Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 27. Zaterdag 5 October 1901. Vijftiende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blarieum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementaprij* par dria maanden Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. BureauBr eedestraat, 18 Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prija der Advertentión: Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer0.05 CorrcspondentiSn en Advorlcnliün moeien uiterlijk Vrijdagavond Nsehtpermissie voor Militairen. Op de circulaire, onlangs door den Minister van Oorlog omtrent nachlper- missie voor militairen aan de autoritei ten der Landmacht toegezonden, won- schen wij nogmaals met nadruk de aandacht te vestigen. Daarin wordt voorgeschreven, dat ouders en voogden der miliciens in deze zaak moeten er kend worden, zoodat aan een verzoek van hunnen kant gedaan tot het niel verleenen van dergelijke permissie moet worden voldaan. Dal dus ouders en voog den, wien het heil der ziel hunner zonen of pupillen ter harte gaat, toch voor al van deze hun aangeboden gele genheid gebruik maken, opdat de aan hunne zorgen vertrouwde, door de railitiewet echter daaraan onttrokken, jongelieden door het verkrijgen van nachtpermissic niet zedelijk verdorven worden. Daartoe behoeven zij slechts aan de respectieve Oversten der garni zoensplaatsen, waar hun minderjarigen gedetacheerd zijn, een briei te zenden, waarbij zij verzoeken, dat aan die min derjarigen geen nacht- of avondverlof na 10 uur geschonken zal worden. De zielsgevaren, die hen in de kazerne omringen, zijn reeds zóó ernstig en zóó veelvuldig, dat het een onvergeeflijke nalatigheid mag heeten, deze nog door het laten verleenen van nachtpermissie te doen vergrooten. Bekendheid met feiten, die een diep treurigen blik doen werpen op de zedelijke ellende, welke het kazerneleven kweekt, noopt ons nog maals met kracht en klem te wijzen op de groote gevaren voor de ziel, welke in nacht permissie gelegen zijn. BUITENLAND. In strijd met de geruchten, die de laatste dagen over een minder goeden gezondheidstoestand van den Paus ge- loopen hebben, geniet de H. Vader voortdurend een uitstekende gezondheid. In den Courier de Brux. komt het bericht voor, dat de Italiaansche re geering een nieuwen hateljjken maatre gel tegen de katholieken genomen heeft. De minister van Justitie heelt dezer dagen aan de procureurs-gencmal een schrijven gericht, waarin hij hen beveelt te waken, dal in geen enkele kerk dien sten worden gehouden of verricht, die niet „den eeredienst tot voorwerp heb ben." Zelf tot in Gods huis tracht de vrij metselarij door te dringen In Itome vertoelt op hel oogenblik Z. Exc. Mgr. Hinaldi, apostolisch nun tius te Madrid, om met den H. Vader en den secretaris van Slaat te confe- reeren over hel decreet, dal de Spaan- sclie regeering, togen de Congregaties in Spanje heeft uitgevaardigd, welk de creet de vrijheid der godsdienstige ver- cenigingcn aantast. Nog sleeds wordt Spanje door de anarchistische woelingen in onrust ge houden. In Barcelona is het dezer dagen weer lot een botsing gekomen tusschen de politie en oproermakers, eenige rustbe waarders werden gewond. Ook de Ca- talonische partij zet hare propaganda voort. In het dorp Sarria werd voor eenige dagen eene vergadering gehou den ten gunste van Catalonie's onaf hankelijkheid. Uit Manilla kwam Zondag een voor de Amerikanen onaangename lijding: Daags te voren werd een compagnie Amerikaansche infanterie tijdens het onl- bijt in de nabijheid van Balangina op het eiland Samar verrast door een over macht van Filipino's. Slechts 25 Ame rikanen ontkwamen. Van de overigen sneuvelden 48 en werden 11 gewond, Alle geweren op 26 na, de voorraden en de munitie werden door de Filipino's buitgemaakt. Wel een bewijs, dal de heilbrengende Amerikanen daar nog allesbehalve als zoodanig bejegend worden. Binnen slechts enkele weken hebben de Engelschen in Zuid-Afrika vijf ern stige nederlagen geleden, wat voor hen niet meer weg te cjjteren valt. Die bij den aanval door de Boeren op de forten ltala en Prospect zal ook terdege ge voeld worden. Hunne verliezen bedroe gen, volgens de laatste opgave, die on getwijfeld nog te laag is 1 officier en 11 man gedood, 5 officieren en 38 man gewond, 63 man vermist. De Engelschen bekennen zelf, dat er onder de vermis ten een groot aantal dooden en gewon den zijn. Bovendien verloren de Engelschen 153 paarden en 83 muilezels. Wie weet, ol er achter die paarden en muilezels nog niet 'n paar stukken geschut stonden. Ook op het fort zullen de Boeren wel licht een paar kanonnen hebben gevon den. die de Engelschen bij hunne vlucht niel konden medevoeren. En alweder kwam een nieuwe jobs tijding voor de Engelschen. Een dépêche van Lord Kitchener uit Pretoria d.d. 2 Oct. meldt: De nachtelijke aanval van De la Rey op hel kamp van Keke- wieh bij Moedwil, waarvan 30 Septem ber bericht is, werd gedaan door een vijand die 1000 man sterk was met groote hardnekkigheid. Na oen hevig geveeld van meer dan twee uren werd de vijand teruggedreven mot belangrijke verliezen. Onze verliezen waren ernstig twee officieren werden gedood, elf ernstig en drie licht gewond, 31 man werden gedood, 48 ernstig gewond en 26 licht gewond. Alle gewonden worden naar Rustenburg gezonden. Behalve de boven opgenoeindcn worden nog ongeveer 40 gewonden, waarover ik geen bijzonder heden heb, ook naar Rustenburg ge zonden. Kolonel Kekewich, die op twee plaat sen licht werd gewond, meldt dat alle rangen jzich bizonder goed gehouden hebben. Deze nederlagen zullen dan ook ongetwij feld een zeer pijnlijken indruk in Enge land achterlatenwaar men meende dat de nederlagen der vorige week slechts on gevallen waren, toe te schrijven aan de onoplettendheid van enkele aanvoerders. Ook dat voorwendsel moet Ihans wel vervallen. En onder al die bedrijven heeft Kit chener maar weder een proclamatie uit gevaardigd betreffende den verkoop van eigendommen der burgers, welke nog in het veld zijn, overeenkomstig lord Kit chener's vorige proclamatie, waarbij werd bepaald, dat uit de eigendommen van de burgers, die na 15 September nog in tiet veld zouden blijven, de kos ten zouden worden bestreden van het onderhoud der gezinnen van deze bur gers. De nieuwe proclamatie behelst bijzonderheden omtrent de wijze van handelen met dergelijke eigendommen en de verdeeling van deze te heffen kosten. De Engelsche berichtgevers zijn hel nog niet eens over de verliezen, die de Boe ren by den aanval op de forten ltala en Prospect hebben geleden de een noteert ze al hooger dan de ander, maar daar mede kan niel verborgen worden, dal de Engelschen liet fort ltala moesten ontruimen. En het fort Prospect bleef door de Boeren ingesloten. Bovendien is een groot convooi, dal den 29en uit Melmolh naar fort Prospect vertrok, buitgemaakt, door de Boeren op zes mijlen afstand van Melinoth. De Boeren staken de wagens met do fourage in brand, en voerden het vee mede. De onderinspecteur Mansell. van de Natal- :he politie, werd gevangen genomen :s man der inlandschc politie werden gedood, en twee vermist. Dal er een convooi naar fort Pros pect word gezonden, is wei een bewijs, dal Ie bezetting levensmiddelen noodig hoeft. Nu deze verloren gingen, slaat het voor do Engelschen te vreezen, dal de bezetting spoedig tot overgave zal worden gedwongen. En locli is er weer sprake van vrede ook. Uil Kaapslad wordt daarover al thans geseind In antwoord op een brief van den aamemenden prcsiiicnt der Zilitl-Afri- kaanschc Republiek, den heer Schalk Burger, waarin de wenseh naar vrede wordt uitgesproken, heelt lord Kitchener geschreven, dat in deze wenseh ook door Engeland wordt gedeeld. Lord Kit chener zette verder uiteen, dat de ver antwoordelijkheid voor den oorlog rust op de Burgers en dat na de inlij ving der Republieken, die een uitvloei sel was van den oorlog, Grool-Hrillan- nié niel zijn woord kan breken tegen over de menschel), die zich loyaal heb ben geloond jegens hel nieuwe regime. Walde clementie betreft, deze behoort bui ten eenige bindende afspraak te wor den uitgeoefend. En de Parijzer „Patrie" k-varn dit verhalen over een arbitrageplan in den Zuid-Afrikaanschen oorlog: „De president der Fransche republiek, de Czaar, de koningin van Holland, de koning van Griekenland en de koning van Italië zijn overeengekomen het hof van arbitrage mede te deelen, dat het op hun officiëelen steun kan rekenen, wan neer dit hol' de klacht zou behandelen der Boeren, aangeboden door de leden der deputatie van Transvaal en den Oranje-Vrijstaat. .De nieuwe voorzitter van den minis terraad in Nederland zou esnigszins aarzelen om de verantwoordelijkheid de zer behandeling op zich te nernen. Mer zegt evenwel, dat dit op 1 October aan staande zal geschieden. „Wanneer deze oificieele behandeling niet plaats heeft, zal de Staatscourant van Sint-Petersburg op 5 October a. s. een schrijven publiceeren, dat onmid dellijk zal worden ter hand gesteld aan de vertegenwoordigers der Russische regecring, evenals dat van 28 Aug, 1898. Dit schrijven zal de rcgceringder beschaafde naties voorstellen eene con- lerentie te beleggen, welke het groote plan van den vrede, door arbitrage en der progessieve en proportioneele ont wapening moet doen zegevieren." Afwachten is ook hierin de boodschap. Als de wenschen der vrijmetselaars in Frankrijk zullen bevredigd worden, dan hangt dit ongelukkige land nog heel wat boven het hoofd. Op een convent van loge-broeders zijn eenige voorstel len aangenomen, die wel waard zijn even te worden aangestipt. Ze behooren thans nog lot de vrome wenschen, maar ze zijn de wetten der toekomst. Hel convent heeft het beginsel goed gekeurd, dat den rechters wordt ver oorloofd schuldigen vrij te spreken door toepassing van de beginselen van edel moedig mcnschclijk medelijden. Het heeft in beginsel goedgekeurd, dat alle open bare bedieningen worden gesalarieerd, dat de rechtspraak wordt hervormd, dat eene nieuwe formule wordt gebruikt bij den gerechtelijken eed. Een ontwerp tot „republikanisatie" van liet leger werd door het convent aangenomen, Je wenseh werd uilge sproken, dat de katholieke militaire vereenigingen worden opgeheven. Een reeks moties werden aangenomen, o. a. betreffende de laïcisalie van het onder wijs, de reglemcnteering van het recht tot werkstaking, de opheffing van het stemrecht voor geestelijken, de vrijheid voor eenieder om het geestelyk gewaad 'c dragen, de opheffing der verplichtin gen jegens God in de schoolprogram ma's, de instellingen van een repu- hlikcinschcn kalender, hel salaris der vrouwen, enz. Wat in Frankrijk opzien baart, is, dat de kanselier van het Legioen van Eer, generaal Davout, door de regeering is afgezet en vervangen door een ander. Davout moet geweigerd hebben eenige onderscheidingen uit te reiken aan niets- bcduidende personen, die echter vriend jes der regeering waren. Tengevolge van dit ontslag hebben FEUILLETON. Een offer van bet bieebtgebeim. Naar het Duitsch van L. Ueitzer. 9). 't Was op een Zondag, voor den gevan gene Panl Lurtz een dag vol smartelijke her inneringen sedert zjjn gevangenschap kwam hjj thans voor den tweeden keer weder. Het was de sterfdag van den man, wiens dood voor den gevangen priester too noodlottig geworden wts. Des morgens onlviog hjj in de H. Hls de H. Communie. Daarna otterde h(j nog eens alle vernederingen, alle smarten zijner ziel geduren de beide droeve jaren aan zjjn lieven God op. en emeekle daarna met heiligen drang.Ver kort, o Heer, de ljjdensdageo van llweo on- waardigen dienaar, als het met Uwen heiligen wil overeenkomt, Wilt gjj echter, o mjjo God dit ik dezen bitteren kelk lot op den bodem ledige, geel mg daartoe dan Uwe kracht en genade. Ook bid ik U. o God, voor degenen, door wier schold dit noodlot over mg gekomen is. Heer, zjj wisten niet, wat zg deden. Laat voor ben nit den vloek, welken bon onverstand op mg geladen heelt, zegen en heil ontspruiten, opdat zg de weg der waarheid leeren kennen hunne dwaasheid ontvluchten, en bon hart, tot U, o mgn God, wenden. Amen." Nooit sedert het begin zijns lfidenslgds daalde er znlk een zoete troost in zjjn hart, els op dien Zondagmorgen. Na de H, Mis was da pas toor der gevangenis tot hem gekomen en had hem een bljjde verrassing gebracht. De direc teur van de gevangenis had namelijk verlof gegeven den gevangen priester een brevier ter hand te stellen. Zulk een bock had hjj sedert het begin zijner gevangenschap niet meer in zgoe cel gehad, en zoo had hjj bij het bidden der dagelgksche gebeden op zijne herinneriog moeten afgaan, welke hem echter dikwijls te kort geschoten was. Nog grooter werd zjjne blijdschap, toen de gevaogeniBgcesteljjke hem mededeelde: .Den volgenden Zondag moogtgjj ook gij raadt bel nog niet de H. Mis lezen. Uw voorbeeldig gedrag, uw geduld zooder weerga onder de andere gevangenen, hebben den directeur er toe gebracht, u dit voorrecht toe te slaan. Ook zal men u waarschijnlijk een anderen werkkring verschaften. Er zal eenjbibli- otheek worden opgericht voor de gevangenen, en dan zal men u lot bibliothecaris makeo. Ik geloof dat de directeur thans, evengoed als ik, van uwe onschuld overtuigd is." De gevaogene zat gedurende deze mededee- ling met groote van gelnkstralcode oogen den pastoor aan te zien. Een zacht rood overtoog zjjne wangenzijne handen vonwden zich. en met een dankbaren blik ten hemel zncbtle bjj ,0 mjjo God, ik dank U uit deo grond mjjos hartenNu wil ik al het overige gaarne en ge willig dragen. Heb dank, mjjo God I" het paleis der Blacklords ten gebruike. Hjj, Patrick, bewoonde thans de kamers, waarin zijno overleden vader de laatste jaren zjjos le vens bad doorgebracht. Patrick zal voor het schrijfbureau van den overledene. Zjjn hoofd ruslte in zjjne handen en in zjjncn geest door liep hjj nog eens alle gebeurtenissen bjj den dood zjjns vaders. Met een inwendigen afkeer moest hjj het zich bekennen, zooals zoo dik wijls na dezen eoodlotligen gerechlsdag, dal zjjn geweten nog niet tot rust was gekomen. Hjj kon maar niet den man, die op zgoe beschul diging tot tien jaren dwangarbeid in deo ker ker veroordeeld was, uit zjjne gedachten ver bannen. Op dit oogenblik zag bjj weder den smarteljjken blik van den aangeklaagden pries- op bem gericht, en hjj hoorde weder de met grooten nadruk uilgesproken woorden van den verdediger: „Hen echter die de beschuldiging van diefstal tegen dezen ijverigen, vlekkeloozen priester hebben ingebracht, bezweer ik, geea middel onbeproefd te laten oin van hu kant licht in deze duistere zaak te onlste Op dat oogenblik had deze opvordering een slorm van verontwaardiging bjj hem ontketend, en deze had het gevoel van medelijden den aangeklaagde, alsook den opkomenden twijfel aan de schold van den geestelijke, snel weggevaagd. Maar de twgfel was in de vi pen twee jaren teruggekeerd, en juist heden drong zich weer met geweld aan Patrick op. Een angstaanjagende onrast overviel hem ize joeg hem van zjjaon stoel en deed hem kamer op en neer gaan. Uaarbjj riep hjj k woord, dat zjjn vader toenmaals gesproken id, in zjjo geheugen terug. Welk een zielc- voor de geestelijke hjj hem geweest wasEn welk een rust, welk een zielevrcde lag op zjjn gelaat te lezen, toen de geestelijke hem de troostmiddelen van den godsdienst gebracht hadWas het dan niet luogeljjk, dat een xielelast liet gemoed des va ders had gedrukt, waarvan de wereld, noch zjjne zoons 't geringste vermoeden hadden? Wal toch had zjjn vader gezegd, toen Patrick hem, om hem gerust Ie stellen, een gentleman ge- wereld roemde ,tn de oogen der wereldja, zjj 1 deelt naar den uiterljjkeu schijn, niet echter in de oogen van den Hechter hierboven en min voor de stem in mjjo binnenste." Dal zjjR vade% gezegd. Ook Ihans nog kwap geweien in opsland legen de gedachte, da geweten zjjos vaders met een schold kon belast zijn. Ook nu nog trachtte hjj zich diela te ma' ken, dat de oabjjheid van den dood den vadei schrik had ingeboezemd en beelden voor dec geeat had geroepen, die nooit bestaan hadden Maar, zoo vroeg hem eene inwendige stem, waarom keerden dan vrede en rost bjj hem terug, toen de geestelijke zjjne biecht gehoord had? Was het niet duidelijk, dat de priester deo last van zjjn ziel weggenomen had en wel daardoor, dat hij zich bereid verklaard had, het misschien voor jaren begane onrecht weer goed Ie maken Was de geestelijke niet reeds den volgenden dag afgoreisd, om waarschijnlijk de gedane belofte terstond to vervullen? Het liep Patrick koud over den rug bg deze gedach ten, welke hem als 'l ware ingegeven werden. „Dat zou verschikkeiyk zjjn I" riep hjj luide uil, terwijl hjj zjjne hand aan het voorhoofd sloeg, als vreesde hjj, dat zijne gedachten ver ward zouden raken.dan zou die man eene schuld boelen, waaraan hjj onschuldig is; ja nog meerde vervulling eener heilige plicht, door mgoeu vader hem opgelegd, zou Ik, de zoon, met eene afschuwelijke aanklacht beloond hebben I Maar neenhel is onmogelijk dat was te giuwzaam. Eo tochen toch waarom heb ik niet allea onderzocht, voor ik eene aanklacht indiende? Patrick, Palrick, wat hebt gjj gedaan? Als dit de ware toedracht der zaak is, dan kunt gij het in geheel nw leven niet ongedaan maken. Wat moet ik doen, om dezen twijfel op Ie helfen? Zal ik hem zelfvra gen of hjj de som gebrnikt heeft, om eene onde schuld des vaders te delgen? Neen -- hjj die zulk eeo vonnis over zich kao hooren uitspre ken, zonder een woord van opheldering te geven, omdat lij) het biechtgeheim niet wilde schenden, hjj zal ook ten opzichte van mij zwjjgen. Ach, waar vind ik de oplossing van dit verschrikkelijk raadsel?" Weder ging hjj voor de schrijftafel zitteD, waarop in een vergalde lijst een klein olieverf portret van zjjneo vader stond. Lang beschouw de hjj de peinzende trekken van den overledene, als wilde hjj die om opheldering vragen. .0," klonk bet daarop van zjjne lippen, als onder

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1901 | | pagina 1