iieblad 20 Hakhout, BOOMEN, No. 43. Zaterdag 26 Januari 1901. DE FFMROHE Veertiende Jaargang. Bijvoegsel. Zaterdag 19 Januari 1901. DE EEMBODE. Nieuwe Kiezers. De „technische wijziging'' der Kies wet, door de Wetgevende Kamers on langs goedgekeurd, heeft, gelijk we reeds vroeger opmerkten, noch minister Borgesius, noch hun, die op een ruime uitbreiding van hel kiezerskorps hoopten, een bevredigende uilkomst gebracht. Met zeldzame lusteloosheid, soms met blijkbaren weerzin, werd dit product van wetgeving in ons Parlement afgehan deld. Rondweg werd er zelfs gezegd er zijn kiezers genoegen dat velen der Kamerleden daarmede instemden, bewees het debat bij de behandeling van het ontwerp overduidelijk. De wetswijziging werd ten slotte dan ook zoo onbeduidend geacht, dat hoofdelijke stemming niet eens verlangd werd. Toch is het geenszins overbodig, dat de Kiesvoreenigingcn, en inzonderheid haar Besturen, er terdege nota van l nemen. Nu de Kieswet eenmaal gewij- j zigd is, dient men ook in overeenstem ming daarmede te handelen zeker is, dal onze tegenstanders van de gelegen heid, om de kiezerslijsten met nieuwe namen van geestverwanten te verrijken, zullen profiteered Hierdoor alleen reeds ontstaat voor onze party de ernstige verplichting eveneens te zorgen, dat elk Katholiek, die in de termen der wet valt kiezer te kunnen worden, zich ook dit recht verzekere, door zich als zoodanig ann te melden bij de Besturen van Kiesver- eenigingen, die in deze dagen zich daar toe ongetwijfeld weder gaarne zullen beschikbaar stellen. Wij meenen daarom wèl te handelen door de aangebrachte wijzigingen in de j Kieswet thans eens duidelijk te vermei- den, opdat kan worden uitgemaakt, welke personen recht verkregen hebben, om ook als kiezer in aanmerking te komen. Wat de Kiezen betreft. pen (tionst)aar is geen vcreischle meerzelf» aangeslagen, wordt hij. mits den leeftijd van 26 jaar bereikt hebbende, a.nbslhalve d. w. z. door een opgave van den ontvanger, op dn kiezerslijst gebracht 2. Iluurkiezers kannen éen keer geduren de een jaar verhuizen, ou niet meer een keer over bet tijdperk tuaschcn 1 Augustus en 31 Januari daaropvolgendeloonkiezen kunnen nu gedurende do 13 maanden 1 Januari tot 81 Januari van het daarop volgend jaar ook een keer van patroon veranderen. 8. Van den huurprijs behoeft niet meer te worden afgetrokken het bedrag voor de icaterteiding, zoo dat bedrag er onder be grepen mocht zijn terwijl ook de huurprijs mag worden vermeerderd met het bedrag verschuldigd door huren van een stukje u ge- S08RIËTAS. t bewijs, d ran do vrouw I tinderen. '°ndag kwam te Arnhem in do socidtelt It 160 belegd «8t- Jlm" dp Katholieke Hond van Drank- hij een/utritciuiertijiaanmiik, vaneen j heslrljtllng „Sobrlfltaa" in bultongowonover- 'Ulging met rechtspersoonlijkheid uit. I gadorlng b||cen, en word de volgondo motie do, is geldighetzidldo geldt het/icii- Inpt meerderheid van stommen aangenomen van een bijzondere instelling genoten Centrale Itaad van SobrlPto», den 13 Diploma-» van rxamtni, niet door do J Jn"»arl to Arnhem vergaderd, - I overwegende, dat naar allo waarschijnlijk heid hot thans annhnngig ontwerp tot her ziening der Drankwet in dozo wetgevende periode niot, often minste in gcon geval vóór I Mei 1001, ala wet zul worden ingevoord, overwegende, tint het bij den llaad v taar daartoe aangewezen hij algentooncn maatregel van bestuur, zijn geldig- I 7, Hij tydelijk'-n stilstand van het wem, I door seizoen of een ongeval in do werk- I plaats, wordt het loon geacht door te gaan j terwijl tie schadevergoeding, gedurendo den vatic lijd van zon weken wegens een rp vóór of op 1 8. Nici L-hts hel kosteloos v uiige hul/i, mnar, ooi •rslrekkcn I ttü;'. a, geen verstet mag plaats hehhen zonde rstarnl wordt aangemerk ardoor van de klczcistiji geacht tuffen kozl te gi het gehoole jaar, oe in Zondag of Clt angig woüt- igond noodig blljlt, ulgover z|jn volle aandacht aan do Icohol-vraagatuk schenkt, -v- - -1Hln overtuiging uit, dat, r. als directe middelen lol "He oplossing in aanmerking dienen te kotnon ocal option (plaatselijke keuze) unmaking van do gemoonto linancltln van istelijke Iedere gemeente I vereischt, op te geven Wat het kiezen en 1. De Voorzitter van het stembureau 1» die komt stemmen, en diens nummer, over- I luid voor to lezen. 3. Biljetten mot punten, strepen, vlskken, nsgeldrukken. vouwen, gsten et. vlekken zijn niet tneer ongeldig, tenzij deze blijk- I haar opzettelijk zijn aangebracht. biljet m,geldig verklaart, moet de Voor- Rijkssubsidie voor oprichting en instand houding vnn asyls voor drankzuchtigen-, wettelijke regeling tot opneming van drank zuchtigen in asyls ft. dal ook langs indlrocton weg mot vrucht door do hulp van wettelijke bepalingon togen het drankmisbruik kan worden gestreden, door do oorzskon van liet kroegbezoeken zoo- I veel mogelijk te beperken (woningwet arbeidsduur In de KljksbeHlokkcn enzdat ook do kinderen tegenover drankzuchtige ouders dringend behoefte hebben aan don stottn dor we', (de vier rcgoorlngsontwerpen tot bescherming van kinderen en besluit, dat aan deze motie zooveel mogelijk publiciteit zal worden gegevon. en nedo vanwege 't Dag. P- zitlor, op verzoen van ecu tier aanwezige Sobrlflta* zullen worden in kennis gesteld kiezers, dat biljet aan hot publiek vortoonun. I 'eden der Eerste en Twoodo Kantor dor StnUm-Ooncrnnl.do Kntliollokeon nlol Knthu- Verkiezingsleuze lioko UrniikheHlrijdersvereenlgingon, H. K. De „Residentiebode" komt, nn vcrscl.illonde 1 vVorklicdeu-, Patroons- en Oezellunvoreonl- vorkiezlngsleuzon te hebben behandeld, tolde gingen. afdeollngen van den R.K. Volksbond conclusie dat het voorlooplg beter is maar geen C11 R. K. Kiesvoreentgingen. verkiezinglouzedie is toch door pers noch Katncrklub to ntakenzij komt op con ge gevon Ocgenblik te voorschijn. Wij goloovon duB zoo besluit liet blad i dat we het beste zullen doen, dnorkalin- J /Jen gedenkteeken. ,Zog eons, vriend, wat jes al ta wachten dn dingen, die kotnen zul- beduidt die zwarte streep mot dat jaartal ons voorlooplg tevreden stellende tnot daar I>oven tusschon de tweede en derde program, dat geen slruisvngcltje speelt, verdieping?" ALLERLEI. duidelijk zich uitspreekt de grooto quaestfn van Staatsbeleid, zon Ier te trachten verschillen te verbergen, maar integendeel vollo vrijheid latende, otn in niet godsdienstige quaestic» er van af te wijken, tnlt» tnen slecht» duidelijk en klsar zegge, dat de organisation of do candidaten in dit ot dal punt mol het program meegaan, en de kiezer» en gekozenen dus weten, wat zij Zijn wij zoo uitgetrokken, dan kiezingsleuze, zoo er aanleiding vanzelf wel komen. zal d •uat zal Ik u zeggen, mijnboer, In dat jaar Is hier zulk een overatrooming geweest, dal liet water ruim drie voet hoog tegen den gevel van dat huis stond. Tot gedach tenis daarvan heeft de eigenaar toon op dlo hoogte oen merk op zijn muur gozetmaar oindat de straatjongen» dat gedurig bekrasten of uitveegden, heeft bij het zoo hoog laten plaatsen, dat zo er nu met hunne handen wel af zullen blijven." VerlUelij.it uit den Oorlog der Totkomzt. .Gesneuveld in het gevecht van 14 Oc- wijk, Hilversum, Hoogland, iat HF. lts FOKT 14'* dagelijks maar gevraagde SSCHENMELK, KARNEMELK, ROOM en prima 'MBOTER fl,40. ra FKNFOKTI A'N wlaikol. BLIKGROEN- DELICATESSEN, CACAO, CHOCOLATS, BIJTKOEK enz. II FKNFOKTI A'n Melkaerion. US I De Notaris A. N. J. VOS Ie Amersfoort, zal op Vrijdag I Februari 1901, dee Toormidd. 11 uur, in het koffie huis bewoond door dan Heer B. J. JENS aan do Utrechtachcatraat te Amerifoort, publiek verkoopen: Uilgenummcrd te bezichtigen op den dag van den verkoop van 9-11 unr. Betaling kooppenningen op 1 October 1901 mits soliede d«n notaris bekende borgen stellende. De deurwaarder J. C. Kleber te Amersfoort, is voornemens om op Donderdag den 24 Januari 1901, dea voormiddags ten elf ure tea huize van den kastelein S. VAN KOLFSCHOTEN te Oud-Leusden, gemeente Leusden publiek te verkoopea Voor den EdclAchtbaren Heer Mr. S. J. A. VAN WALCHEREN. 89 perceelen zwaar EIKEN-, ELZEN an andar Sparrendunsel, BEUKEBOOMEN en drooge Takkenbossen, op Dorrestein, aan den doodenweg, op Weetn, aan den kalkweg, op ichutter- hoef, aan de 2e tol aan den Utrecht- schen straatweg en op den kalkweg onder Lcusdcn te Amersfoort. Betaaldag 24 JUNI 1901. Breeder bjj biljetten. DE BURGEMEESTER VAN SOEST is voorne mens op Woensdag 23 lanuarl, des voormiddag* te 10 uren, ti de Herberg „de drie Rinsen" in de (erkebuurt aldaar, publiek te verkoopeni EIKENI-, BEUKEN- en IEPEN- eksparren, vrcehouten, boonenstaken, jarrendunsel, eiken en beuken snoeisel. Opdag 1 Sept. mits 2 goede lolicde jrgen stellende. Alles is acht dagon voor den verkoop tgenummerd te zien. vsr(sd«riDg. Al de leden worden verzoent as» vergadering bjj Ie wonen. Dei avonds ten half aebt contributie. DmnkbartrtjcUr» ganootechap „Hat Kroiavarbond." Zondag SO Januari des avonds 7 unr maan- delpacbe vergadering. loetallatie van nieowe leden. Beipreking feest. Trouwe opkomst gewenscht. Advertentiën. Gevraagd te AMERSFOORT tegen I FEBR. een flinke DIENSTBODE, liefst van buiten. Brieven franco onder lett. D. aan het bureau dezer Courant. en 19 perceelen Gehakte Sparren, geschikt voor slieten en boonestaken, op de goederen van Mevrouw Wed. C. L. ROOS VLASMAN. 26 perceelen HAKHOUT op het Buitengoed „Birkhoven" onder Amersfoort, behoorende aan Mevr. Wed. Mr. J. COCK BLOMHOFF, en 3 per ceelen Hakhout en een perceel lepabao- men op het Hondsgat tusschen ouden en nieuwen Soesterweg bij de Tol. Betaaldag 24 Juni 1901. Breeder bjj biljetten. ..„•oiiina muz, voor 1217.30 'sjaars. Eerst afzonderlijk en daarna te zamen te veilen. No. 3. Een perceel WEILAND, genaamd „het kleine Nieuwland" met weg, aan den Nieuwlandschen weg, groot 2 hectaren, 2 aren, 50 centiaren. Betaaldag der kooppenningen 29 April 1901. Na afloop daarvan zullen len voor melden Herberg worden verkocht onge veer 60 Eiken-, Beuken- en Wllgenboomen en Hakhout aan den Nieuwen en Ouden Zevenhuizerweg te Hoogland. Breeder bij biljetten en nadere inlich tingen ten kantore van voornoemden Notaris. eindelijk den GOED ONDERHOUDEN INBOEDEL, waaronder kabinet, kast, tafels, stoelen, spiegels, schilderijen, twee bedden met toebehooren, staande vuurplaat, koperen en ijzeren doofpot, schotels, koper-, tin-, blik-, ijzer-, glas- en aardewerk en het geen verder te voorschijn zal worden gebracht. Alles twee uren vóór het begin van den verkoop te zien. Koopen beneden f 10,— contant, overigens OPDAG 1 OCTOBER 1901, mits 2 soliede en den deurwaarder goed bekende borgen stellende. Zegt hel voort! BIJ DEN BOEKHANDELAAR Jos. P. H, Hamers, Langeetraat 39, AMERSFOORT, is de inteekening opengesteld op den 3den jaargang van Het Conunonieklokje, weekblad voor Communiekinderen. Het Communieklokje, verschijnt ieder jaar gedurende 12 weken vóór Passie zondag. De prjjs is per jaar f0.40 franco per post. Het eerste no. is verschenen en bjj bovengenoemden Boek handelaar verkrijgbaar.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1901 | | pagina 3