Katholiek Nieuws- en Advertentieblad 1 rr No. 50. Zaterdag 12 Maart 1904. Zeventiende Jaargang. DE EEMBIOE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist eraohijnt eiken ZATERDAG. (0,40. f 0,06. BureauBreedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereenlging De Eombode.; Klassenstrijd. I*ng heeft men gedacht, dat het locialiime te onzinnig is om ingang te vindeu onder 't volk. Alsof niet iedere dwaling onzin ia?lDe waarheid alleen ia redelijk, bevredigt het verstand. Het liberalisme verkondigde sinds een eeuw bijna denzelfden onzin, maar bleof in consequent, durfde de conclusie niet aan. De Staat zonder God was doel en streven, 't Behield echter de ongelijkheid met zjja leer in strijd. Met alle macht bestreed het t Christendom, n aar verwierp niet deszelfs beginsel de rangen en standen als de door God gewilde orde. Deze ongerijmdheid en inconsequentie sloeg't socialisme het uit de handen. „Geen God," zoo luidde de consequentie „geen ongelijk meer! in den Staat geen koning, geen regeering meer, maar 't volk. In de Maatschappij geen rangen en standen meer, maar allen geljjk. Gemeenschappe lijk moet zjjr. kapitaal en arbeid. Rijkdom en genot moeten het deel zijn van allen en ieder. De aarde met hare vruchtbaar heid behoort aan allen als geljjkberechtig- den." Deze holle en dolle theorieën werden verkondigd. De ongeloovige massa's onder 't volk omhelsden gretig deze conclusies. De kamp van het lageri tegen het hoogere nam een aanvang, de klassenstrijd ontstond. De socialistische staat moet demo cratisch zjjn, d. i. door het volk het volk. Vandaar zjjn strijd tegen het koningschap, tegen het Christelijk Mini sterie. Beiden zjjn in 't oog van 't socialisme ongerechtigheden, die moeten verdwijnen. Bjjna een jaar geleden werd de omverwerping door de algemeene werk staking reeds beproefd, maar, geljjk be kend, door de kranige houding van ons Christelijk Ministerie glansrjjk verijdeld. Zjjn haat koelt zich in het obstructionisme, 't dwarsboomen der Regeering, hare heil zame plannen en afdoening van dringende zaken te verhinderen, het tot stand komen van noodige wetten tegen te houden-, zoo mogeljjk, zou men gaarne de regeermachine stop zotten. Om in de toekomst de bestaande staatsorde omver te werpen, agiteert men voortdurend algemeen stemrecht, 't Socialisme weet zijn kracht onder de groote massa des volks. In eene constitutie als de onze de meerderheid in de Tweede Kamer heer en meester in den Lande. Langs dezer, weg hoopt 't socialisme in de toe komst op de meerderheid, om daardoor de regeering omver te werpen en op hare puinhoopen densocialistischen Staat te vestigen. Met ulle middelen wordt daarnaar gestreefd; want met God te breken heeft het allen zedelijken band 't Socialisme heeft de gelijkheid ge predikt der aardsche goederen, den arme tegen den rjjke opgezet, den armemee- doogenloos neergesmakt in den afgrond der diepste ellende zonder vertroosting. De hoop op eene eeuwige gelukzaligheid is hem ontrukt. Zjjno armoede torscht hij als een ondraaglijk juk, als T schande lijkst onrecht. Hoe wrokt zijn gemoed tegen den rjjke, die zich in]weelde baadt. Hoe trilt de vloek op zijne lippen tegen de maatschappij, in zjjn oog een schouw- tooneel vol ongerechtigheden. Hjjzietde aarde hare vruchten leveren en werpen in den schoot des rijkenhjj vloekt de aarde, omdat zij hem 't geljjk aandeel weigert. Wrokkend betreedt hjj zjjne woning, 't Is daar kil, vunzig, koud. Geen beeld of schilderjj daar van den Arme van Nazareth, Die hem troost: .Zalig zjjn de armen 1" De milddadigheid verschijnt hij ziet niet daarin een ongel der liefde, een geest van ongerechtigheid, die hem de kruimelen brengt, waar hij waant recht te hebben mede neer te zitten tan een rjjken disch. Een woo staanbaar, sist door de tanden, 't kan geen woord van dankbaarheid zijn. Stil, onverschillig zit hjj neder, met starren blik staart hjj voor zich uit, de grimmigste ontevredenheid op 't gelaat, de hel 't hart. Ziedaar het slachtoffer van 't socialisme. De ongelukkige! Men heeft hem God ontnomen en met God alle FEUILLETON. De Sakslsebe Mssgtl. 1) Hilda, da dochter vao des hoofdman dar Sa ka erbad door bara koena woorden, dan jrQeen radar teruggehouden ran ooderwrrping aan dan Treemdeo God; sjj waa bal ook, die va daan dag baar radar raraterkla in da rijend- echap tegen hel nianwa geloof. En toch waa da jonge uaagd door de barmhartigao God altaarkaren tol Zjjn volgelinge an lot trouwe Aaurea van bat Erangelie. Ook da heidanache dan Gekruisigde aa di da wereld niet geeeo doch liagea gemaakt. Hilda had den prleater, lerwille zjjner vrome daden, bare hoogachtingnial kannen ontbonden. Zjj bad langzamerhand zjjn geloof»- Vu 1 tot 6 regelsf0.38. Voor iedere* regel meer- 0:05. AdrartaaUlo moeien olierijk Vrijdagavond vertroosting in zjjn deerniswaardig lot. Haat slechts kent hjj, haat tegen de be staande maatschappelijke ordo. Het ongeloof maakte de van 't christen dom afvallige arbeiderswereld rjjp voor 't socialisme. De Godverzakendo werk gever werd ogoïstisch, want met het geloof valt de liefde. Hjj ezploiteerde daarom den werkman tot meerder rijkdom, lot hooger genot. .Zweet- en bloodsysteem" werd door hem toegepast, „hongerloon" gegeven, oen juk opgelegd, weinig van slavernjj verschillend. Niot hot minst werd de ongeloovige werkman ontevreden. Een uitgebreid veld derhalve bood zich voor de socialistische agitatie. Do onzalige redders stonden gereed. Zjj daagden op gronlen getale, maar zonder geloof, zonder liefde. Ontevredenheid onder houden, soms opvoeren tot het kook punt, tot verbittering en haal aanblazen tegen de .uitzuigers", strjjd aanwakkeren legen .'t uitbuitend kapitalisme", tot oproer en daden van go weid, opruien I tegen de bestaande orde der „bourgeoisie klassenstrijd alom in T leven roepen, ziedaar hun bedrjjf. En het doel Lotsverbetering van den werkman?... 't Is grove volksmisleiding. De idealen voorgespiegeld, zjjn onbereikbaar, de socialistische staatsorde eene onmogelijk heid. Wat dan? De leiders zjjn uit het zelfde hout gesneden als de egoïstische werkgevers: zjj zijn niet minder onge- loovig. Met Christus hebben z(j Zjjne wet, de wel der liefde, over boord ge worpen. En wat blijft dan over?'t Koud, cynische egoïsme, 't Is vallen van den Charybdis in de Scylla, van den wal in do sloot. Men ontvlucht het despotisch kapitaal, om zich te werpen in de armen van ogoïstische leiders, 't Eerste mis bruikt den werkman tot rijkdom, de egoïstische leiders misbruiken hem tot hun eer, en hun heerschzuchtige doeleinden. Wjj verwjjzen nogeens hier naar de jongste spoorwegstaking. De leiders proclameer den de algemeene staking, ofschoon over tuigd van hare mislukking; zjj dreven de onnoozelo menigte voort en hondorden huisgezinnen stortten zjj in 't verderf. Zóó werd omgesprongen met do belangen dos volks. Het volk werd de dupo. Zoo zal het zjjn on bljjven. Zjj missen de liefde. Zij mogen al raalerieele voordooien bezorgen, van zedeljjke verheffing kan geen sprake zjjn, wel van dieper verval. Zjj prediken geen toenadering, verzoening, vrede tusschen do verschillende standen, maar verwijdering, hut, oorlog, klassen strijd. Aan de vruchten kent men den boom. De wereld wil bedrogen'wordender halve worde zjj bedrogen. Arm socia listisch volkl Gouden bergen worden u beloofd, idealen voorgehouden, die u verlokken en verleidon. Zjj voeren utot de bitterste teleurstelling, omdat dat alles onbereikbaar is. Langs welken weg? Den weg der revolutie. En deze wordt In uw hart door nijd en afgunst, door bitter heid en wrevel, door haat jm opstand tegen de Maatschappij, tegen de door God gestelde orde gekweekt. Langs dezen weg, zonder vrede, zonder vertroosting, wordt gjj voortgezweept als willooze worktuigen uwer heerschzuchtige men- naar den socialistischen Toekomst staat, waar, mocht hjj ooit in 't levon treden, geen Christelijk Ministerie meer zijn om uwe ware belangen in onbaat zuchtige liefde te behartigen, maar waar hot oude heldendom zal tcrugkooren mot zyn vryen en slaven, met zjjn despo tisme en verdrukten, met zjjn tyrannie en gelyranniseerden. him gepredikt Evugelie minder vjjandig ge worden. Op de helling eene beuvete, die in de Seblel •(deelde, «fond ueo vervellen toreo, omgeven door wild elruikgewee. Oase aenzamc plaele wee een llevelingeoord der joakvrouw geworden. Dikwjjle vertoefde ijj bier en keek neer den hel deren weteraplegel, our de stad en de velden, in gedachten neer bel hieuwend verschiet. Op zekeren evond ut tg deer weder, in diep gepeins verlonken. Deer hoorde zjj etemmeo in here nebjjheidzjj eloop neder bjj de pluts, venwssr het geluid kwem. Zjj luisterde, ver borgen echter de struiken, neer de woorden, welke gesproken werden. Het wu Ansger, die hier zjjne kleine gemeente hel Woord dee krniees predikte en uillegde. Reeds hnd bjj te Haddeby een bouten Godshuis gebouwd, mur om deo toorn der heidenen niet op Ie wekken en het stadsgewoel te ontloopen, ging hjj dikwjjle naar en, welke hooreo kreeg. Zjj troffen beer hart en ver volden bare ziel mat nooit gekenden vrede. Van dezen dag af miste Hilda geen enkele deztr samenkomsten. Gezeten In een boek van den toren, verborgen achter struikgewas, luisterde zjj neer de onderrichtingen van deo priester. Zjjne leer werd haar steeds helderder, steeds begrjjpeljjker, steeds zoeter. Eerst els Ansger en zjjne leerlingen reeds lang de plaats verlaten hadden keerde zjj ook neer buis terug. Zjj Christin, zooder dat iemand zulks vermoedde, ja zonder dal sjj het zich ulf bewust werd. Ethelrik, de oude Sekser, wu steeds vijandig gebleven aan het nieuwe geloof, gepredikt door dan vreemdeling. Wel hield hjj zjjne belofte, eens een Koning Herald gegeven, als eerljjk it niet toe, dal de vreemde priexter, op welke wjjze ook, lulig gavellen ird. Mi door zjjn boos uitzicht en zjjne woordeo toorn tegeo Je kleine Christengemeente, waar mede hjj haar telkens aanviel, toonde bjj zjjn biltere vtjaodichap tegen hel Evangelie, die •lachte op een gnn.tige gelegent. lid wachtte, om met groote woede uil te breken en ai de beljjders te vernietigen. Toch bleef het kleine hoopje trouw en vol moed. Het wu Ansgar, de heilige man, die door zjjne vermaningen en vertroostingen, door zjjn krachtig woord en zjjn verheven wandel, ue jonge Christenen ver sterkte en tevens door zjjn moed en vastheid de hem door den Koning verleende rechten wist te handheven en te eerbiedigen. Van Jag tot dag werd z|jae gemeente grooter; reeds weren twaalf jongelingen door bem gevormd, om het Evangelie onder hunne elamgenooten te verkondigen. Reeds schreef hjj a vrienden.De bekeering der Seksers i en verzekerd I" Deer brak plotseling zjjde, waarvan hjj zulks nooit zou verm bso, een vreeul|jke storm los, die bet Kruis dreigde omver te werpen en des galoots te vernietigen. Door slrjjd echter BUITENLAND. In het Vaticaan wordt verzekord, dat de H. Vader reed» nu enkele gewichtige veranderingen wil invoeren voor een toekomstig Conclaaf. Een dervoornaaroate zou zjjn, dat de H. Vader reed* nu een Concistoriaal secretaris benoemen wilde. Het doel dezer benoeming zou zjjn, om zoodoende te zorgen, dat dit gewichtige ambt tjjdens het conclaaf en do vooraf gaande dagen vervuld worde door iemand, die zich reeds lang hierop voorbereid heeft en die steeds op de hoogte van alle zaken is gebleven. Do haat van Combes tegon het Con gregatie-onderwijs, schjjnt tot waanziu opgevoerd. Daarvan gaf hjj bljjk ia de zitting der Fransche Kanrnr van Maan dag jl. In een lange redevoering wees hji op de gevaren, die vooral de vrouwen-congregaties opleveren, omdat zjj zoogonaarade roepingen aankweeken, die gevaarljjk zjjn voor de burgerlijke aamenloving, terwjjt het doel van elke congregatie waa, zich over alle gemeenten uit te breiden en verder in de gezinnen overal ontevredenheid stichten. Het hangt van u af, riep bjj de Kamerleden toe, om dion droom weg te vagen. Gjj zult toch niet, door dit welaoutwerp te verwerpen, nieuw leven geven aan de haast gebroken vermetel heid van de clericale reactie? Wjj willen bevrediging, maar eene, die gegrond is op de wegneming van de voornaamste oorzaak van onze verdeeldheid. Dat is do cenigo bevrediging die wjj, republi keinen, kunnen aanvaarden. Combes kan gerust zjjn, zjjn volgzame reptielen zullen ook dit snoode werk wel helpen voltrekken. Naar de „Vórité francais" heeft Combea niet enkel den aartsbisschop van Lyon, kardinaal Couillé, wegens machtsmisbruik (htt /.enden van den bekenden protestbrief aan don president der Republiek) voor den staatsraad gedagvaard, doch ook de kardinaal-aartsbisschoppen Richard en LangAnieux, benevens Mgr. Germain van Toulouse. Dit blad weet tevens te melden, dat de overige gedaagden even min aan doze sommatie zullen voldoen als Mgr. Couillé. Een telegram uit Rome van het agentschap In/ormation moldtMen ver zekert in het Vaticaan, dat de Paus ten volle de houding der Fransche kardinalen, die weigeren voor den Raad van Stato te verschijnen, goedkeurt. Men Is in het Vaticaan pjjnljjk getroffen door deze nieuwe daad van vjjandeljjkheid der Fransche regeering tegen de Kerk. De Oostenrjjksche rainisler-prosident Von Koerber heeft Dinsdag de zitting van de Kamer van Afgavaardigden, weder goopend met een rede waarin hjj verklaarde, dat Oostenrjjk-Hongarjje het behoud van den algemeenen vrede de voornatrasle taak van alle Staten acht en daarom den Russisch-Japanschen oorlog diep betreurt. Het zal eene stipte onzijdigheid in acht nemen. Wat de gebeurtenissen op het Balkan- schiereiland betreft, verklaarde minister IIL Konieg Herald had Hechte ter wille doa Keilers, om de terugkeer in ijju land door sjjn hulp te bewerkstelligen, het Christendom aaogeoumen en slch laten doopen. Het Eeengelie paste niet bjfijjn woeste en truteehe setoor. Toen hjj sieh eest >1(1 hjj hel nieuwe geloof ef en keerde lerog lol des afgodendienst sjjner «aderen en van zjjn «olk. Door dezen eedbreuk dea Koning* werd aan al sjjne onderdaaen, die in da hoop op sjjne bescher ming en zjjne hulp hel Christendom hadden aan genomen. de grond ooder de voeteo weggenomen. Het bekeeringewerk, dat onder bel «ooruilsicht op 'e Koning* gunst was begonnen, begon te verflauwen. En de vrome Aoagsr moeal lol sjjne *p|jt zien, dal het zaad des gelooft dat hjj bad uitgestrooid, en welke oogst hjj reoda tegemoet zag, met eenen «lag dreigde vernietigd te worden. De Koning maakte de Saksische hoofdmannen bekend met t|jn terugkeer tot het geloof tjjoer vaderen. Hjj ontsloeg in sjjn tchrjjten Kthelrlk van den eed, hem gezworen, en vorderde zelfs van hem, met aUa mogeljjka middelen de ver breiding van het Christendom tegeo Ie gaan. Wel gebood hjj uitdrukkeljjk, dat men de enkele beljjders «aa bet Evangelie, en vooral deo prteeler Aoagar, met tachlhaid moest behandelen. Het was nog sen ovtrbljjfhel van schaamte, dat In zjjn hart gebleven was en dal hem gedrsvra had lol de uitdrukking van dit verlangen. Maar hart gekomen wu. Zella riep Ethelrik de hooldmasneo uil aflne gouw tol eene geheime umeokomst. In de groote, mal heldenache afgoJsbeelden versieede tul van zjjs huis werd de vergadering gebonden bjj de walmende vlam van eenigs haratfakkaln. Toen de hoofdman de boodschap du Koning, met doffe stem bad voorgelaten, brak de toorn der heidenen hevig loe. De verzamelde rjjke- grootss besloten, der jeugdige gemeente een Door hevigs angst gedreven hulde tf sic* in een donker gewaad en verliet stU en geraineh- looe bet buis hears vaders. Zjj snelde, door den donkeren nacht omgeven, langs de strut, die our Schlel leidde. Op detslld* plaats, waar nu nog de onde, eerbiedwaardige kerk ligt, tlond toen een houten, laag Godshuis, dat door deo vromao Aoagar gebouwd wu. Durachtsr lag de woolo* 'es priesters. Sosl liep sjj lugs de kerk, om dsn man Gods voor hel hem drei gend* gevr.nr te waarschuwen. Plotseling hoorde •-">». g«dempt gezang In het kerkje. 4) stond stU en luisterde. De zachte, eraelige, plechtigs too en roerdra bet hart du jonkvrouw. Zjj ward er door aangetrokken, trad naar dg

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1904 | | pagina 1