Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 44. Zaterdag 2 Februari 1901. Veertiende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Aboaneruontaprija par drio maanden i Franco per post Afzonderlijke nummers 10,40. f 0,05. Bureau Br eedestraat, 18 Amersfoort. Uitgave van de Vereeniglng De Eembode. Prija der AdvertentUn i Van 1 tot 6 regelsfo.30 Voor iederen regel meer- 0.05 Jobelend Nederland. Nederland jubelde bij de geboorte Tan Haar, thans ais H. M. Koningin Wilhelmina begroet Bij heur binnen komst in het leven noemde haar de volksmond ons Prinsesje, en er ging een bekoring uit van de blijken van blijde hartelijkheid om hare wieg gesta peld. Nederland ging niet door voor een sprookjesland, en de feeën-wereld ver dween immers Hier sprak nog een ander machtig gevoel. Weldra was zij de laatste loot van den ouden vermaarden Oranjeboom, voorheen aan vruchttak overrijk, zoo veelbelovend nog toen Willem I 't be leefde, dat aan zijn kleinzoon (later Willem Hl) een zoon werd geboren. En nu werd 't Prinsesje Nederlands hope, op heur hoofd werd een toekomst gebouwd vol gelukkige idealen. Sedert den dood van Willem 111 rouw bracht over onze gouwen en steden, werd de band met 't Koninginnetje nog nauwer toegehaald door bewoners der huizinge met bordes en vooruitspringend balkon, zoowtl als door de bewoners van schuur of stulp, dagelijks getuige van hun harden strijd om te leven. Met een naïeve belangstelling werden de kleinste bijzonderheden omtrent 't Koninginnetje vernomen en bijgehouden en, neen, zij was aan geen oog onttrok ken als in een versterkt kasteel, waarvan de valbrug maar zelden neerviel voor enkele bevoorrechten. Zij leefde en groeide als in een glazen paleis, waar geen studeerkamer, zelfs geen speelka mer eiken blik weerde. Dan die blik peilde dieper en dan bleek, dat hier een moederlijke geleigeest, een karakter vormde; tusschen de werk kracht van den geest, de eischen van lichaamsontwikkeling en de gevoelens van 't jonge hart een vriendelijk even wicht bewaren deed. Nederland jubelde toen den 31 Augus tus 1898 't Koninginnetje van de lip FEUILLETON. DE ORDONNANS. Verdreven oit het park, trokken de Fransche compagnieën de kale vlakte op en hielden twee unr stand tegen de aanvallen der Duit schers. Haar nienwe troepen rukten aan, alle tegenweer waa vruchteloos, en in wanorde veratrooid vluchtten zg naar een klein boscbje, waar tg een aebuilplaata hoopten te vinden legen den dichten kogelregen. Kapitein Revordj werd meegesleept in de algemeene vlnebt; hg Iracbtte niet te vechten tegen den onweerstaanbaren stroom, maar het eerst van allen bereikte hij het boscbje, on daar deed hg ijjn beat om de vluchtelingen te veriameien. De soldaten kwamen aan, uitgeput van vermoeienis, met kloppend hoofd en brandende oogen; zg lieten tich neervallon tuiachen de struiken, te afgemat om nog te denkeu aan hun kameraden, die in de vlucht op do beide door de Pruisische kogels waren neer geschoten. Het stem en gebaar riep Revordj de gegradueerden bijeen, en geholpen door eenige kloeke mannen wist hjj de vluehl te stuiten; hg herstelde de gelederen en wees ieder ijjo post aan voor den laats ten tegen- It slechte geschoten op mjjn bevel,' pen week en Wilhelmina van Oranje Nas sau, volgens de Grondwet meerderjarig, optrad als de Soevereine, die voortaan zelf regeeren zou, in eigen naam. Het woord bij de Inhuldiging in de Hoofd stad, teekende geene streelende zelfge noegzaamheid, maar verheelde evenmin de bewustheid van de waardigheid, nu voorgoed aanvaard. Het verheelde even- de uiting van karaktervastheid, die herinnerde aan 't korte, maar duideljjk ge zegde door wjjlen Willem 111 een halve te voren gesproken Je suis un roi constitutionel, ik, ik ben een constitutio neel koning. Dan boven alles deed het goed aan onze natie, die er toch prijs op stelt christelijke natie te zijn, dat bij de eedsaflegging waardigheid in stem en gebaar getuigde, dat hier eene Soevereine stond tegenover heur volk, waaraan zij zich verbond, die hooger en dieper dacht dan enkel aan een koningschap bij gunst van een verander lijke grondwet. Tot Hem steeg zij in den geest op door Wien de Koningen heer- schen. Neen het .bij de gratie Gods" zou geen simpel voorvoegsel zjjn, aan 't woord Koningin voorafgaande. Erken ning van Hooger Macht, buiging daar voor, ziedaar de beleekenis. Nederland zag hierin de richting, waarin zijn Lands vrouw zich zou bewegen. Dal vastheid en wilskracht in die tengere gestalte geherbergd waren, maar uiting en vormen wisten te vinden, die eerbiediging vroegen, en anderer teer gevoeligheid spaarden, weten we ook. Waar zij het groote, machtige, maar miskende en aangevochten Recht meende te zien optreden, daar trad zjj onbe schroomd op in woord en daad. In woord, toen ze aan Paus Leo, ongerechtigd buiten de zaal der Vredes conferentie in 't Huis ten Bosch geslo ten, een merkwaardig schrijven zond. In daad met de Oelderland ter beschik king te stellen van President Kruger, die als aan hare hand Europa werd binnengeleid. Ook een klein land kan waarlijk groot zei do kapitein. Z|jn kulrno mi don soldaten moe i spreken boezemde i mannetje, krachtig van Moiico getrot- Ds vijand verliet het veroverde park, zjjn gelederen vormden zich op de schorre comman do's der kapiteins en laogzaam kwamen zjj nader, recht naar het boscbje, waar Revordj met xgn mannen de wacht hield. Zjj naren nu op ongeveer driehonderd meter airland van de eerste boomen en mar cheerde in een lange, donkere rjj, een gunstig mikpunttoen commaodeerde de kapitein .Vuurl" Het boscbje braakte -en stroom van kogels en omgorde zich mot een kring van rook en vuur. Boven hal geknetter der generen klonken de kreten van stervenden en gekwet sten en het gedreun van voetstappen op den bevroren grond, dat wegstierf in de verte. .Hond op met vuren 1" schreeuwde Revordj. De rook trok op tosscben de kale boomen, de vlakte was met dooden en gewoodeo be dekt, en in bet park teruggeworpen herstelden de Pruisen hnn verliezen achter de beschut tende maren. Haar van de andere zjjde van bet boschje bleven de Duitschers nog voorttrek ken en daardoor bemoedigd werd de aaoval op de hoofdlinie door de anderen hervat. Kalm zjjn door krachtige werken, door zijn energie tot stand gebracht. Een soeve reine van oen klein land, ook zij kan waarlijk groot zijn, nteer dan de mach tigs; otentaten door woord en daad, waa. de zieleadel het waarmerk druict. Wie bevreemdt het, dat, waar Konin gin Wilhelmina ook verschijne, er tel kens als een nagalm luid opstijgt van 't feestgejuich bij hare Inhuldiging, de Bljjde inkomste? Nog eens jubelt Nederland. Ten vorigen jare wipte van torenspits tot torenspits de blijde vlugmare der verloving van H. M. met zijne Hoogheid Hendrik Wladintir Albrecbt Ernst hertog van Mecklenburg enz., enz. Daar was eerst sprake geweest, vol gens den volksmond veelsprakig, soms raak, veelal mis, van aanzoek gedaan door hooge personaadjes aan doorluch tige kroondragers van nabij verwant. Indringerige glossen bleven achterwege en men liet de geruchten als voor den voet neergevallen bladeren wegkringelen. Vast stond het in de publieke meening by deze Soevereine zouden geene koude becijferingen der politiek den doorslag geven, zoo min als een oogenblikkelijke vervoering, waarbij elk verstandsdoor- zicht in de toekomst buitengesloten is, haar den stap zou doen zeiten, die de meesten hopen, dat voor hun leven is. Maar karakter en haar vasten wil waren ten waarborg, dat zij zich geen echt genoot zou laten opdringen, wier hoofd inzicht was de gemaal eener Koningin te worden, wisten we van te voren. En we wisten ook, dat een Vorst, om op haar hart aanspraak te maken, 't hart van stonde af moest kloppen voor Nederland en voor haar volk. En zoo verloofde Koningin Wilhelmina zich aan Hertog Heinrich von Mccklen- burg-Schwerin, in wien zij erkende een prins van het oude, stoere slag. Opgewekte stemming kwam over heel de natie bij het vernemen der heugelijke irafgegaan door hun aanvoerder Opeens ontbonden zjj zich, de Duitsche aanvoerder was neergeschoten on met hem was alle bezieling weg .Een mooi schot, hé!" riep tricmfanteljjk Kapitein Revordj wendde liet hoofd om en herkende zjjn ordonnans. .Ach, ben jjj het, Fréchou .Waarachtig, kapitein, men is niet voor niels ordonnans." Revordj glimlachte, maar spoedig werd zjjn aandacht elders gelrokkenlinks rakten de Pruisen in steeds groote drommen aan, hel geweervuur der Franschen werd zwakker en met somber gelaat doorzochten zjj bun leege patroontasschen. .Bajonet op 't geweer," beval do kapitoio, die zag, dat hem bjjna de terugtocht waa al- Jongens, je moet die kareis daar overhoop loopenVoorwaarts Met den degen in de vuist stormde hjj vooruit, er ontstond een gevecht van man tegen man, Revordj wankelde en viel, door een kogel in den bnik getroffenmaar de stoot was gegeven en de Franschen sloegen De Duitschers hielden stand in lion dot veroverde stellingen en in de verte trok In kleine troepje Franschen af om zich met c geslagen hoofdmacht te vereenigen. Opoena kwam een Fransch soldaat, gehei tjjding en van groot tot klein maakte ieder zich op tot blijde viering van den Huwelijks-dag. En 't moet gezegd wor den: de eerste dag, dat de a.s. Ge maal zich op den grond van Nederland, voortaan zijn Vaderland, vertoonde, was als een blijde inkomste hem bereid. De blijde stemming der bevolking gaf zich aanstonds lucht in bydragen voor i nationaal huldeblijk. Maar beter dan huldeblijk en geschenk of wensch zal onze natie zich toonen door van God hjj het vorstelijk huwelijk de rijkste, volste, vruchtbaarste zegeningen af te smeeken over onze geëerbiedigde Konin- ;n Hertog Hendrik, dien zij als haar Gemaal heeft begeerd. Engeland draagt thans rouw over zijne Koningin Victoria, die de gelukkigste jaren haars levens noemde, die zij aan de zijde van den prins-gemaal Albert van Saksen Coburg heeft doorgebracht. Eenzelfde geluk, maar van langer duur moge voc: H. M. onze veelgeliefde Koningin zijn weggelegd. BUITENLAND. Gisteren, Vrijdag 1 Februari, 's mid dags te drie uur, heeft de .Alberta" met de lijkkist der Koningin aan boord, Cowes verlaten. Acht en twintig En- gelsche oorlogsschepen, te Spithead ver zameld, loslten elke minuut een schot, lieden ochtend werd de lijkkist te Gosport aan land gebracht om per Zuid-Westspoor naarClaphain Junction te worden gevoerd, vanwaar zij naar Victoria en Paddington gaat. De Koning heeft last gegeven, dat langs den weg purperrood in plaats van zwart moet gebruikt worden voor de rouwdecoraties. Voor de leden van het Hooger- en Lager-Huis zullen tribunes worden op gericht nabij St. James's paleis. De Ijjkdienst voor de peers zal gehouden worden in Westminster abdij, voor de leden van het Lager-Huis in St Marga ret, beide heden, Zaterdag 2 Februari te t uur. De bijzetting van het lijk van Konin gin Victoria zal met grootsche praal geschieden. In Londen zal de weg, dien de stoet neemt, worden vrijge aileon en ongewapend, lier, mol opgeheven hoofd, naar het boscbje geslapt. Vorwonderd zagen de Duitschers hem aankomen ou de majoor beval, hem ongedeord gevangen te De eerste sommatie des vgBnds beantwoordde bjj enkel met de vraag: „Mijn kapitein?..,." De majoor liet hem voor zich brengen en vroeg.Wie ben je .Jeau-Frangois Fréchou, ordonnam van kapitein Revordv." .Wat wil je?" ,MÜn kapitein zoeken, die gevallen is, toen .Je bent ontsnapt en je komt woer terug?" ,Do kapitein bad bevolen, je overhoop te loopen. Dat is gebeurdmaar nu beu ik zjjn soldaat, niet waar? en ik kom hem nu ver zorgen ol begraven." I)e Duitsche majoor zag hem welwillend aan. ,Uw kapitein is niet dood," zei lijj. ,G(j moogt hem verzorgen. Lni'enanl Mflller, breng dien man naar de ambulance." Fréchou eloeg aan. .Daok u, majoor. Gg zoudt een goed Franschmao geweest zjjn." Een glimlach speelde om de lippen van den Prnis. In bet hospitaal lag kapitein Revordy te zieltogen. De kogel was verwijderd, maar hem bleven nog slechts weinig uren levcos. .Kapitein..." Op bet hooren van die stem deed de ge wonde zijn oogen open en horkende zijn ordonnans. ,Qjj hier, Fréchou? Ben jij ook govangen?" houden door meer dan 20000 man troepen. De lijkkist zal op een affuit van een 15-ponder veldgeschut geplaatst worden, waarvan de loop onder de kist zal uit steken. Het stuk wordt gelrokken door zes paarden. Als voornaamste slippen- dragers fungeeren de Duitsche Keizer en de Czaar, dan volgen de Koningen van België, Portugal en Griekenland en de kroonprinsen van Denemarken en Zweden en Noorwegen. Koning Eduard, de Duitsche Keizer en een deel der andere vorstelijke personen zullen te paard in den stoet medetrekken. Naar de Maagdb, Ztg. vermeldt, zal Koning Eduard VII in Februari per soonlijk het Parlement openen met eene troonrede, die van groote politieke beteekenis zal zjjn. Naar aanleiding van het overlijden van Koningin Victoria, heeft kardinaal Vaughan uit Rome een bisschoppeljjken brief gezonden, welke in alle kerken van het Vereenigd Koninkijjk is afgele zen. In dit schrijven roemt Zjjn Era. de deugden der Koningin, en drukt de hoop uil, dat haar zoon haar voetstap pen moge volgen. Uit China vloeien de berichten schaarsch toe. De opstandelingen in de provincie Kweitsjou zjjn, zoo luidt een bericht, te Sjang-Hai ontvangen, driemaal met zwaar verlies door de keizerlijke troe pen verslagen. In de provincie Sjan-Si is een ver schrikkelijke hongersnood uitgebroken. Door de Chineesche Regeering werd aan de noodlijdenden rijst uitgedeeld, doch de Christenen werden daarvan uilgesloten, ja zelfs gestraft indien zjj om voedsel vroegen. De gezanten der Mogendheden hebben zich, nadat dit bekend was geworden, met eene nota tot de Regeering gewend, met het gevolg, dat de ambtenaren en soldaten belast met de uitdeeling, bedreigd wor den met de doodstraf, indien zjj uit zondering zouden willen maken. 't Is er nog verre van, dat de Keizer en zijn hof zich naar Peking zullen bege ven. Li-Hoeng-Tsjang moet verklaard hebben, alsook prins Tsjing, dat het Hof onmogelijk naar Peking kan terug- keeren, zoolang de stad door de vreemde troepen niet is ontruimd, en wjjl de Keizerin lijdende is. Tevens verzekerde hij, dat de Chineesche Regeering op geen andere wijze aan de gestelde eischen tot schadevergoeding zal kua- .Neen, kapitein," antwoordde do soldaat trotuch, ,we hebben er ons op uw bevel door heen geslagensergeant Raataire heeft de rest naar het bataljon teruggebracht en toen dat gedaan waa, ben ik teruggekomen." Lie kapitein atak hem do band toe en duisterde: .Dank je, mijn jongen." Fréchou drukte bem met ontroering de hand, vertelde, dal h|j bem op kwim passen en hoopte op zgn spoedigo genezing, maar de kapitein echudde het hoold. .Neen, vriend, dergelijke wonden zjjn doodeljjk, overmorgen zult gg mij begraven, gelnkkig -p Franachen grond. Begraaf mij met het eerekruis op de borat en zeemt gjj als aandenken deze porte- lenille. Er zit belaas niet veel in," besloot bij met een glimlach. Revordy zweeg, zün oogen worden beneveld en meer en meer verzwakte hy. Toen by zyn eindo voelde naderen Ouioturde hy: tJo hand, Fréchou." En met de band van zyn vriend in de zjjns ging hg kalm dan dood in. Fréchou gebrnlkle het geld van Revordj om rood, wit en blauw doek te koopenmet groote steken naaide hg bel te zamen, en het doodskleed van den kapitein waa een Fransche vlag. Een Dnilsche compagnie stond aangetreden, om militaire eer te bewijzen aan den officier, die voor zgn land was gesneuveld. Frécbón volgde de lgkbaar, waarop de versieter, uni form lag met de zwart geworden galons, en de kepi, die verkleurd waa door regen etial(jk.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1901 | | pagina 1