Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 22. Zaterdag 31 Augustus 1901. Vijftiende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs par dria maasdam Franco per po*t Afzonderlijke f 0,40. f 0,05. BureauBreedestraat18 Amersfoort. Uitgave van de Vereenlging De Eembode. Prija dar Adwertentiftni Vaa 1 tot 6 regeltf0.30 Voor iederea regel meer- 0.05 Correspondenties en Advert iu bezorgd moeten oilerljjk Vrijdagavond Verwachtingen. Nu een liberaal ministerie door een anti-liberaal verrangen is, en ook de naverkiezingen achter den rug zijn, dagen als van zelf hoopvolle verwachtingen voor de christelijke partijen in de toe komst op. Niet dat men deze moet op voeren tot eene hocgte, die het ideale nabij komtillusion boude men verre men houde rekening met toestanden en omstandighedenmen stelle geen eischen of kome aandragen met wenschen en verlangens, die voorshands niet be vredigd kunnen worden. Men bemoeiljjke met dit alle* niet de laak van het nieuwe Kabinet. Want in de eerstvolgende vierjarige politieke periode zullen er vraagstukken te over aan de orde komen, die al de zorg, bekwaamheid en energie zullen vergen van de staatslieden, die thans tot de regeeringstafel geroepen werden; en zeker kunnen we zijn, dat 's lands belangen niet lichtvaardig door hen zullen behandeld worden. Maar toch zijn er quaestiën, door de anti-liberale kiezers zelve naar voren gedrongen, welke het nieuwe Ministerie als van brandenden aard beschouwen mag. Wij behoeven slechts te noemen schooldwang en kazemedwang, want deze twee dwangwetten hebben den val van het liberale Ministerie voorbereid aan deze door de overgroote meerder heid des volks diep verfoeide wetten is het te wijten, dat het liberalisme hopeloos geslagen werd. Deze meening deelen in meerdere of mindere mate alle anti-liberale fractiën. Omtrent den schooldwang schreef o.a. de Stichtache Courant, bet orgaan van het Kamerlid de Waal Malefijt, na den uitslag der herstemmingen: voor het grootaio deel ie de dkbacle der liberaleo toe te scbrjjven aan de nationale wel van mr. Borgesiui, de leerplicht. Die wel beell de liberalen den nekslag gege ven, vooial waar de Liberale Uoie openlijk baar voornemen bad uitgesproken niet om den hatelijk en leerdwang te verzichten, maar hem nog verder door te voeren. Die droppel beeft den beker doen overloopen en met beslistheid leefl de natie zich het liberale juk van de icbouders geworpen. Zeer juist gezegd en het leidt tot de conclusie, dat de „hateljjke school dwang" moet verzacht worden, wat ook zeker geschieden zal nu een ministerie uit de Rechterzijde de regeeringstaal beeft aanvaard. Maat ook de „Kazernedwang" moet verzacht worden en hierin hebben we evenzeer ervaren staatslieden, speciali teiten van naam als Van Vlijmen, dr. Kuyper enz. aan onze zijde. Uit hetgem eerstgenoemde reeds voor de behande ling der Legerwettcn in De Tijd ter bestrijding dier wetten publiceerde, willen we thans nog slechts releveeren, wat hij omtrent het kazerneleven o.m. woor delijk schreef. Dit luidt Wat ik beloogeo wil is dit Opleiding io een kazerne is niel noodzakelijk om gedochte strgdera te vormen. Ujj goede nering en voldoende oefening kunnen ook Iroepeo, die oooileeoe kazerne bewoonden, schitterende uitkomsten in den strjjd worden verkregen. En vervolgens Nu moet men een fanatiek voorstander zgo van bet kazerne-leven, om, met de door mjj uit de Napoleontische krijgsgeschiedenis getrok ken voorbeelden voor oogen, te blijven beweren dat de tucht en gerechtvaardigheid niet zijn aan te kwecken ronder verblijf i° de kazerne. Wat mij betreft, ik beschouw dit begrip als een verouderd en onjuist denkbeeld. Het verblijf io eene kazeiue werkt eerder demoraliseerend dan verheffund Waar nu het kazerne-leven door een militairen specialiteit als den heer Van Vljjmen demoraliseerend wordt geheeten, en tevens betoogd, dat opleiding in de kazerne niet noodzakelijk is om geduch te strijders te vormen, omdat men schitterende uitkomsten in den strijd kan verkrijgen met troepen, die nooit een kazerne bewoonden, mag met grond verwacht worden, dat in den kazerne dwang de meest mogelijke verzachting zal worden aangebracht. Ook dr. Kuyper beeft zich onbewim peld over deze quaestie uitgesproken. Ten bewijze ontleenen wij aan de Han delingen der Staten Generaal van 21 Februari 1901 bier enkele citaten uit eene redevoering door hem gehouden. O.m. werd toenmaals door dezen staats man gezegd De vrasg omtrent ons al dan niet voortbestaan als volk hangt niet al van een staand leger, maar van den geest, van den moed, van liet legers, dal zjj dien geest nooit aanwakkeren of in bet leven roepen, ticheel Je mi'ilaire vorming is er niet op ingericht om zoo heilig en hoog gevoel onder de 'roepen te doen ontvonken eerder veelmeer om den burger, die in de maat schappij 0"g een wil had, dezen wil alhandig eu hem lot een machine te maken. Veel meer bi naar Zwitserland is geweest waren geoe'end, eu ovor dez dan 6 weken waren geoefend. En nadat de heeft zjj daaromtrent gunstiger dan ik vorwacli ten dorst gerapporteerd, en dat, terwijl toch als tegenstander dau wel als voorstander van it Zwitsersche stelsel. Hier heeft men dus to doen met vaste gege- ins, met feiten. En is hel nu geen logische zeker goed soldaat in 8 maanden? Maar niet logisch is het omgekeerde, om te zeggenwel in 5 maanden korporaal, maar nog geen soldaat in 8 maanden. Daarin ligt dus voor ons leger, dunkt inij, een vaste aanwijzing, dal wjj wel degelijk met Ik ben tegen dat blijvend gedeelte in absoluten zin. Ik ben er principieel legen dal onze burgers onder de bcdriegeljjke vigueur van het artikel ten te betrekken en allerlei corveeSn te doen. hel is ook mijne overtuigiog, dal op het blijvend gedeelte een andere wjjze moet worden gevondenllc/st door een korps huur troepen. 'J Maar nu zou wellicht ik weet het niet, de g.a. heelt zich daarover niet uitgesproken ook de heer Seret met mjj tot de conclusie kunneo komen om te zeggenoefen heel uw lichting van 17.000 man volledig. Dit doel zou te bereiken zijn door als beginsel aan Ie nemen, degenen, die bjj het opkomon blijk geven genoeg voorbereidende oefening te hebben genoten, aanvankelijk met klein verlol naar huis Ie zen- den en ze eerst daarna met hen. die maanden geoelend zijn, wederom te laten opkomen, om hen by d. ze vier maanden lange oefening te In het bestrijden van het demorali seerend kazerne-leven, vindt het Kamerlid Van Vlijmen in Minister dr. Kuyper dus een krachtig bondgenootonnoodig de burgers in de kazerne drijven, achten beiden als om strjjd afkeurenswaardig, en men kan er zeker van zijn, dat alle leden der Rechterzijde eenzelfde meening deelen, als deze ervaren staatslieden. Wijziging van de Leerplichtwet en wet telijke verzachting der Militiewet, vooral ten aanzien van den kazernedwang, zij dus in de aan te vangen vierjarige poli tieke periode hel parool. Want evenmin als van de Leerplichtwet proefonder vindelijk de dwaasheden moesten be wezen worden, evenmin behoeft door ondervinding geleerd, dat der Militiewet gebreken aankleven, die noodzakelijk moeten ondervangen worden. Maar bovendien kan het aan geen enkel staatsman met onbevangen blik zjjn ontgaan, dat een keurbende van kiezers ter stembus is gelogen om wraak te nemen over den nieuwen iniiitiedwang, die loodzwaar op de bevolking, en wel het zwaarst op den landbouwersstand geworpen werd, omdat de meeste recru- tcn uit dien stand bij de bereden wapens worden ingelijfd. En zou nu een Ministe rie, zou nu een Kamermeerderheid, waartoe mannen behooren van zoo erkende bekwaamheden in de militie- quaestie als Dr. Kuyper en Van Vlijmen, zich verstokt toonen, waar feiten zoo krachtig spreken? Dit kunnen we niet aannemen. Want met de verwezenlijking der verwachtingen, door ons uitgespro ken, is de toekomst voor de anti-liberale partijen ten zeerste gemoeid. Deze laatste nu zgo in ons laoJ Diet te «in ilen voorlonpig dau in het leger zeil. Wanneo Deze laa ronig dan in het leger laatste op vier maanden concen treerde, is het alleen de rraag, of men de oele ningen, die gedurende de eerste vier iraaudei plaats grjjpen, nief locaal kan maken en buitel het leger kan doen plaats hebben. BUITENLAND. De onl vangst der Russische majesteiten op Franschen bodem zal zoo luisterrijk mogelijk zijn. Het program der feestelijk heden is voorloopig als volgt vastgesteld: Op den dag van hun komst zal de president der Republiek, met het ge- heele Noordzee-eskader, hen tegemoet gaan om hen te verwelkomen in de Fransche wateren. De voorzitters van de beide Kamers en de ministers zullen den president vergezellen. De Keizer en de President nemen onmiddellijk daarna de vloot in oogen- schouw. Na hot ontbjjt, dat op de vlootschouw volgt, zullen de Czaar en Czarina, door den President begeleid, Duinkerken ver laten, om zich naar het kasteel van Compiègne te begeven zij hebben er in toegestemd daar hun intrek te nemen. Den volgenden dag wonen de Keizer en de President der Republiek het laat ste gedeelte der manoeuvres bjj. Den vierden dag is er wapenschouwing van de vier legercorpsen, die aan de oefe ningen hebben deelgenomen. Tribunes zullen opgericht worden voor de leden van Senaat en Kamer, voor de hoog waardigheidsbekleders van staat en voor de opperofflcieren te land en ter zee. Na de revue wordt den Keizer en de Keizerin oen groot „militair déjeuné" aangeboden door den President der Republiek. Het bureau der bside Kamers en de ministers worden daarop genoodigd. En nu dat alles zoo mooi beschikt is, komt daar eensklaps het hoofdbestuur der socialistische partij de vreugde van president Loubet en Waldeck Rousseau niet weinig vergallen met een manifest, dat o.m. de volgende zinsneden bevat .De Czaar, zich niet schamende, zijne in Den Haag afgelegde beloften te ver geten, heeft gaarne de gelegenheid aan gegrepen om deze verheerlijking van den oorlog bij te wonen. .Op het tjjilstip, waarop het republi- keinsche Frankrjjk deze schande over zich gebracht ziet, is het de plicht van hel hoofdbestuur der party, een protest te laten hooren tegen wat het beschouwt als een uittarting van alle opvattingen van vooruitgang en menschlievendheid, die eenmaal de volkeren in broederljjke eendracht zullen doen leven. „Het geeft krachtig uiting aan zjjn sympathie voor alle slachtoffers der gruwelijke tyraonie van den Czaar...." De Panjzenaars leven inlusschen in blijde verwachting, dat de Czaar ook aan de uilnoodiging van hun gemeente raad zal gevolg geven en Frankrijk* hoofdstad met een bezoek zal vereeren. Maar als de socialisten zich zoo beginnen te roeren kon die verwachting wel eens in rook opgaan. Aan dit uitstapje des Czaren naar Frankrijk worden nog geruchten vast geknoopt van eene ontmoeting tusscheu de vorsten en den president der vier grootste Europeesche mogendheden. Zelfs FEUILLETON. ii offer vao Naar het DuiUch vin 6). Langs jaron waren er sedert den dood »an White voorbijgegaan. Zijne weduwe en twee dochten bewoonden twee kleine kamers in eon der reusachtige gebouwen in Chicago, welke van tien lol vgftian verdiepingen lellen en hon derden meoacheo berbergen. Den vreemdeling overkomt een lichte huivering, als hg in lilt gaat litten, dia de menichea in de bovea- ete verdieping van dete kamera voert. De waarde heer Lurtx kende deie vrees niet, h|j reeds meermalen in dergelijke builen den nok geslegen was, om de plichten van zgn priesterambt te vervullen. Nu echter ging by met een gevoel van gespannen, bigde verwach ting in den lilt zittenby dacht na toch ein delijk degenen gevonden te hebben, wiens ver blijf t>Ö dagenlang tevergeefs bed opgespoord. Nn staat hy voor de deor, hem door den portier aangeduid. Hy leest het naambordje, waarop staat„Gezusters Wbito, linnennaai- itera." .God zg denk 1" flnietert hg, .naar alle ge dachten ben ik thuu aan het goede adres." Hy drukte op den knop der electrieche schel en aanstonds werd de deur geopend. Een bleek mesje, det de dertig al achter den rug had, hUkt ham varwondecd aan ai vraagt bedaesd naar zgn believen. .Gaarne zou ik willen weten, of ik eene dochter van den overledenen koopman White voor mg zie." .Ja, ik ben Ellen While, en Roger White was mijn vader," zeide hel meisje." .Veroorloof rag dan, dat ik binnentreed eene gewichtige aangelegenheid toch leidt mg Ellen trad aebternit en noodigde den vreem de met eene beweging der band binnen te „Wilt u zoo goed zgn mg lot uwe moe der te brengen, mejnffrosw?" verzocht de geestelgke, .want haar vooral betreft mjjoe zending." .Moeder ia lijdend, mgnheer," antwoordde zg, .en daarom hondea wg tl wat haar maar eenigsxin» kan schokken verre van haar." ,In trouwe, wat ik mede te deelen heb, zal haar wel eenigszina schokken," sprak de pries ter, .maar ik twglel niet of het zal baar groo- le vreugde verschaffen, die ik haar en u bereid heb." .Mag ik om uw naam verzoeken, mgnheer," waagde Ellen bedeesd te vragen, .opdal ik mü» zieke moeder op uwe komat voorbereiden kan .Neen, juffrouw, de aangelegenheid, welke mg tot u brengt, vordert, dat myu naa die van dengene, die mg tot u zendt, geheim blgven. U ziet mg verwonderd en angstig en ik kan mg dat best begrgpen. Luistert daar om: „Reeda dagen lang reia ik van de stad naar de andere, om a te zoekendaaruit kunt u afleiden, dat da zaak gewichtig is. Ik hoop u maar eokele minuien op te houden. Het is mgne opdracht mg uil uwe papiereo te over tuigen, dal go werkelijk de oebestaauden zjjt van den uil Dublin en Ierland stammend koopman Roger White. Io dit gevel moet n iels overhaodigeo, waardoor een onrecht, ee aan uwen vader begaan, aan zgne eebtgenoote en kinderen weer wordt goedgemaakt." Bg deze woorden van dan geheimzionigen vreemdeling vertoonden de trekken van het meisje een groote verwondering. Zg bood den beer eeneD stoel aan, verzocht hem een oogen- blik te wachten, en ging in de kamer daarnaast, waaruit het geraas eener naaimachine hoor- De eerwaarde heer Lnrlz moest echter lin ger dan een oogenblik wachten. Het werken op de machine hield op, een zacht gefluister drong, nanwlgks hoorbaar, tot hem door. Eenigen tijd later werd de dear geopend en Ellen verzocht den vreemdeling binnen te tre den. In eene oade leunstoel zat eeoe bleeke vrouw; rog en hoofd warden door kassei gesteand; met gespannen verwachting keek zg naar den binnentredende. By de aaaima- chine, met de band op de tafel, stond een tweede meisje, del eveneens met een door hoog gespannen verwachting blozead gelaat naar den eerwaarden beer Lnrtz keek. ,U verlangt bet scbriftelgk bewgs," sprak juffrouw White met zwakke, bevende ,dal wg de nabestaanden van Roger White zgn? Ellen, laat mgne tronw- en uwe geboorte acte zien 1 Is dat voldoende, mgnheer of .Zeker," antwoordde de geeateiyke, nadat hy de papieren onderzocht had, ,ik dank God,dal ik mg nu van mgne opdracht kan kwgten." Hierop ne-n hg een pakje nil den binnenzak, dat in een verzegelde evenlop stak. .Noem geen namen, juffrouw White, ik mag u daarop geen antwoord geven. Neem dit pakje Moogt gg daardoor schadeloos gesteld worden voor de lange jaren van ontbering I Wat de evenlop bevat ia uw rechtmatig eigendom, geer aalmoes, doch wal u rechtmatig toekomt." .Slechts dit zon ik er gaarne bgvoegen,' sprak bg, toen bg het pakje in de vermagerde banden der onde vrouw gelegd bad, Katholiek, niet waar? Welnu, bid dau va ziel van dengene, die mg deze opdracht gegeven heeR," „Mogen wg dan niets naders over t welen sprak de weduwe geroerd.een gevoel zegt mg, dat wg datgene, wat bi deze evenlop zit, aan nwe goedheid ledanken hebben; waarem zondt u anders dagenlang naar ons .Neen, u is mij geen dank schuldig, ik wr slechts bsl werktuig in Gods banden, wilde bg er bg voegenmat hy hield op, stond op, reikte de vronwen f hand en sprak: .Leeft gelukkig. Doet mg bet genoegen nooit aan iemand, wie ook van bezoek aan n te ipreken, en evenmin mgne opdracht onderzoek te doen, dat i geheim en moet een geheim blgven 1" Juffronw White en bare dochters beloofden het en de eerwaarde heez Lurtz nam afscheid van haarde blyde montchea konden slechts vermoeden, wie de vreemdeling geweest kon zyn. Haar vermoeden was echter verre bezijden de waarheid, zg meenden den zoon van dan man gezien te hebben, die eenmzel haar echt genoot en vader ongelukkig gemaakt had. De lezer zal nu echter wel weteu, waarom de eer waarde beer Lurtz io burgerkleeding zyn on derzoek geleid had. Niel lang na de ontvangat van de groote som gelds van 90000 dollar, welke het verlies van het vermogen dea vsdaM met intrest en intreal op intrest verving, var- lieten mejuffrouw White eu bare dochters da kleine kamers en gingen terug naar baar ge boorteland Ierland. Daarom hoorden ay niets van bet onheil, dal da eerwaarde heer Lnrtz door de nauwgezette vervulling zgner pliehlsm, over zgn hoold had afgeroepen. IX. Hoeeerwaardeom Gods wil..... waarom komt u terug Vlucht, vlucht zoo snel mogelijk, voor men n ontdekt I O, waarom komt u terug?" Met deze ademloos uitgesproken woorden, werd de geestelgke van het ziekenhuis aan de kloosterpoort ontvangen door de portierster. Een oogenblik stond hg ala versteend in de opening der deur, hg kon toch niet anders denken of de zusier had het verstand verloren. .Zuster, wat scheelt u? Zg'. gg ziek? Hoe kan men a in zulk een zenuwachtigea toestand

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1901 | | pagina 1