Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 38. Zaterdag 21 December 1901. Vijftiende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie meendeni Franco per post Afzonderlijke nummers f0,40. f 0,05. Bureau Breedestraat,18 Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prije der Adrertentiini Van 1 tot 6 regelsf0.30 Voor iederen regel meer-0.05 Corresponds ezorgd li ilorljjk Vrijdagavond Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. Bericht aan den Lezer. Waar de ongeloorige, zedelooze pers gelijk in onzen veelbewogen tijd, steeds driester optreedt, en al het mogelijke aan wendt om ook in de huiskamer van katho lieke gezinnen binnen te dringen, teneinde door hare snoode lectuur onschuldige harten totaal te verderven, mag voor zeker van katholieke zijde niets onbe proefd worden gelaten, om aan dit steeds toenemend gevaar het hoofd te bieden. Dit nu, men zal het gereedelijk moeten toegeven, kan vooral geschieden door een krachtig optreden der katho lieke pers. Op haar rust derhalve de >r zware, maar hoogst verhevene laak ■i moedigen, vastberaden strijd te voe ren tegen het zielentnoordend werk der moderne pers. Iedere poging tot bestrijding van een zoo verwoeden vijand van godsdienst en zedelijkheid verdient daarom de warmste toejuiching. Met erkentelijkheid zullen derhalve de lezers van ons Blad de welwillende aanbieding, door de Directie van De Tijd ons gedaan, naar waarde weten te schatten. Zij bestaat toch hierin, dal ook de lezers van De Eembode door onze tusschenkomsl het Zondagsbladhetwelk lot hier toe alleen de geabonneerden op De Tijd en De Morgenpost zich vermochten aan te schaffen, kunnen bekomen, tegen betaling van slechts 45 cent per kwartaal, franco per post. Wij ver trouwen, dat zeer vele onzer abonné's van deze buitengewone en aanlokkelijke aanbieding ook en vooral om een zoo voortreffelijke zaak te bevorderen en te steunen een gretig gebruik zullen maken. Ter beoordceling van de boeiende, onderhoudende, stichtende lectuur en der aantrekkelijke, geestige maar on schuldige illustration, die dit tijdschrift bevat, wordt heden onzen abonnés een proefnummer toegezonden. Aan de geabonneerden zal dit Zon dagsblad onder den titel van Geïllustreerd Weekblad voor Katholieken in 't vervolg afzonderlijk toegezonden worden. Aangezien de vaste levering op 1 Januari a. s. ingaat, noodigen wij onze lezers beleefd uit, ons vóór dien datum te willen berichten, of zij op genoemd Weekblad zich wenschen teahonneeren. De Administratie van ,De Eembode." Kerstmis. De dagen, door de Eeuwige Wijsheid bepaald, zijn vervuld, de volheid der tijden is gekomen, het tijdstip, dal de Maagd baarde en in haar eerstgeboren Zoon de Verwachting der volkoren aan de wereld schonkde blijde boodschap wordt ons door een Engel des Ileeren verkondigd .Heden is u in de stad van David de Zaligmaker geboren, die Chris tus is, de Heet." Jubelend vieren de hemelboden deze heugelijke gebeurtenis plotseling dalen zij van den hemel af, zweven, God lovende, over Bethlehem's nachtelijke velden en zingen het ver heven loflied: „Ëerc zij God in den Hoogc en vrede np aarde aan de men- schen van goeden wil." Vrede, ziedaar het doel van 's Hee- ren komst op aarde. De vrede, zoo leert ons de H. Thomas van équinen, bestaat in de rust der orde, welke orde wederom door hem bepaald wordt de liefde tot God en in de liefde tot den naaste. De vrede is het gevolg, het uitwerksel der liefdezjj geeft ons dat heerlijk .geschenk des Hemels, uit haar ontspruit deze schoone hemelbloem. Door de zonde was de liefde uit 'smenschen hart geweken, de orde verbroken en daarmede de rust, de vrede verstoord. Op de volmaakste wijze zien wij in de menschwording van het eeuwig Woord des Vaders de verbroken orde hersteld. De mensch met God in vijandschap God gescheiden, wordt in Zijne menschwording ten innigste wederom vereenigdin cindelooze liefde omhelst de Godheid de menschelijke natuur, beiden worden één in een onverbreek baar huwelijk gesloten door den Eeuwi gen Zoon des Vaders en hierin openbaart Hij tevens de oindclooze liefde jegens ons, Zijne broeders, ons werd Hij geboren. In deze oneindige liefdedaad GotL werd de rust der orde hersteld, de b 'on des vredes ons geopend en door Zijn voor beeld tegelijk de weg gewezen. Maar welk een offer werd door den Vader van Zijn eenigen Zoon ter vol doening zijner rechtvaardigheid gevorderd vrede te bewerken 1 In Zijne mensch wording zien wij Hom eindeloos verne derd, bij Zijne geboorte dc armoede omhelzen, bij Zijne komst op aarde aan de zwakheid en het lijden onderworpen. De Heer van Hemel en aarde heeft de gestalte van een dienstknecht aangeno men als een hulpbehoevend kind ligt de Almacht neer, met al de zwakheden onzer natuur omkleedde oneindig Rijke heeft tot troon de kribbe, tot rust bed een weinig stroo, lot purper arme windsels, tot paleis een beestenstalde oneindige Gelukzaligheid betreedl, den vloek der zonden dragend, schreiend en weenend dit dal van tranende Aller hoogste is afgedaald tot den afgrond der zelfvernietiginget Verbum caro factum esthet hoogste is het laagste geworden. In dit alles ligt de oneindige voldoening, die Ilij den Vader bracht uit liefde voor ons, de verzoening be werkt, de vrede tusichen God en den mensch hersteld. In volle beleekenis vernemen wij beide uit den onfeilbarcn mond der Engelen: eindelooze eere en glorie wordt bij Zijn geboorte God in den Hooge gebracht en daardoor de vrede op aarde aan de menschen van goeden wil. In dit Kind begroeien en aanbidden wij Dengene, dien de propheet in de toekomst hoeft aanschouwd en voorspeld, den Princeps pacis, den Vorst des vredes, De wereld voegt zich bij Zijne geboorte, Zijn nlvermogcndcn Wil onderworpen, het doel Zijner komst; de bijna onafgebroken oorlogen heeft zij gestaakt, de wapenen neergelegd, Rome, de be- hcerschcres der volkeren, den tempel Janus ten tceken van algemoenen vrede gesloten, vrede moest heerschen, r de gansehe aarde, bij Zijn intrede, Hij komt om onze verzoening te wor- i en onze vrede. Ziet, in Hem ont springt ons de Bron des vredes, die hare heilrijke wateren zal doen stroomen aan de voleinding der tijden voor alle geslachten tot de uiterste grens palen der aarde. Reeds laven zich deze Bron de nederkniclende herdersde drie koningen, de eer stelingen dor heidenen, uit 't verre Oosten geroepen, zijn reeds op weg. Zijne dienaren, de Engelen, verkondigen den vrede en deze blijde boodschap wordt later in Zijn openbaar leven de Zijne; na Zijn smartvol lijden en offer dood, die der Apostelen, dien der Kerk het heerlijke schouwspel, door dc zieners des Ouden Vcrbonds aanschouwd, gaat in vervulling.O hoe schoon zijn de voe ten der predikers des Evangelies, do blijde boodschap des vredes cn des heils verkondigend." De verzoening werd bewerkt, de vrede aan de wereld verkondigd. Maar om daar aan deel te hebben, moet de voorwaarde vervuld door God gesteld, moet zij vol gens hel loflied der Engelen zijn van goeden wil, de orde der liefde onder houden God beminnen bovenal en den naaste gelijk zich zelve, waaruit alleen de ware vrede spruiten kan. Hjj kwam tot haar om haar den vrede te brengen, maar de wereld heelt Hem niet aange nomen; treurig wordt ons hart gestemd, als wij zien, hoe Hij wordt miskend, bestreden, de laagste hartstochten ont ketend tegen de Kerk, die het werk van Christus voorlzet. Maar wreede ontgoo cheling, bittere ironie! Men roept daar luideVrede, vrede, maar er is geen vrede. Ziet de maatschappij door het koude egoïsme, in gisting, in oorlog de lagere tegen de hoogerc standen, de volkeren gewapend tot de tanden tegen- elkander, de regeeringen beheerscht door eigenbelang en baatzucht! Men spreekt van vrede, maar er is geen vredehet smeult, het ziedt, het kookt, omdat het groote gebod der liefde schan delijk met voeten vertreden wordt. Ook ons wordt in dezen heerlijken Kerstnacht de vrede verkondigd. Zal hij deel zijn Dit hangt van ons af. Leven wij in vijandschap met God, in vijand- ichap met den naaste, dan moeten wij ons eerst met God, met onzen broeder verzoenen; alleen met dc liefde daalt deze kostbare hemelgave in onze harten neder. O mogen wjj allen met deze tweevoudige liefde in onze harten neder- knielen voor de kribbe, om Hem te aanbidden, die hier onze verzoening en onze vrede geworden islaven wjj ons met de H. Maria, den H. Joseph en de eenvoudige en vrome herders aan de Bron des heils, daar voor ons ontspron gen en blijven wij ons laven, opdat, naar het woord van den H. Apostel der vol keren, sleeds ,do vrede Gods, die alle begrip le boven gaat, onze harten be ware en ons verstand, in Christus Jesus onzen Heer." BUITENLAND. Maandag jl. heeft Z. H. de Paus het aangekondigde Consistorie gehouden, waarin 68 bisschoppen werden benoemd. Bij die gelegenheid hield de H. Vader eeno toespraak en zeide te betreuren le moeten spreken over droevige in plaats van over verblijdende aangelegen heden. Niet alles, wat de katholieke wereld drukte, wilde Z. H. bespreken, slechts éen feit, dat niet stilzwijgend mag worden voorbijgegaan, nl- het wets ontwerp op de echtscheiding in Italië, welk ontwerp in strijd is met de katho lieke leer. Z. H. sprak uitvoerig over de heilig heid en onverbreekbaarheid van het godsdienstige huwelijk, beschouwde het FEUILLETON. Ë6D brief aan de Hoeder Gods. Een Kerstvertelling. Jantje was res jaren. Zjjn broekje aan beide knieéo zwaar, zeer zwaai gewond. Zijn haren blond, gekruld, rjjk bezet en glanzend golvend, om jaloerzcb te wordeoeo een paar mooie we oogen, die bun beat deden om vrooljjk ijken, olscboon zjj reeds zoo bovenmenscbe- ljjk veel traantjes hadden vergoten. Een buisje van beveiligen soit, maar overal gehavend en van twijfelachtige kleur. Eet lars aan den rechtervoet, en een jo >en aan den liokerbeide veel te w ang met groote gaten, opwaarts gebogen ponten van voren, en gebeel bevrijd v ken. Arme, arme jongen en toch zoi engelenkopje I Jantje had het kond, bitter kond, schamele plnnje, want het was Keri en sinds gistermorgen had hg niet mee gebad. Arm kiud, ongelukkig engeltjeZjjn maagje schreeuwde om eteu, en Jantje kon Vader is doodi Maar de bonger maakt vernuftig. Jantje krjjgt een gedachte, want by moet zich redden. Vra- durlt bg niet meer, want toen hg zgo handje schreiend uitstak om eeo slnkje brood, werd hg overal met barsche woorden weggejaagd. •Zoo'i ren 1 schande 1!'' Maar Jantje had zoo'n honger, zoo'n honger, er moest raad geschaft worden; mot de maag valt niet le redeneeren, vooral niet met de maag van eeo zesjarig kind. En Jao'je kreeg een gedachte, een mooie prachtige gedachte. ,lk schrijf een brief aan de Moeder Gods in Bethlehem". Nu was Jantje gered. Maar hoe zou ods baasje dat klaar spelen, want hg kon lezen noch schrijven. Maar Jantje wist ook bier wel raad op. Een beetje verder op den hoek van de straat was een soort winkeltje, eigenlijk liet pothuis Onze .redacteur" was een ond soldaat met zeer prikkelbaar humeurtoch een .goeje ke rel", janiet overdreven fjjn, o bemel neen I ook niet rjjk eo niet altjjd gelukkig, want hg was bg ongetnk niet kreupel genoeg om een plaatsje le vinden in het Invalidenbus. Voor Jantje was de zaak al heel eenvoudig met een oprechte bewondering zag hg den .redacteur" pachter de ruitjes van zgn polhuis, met do pjjp in den mond en wachtende op .klandisie". De .klandisie" gaat naar binnen en zegt met een hoog stemmetje, maar bevende van kou .Dag mijnheer, ik kom om een brief le scbrjj- Jantje kon zgn pel niet afnemen, want hg naakte b'j een verontschuldiging en zeide: .Dat wist ik niet, meneer, neem me asjeblieft liet kwalgk". Hg opende reeds de denr orn heen e gaanmaar papa Bouin vond hem toch zoo illerlietst, dal bjj hem vroeg .Zeg eens ventje, ben je ook een soldaten- ongen f" tien stuivers?" ,0 neen, ik heb geen halven cent". ,En je moeder ook niet Dat kan ikwel aan je zien. Die brief moot zeker dienen om een boterham te krggeo, niet waar, ventje?" ,Ja, ja", roept Jantje haastig, „een boter- Kom maar hier; tien regeltjes en een hall blaadje zullen mjj niet veel armer maken". Jantje gehoorzaamt. Vader Bonin rangschikt zijn papier, doopt zgn pen in den inkt en met zijn onde fonriersband begint bjj inderdaad op sierlijke wjjze Pargs, 25 December 18daaronder waren, toch gevoelde hjj altjjd een eerbiedig schroom als hjj een brief moest opstellen a: een eeo dameEen brief aan een dame van papa Bouin, begrijp eens! .Dus aan een dame V' .Janeendat wil zeggen!" ha keldc Jantje. .Wel dat is al heel aardig, je weet nielce aan wicn je moet schrijven V ,0, jawel", jubelt het kind. .Zeg op dan, en gauw een beetje". Jantje wordt eerst bleek, dan paarscb eindelijk rood, hoogrood. Ja, het is ook moeilijk om dien openbar brielschrjjver alle geheimen meê te deelen zulke innige zielsgeheimen 1 Zjjn moed zie hem in de sjovele schoenen; maar eindel doet hjj boveoaardscbe pogingen, en roept eec n één ei >r de Moeder Gods .Hoe heet die meneer, vrindje?" .Wie dan vroeg Jantjo, .Wel die meneor, wat drommel'. Welke meneer? Wel die me neer vande boterham". Jantje begreep het nu en antwoordde .- .Maar het is geen meneer 1" ,Een dame dan I" Vader Bonin krabde zich even achter bet oor. Hoe gaarne hjj ook brieven ea veel brieven .Ik moet een briel in Belhlebem". Bouin lacht niet, bjj legt de pen neer, neemt de pjjp uit den mond .Zeg snoeshaantje, j< om oen oudgediende voor den mal te houden? Je bent nog te klein om raoeel te krijgen, da's je geluk. En non, rechtsomkeert, voorwaarts marsch, de denr uit". Jantje gehoorzaamde, en toonde zgn hielen, want hakken hadden zjjn schoenen niet meer. Ma bet baasje was zoo allerliefst, zoo zoel, zoo snoezig, dat Bouin toch spjjt had, zoodat bjj hem weer lerog riep. .Honderdduizend bommen en granaten' bromde bjj, ,er is toch wat ellende in datPa- rjj». Ventje, hoe heel je?" .Jantje Wie .Alleen maar Jantje". Bouin voelde, dat zjjo oogen vochtig werden, maar dat wilde bjj niet welen, hjj haalde even zjjn schouders op eo vroeg verder ,En wat wilt gij nn aan de Moeder Gods schrjjven .Eigenlijk is de brief niet voor de Moeder Gods". „Maar, drommclscb kereltje, voor wie dan?" .Eigenlijk voor het Kindje Jesus". .Maar waarom schrijf j" <1®" aan het Kindje zeiven?" Toen antwoordde het arme kind in zon al lerliefste naïveteit: .Het kindje Jeans kan nog Jantje redeneerde voor zjja doen al heel jnist hjj zelf kon nog niet lezen, en hjj was toch ,al" zes jaren. Dus I de brief moest dos naar de .Moeder" om aan het Goddelijk Kindje de guost te vragen, die Jantje zoo zeer begeerde. .Maar, gauw een beetje", zei vader Bouin, die zich wat kortaf wildo houden om weer zjjo onlroeriog te verbergen, .wat wil je dan aan de Moeder Gods vragen ,lk wil vragen ol Zjj aan het Kindje Jeans wil zeggen, dat moeder altjjd slaapt, van gis termorgen tien unr a', en of zjj zoo goed wil zjjn bet Goddelijk Kind te vragen moeder te willen wakker maken". De ondsoldaat kreeg bet wezenljjk benanwd, want bjj was bevreesd, dat hjj die treurige zaak j

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1901 | | pagina 1