Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 4f Zaterdag 8 Maart 1902 Vijftiende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnemei. -npriji par drie meenden I Franco per po»tf 0,40. Afzonderlijke nummer»fO,C5. BureauBreedestraat, 18 Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prij» dar Adrertentiini Va» 1 tot 6 regel»f0.30 Voor iedere» regel meer -6.06 >rlQk Vrijdagavond Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. Feestgave voor Z. H. den PAUS. Vorige lijst Van L. H Twee dienstboden. ie van den H. Aotonius - A. H. Tot in Tb A. M H.v. 't Z. Op hoop van tegen Van Broer eo Zusier te Hamersveld, op boop van zegen B. Tol zekere inteolie Vao N. voor den man des vredes, den groolen Paos Leo XIII Van B. V. M. Op hoop van tegen. Door lusacbenkoinsi van den H. K. Boekhandel v'd Firma H. Woliers. r. B. Slachtmaand is iROg V V. R G. dienstbode. Tot tekere intenlii C. J. V. Op hoop van tegen M.G. C. Tot zekere intentie Van K. O. en Vr onbekende, n den Plaalsl H. K. Op hoop vao zegen Van E. V. N. S. Tot zekere intentie Een vriendinnenkring geeft dat met bljj gemoed ter eere van Zjjne Hei ligheid, opdat God ons allen zegen van A. ook een kleine bjjdrage den H. Vader bjj tjjo teldzaan heuglijk leest Als ik kon, gaf ik meer voor 01 H. Vader, doch weinig maar uit ia dat soms meer, Ook tl -meld Een daad van Liefde groot, Die Amersfoort verheft In 'I oog vao geloofsgenoot. Waot getuigt dat 't woord Vao 's Lands Episcopaat, Dat vraagt voor Kerk Werd omgezi e gaat, o daad. God gaf aan deea aarde Een Pans Van onschatbare waarde Door Zijn Heiligen Geei Uit Achteveld den Paus. In alle moeilijke omsl digbeden dee levens. J. M. J. st Wö'doèó ooit mede voor den P DU drie epoarpotjee Opdat ik een brave, oppassende g-n mag worden. V. I». Op hoop van een spoedig herstel li.ar ljjden met geduld moge dragen. Van P. M Th. A. M. V. Uitholde voor den Paus-Koning np jubeljaar ingaande Disten geh. Uil 't Pensionaat nog- 10 '15 Van I), goed voor de kosten. Memorie. Totaal IOOO. O gave vao den Grooten God W an r v ad e' Lie I Ja a's van een zon Haar licht en warmte ontleent; de liroa uglen, gi Geleid r Gods Jonge Vereenigiog Op hoop van zegen. Wjj zijn met ona vieren, en willen de spaarpot niet vierenwjj geven met gulle hand, totdat er een gulden kwam lot stand. En B. eo G, doen ook mee, en geven 60 ct. mee. Van J. d. P. nit dankbaarheid voor Twee feestvieringen. L. Veuillol sclireef o.a. twee werken, waarvan de litel in een pcnnclrek, een kort begrip van den inhoud is. Hel eene heetLts odeurs de Paris, het andereParfum de Home. Parijs en Home zijn dezer dagen op bijzondere wijze genoemd, naar aanleiding van feeslen daar gehoudenParijs, n.l. 't modern, het ontkerstend deel van Parjjs; Rome, dal is het eigenlijk Home, door de revolutie naar 't Valieaan ver jaagd. waar de eenige rechtmatige wereld lijke Soeverein der hoofdstad van St. Pielers erfdeel, hoofdstad der katholieke wereld, Leo XIII, Paus-Koning, zetelt. Parijs herdacht den honderdsten ge boortedag van een zijner geniaalste dichter», Victor Hugo, in 1885 over leden. Enkele duizenden hebben daar zich aan odeurs vergast, zonder dal de bevolking zich opmaakte om in het genot te deelen. De instemming van het Buitenland was matigwat weegt het of Portugal mee doet, Portugal de leen man van Engeland en of er een toost komt uil Servië, bekend door liet huwe lijk van zijn koning met de weduwe Draga. Te Rome werden we nog eens her innerd aan het parfum, dat van daar uitgaat, uil het Valieaan en zijn basiliek Sint Pieter en zich verspreidt over de wereld. Enkel bij den openingsdag van I 't Pauselijk jubeljaar, woonden 20.000 geloovigen het plechtig „Te Deum" in Sinl Pieter bij dat getal was lot 60,000 gestegen op den kroningsdag, toen de H. Vader, bij 't H. Misoffer plechtig op gedragen, aanwezig was. Te Parij3 werd in een .ontwijden tempel om 't graf van een man, die geen priester bij zijn sterfbed wilde en de vrijdenkerij verheerlijktein de Sint Pieterskerk betuigden die 20.000 geloo vigen als in aller naam hun geloof in 't woord van Christus„Hoed mijne lammeren, hoed mijne schapen," gespro ken tot Petrus, den eersten Paus, wiens opvolger Leo XIII is. Viclor Hugo moge gewaand hebben gezonde» te zijn door den vrijheidsengel, en den reus, Licht genoemd, maar het slotnummer der verheerlijking was een kunstmatig opgewekte manoeuvre, en de illuminatie, is jammerlijk uitgeregend. Het feest daarentegen var. Leo XIII, die zich noemt: Servus Servorum Dei, dienst knecht der dienstknechten „Gods, hopen wij voort te zetten heel een jaar lang. Wie was Victor Hugo, in 1802 te Besan^on geboren Zoon van een Napoléonlisch generaal. Héros au doux sourire", held met een glimlach op 't gelaat (aldus teekent de dichter zjjn vader), en van een jeugdige dochter der inroomsche Vendée. Spoedig gaf hij blijk van een zeldzaam dichtergenie, dat hem onder zjjn tijdgenooten zou onderscheiden, en onder de grootste dichters van alle tjjden doen meetellen. Bg de Restauratie bezong hg het altaar, bezong den troon, door het legitime koningschap weder bezet. Verrukt over de wonderscltoone zangen, door den jeugdigen dichter aangeheven, noemde Chateaubriand hem „Enlant sublime". Helaas, bij heeft zijn optocht naar 't hoogste niet vervolgd in zijn leven, maar daalde tol lagere hoogten af, tot hij in den afgrond van twijfel neer daalde de royalist werd revolutiomiair, van den Christen bleef slechls over een vaag geloof aan een nevelaehtigen god. Daar golft een zee tusschen de Ode bij den dood van den hertog de Berry en de Légende des Siècles. Wel bleel den gevallen geest zijne diclitergavc, maar de vlam tot zonncschitlering bcslemd, werd onheilspellende vulkanen-gloed. 't Ge loof afschuddende schaadde hij derhalve zijn roem. 'I Journal des Débals ver klaarde dan ook onomwonden in 1885 bij de lijkvaart, vergoding geworden, dal hij niet de plaats inneemt van Gooi lie in Duilschland, of van Shakes peare in Engeland. Verbannen door Napoleon Ui, riep de Republiek hem terug, vierde hem bij zijn 80s ten verjaardag, maar 'I meest bjj zjjn graflegging. Ily was immers gestor ven onverzoend met God. De St. Geno- veva-kerk werd aan den godsdienst ont trokken, en als Panthéon tot tempel voor den eeredienst van 'I genie ver laagd. 't Kruis moest weg, de God van 't Tabernakel Zijn heiligdom ruimen toen was daar een waardig Pandemonium voor Hugo's lyk, en de vrijdenkerij vierde feest. Bij de herinnering van 's ntans 100M en geboortedag is de viering herhaald op kleine schaal en liep op fiasco uit, waarbij 'l volk kouti bleet. 'I. Glanspunt 't geredevoer en gemusiceer in 't Panthéon was voor de officieele wereld, Loubet aan 't hoofd, en de letter kundige wereld. En welk glanspunt! De correspondent van de „Telegraaf' noemt hel een atheïstisch-inalerialistisclie verheerlijking, 't Kruis, symbool van 'I zieleleven vervangen door de lier, sym bool van eene vaardigheidMen zong onder den koepel van dezen den godsdienst onttrokken teinpel ,Te Deum"Maar dit ,Te Deum" een blasphemie, was tergend, opnieuw een ontleenen aan een godsdienst, dien men immers niet erkent. Laten de heeren van de Rede dan toch eenmaal hun eigen Te Deum vervaardigen, maar zij weten wel, dat zij daartoe niet staat zijn. En de versiering was evenzeer pover te noemen. Ja, een reusachtige lauwer krans, maar festoenen van papieren ro zen en sierballeljes van gekleurd celluloid. Alles schijn en valschheid. Minister Leyges vergeleek in zijn feestrede Victor Hugo bjj Homerus enz., hij is meer, hij geen dichter, maar een godheide hoopje beenderen in een kistje, ziedaar dan de nieuwe goden der derde Republiek Daar buiten werd een standbeeld var Victor Hugo onthuld, door den corres pondent leelijk genoemd, 's Avonds illumi natie, die uitregende, ziedaar het leest, waarbij de odeurs de Paris waarneem baar zijn. De Katholieken mengden zich niet'in die viering- Het sublieme kind was als verloren zoon geëindigd! Op het graf van zulk een leggen zij alleen nog een bloem neder, wanneer hij, alvorens te sterven, tot het vaderhuis terugkeerende, uitroept Pater peccavi, Vader ik heb gezondigd Paifum stijgt op uit het eigenlijke Rome, het Valieaan, waar de fijne, teedere, bijna doorzichtbare gestalte, die Leo XIII heet, reeds twee-en-negentig levensjaren heeft doorleefd en 't jaar van het zilveren Pauselijk jubilee is inge treden. Die parfum blijft daar niet tot de wanden beperkt, maar versp zich over heel de wereld, 't is een rige wolk, die boven aller hoofden zweeft en zelfs aantrekt degenen, die in Leo niet erkennen zyn hoogste waardigheid, an Christus' Stedehouder, van zicht baar hoofd der Kerk op aarde. ware Romeinen tiun tenten lan die van Leo 't dichtst nabij haastten zich mee te jubelen met het blij „Te Deum", dat eerst onder den koepel van de Sint Pieter tot zijn volle religieuse recht komt. Gezanten van Vorsten of Staatshoofden zijn op weg, of reeds aanwezig, om Leo Ie huldigen. Rome lijkt weer 't oude Rome der Pausen. Onder de gezanten is die van Engelands Koning, hoofd van 'I Anglicanisme, van Nicolans, hoofd 'l Russische Schisma, van Wilhelm, die de proteslantschu afdeelingen in zijn Rijk gaarne zou samenrijgen en liefst als aller hoofd erkend zijn. Van Konin gin Wilhelmina kwam de gezant met 'igenhnndig schrijven van H. M. De Kalief zijner Turksche gelooven, dc Sultan, zal evenmin ontbreken. De katholieke vorsten zijn er allen except die van Italië natuurlijk vertegenwoordigd. Zells president Loubet, 'n zoo schoonen eenvoud volgens Hugo-spreker Frankrtjks groot heid vertegenwoordigt en in de falale kloosterwet Leo pijnlijk grielde, biedt geschenken aan. Het zijn een paar gobe lins met voorstellingen uit 't leven der Eerbied waardige Jeanne d' Arc, do Maagd van Orleans. Hoe waaide dat idéé hem aan 't* Jeanne d'Arc toeh is de heldin, door God gezonden, ter red ding van Frankrijk uit de overheersching der Engclschen, en misschien van erger in de toekomst. Men zou bare weder verschijning verlangen, opdat zij Frankrijk verlosse van de Loubets c.s., die haar Vaderland ontkerstenen. Maar dc aan Leo liefste hulde is die hem aangeboden door de kinderen der Kerk. Aan hun hoofd zijn de Bisschoppen, om den Opperherder te eeren, die in zijn Encycliek over de Eenheid der Kerk verklaart, dal alle eer den bisschoppen bewezen, door de Pausen wordt geacht aU aan hen zelf loegekend. Duizenden priesters en tienduizenden geloovigen volgen hun spoor, cn daar onder prinsen van geboorte, vorsten der wetenschap, oud-Zouaven, van 'I geslacht der Kruisridders, ook armen van geesl, schoon in hun eenvoud, welke geen hypneriete schijn, geen na maak is. Als te voren zullen op dit Jubeltij de werklieden vertegenwoordigd zijn- Hoe zouden zij ontbreken bij het leest van den Paus der werklieden? Zal toch de sociale revolutie een inter nationaal Kaas- en broodspel, waarvan zij vooral slachtoffer zouden zjjn, worden voorkomen, dan moet daarvoor aan Xin dank worden gebracht. Hij die, waar 't recht spreekt, 't recht wenscht geëerbiedigd te zien, maar ook de plicht, wil vooral den egotstischen duivel zoowel als den duivel van revolu tie uitbannen, tot elkaar brengen wat bij elkaar behoeft cn tweedracht uit de voegen rukt. Hjj wil door de liefde vereenen, wat nu vijandig tegenover elkander slaat. Het „parfum de Rome" laat zich zijn verspreiding niet verbieden; waar het belet wordt door te dringen, daar komen de odeur» als bij t graf van Hugo, en de giftige smook dwarrelt op uit krochten en spleten van den afgrond, Van Victor Hugo, wiens gebeente len jongsten dage uil den aan God ont roofden tempel zal opslaan, heeft het levend geslacht de geschriften reeds willen schiften en oordeelen. De roman tische school, wier hoofd hij was, vervangen door de realistische school van Zola. Er is gevraagd b.v. of Verlaine hem niet als dichter soms in een of ander overtrof. En wat heeft de mensch- heid aan zijn heengaan verloren? Wat hij aan de ontkerstening der maatschappij arbeidde, is geen weldaad, maar een wandaad, te zwaarder naar de mate zijner geestesgaven. Maar van Leo's Encyclieken gaat geen bladzijde verloren. Als op de schriften uit de eerste Christen-eeuwen zal men zich op die Encyclieken beroepen, wan neer geschil ontslaat over alsdan aan de orde komende vragen van den dag- Zjj bieden een leiddraad in den doolhof, trin scherpzinnige geesten geen uitweg i. Zij houden hoog de Christelijke beginselen tegenover den modernen Staat, hel moderne recht, heel de moder ne wjjshcid, en behoeden de maatschappij voor ontwrichting. Zij zijn als gouden wierookschalen. Het opstijgend parfum ontsmet en zui vert, geneest kranke geesten, heelt ge wonde harten. Het heeft de uitwerking van de olie en balsem, die de barm hartige Samaritaan in de wonden goot in den reiziger op weg naar Jericho. God schenkc aan Kerk en Maatschappij dc gunst, zeggen wy liever de genade, dat tot de uiterste grens van 't mensche- lijk leven, door Paus Leo XIII het „par fum de Rome" zich over de wereld moge verspreiden, altijd in ruimer, ver der kring. BUITENLAND. Rome, de Eeuwige Stad, levert weder een harlhelïend schouwspel. Uit alle oorden der wereld komen daar thans pelgrims aan om bij de heerlijke, feeste lijke plechtigheden, waarmede de viering van liet jubilee des Pausen gepaard gaat, tegenwoordig te zijn. Zondag is in de basiliek van St. Pieter en de pauselijke kapel de intrede van het jubeljaar des H. Vaders plechtig gevierd. De basiliek was prachtig vjrsierd. Dertig kardinalen, vele aartsbisschoppen en bisschoppen, de buitengewone gezanten uit vreemde landen, het diplomatieke korps en een groote menigte waren tegenwoordig. Z, H. de Paus verscheen om half elf in de basiliek, gedragen op de sedia geeta- toria, voorafgegaan door zijn hof en omringd door zijn lijfwacht. Z. H. werd warm toegejuicht. Nadat de Paus was gaan zitten, droeg kardinaal Vannulelli de H. Mis op. Vervolgens zong het koor Oremus pro Pontifice en een Te Deum. De H. Vader gaf ten slotte zijn zegen en werd om halfeen naar het Vaticaan teruggebracht. Het uiterlyk van den Paus-Jubilaris overtuigde alle aanwezigen van den voor- Ireffelijken staat zijner gezondheid. Bij al dc hulde, die Leo XIII thans gebracht wordt, en de bewijzen van genegenheid en liefde, die de H. Vader reeds ontvangen mocht, is er een, dal Z. H. met groote vreugde vervult. Van kardinaal Rampolia was een instructie uitgegaan aan de Christelyke-Democra- tische Groep te Rome, welke thans schriftelijk daaraan haar geheele instem ming mei, en onderwerping daaraan heeft betuigd. Het adres door deze Christelijk-Democratische Groep aan Z. H. den Paus gezonden, luidt als volgt: „De Christelijk-Democratische Groep Ie Rome aanvaardt, ten leeken van gehoorzaamheid en kinderlyke gehecht heid aan den H. Stoel, de richting, ge geven aan de sociaal-economische actie der KaLholieken, getuigt opnieuw van haar onwankelbaar vertrouwen in de krachtdadigheid van het bondgenootschap van het Catholicisme en der democratie, als onderpand van het aanstaande en gelukkige welslagen der eischen der Kerk en der burgerlijks opheffing der nede- rigen tot den socialen vrede in het Christendom. De Christelyk-Democratische Groep is verheugd deze akte van hulde te bren gen by het begin van het vyf-en-twintigste jaar van hel pontificaat van Uwe Hei ligheid." Z. Em. kardinaal Rampolia antwoord de hierop het volgende: „De H. Vader heeft met vreugde het adres ontvangen, waarin gjj Z. H. de adhaesie betuigt van de Christelyke

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1902 | | pagina 1