Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 42. Zaterdag 19 Januari 1901. Veertiende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort. Apeldoorn, Baarn. Barneveld, Blaricum, Bussuin, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest. Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie n Franco per posl Afzonderlijke 0,40. f 0,05. Bureau Breedestraat18 Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der Advertentitni Van 1 lot 6 regelsfo.30 Voor iederen regel meer-0.05 Rorreepondenliën en Advertentiên moeien uiterlijk Vrijdagavond Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel Bij het sluiten der Eeuw. UI. Van Staatslieden gewagende, past het nog even de Verbonden aan te slippen, waarran de XlXe eeuw een fraaie col lectie bijeengaar,le. Napoleon wilde bij Terbond de Mogendheden tot zijn con- tinentaalsteliel trekken en Engeland boycotten. Na Waterloo en 't Weener congres verschijnt het II. Verbond. Con gres noch verbond hebben de revoluties van 1830 gekeerd. Het latere Driekeizors-verbond moest den Europeeschcn vrede verzekeren en toen hij zich oploste, was de vrede in nog beter conditie dan bij de oprichting van den Driebond, die Frankrijk be dreigde en, naar verluidde, aan Italië het bezit van Rome verzekerde. Daarnaast zette zich de Tweebond neer, Frankrijk- Rusland, en nog hechter staat de vrede Onlangs is er nog een Duitsch-Engelsch verbond bijgekomen. Dat intusschen Amerika met Spanje streed en Cuba zoowel als de Philippijncn buit maakte, is met dien mooien vrede wel een naar contrast, maar dat is niets verontrustend. Amerika hield zich builen die Bonden, en Europa builen inmenging van zijne Maar de verhevenste parodie is de Haagsche vredesconferentie. Haar eerst geborene, het Arbitrage-hof, is van die moeder het sprekend beeld. Bijeenkomen om te oordeelen over geschillen, zeer zeker beleven we dit van 't Hof. Aan zijn uitspraak bindende kracht hechten... wel neen Dat aan zulke schommeling was voor afgegaan een schommeling op intellec tueel gebied, weten we een paar pen- krassen worden gewijd aan bespiegelingen der denkers, der wijsgeeren, die aard en oorzaak, ontwikkeling en werking, en bestemming der dingen Dasporen. Wilde Hegel de overtuiging vestigen, FEUILLETON. Waterleliën. (Slot.) 8). De «mart van Jen nun, vooral van dei vader, dringt veel dieper en pijnlijker in di stel, dan do smart eener vrouw. Deze laat lie meer blijken, bjj den man gaat zjj scbuil in di verborgens!'.- plooien van ijjn hart. Ook hel vertrouwen op God wa« bjj ben weg; Hans morde en meende, dal God t streng met hem geweest was; bij had tfli kind braai opgevoed en dus bad hij zoo iet niet verdiend. Wel voer hjj Zondags naar he dorp ter godsdienstoefening, maar zijne ge dachten waren niet bjj God, hg scheen nie meer te kannen bidden. O, bad bjj maar lo den Hemel zjjne stem verheven, om weer t kannen bidden, dan zou de genade van be gebed wel weer tot bem gekomen zijn, en zjji brandend en bruisend hort zou weer kalm ei vreedzaam geworden zjjn in den troost val berusting in ïjjn lot. Een engel '■ad echter voor hem, dat bjj dei vrede, den zoeten vrede mocht terugvinden Sedert bet kind was ter aarde besteld, wa er een jaar voorbijgegaan. Weder was hel zome geworden in bel dal, slechts op de hoogst bergtoppen log nog de eeuwige sneenw; bs wond weerspiegelde zgo donkergroen in bi meer waarop droomerig de blanke waterleliën Jat liet Pantheïsme alles verklaar!, liet Darwinisme voerde in Duitscliland lot tegenovergesteld uiterste, 't mate rialisme deed Biichner in alles zoeken slof en kracht. Titanen-hoogmoed, die den hemel wil bestormen. Tegenover zulke luet elkaar botsende dwalingen en uitersten, stonden do ver dedigers der waarheid. Hun wijst Paus Leo XIII als gids Bint Thomas van Aquino. Die prest de menschelijke rede om hij de vraagstukken hare uitspraken ons te geven en hare opwerkingen te formuleeren. Maar wanneer de Open baring het vraagstuk belicht, daar laat hij de rede hare eindigheid, beperktheid en zwakheid erkennen en in vervoering lietAdoro te. uitzingen. En hoe vuil de Kunst liel albumblad der eeuwen in 't De schilderkunst erkent hare beweging in tegenstrijdige richting de hemelpool.... zeldzaam. Naar omhoog streeft de Munchener school met haar aris tocratisch teekenstift en penseel,hare voor stellingen herinnerend aan den christen schilder hij uitnemendheid, fra Angelieo. Als het uiterste hier legenovet kwam de moderne, realistische school met hare democratische richting, welke van de strenge oisclten der teekenstift zich los maken wil en bij de kleuren-aanbren- ging soms aan den borstel denken doel. Aan 'l sensualisme wordt vaak de inspi ratie gevraagd, en 't doek is soms een vloeichuilstalling, die niet tein is. De begeerlijkheid wordt erdoor geprikkeld, en voor geest en hart ontstaat hel ge vaar van bederf. Aan de schilderschool is nauw ver want de beeldhouwkunst, die zeifs mar mer dwingt zich als te vervormen tot heerlijk beeld of monument. Helaas van wat neervaart getuigt menig beeld of groep Het grof zinnelijke had den meester geïnspireerd en de aanschouwing van 't verheerlijkte vleesch deed de lust trillen van geneugt. En Lamartinenoen den mensch een gevallen engel, m die zich de hemelen nog herinnert Van diepen val levert de kunst blijken te over; de heinelsclic herinneringen zijn I zoo dikwijls weggepensecld, weggebeiteld, I alsof 't sclioone, 'l ideale eerst bereikt zou zjjn, wanneer naar de spitse wordt gedreven, welke ons verwant doet zjjn aan 'I rcdoloozo dier. En zie, bij 't eind der eeuw en ter begroeting der nieuwe verrijst op ver heven piëdestal, op heuveltop en berg kruin hot beeld van den Koning der Eeuwenop verlangen van l'aus Leo prijken die hoogten met het hccld van l'.lirislus-Redemptor, Christus-Verlosser, die ook voor de kunst 't eenig ware ideaal is en blijven zal. Voeling met penscol- en bcilelwcrk heeft de houwkunst, die in hare monu menten, steen en dwingt een heldendicht te vormen, de kathedralen haar hooglied doet aanhollen, en de aarde, als met .spitsen kroont. Tot welk een stijl, die eindelijk geen stijl meer kon heel en, was echter de hoogedele houwkunst gedanld 't scherpst drukte de tijdgeest haar mate rialislisehen aard uil itt den EijlTeltoreu, den ijzeren reus. die zijn kolossus-leden uitrukte, uitrekle als moest tegenover hein het overige slechts dwerggestalte Veroordeeld tol wegwrieuicling komt er onverhoopt beweging in de puinco. Violet Ie Due wekte hunne oude tradi tion wakker en Pierrepont herrees. Oud-christelijke monumenten, als of een machtig woord tot tien had gesproken, riepen uit, als sterren, aan welke 't licht werd hergevenadsitmus, hier zjjn wij, en de Kculsche dom prijkt inct vol bouwde torens, de Sint Jan van den Do-:ch wordt gerestaureerd en als een triomfboog kroont de Kerk van liet Heilig llarl den Mont Marlre. Zelfs de kunst, die T meest den storm der hartstochten of der zachtste gemoeds trillingen weergeeft of opwektde Toon kunst, maakt den sprong mee naar de hoogten en lot de laagten. Wat afstand i reeds avond ei c bijna under, water vertoefden. Toen zjj geland waren, gin gen zjj liet dorp in, evenals Hans, die cei i zjjn n irige gedachten. Hij be trad de te wekkeD, en daarna naar huis terug te va ren. Toen bjj in de boot stapte, nn alleen, zag hjj bet onweer dïcbtbg, dat zich reeds op de beeovaart door een enkele bliksemstraal bad aangekondigd. De man echrer, die bjj de golfen van het meer geboren was. vreesde en andere veerlui bem de vaart ai, maar bjj stoorde zicb daaraan niet. Die bem hoorden, schudden het boofd, en zeiden: ,Zoo hebben wc Hans nog niet booren sprekenbjj is niet meer op den rechten weg. 'tls hem alles onverschillig, heelt hjj gezegd." .Hjj zal nog tot vertwijfeling komen. Als hjj ten slotte maar niet .Laten wjj hem in onze gebeden gedenken, opdat bjj zich bekeere." Hans was ingestapt en afgevarenal bet vermanen was tevergeefs geweest. Al verder en verder dreef de boot bet meer op; de golven warden groolarnader en nader kwam bet on- genblik liel verlicht. Zonder ophou- looggebergte, dat het meer omgaf. lastbesta s hjj. led hebben aan wien zou bij denken Hij bad niemaud, tot wien bij gaan kon, de dood had hem alles ontnomen, wat bij zijn .tbuis" noemde. Hen had bem gezegd, dat hel zonde was, zjjn leven blindelings in gevaar te stellenmet een barsch woord had de vertnjjfeide geantwoord. verliest, zinkt dieper en dieper; als bjj zjjn oog niet meer tot Hem opheft, die de beste Helper is in allen nood, dan beeft hjj hel kom pas verloren, dat hem den goeden weg moet wjjzen. Leed, dat met geduld en vertrouwen op God wordt gedrageo, voert deo zegen des Hemels in het harte van den mensch. Gods wegen zjjn onnaspeurbaar, aardache wjjabeid moet overwonnen worden, opdat de bemelscbe zegeviert. Hel loon daarvoor is de vrede. Hans was een schipper geworden zonder kompas en doel. Zoo edel en verheven de smart van het menscheljjk hart is, als het een christelijke smart is, even gevaarlijk kan deze smart worden, als haar het opzien tot tusscheu de Symphonic Eroicn van Beet hoven lot het café-concertAls gorech- tigil lot het openen van nieuwe lianen, verklonken de fanfaren der lockomsl- .hling, Liszl en Wagner aan 't hoofd i 't gaal niet aan, haar met het Phil- harmonisch Katzcn-vcrcin van Heine te onlvattgen. Naar andere hoogten heeft echter de eeuw ons opgevoerd, en het is of wc nliluar de echo van bovumtardsche akkoorden cn gezangen vernemen. Pales- trilt» is in cere hersteld, en door onze tempelgewelven heen stijgt opwaarts als een hulde en dank, als heden om ver zoening en hiilpo tie aloude liturgische gregoriaauschc kerkzang. Dal bergopwaarts is wellicht een der merkwaardigste verschijnselen der ver storven eeuw, eert der heerlijkste over leveringen. die zij aan hare opvolgster heelt nagelaten. BUITENLAND. liet moet er voor de Kngelschcn in Zuid-Alrika wel donker uitzienLord Huberts heeft tenminste particulier aan den Lord-Mayor van Londen verzocht tic plechtigheden van de aanbieding van het eere-burgerschap aan hom uit te stellen. Hjj verklaarde, dal, volgens zijne meening, in de tegenwoordige ongeluk kige omstandigheden in Zuiil-AIrika, vnorloopig geen feest moet worden ge vierd. En in antwoord op den wensch van den burgemeester van Portsmouth, dat hij den datum zou vaststellen waarop hem het eere-zwaard zou kunnen wor den overhandigd, verklaarde Roberts, dat hel hem hoogst pijnlijk zou wezen gevierd te worden, terwijl zoovele men- schen biltere smart gevoelen cn dal vóór werkelijk dank kan worden gebracht, tie wolken weggevaagd waren, die meer dan een jaar de huizen verduis terden en de harten deed inkrimpen van zooveel menschen in dit land. Dat Lord Roberts niet overdrijft, bewijzen de berichten, die van Kitche ner inkomen, en meer nog de corres pondenten, die in Engelselie bladen worden openbaar gemaakt. Het schijnt, «lat de rollen geheel zijn gekeerd, de Boeren overal aanvallend optreden, en iverd h :r dor boosdoener van wal gestoken, otschooo lui zich het gevaar niet ontveinsde on voer Gods gerechtigheid tegemoet. Gods gerechtigheid? Gods barmhartigheid .Wat heb ik te verliezen? NietsI" Zoo bad bjj gesproken, en allen, die de woor den bjj de atvaart gehoord haddeo, hadden voor hem gebeefd. Doch in den hemel bad een Steeds verder schiet het vaartuig door de golven, die van minuut tot minuut hooger eo woedender wordenvol geheimziooigheid wordt Gods majesteit in het woeden van den storm, in het ratelen van den donder den zondaar verkondigd. Hij verslaat echter deze taal der genade niet meer, hjj begrijpt ze neg niet. En al zon hjj te midden vaa den storm te gronde gaan, het zou hem weinig deren, hjj bad toch niets meer te verliezen. Als de dood werkelijk komt met het koude zweet eo den onbeschrjjfeljjken angst, dan beeft de boosdoe ner wel voor hem terug, hoe bjj bem ook verlangd heeft. Dan komt weder de zucht incest met succes. Dagelijks worden den Engelsehen gevoelige verliezen toege bracht. Ook weten de Boeren zich be hendig van konvooien meester te maken, cn door vernieling van spoorlijnen etc. den vijand afbreuk te doen. 't ls dus niet Ie verwonderen, dat, ar Reuter verneemt, het departement n oorlog te Londen van plan ia eene sterke afrieeling Yeomanry op te roepen aar Zuid-Afrika te zenden, en ook theidene niililie-bataillons weer op te roepen. De Franschc Kamer trekt weder aller aandacht, wegens de onbeschofte aan vallen, die men daar legen de H. Kerk richt. Maandag was het de socialist Sembat, die de regeering interpelleerde over een schrijven des Pausen aan den Kardinaal-aartsbisschop van Parijs. Dit schrijven bevat volgens Sembat een be dreiging nopens Frankrijk» protectoraat over de Christenen in het Oosten. Hjj bezwoer, dat de Congregaties met den II.Stoel samenspannen, en eiichte daarom dat Waldeck-Uousseau de wereldlijke maal schappij en hare rechten zou hand haven. Door den afgevaardigde De Ramel werd dezen socialist echter aan 't verstand gebracht, dat de Paus slechts gebruik beeft gemaakt van zijn recht als hoofd der Kerk, en dat de regeering deze Kerk wil onderwerpen en vernietigen. Nu trad Waldcck-Rousseau in debat en verklaarde de rechten van den Paus als geestelijk hoofd te erkennen, maar de Staat heeft ook zijne rechten, zeide hij, die hij met gematigdheid, naar breede opvattingen zal doen eerbiedigen. De regeering zag echter geen enkele bedrei ging in den brief, die slechts een ver dediging der congregatiën is, maar de inmenging van den Paus zal niet worden geduld, wanneer de vereenigingswet zal zijn aangenomen. Daarop werden vier motiën van ver trouwen voorgesteldde minister-presi dent liet de beslissing aan de Kamer over. Het eerste deel der motie-Sabatul, goedkeurende de verklaring der regeering, werd aangenomen met 429 tegen 95 stemmen, het tweede deel verklarende dat de Xamer rekent op hare beslist heid in de handhaving van den Staat, inet 310 tegen 92 stemmen. Eene additioneele bepaling, voorge steld door Holz, waarin na de aanne ming, van de vereenigingswet scheiding tusschen kerk en Staat werd gevraagd, naar hel leven, dat bjj nog zoo juist verre van zich geworpen heeft. Hooger en hooger stjjgeo de golven, met reuzenkracht slaan zjj tegen bet kleine vaartnig. Hans staat rechtop io de boot en roeit zoo forsch hjj kanzjjoo armen worden steeds moe der, de roeispaan plonst krachteloos in de ko kende golven, die mot het scheepje spelen. Slechte met grootc moeite kunneo de handen de riemen nog vasthouden. Hel onweer is heet dicht bjj; donderslag op donderslag ratelt over zjjo hoofdangstaanjagend gloeit bet schuim, als een bliksemstraal bel water treft; dan weder ligt de duistere nacht over de gol- en, tot een nieuwe bliksemflits ze weder spookach tig verlicht. Hans siddert. Nogmaals spant bij al sjjne krachten in, doch steeds wordt zjjn worstelen geringer. Weldra geeft hjj zich ten speelbal der golvenweer beproelt hjj vooruit te komen en tracht verder te roeien. Zoo dnort de itrjjd op leveo en dood. Thans woedt het onweer vlak boven hem, de bliksemstralen vallen bjjna loodreoht in het meer. Hans bidt. Hoe kan hg bidden Het naderen van den dood doet zelfs den verwor pene bidden. Hens had zich sedert een half jaar van God afgewend, daarom Itwam de genade sneller en in grooter matevol berouw begint hjj te bidden: .Heer, help mjj, ik verga. Ik kan mjj zelf niet meer helpen, Gjj slechts kunt mjj bjjstaan." Hjj laat de roeispanen los, vouwt de handen en knielt in bet waggelende vaartnig. .Bidt gjj voor uwen vader, Anna, bidt tot de Moeder- t

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1901 | | pagina 1