Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 12. Zaterdag 22 Juni 1901. Vijftiende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum. Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden. Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAQ. Abonnementsprijs per drie muisden i Franco per post10,40. Afzonderlijke nummers f 0,05. BureauBreedestraat, 18 Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der Advarteutitn: Van 1 tot 6 regelsf0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 rlentign inoefen uiterlijk Vrijdagavond Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel Sawonnen. 't Was eene aangename verrassing voor de anti-liberale partijen, toen de uitslag van den stembusstrijd van 14 dezer werd gepubliceerd. „Gewonnen 1" was bet woord, dat in blijde opgetogen heid onder hen gehoord werd. De voor vier jaren bjj de Kamerverkiezingen zoo gesmade anli-clericalen hadden door ernstige voorbereiding zich tot den strijd geoefendnu de slag geleverd was, traden ze niet enkel als het sterkst in aantal, maar ook als overwinnaars uit het strijdperk. Allen weerstand over winnend, ook die welke geboden wordt door de listige indeeling der kiesdistric ten, waardoor men een numerieke meer derheid, als b\j vorige verkiezingen reeds verkregen werd, als minderheid van de regeeringstafel wist verwijderd te houden hebben de zoo miskende anti-clericalen reeds bij eerste stemming zich de zege praal verzekerd. En de wijze waarop maakt de over winning des te schooner en bemoedigen der. Zonder die kunstmatige opwinding, die wel de gemoederen verhit en eene zekere geestdriftopwekt, maar niet altijd die heilzame uitwerking heeft, welke men ervan soms gelieft voor te spiegelen, is de victorie behaald. Een zuivere uit spraak der kiezers werd nu bekomen en deze verkondigde welsprekend, dat de overgroote meerderheid onzes volks be slist christelijk is. Onaantastbare bewijzen daarvoor zijn geleverd. Men lette slechts op de vol gende cijfers. In 1897 werd bij her stemming gekozen te Doetinchem Hes- selink van Suchtelen (lib.) met 3962 tegen 3808 op Pauwen (Kath.)te Dok- kum Schaafsma (lib.) met 2418 legen 2304 stemmen op Pollema (Anti-»ev.) te Harlmgen Bouman (lib.) met 2472 tegen 2251 op Van Asch van Wijck (Anti-rev.); te Sneek Van Gilse (lib.) met 2452 tegen 2451 op Heemskerk (Anti-rev.)te Steenwijk Meesters (lib.) met 2389 tegen 2120 op Van der Borch Verwolde (Anti-rev)te Tietjerk- steradeel Troclstra (soc. dem.) met 2672 tegen 2432 stemmen op de Vries (Anti- En thans op 14 Juni 1.1. werden bij eerste stemming gekozente Doetin chem P. van der Vliet (Anti-rev.) met 4354 tegen 3521 stemmen op drie legencan- didatente Dokkum M. R. van Veen (Anti-rev.) met 2836 tegen 2077 op de twee tegencandidaten te Harlingen Mr. J. Schokking (Anti-rev. en christ. hist.) met 2978 tegen 2332 op Bouman (lib.) te Sneek Mr. II. Okma (Anti-rev.) met 3076 tegen 1827 op de twee tegencan didaten; te Steenwijk F. L. Duymar van Twist (Anti-rev.) met 2545 tegen 1814 op de twee tegencandidatente Tictjerkstcradeel Ds. A. Talma (Anti-rev.) met 3026 tegen 2421 op de twee tegen candidaten. Zjjn deze cijfers niet verpletterend wel sprekend Nu de leuzen „Duur brood", en .Tegen hel clericalisme" naar de liberale rommelkamer moesten verwezen worden, omdat ze niet meer pakken wilden, en nieuwe pakkende leuzen, zelfs door Mr. van Houten niet te creëeren waren, verkregen de anti-liberale par tijen deze verblijdende, maar ook zuivere uitspraak des volks. De uilslag van dezen zoo heugelijken stembusstrijd ware echter voor ons, Katho lieken, veel verblijdender geweest, indien ook het getal katholieke Kamerleden bij eerste stemming slechts eenigermate ware versterkt. Nu reeds zijn negen nieuwe kamerzetels voor de Anti-r lutionnairen door de onmisbare hulp der Katholieken bemachtigd, terwijl daar entegen geen enkele nieuwe zetel aan onze partij mocht ten deel vallen. Toch koesteren wjj de beste verwachtingen, dat bij de herstemmingen, en ook bij eventueele nieuwe Kamerveikiezingen van Anli-revolutionnaire zijde het goed recht der Katholieken zal erkend en behartigd worden. Laten we thans nog even het woord aan het liberale „Utrechtsch Dagblad." Na den voor zijne partij zoo diep teleur stellenden uitslag dezer Kamerverkiezin gen schreef dit orgaan Hel is een Uiee ster in de geschiedenis der liberale partij, de ongeluksdag vau gisteren. t minder dan zeven zetels gingen dadelijk en, terwijl van de rechterzijde aanstonds *7 leden werden gekozen en bjj de herstemming log tenminste zes zullen volgen in plaatsen :ooals bjjv. de heer De Waal Malelijt tegenover wel bjj die zes niet bljjven, want io menig danige knosrn li genover deu liberaal dal de keuze van oeralge noemden almede hoogslwnar- schjjnlijk wordi. u andere districten tegenover, waar de liberaal revolutionair of slag is niettemin eeds I1U zonder eenigen twylel beslist ten gunste vim de rechterzijde, die reeds 100 zolels zeker is. Niet alleen de Eerste, maar ook de Tweede Kamer is ,om". In den stryd m de uiacht is aan de rech- terzyde dc zege|i aal. Ziedaar een getuigenis, die nadere toelichting overbodig maakt. Maar toch meenen wjj nog even eraan te moeten herinneren, dat dit liberale orgaan het welk in 18'J7 lijdens de verkiezingsbe weging hel verfoeiljjk bedrijf der hefti ge anti-clericalcn met verontwaardiging brandmerkte, maar sindsdien zelfs de socialisten, als behoorende tot de groote liberale partij, in bescherming neemt aan den vooravond van de toenmaals te houden Kamerverkiezin gen onder het opschrift„Verklaring" te lezen gaf: Hel is beter, dut in de volgende vierjarige regeeriogsperiude under eeno besliste meerder heid een clericasl bewind de leiding der zaken hebbe en inmiddels de liberale partjj, als tnin- nog langer li Deze verklaring moge het blad zich en zijner partij ook thans herinneren, dan zal de diepe neerslachtigheid over de geleden nederlaag, wellicht in mer berusting overgaan. BUITENLAND. Het bezoek van Keizer Frans Jozeph aan Bohemen is een ware zegetocht ge weest. Overal werd de grijze monarch met geestdriftige toejuichingen ontvan gen. Vooral te Praag was de ontvangst indrukwekkend. Bij zijn terugkomst te Weenen Dins dag jl. heeft de keizer dan ook aan graaf l'.oudenhove, gouverneur van Bohemen, eigenhandig schrijven gezonden, waar hij zjjn zeer bizondere voldoening te kennen geelt voor de ernstige betuigin gen van trouw en gehechtheid, die de beide nationaliteiten hem hebben gegeven, hem en de keizerlijke familie, met too volkomen overeenstemming. „Ik ben zeer verheugd over den vooruitgang, die overal zichtbaar is, en die ik opnieuw gelegenheid had te constateeren in de domeinen van het intelleclueele en econo mische leven en over de verrassende ontwikkeling van Praag, de hoofdstad van mjjn koninkrijk, en de andere ste den, die ik heb bezocht. Deze leiten dragen er toe bij om mij te doen hopen, dat mijn koninkrijk Bo hemen ook het onderpand voor de blij vende welvaart van dit land zal verkrij- r.l.den vrede tusschcn de nationa liteiten, die zoo vurig gewcnscht wordt die is voorbereid door de toenade- van de beide rassen op het econo mische terrein. De sektarische haal der Fransche rc- geering, die zoo schandelijk uitkomt vooral b(] de behandeling van de anti- clericale Kloosterwet, mist zjjrie uil- king niet onder liet Fransche volk. Zoo werd de plechtigheid eener klok- wijding te Denain door Mgr. Sonnois, aartsbisschop van Kamerijk, dezer da gen verstoord door een bende, die de „Cartnagnole" zong en met steencn wierp, terwijl, toen de kerkvoogd zich den volgenden morgen uit de pastorie naar de kerk wilde begeven, bekleed met het bisschoppelijk ornaat, de com missaris van politie tegen hem proces verbaal opmaakte wegens het houden van een processie op den openbaren weg Tol aan het vertrek van den pre laat hielden de socialisten van Denain niet op den 73 jarigen kerkvoogd uitte jouwen, du „Carmagnole" uit te brullen en ,A bas la calolte!" te schreeuwen. Waldeek-Uousseau mag tevreden zijn over zijn politieke vrienden. üok te Marseille hebben troepjes cialisten getracht eene processie van het Heilig Hurt te verstoren. Zij wilden met de processiegangers de ketk binnendrin gen, maar dit werd hun belet, waarop zy wachtten, totdal de gcloovigen het gebouw verlieten en hen volgden onder het zingen van de „Carmagnole". Er hadden eenige botsingen plaats, zoodat de politie de betoogers moest uiteen drijven. Maar waar :1e Regeering voorgaat met de geestelijken Orden te belagen en kloosterlingen Ie belasteren, slaan dergeljjke schandalen te wachten. In den Franschcn Senaat blijkt ook alweder meerderheid te zetelen, die voor de regeering in kloosterhaat niet onder wil doen. Het eene amendement na het anderq om de Wet op de Vercenigin- gon, die daarin aanhangig is, slechts iets minder tiranniek te maken, wordt ver worpen. Vereenigingcn van socialisten en anarchisten mogen niet gemoeid, dezen moeten zooveel mogelijk vrijheid worden gelaten, maar kerkelijke Ver eenigingcn moeten aan de uitgezochtste knevelarijen worden onderworpen. Wie echter wind zaait zal storm oogsten. Dat zullen ook dc kloostervervolgers in Frankrijk opnieuw moeten ervaren, in dien althans aan die verdrukkers godsdienst en recht niet een: tot hiertoe en niet verder wordt toege roepen. Aan verdedigers van de zoo fel vervolg de kloosterlingen heeft het evenwel ook in den Senaat niet ontbroken, getuige dc schitterende redevoeringen o. a. door den gewezen republikeinschen minister, de hoer Marcère, die het goed recht der Congregaties met kracht en klem ver dedigde. Als men de Congregaties be strijdt, zei Marcère o. ra., dan bestrijdt eigenlijk niet dezen als vereenigin- inaar het Katholicisme. Wat men met dezen aanval op het oog heeft, is de zedelijke invloed der kerkleermen wil het Fransche nationale volkskarak ter wijzigen. Maar waaraan ontleent men dit recht, en heeft men het Fransche volk gevraagd of dit in zijnen geest is? Men heeft het recht niet, eene zoo in grijpende verandering tot stand te bren gen, zonder eerst dc natie te raad plegen. Ik horken volkomen, zeido de Marcè re voorts, dat de Staat in de politiek moet gaan boven de geestelijkheid, maar die overmacht wordt heusch niet bedreigd. De geestelijkheid is geen drei gement, maar wel is de voorgestelde wet een dreigement tegen do vryheid. Als men het met dc monniken heeft klaargespeeld zal men de wereldgeeste lijken aanpakken. Dit ontwerp is een eerste stap naar de vernieling van het Katholicisme in Frankrijk (Toejuiching rechts). In de republiek, besloot spreker, be hoort de macht aan de meerderheid. FEUILLETON. Een dwaaltoeht in 't gebergte .(Slot) 3) Prachtig steeg de ion in het Oosten op en lond bare goaden stralen op de met sneeuw bedekte borgen, die in wonderbare schoonheid schitterden, toen Peter des morgens nit de hut naar buiten trad. De storm, die in den nacht op vreeselyte wgze bad gewoed, waa uitgeraasd. Vrede e ritst zweefden overliet heerlijke AlpeoUodscha] Peter daalde, nadat by de hot verlaten har den berg af om de voorbereiding voor de tei aarde-bestelling van den overledene leregeler Voor alles begaf hg lich naar de pastorie om te vernemen of de pastoor van den lgken tocht naar de bosebbnt gelukkig e bonden naar huis teruggekeerd was, en ol geen ongeval hem getroffen bad. Nn, by dag, het oog al de gevaren zag, hier den mensch bedreigen, had Peter eerst r bemerkt, mei welke moeilijkheden de putoor op zijn terngweg in den stormachligen nacht wel mout te worstelen gehad hebben. .Ware bet niet beier geweest", dacbt bg bg ticb zelve, .als de puloor hel aanbreken van den dag in de but bad afgewacht Peter, die over den printer aoo bezorgd was, wist niet, dat deze slechts daarom sur buis «rilde gaan, omdat io het dorp een ernstige eke lag, die wellicht ook nog in dezer jo geesteliiken bystand kon noodig I et byoa ademloozen spoed, jjlde Pele j ven de bergen io het dorp was aaD land, gekomen, een ongeluk getroffen hebben De ontstelde gelaatstrekken der aan' en de uitruepen van diepe smart gi welk e. liefde i Toen bjj bet buis met de vyf lindenboomeo zag, outwaarde hg levens een greote menigte, die zich daar verzameld bad. Bleek als de dood, en het ergste vreezend, stormde hjj op de menschenmassa toe, die daar opgewonden eo bedroeld hjjeeo waren. Met bautige drift vroeg bjj deo eerste, dien bg er aantrof, wat er wel gebeurd wa: n de g, io de kerk kwamen om de H. Mis te booren, zjj te vergeefs den putoor van zgn nachtelijke bediening terug verwachtten. Men begal zich in de pastorie om te zien ot hg er wellicht niet te vioden was. Algemeen sprak inen nu de vrees uit, dat hem waarstbyolyk by zyn nacbtelykeu tocht in hel gebergte een ongeluk overkomen was. Diep ontroerd en mei lnidkloppend hart boor de Peter deze ontzettende veronderstelling uit- bg nu deu terneergeslagen parochianen, dat hunne treurige vermoedens zich wurschgnlyk zonden bevestigen. Met vrageo als bestormd, vertelde hg verder, dat bg des nachts den pastoor bg den dood zieken Toni had gebuid, die ook reeds gestor ven wu. Op den terngweg naar bet dorp moet bem dus, dur bg niet in de putorie was terug hun langjarigen, oprechten vriend gehecht waren. Een algemeen klagen eo jammeren ontstond, eo velen weenden bg de treurige tjjdiog, die zy zooeven van Peter gehoord hadden, die zelf geheel troosteloos wu. De geheele inannelyke bevolking echter trad nu, aangevoerd door Peter en van reddings werktuigen voorzien, onverwyid op weg, naar de boschhut, om naar den algemeen beminden putcor te zoeken, en hem, indien zulks nog mogelijk mocht zgn, hulp en redding te bren- De gaosche dag werd met vorigen yver ge arbeid en iedere ootoegankelgke klooi doorzocht zonder lot hun groot leedwezen bem te vinden. Nog bopeloozer dan zy gegaan waien, keer de zy, erg vermoeid van de inspanning des dags, in bel dorp weder, om deo volge morgen de nasporingen voort te zetten. Ondanks de yverigsto en zorgvuldigsli derzoekingen, had bun arbeid geen gunstig De pastoor bleet verdwenen, de weg naar de woudhnt was zgn luiste wandeltocht geweest. Inluucben winterde bet in bet hooggebergte steeds voort, diepe sneeuw bedel dal en rustte durop maanden lang. Eerst toeu bet voorjaar weder dorp ook weder naar bet gebergte om naar het l()k van hun beminden pastoor te zoeken, die een offer van zgn heilige bediening get den was, waaraan niemand meer twyfolde. Na lang zoeken vond men hem eindeiyl een diepe rotskloof, waar lig in de sne begraven lag, die nu echter gesmolten was Men bracht bet lyk van den zielenherder naar het dorp, waar bg zoovele jaren zegt ryk bad gewerkt en waar onder deelnemi der bevolking van het dal en der naburige dorpen zyue plechtige begrafenis plaats vond. Geen oog bleet droog, toen men bet lyk in Bij de m gedachtenis It hg lot b Ben beste klant. In een der groote magazynen van Londen kwam onlangs een dikke mynheer, die bekyken wilde. Hjj had zich opgewerkt de galery, van waar hg een prachtig uitzicht had over de geheele inrichting, en nitl bewondering io zeer opgewonden bewoord Een bedieude van bet maguyo, die io zgn nabghoid wu, beantwoordde zeer hele* zgn vragen naar de hoeveelheid en de waarde der verschillende goederen. Eindelijk vroeg de dikke man: „En u knol zeker wel heelehuizen meubileeren, van tien kelder tol den zolder, „O ja, mijnheer", antwoordde de bediende. ,Wü kunnen alles leveren, van tapyten tot de kleinste snulsteryljes toe". ,Eo hebt u kanten gordyaen, en behang sels ook .Zeker, mynheer, wg hebben van alles." ,En natuurlijk weel u ook wel wat slgl is, Renaissance, Pompadour, Louis XV, eozT" .0, de patroon is uitstekend op de hoogte. Misschien was het beter, dat u zelf met hem sprak. Daar komt hg juist aan", eu de patroon kwam nader met een vrieodelgk glimlachend ,'k Had het niet gedacht", zeide de klant peinzend. ,Ik bad zoo'n idee, da' men voor die dingen naar Parys moest gaan. Maar ik zie dat bier alles met goeden smaak en juistheid is ingericht, 't ls bewonderens- „Mag ik u vragen", zeide eindeiyk de patroon zeer beleefd, .waarmede wg u van dienst kannen «yn ,0 ji, dat zou ik byna vergeten. Ik zou graag ean pijp lak vau u willen hebben. 11 bebt hier een prachlige inrichting, inynheer, ik maak u myn compliment".

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1901 | | pagina 1