen. Als getrouwe herders hebben zjj hun leven gegeven voor hunne schapen. Onverschrokken gevormd, voorgegaan iu den marteldood eo hebben in onze tjjden van onverschilligheid, karakterloosheid eu oogeloof het schitterendste toonbeeld geleverd van heldhaftige toewijding Wjj Nederlanders inogen er trotseh op zgn, dat er onder de missionarissen, die ais slacht offers zijn gevallen van de blinde dweepzieke Mannen als Mgr. Hamer, dc edele Bisschop- Martelaar, als de oerw. paters lobbe. Zijlmans en zoovele anderen, die bun bloed hebben ver goten als bloedgetuigen van Christus, hebben aan de wereld getoond, dal het Katholieke Nederland nog ahjjd zgn vrome, Here vaderen Aan ons daarom, Katholieke Landgenooten, die kloekmoedige geloofshelden de hulde te brengen, die hun toekomt. Aan ons, huu openlijk eer te geven ton aan schouw» van het gansohe Vaderland en hun roemrijke gedachtenis te vereeuwigen voor het nageslacht. Met hel doel U hiertoe op te wokken komen t» huldigen door een blgvcnd gedeoktcoken in den vorm van een inoouinent voer Mgr. llama op te richten in :ijn vaderstad Nijmegen als volgelingen cn metgezellen van dezen grooten Apostel van Mongol!?, met hem bun leven heb ben gegeven voor ons heilig geloot. Wg Iwjjlelnn niet of do Knlholieke Nederlan ders zullen gaarne met ons medewerken om dit schoono denkbeeld te verwezenlijken. Met vertrouwen komen wij daiiroin een bjjdrage vragen aan onze geloofsgenoolen, opdat door hunne gezamenlijke medewerking een monument martelaar cn zijn moedige gezellen waardig een monument, dat aan tijdgenoot en uakomeliog verkondigen zal, hoe deze Katholieke Nederlan- meed schuw de meuscben, die hem poogden Ie troosten en met elk troostwoord een onde, diepe wonde openreteo. Uren aaneen zat hg in zjjae kamer: als er iemand aan de deur klopte, deed niemand open. Niemand scheen terneergeslagen. Laat in den avond voer hij nog over het meer naar hel kerkliol en kwam diep in den nacht terug, Dat was dezelfde, krachtige man van voorhooo, wiens vrooljjkheid eu opge wektheid voorheen iodorcen had aangetrokken. Zoo veel was anders gowordoo en ook hjj zelf had een goheclc verandering ondergaan. Alle lust tol werken had hij verlorenvoor wien zon hjj werken? Voor zich zelf bezat hjj genoeg, voor anderen behoefde lig niet meer te zorgen. Als zgn bnren hom zagen, zeiden ijj, dal Hans ziek was. Eo werkelijk was hij bethet lijden had hem diep getroffen, zjjo gelaat was blecker, zijn gang werd sleeds lusteloozerde lerens vreugde was geweken en met baar het leven ten deele gedood. Wordt vervolgd.) den een monument, dat voor ons, en onze nakomelingen een gestadige, welsprekende op wekking zal zjjn om standvastig Ie blijven in hel geloot, dat znlke helden kweekt. Wjj hadden reeds het bnitengewone voorrecht, dat Z. D. H. Mgr. van de Ven ons zgn hoogen steno en bescherming voor dit grootscbe plan beloofde. Bijdragen lot de stichting van een gedenk- gevallen Nedorlaodsche Missionarissen in China, zullen worden Ingewacht lijj de administratie van dit blad en by de leden van bet Comité: Dn J. P. St. BERENDS, President, i F. A. L. I1RONSGEE3T, Dckoc en Pastoor. I F. Th. J. H. DOBBELMANN, lid v. d. Se I z Kamer der Slat. Gen. JHR. E. T. M. VAN R1JCKEVORSEL VAN KESSEL, I M. A. DE ROOIJ, Penningmeester. 1 Mr. JAN F. A. M. W1EHDELS, Secretaris. Nijmegen, 1SOI. Niet in strijd met de Leerplichtwet. Gesteld dat hot schooljaar op 31 Haart eindigt. Een kind nog niet In de 6c klas zittend en den 9 of 3 April eerst 13 jaar oud wordend, moet volgens art. 3 voor die paar dagen nog een jaar op school, 'want art. 3 zegt o. a. dat een leerling dc hoogste klasse moet afgemaakt hebben tóe Icorjaar) ol die klasse, waarin hot 13 jaar oud wordl. Zjjo de ouders van een in zulk geval verkeerend kind ongenegen het nog een janr op school Ie laloo. dao kunnen zjj hun kind, die enkelo dagen huisonderwijs talen genieten en de lecrvorpllehting houdt dien dag op, dat 't kind 13 jaar oud wordt, want art. 4, leeftijd aanvangt met huisonderwijs te genieten, eindigt de verplicliliog bg T bereiken van 13 Een of meer dagen huisonderwijs is dus vol doende om het laatste leerjaar op school te hierdoor niet tegen dn wet gezondigd wordL Dil middel geeft een Limhurgsch onderwijzer aan, mul de wot in do hand, in de Limb. De „St.-Ct."" no. 6 bevat een Kon, besluit, bepalende dat de wet van 8 Decembet 1900 (Slbl. No. 208) tot andere wijziging van eenige bepalingen der kieswet, op 15 Januari a.s. in wer king treedt, met uilzondering van de artikelen 26 en 27, die eerst met 1 Juni a.s. in werking treden. Naar men verzekert, zal bij de aanslaande periodieke verkiezingen van leden voor de Tweede Kamer Mr. F. D. graaf Schiminelpenninck, afgevaar digde van het kiesdistrict Amersfoort, zich niet meer herkiesbaar stellen. Nu mr. Tak van Poortvliet heeft te kennen gegeven, dat hij geen candï- datuur voor de Tweede Kamer meer wenscht te aanvaarden, bestaat in liet district Beverwijk het voornemen, schrijft een inzender in de ,.N. R. Ct.," te trachten den heer J. T. Cretuer, minis ter van koloniën, in zijn plaats gekozen te krijgen. Wanneer Het Centrum goed is ingelicht, zijn de leden der Tweede Kamer, de heeren F. Th. J. H. Dob- belmanrt (afgevaardigde voor Nijmegen) en mr. W. H. J. Th. van Baslen Baten burg (afgevaardigde voor Eist) voorne mens bij de a.s. algemeene verkiezingen geen nieuw mandaat te aanvaarden. De minister van oorlog, overwe gende, dat het organiek getal vrijwilligers van het reservekader bij het 5e Reg. Inf., zoowel te Utrecht als te Amers foort aanwezig is, brengt ter algetueene kennis, dat bij vermeld korps voorloopig alleen ter vervulling van openvallende plaatsen door den korpscommandant vrijwilligers voor het reservekader kun nen worden aangenomen. Plaatselijke Berichten. Amersfoort. Zondag 1.1. hield onze afdee- ling van hel Kiuisverbond eene propaganda- vergadering, welke uitstekend geslaagd mag heeten, daar een 25-tal heeran als udspirant-leden toetraden. Hulde ann deze moedige mannen Nadat de vergadering door onzen W.Eerw. Voorzitter goopend was, trad de WelEerw. Heer W. van Berkel onze oud-voorzitter, thans kape laan te Doesburg, als spreker op. Z.Eerw. Ter- geleek, naar aanleiding van Jan Hollands Adam Almens, de vereenigiag in hare ontwikkeling met de geschiedenis van den meosch. Gelijk ieder meoscb, zoo heelt ook onze vereeniging hare hulpbehoevende jeugd doorleefdoa de zorgelooze jeugd komt de spelende en menig maal onvoorzichtige koaap, die wederom ver- droDgen wordt door den jongeling ln zijne lummeljaren, om na conigcn tyd een jongeling te worden meer gestadig, maar toch voortva rend, vol onuitvoerbare idealen, vol grootsche plannen en ondernemingen, maar toch zonder voldoende kracht en volhardingsvermogen. Eindelijk breekt de mannelijke leeftijd aan, waar ons Kruisverbond zich thans bevindt Hoelang zal dit tijdperk duren?... De Ijjd van roste, van ouderdom, van den dood is nog verre. Eerst dao wanneer het volk, dat veel meer dan het zeil vermoedt in bet drankmis bruik gerangen ligt, nit die onleerende slaverojj is verlost: eerst dan wanneer het volk meer geworden is een waarachtig dienaar van Chris tus, die zelfverloochening ons ten plicht stelde; eerst dan wanneer het volk neer in het bezit gesteld is van sterkte en zedelijkheid, van geluk, van da heerschappij, eo het koningschap over zich zelf, oerst dao mag het Kroisverbondsterveo. De toooeelvereeoigiog, welke daaraa optrad met een drama in drie bedrjjven, getiteld .Sin- der de Drookaard," kweet zich uitstekend tan hare taak en had veel succes. De rol van San- der, die door den drank lijoe vrouw oogelnkkig. zijn schoonvader krankzinnig maakt, zelf eeo dief wordl en een droeven dood sterft, was evenals die van Simons eo Flats in goede ban den en werd voortreffelijk vertolkt. Het stuk heeft voorzeker iodruk gemaakt op de talrijke toehoorders en hen een dieperen blik doen slaan in de ellende van het alcoholisme, eu zoodoende zfln doel bereikt. Den heeren Rederijkers onzen dank liet bestuur van den Amersioorlschen R. K. Volksbond .Sint Joris" verzoekt ons mede Ie deelen: dal van de premieleening ten laste van ge noemde Vereemring ten kantore van de Heeren Hamers en Co. alhior zijn uitgeloot de aandeeleu no. 6 en no. 99 ieder met f 119-50 dat aan de bezitters van deze nandeelen van de uitlating is kennis gegeven en de beschik baarstelling der gelden zal geschieden 15 Januari 1901. Vos gehouden veilingen werden verkocht twee woningen aan den Leusderweg, met erf, groot 3 A„ verhuurd voor fl-90 per week. aan den beer II. Kreikamp, voor f690; twee perueelen bouwterrein aan den Leusderweg, elk groot 4 A., aan den lieer G. van der Hejj- de Valkestraal, groot Ut c.A.. verhaard voor 490. eo drie p-rceelen bouwterrein groot 19 A., gelegen aan den Uirechtschen Straatweg, waarop geen •«oningen mogen gebouwd wor den van minder dao f300 huurwaarde, opge houden voor 19950 een landbouwerswoniag aan den Briokweg te Soest, groot 5 A., met achterliggend b- uw- terrein, groot 3 A., samen voor f3950, twee parceelen hooiland aldaar, groot 2 H. A., samen voor f 4000een perceel bouwland op den Liizarusbcrg, groot 19 A„ f335: vier per- coeleo bouwland ann den Molenweg, groot 1 H, A., voor f 1360 een perceel bouwland achter Dorrealein, groot 49 A„ voor f360; een huis aan den Nieuweuweg, groot 31 A„ voor f435. Door de H. IJ. S. M. is aanbesteedHet maken van eene woning voor den opz.-machi- nist en liet alhreken van gebouwen inet bilbe- hmirende werken op het gemeenschappelijk station emplacement Amersfoort. Raroiog 14700, voor rekening van den Sla- der Nederlanden. Ingekomen 13 biljetten. Minste inschrijver de heer L. Ruitenberg, alhier, f4149. De heer G. J. M. van del Kun, candidaat- In liet nlgeloopen jaar werden alhier ge boren 330 mann. en 311 vrouw, geslacht. Z(jn overleden: 44* manu. en 179 vrouw, per sonen. En 141 huwelijken werden gesloten. Door heeren Hurg. en Welti, is benoemd tot concierge aan de O. L. school 3e soort, Koningstraat, de heer J. Hendriks, alhier. De hier gehouden collecte voor hel Natio naal huldeblijk, aan H. M. de Konicgin aan te bieden bjj 11. I). huwelijk, heelt opgebracht f 1081.50, hoven en behalve het bedrag, dal minderen van do troepen, bier in garnizoeu. I)e burgemeester en wethouders der ge- den bedienaar van den Godsdienst, den Zen- deling-leeraar, den Brooder-diakoon van eene Godsdienstige vereeniging, alsmede den Student in de Godgeleerdheid eu den Zendeling-kweeke- Geesleljjkn, tot bedienaar van den Godsdienst, o( tol Zendeling-leeraar wordt opgeleid, aan den Prnefhrntder, die tot Broeder-diakoon van c:n Godsdienstige vereeniging word opgeleid, cn aan den Rootnsch-Katholieken Ordebroeder, die tot eene binnen het Rjjk gevestigde kloos- terinrichling behoort, voorzoover deze volgens art. «S van hel Kon. Besluut van 8 Mei 1S62, L. no. 46, later gewgzigd, voor onihelfing van den werkelgken dieost der Nationale Militie in aanmerking komen de daartoe strekkende, eigen handig geteekonde aanvragen met de vereischle bewijsstukken, welke geen vroegere dagteeke- oing mogen drngen, dan tien dagen voor de inleveriog, aan do inzending er van bij den burgemeester der gemoente binnen welke zjj voor de Nationale Militie zjjn ingeschreven. De burgemeester der gemeente Amersfoort, breng ter konnis, dat de lolelingen der lichting 1901, die hjj de Zee-militie wenschen te die nen, zich vóór 1 Februari a, s. ter Secretarie moeten aanmelden. De Burgemeester van Amersfoort, gezien artikel 18 der verordening op het gebruik van de haven, grachten en beken, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het tot nadere aan kondiging geoorloofd is lich tusschen 's voor- middags 8 uur eu 's namiddags 4 uur te be vinden op het ijs der binnengrachten en wal betreft do buitengrachten alleen het gedeelte tusschen de Sleenenbrug en de St. Aodries- poortbrug. Hoogland. Do Hooglander Boerenbond zal zijne jaarljjksche Algemeene Vergadering honden op Haandag 14 Januari 1901. 's namiddags om 4 uur op de ,Langenoord." Punten van behandeling: Inning der jaarljjksche contributie; Rekening en verantwoording van den penning- Verkiezing van 3 bestuursleden j aftredende zjjn, J. Hilborst, C. Schimmel Wz., C. Schim mel Gz. Verslag van de Onderlinge Brandverzekering en mededeeliog van een besluit door dit beslnur genomen voor de verzekerden. Verdere mededeeliugen. - Naar men verneemt zjjn bi» eenige heereo met sommige grondeigenaars uit buurtschap Coelborsl in onderhandeling met hel doel om in genoemde buurtschap een gesticht voor Zenuw-ljjdera te stichteo. Boeat. Aan het poslkantoor alhier werd ge- dureode hot jaar I960, ingelegd f 50878.73* terugbetaald f41521,87. lorwjjl er 197 nieuws boekjes weidon uitgegeven. Baarn. Tot ontvanger der Directe belaslio- L. E. Hermven, thans te Eist. Door H. M. de Koningin-Hoeder is lot lid der commissie van weldadigheid, welke in deze gemeente in de wintermaanden de behoeftigen ondersteunt, benoemd de heer A. N. J. van Rossem, gemeeote ontvanger alhier. Eemnes. Hji gelegenheid van het huweljik onzer Koningin zulleo de schoolgnaude kinderen op kosten vna het gemeentebestuur worden onthaald. Op de ballonvaart aan de Eem zakte Donderdagmiddag een persoon uit Blaricum door hot ijs. Op deze plaats overkwam dit on heil ook uao eeo porsoon uit deze gemoente. Beiden kwnmeo er zonder letsel af. Maanilag werd in de raadszitting een huishoudelijk reglement vastgesteld voor de commissie lol wering van schoolverzuim. Dete commissie bestaat uil de heeren A. van der Ward!, P. G. Staal. J, H. Leebeek, A. A. A. Snel en A. Koelewjjn. Burgemeester en Wet houders werden gemachtigd 1500 gulden op te nemen tegen 4 procent tot slgving der kas. Elf personen uit deze gemeente hebben zich Maandag voor de nationale militie doea inschrijven, De bevolking dezer gemoente bestond op I Januari 1901 uit 1305 personeu. Zjj was ge- durendo hot jaar 1900 met 30 personen ver meerderd. Hilversum. Dinsdagavond te 11 our out- den heer Busman, Alb. Perkstr. alhior. De poli tie ontdekte het eu waarschuwde -*en opper- brandmeester, wien liet gelukte, met behulp der politie, het vunr in zjjo begin te smoren. Busanzn. Vier onzer dorpsgenooten kwamen terug van de hardrijderij te Ankeveen, op schaat- seo. Langs de Karneniclksloot, vlak bjj 't fort, had een hunner, de heer Joh. Speller, het onge luk er tot aan de schouders door te zakkee, Op zijn hulpgeroep schoot dc heer A. van Nes direct toe. die later geassisteerd door den spoor beambte Uantselaar, het genoegen mochl smaken den drenkeling met veel moeite op het droge te brengen. Nykork. Door ecu 3-tal ingezetenen werd Dinsdagmiddag alhier een hardrjjderg op schaat sen georganiseerd, uitsluitend voor jongens van 12—15 jaar, om voedingsmiddelen. Een 64 tal nam er aan deel en allen ontvingen de een meer de ander minder een zekere hoeveelheid spek, lioonen eo brood. Den ingezetenen, die hun geldelijke bijdragen verleenden en het 3-tal, dal het gsfeeatje op dank. Bnrneveld. Tot marktmeester is door den Geneentcraad alhier benoemd de heer W. Hannscholen mot 7 van do 19 uitgebrachte stemmen. Op den heer N. van do Filert werden 3 en op don heer E, vnn Gortel 9 stemmeo uitgebracht.' De bevolking dezer gemeente bestond op 1 Januari 1900 uit 4057 m. en 3789 vr. totaal 7346 personen. En op 1 Januari 1901 uit 404S m. en 3807 7r., totaal 7855 personen. Voor het Nationaal geschenk aan te bieden aao H. M. de Koningin bjj gelegenheid van Haar Huwelijk met Zijne Hoogheid Hertog Hendrik vin Mecklenburg.Schwerio, is in dez gemeente gegereo f350,70. Harderwijk. Hot elfjarig zoontjo van den heer E. v, d, B. alhier had het ongeluk bg 'l schaatsenrijden op de Diepe Gracht te vallen, met het gevolg, dat zjjn linkerslenlelbeen gebro ken werd. De .Staatscourant" bevat de wijziging der Statuten van de naamlooze Vennootschap „Landootginoing" te Harderwijk. ütreoht, Zekere joffrouw K. uit de Kanaal straat alhier, kwam bij hel schaatsenrijden op den Leidschen Itijo zoodanig Ie vallen, dat zjj haar pols brak. Zeist. De bjjdragen nlt de gemeente Zeist (Auslerlitz—Soesterberg) voor het Nationaal Geschenk aan H. M. de Koningin, bjj gelegen heid van Hoogstderrelver hnwelgk met Z. H. Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerln, heb ben netto opgebracht f 1670.16'/,. In hel jaar 1900 werden alleen voor deze gemeente 86 natioooliteltsoewijzen afgegeven aan personen, die in Duitschland werk gingen zoeken; 6 huisgezinnon hebben zich voorgoed aldaar gevestigd, De Bilt. Woensdagavond bad op de Biltscho Grift een jjsfeesl plaats, dat gegeven werddoor de Biltscbe IJsclub. De baan was in goeden staat. Het feest mag in alle opzichten als zeer goed geslaagd genoemd worden. De baan was verlicht door een groot aantal Chin. lantaarns en eenige flambouwendoor een oer heeren van 'i bestuur werd nog een eztra-tje gegeven, n.l. door 't doen ontsteken van voorwerk. Van de gelegenheid tot rijden werd zeer druk ge-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1901 | | pagina 2