Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 6. Zaterdag .'7 Mei 1904. Achttiende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, PDest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs por drie maanden BureauBreedestraat 18, Amersfoort. Prijs dor Advortontlèni Afzonderlijke nummersf 0,05. Uitgave van de Vereenlglng De Eembode. CoireapondenliPn en Advert jniiPn moeien uiterljjk Vrjjdagavood Een bezoek aan Rome. Het is de geschiedenis van den dag: Loubet, de President der Franzche Re publiek, het Staatshoofd van een katho lieke natie, heeft een bezoek aan Roine gebracht. Niet om den Plaatsbekleeder Gods, Paus Pius X. den waarachligen Koning van Rome te begroeten en te hul digen, maar om de gast Ie zijn van den vorstelijken Indringer, die zich gevestigd heelt in het onvervreemdbare eigendom van den H. Stoel, in het Quirinaal. Dat wilden Combes en consorten zoo dat geschiedde op hoog bevel van de loge, die in onze dagen Frankrijk regeert. Of het katholieke Frankrijk, dat jaarlijks nog een bijdrage slort voor de St. Pie terspenning grooter dan alle landen te zamen, zich diep gegriefd en vernederd gevoelde door dit laaghartige feil, daarop mocht niet eens gelei. Met helsch genot meende de vrijmetselarij in de komst van Loubet te Rome de vervulling te zien van den wenschde erkenning van het voldongen feit door het katholieke Frankrijk. Het feestelijk vertoon moest dan ook alles overtreffen, wat tot heden bjj der gelijke gelegenheid te Rome werd vi r- toend. De feestvreugde moest luide over stemmen zelfs die, welke vernomen werd, toen de Koning van Engeland en later de Keizer van Duitschland Rome met een bezoek kwamen vereeren. Maar de Koning van Engeland kwam volgens de voorschriften van het Vaticaan tot den Paus, om door zijn bezoek Z. H. hulde en eere te brengen, terwijl de Duitsche Keizer met luister en praal ten Valicane toog, daarmede op schitterende wjjze getuigenis afleggende van zjjn diepe ver- eering en genegenheid voor den Paus. Loubet daarentegen vervulde den wensch der vrijmetselarij. Ofschoon, naar stellig beweerd wordt, zjjn vurig ver langen was bg den Paus te worden toe gelaten, vond hjj te Rome de poorten FEUILLETON. V er afgedwaald deeh weergekeerd. VtrMHuf oH tea H|d ter Fnwt) roef eert ogen 1) Dat was ook bel gevel te Spiert geweest, eo putoor L-brecht dicht met kommer eto de telrjjke lieleo, die zich io den loop ven ïjjn bijo» veertlgjerlge priesterlijke loopbetn ven de Kerk bedden afgescbiedeo. En Ihene? Stond nn niet weer eeo afgedweild ecbup op 'I pont, de veilige kudde te verleteo? Of lieten de woorden, weermede Holm de putorie verlaten bed, nog een andere nilleggiog toe? Onwille keurig ging de prieeter een bet riem tlaeo 't scheen hem, ale moeet bjj den opgewonden joogen men neeien, hem terugroepen vu een oosalig voornemen. Hoe bjj deer de street doorliep, als moeet bjj een gevaarlijken vjjaod ontvlochten 1 Hooldschoddeod keek debejurde priester bem na. .Alt bel meer niet met eoelle pee met bem len verderve gut," mompelde bjj; deerne etood bjj plotseling in ïjjn volle lengte op en hield ïjjn rechterband boven de oogeo, om beter te kanoen tien. Buiten wu a.l. eeo jonge man op den hautigeo jongeling toegetreden, en beiden stonden thans op eeoigen ede land ven ie putorie in druk gesprek met elkur. Enkele oogesblikken deelde er een wolk ven diepe bekommernis op de trekken ven den onden prieeter. .Holm, Holm 1 Dat ie voor u geen goed knme- rudl" aaide de putoor tochtend bjj zicbielve. (a 'l volgend oogeoblik verdwenen Holm en des Vaticaans onverbiddelijk voor hem gesloten. Z. H. de Paus heefl beslist geweigerd hem te ontvangen ten spyt van alle beloften en bedreigingen, hem gedaan. De vrymetselarij echter jubelde en juichte zoo zelfs, dat de llaliaansche Regeering zich genoopt zag hare vreugde een weinig te temperen. Het fuayonnieke manifest werd door de Regeering niet weinig besnoeid. Beleedigende passages voor Z. H. den Paus werden door den Italiaansclien Minister van Builenlandsche Zaken, Giolitti, onbarmhartig geschrapt. Het program, door de loge ontworpen, mocht dus niet ten volle worden afge speeld. Evenzoo werd de openbaarma king van een manifest der republikeinen verboden, en een socialistische belooging voor het Fransche Gezantschap van regeeringswege belet. En opmerkeiyk is, dat in de oflicieele toosten zorgvuldig alles vermeden werd, wal hinderlijk kon zyn voor den H. Stoel. De vrymetselarij had zich gevleid, dat door klinkende tafel-welsprekendheid de inachl des Pausen als een kaarslicht zou worden uitgedonipt, dal de Romeiaiche qu&estie nu wel voorgoed naar hel ver leden zou worden teruggeworpen. Toch is de beleediging, dool Loubet den H. Stoel aangedaan, reeds grievend genoeg, de daad van den President der Fransche Republiek schandelijk en ver metel. Maar de Katholieken van Rome, de trouwe zonen van onze Moeder de H. Kerk, die den sarrenden hoon, hun be minden Vader in Christus aangedaan, pijnlijk en smartelijk gevoelden bleven zich hunne waardigheid ten volle bewust, en gedroegen zich kalm en gelaten. Zij beseften met de .Voce delta Veritk", dat niet de H. Stoel de overwonnene is. „Wie", zoo vroeg dit orgaan, ,is bij den triomf, die thans gevierd wordt, de verslagene? Frankryk! Frankryk is overwonnen in zyn geschiedenis, in zyn tradities, in zyn geloof, in zyn rechten en in zyn belangen; de eerstgeboren druk werd voortgoie;. bepraten?" vroeg Lodewjjk na een oogeoblik ïjjn mekker. .Eindeljjk beb ik mjjn hart eeni verlirhl, «oo ui bem oog wel niemand Ie woord gestaan .Je hebt hel goed opgeknapt," sprak de aoder. .Je beul vrjj men, hebt eeo goede teak eu kennis vau je vak, daarom behoef je voor niemand te iwjjgen, en hel minet hier nam ijjo slem een beteekenisvollen loon een voor iemand, die nwen schooosleo verwachtingen den bodem beeft ingeslagen." Hjj klople hierop den vriend cp de schoudert en verdween io eene ijjalreal. Lodewjjk Range wee niel ouder den xeveo entwiotig jaar, duch had een veel bewogen jeugd achler den rug. Heeds in ïjjn prille jeugd waren zjjn onders bem door deo dood ontvallen, en de bjjoa achtjarige knaap waa daerdoor aan «reemde banden, ol liever, aan sicbielf overgelaten. Dal bed hem later in gezelschappen gebracht, die elke edelere aandoening in zjjo jeugdig gemoed hadden veratikt. Op ïjjn negeotiende jaar reeds spotte bjj met Qod, Kerk en Priesters, beiocht ue godsdieosloeleoiogen niel meer en leidde een leven zooaU slechte een diepgevallen mentch leiden ken. Wat hem echter 't meest afitootend maakle, was lie. in bjjoa geheel Spiers bekende leit, da. bjj, waar hem dat van paa acheen, meealerljjk den huichelaar wist te dochter der Kerk, die t2 eeuwen lang de beschermster was van den H. Stoel; zy, wie alle volken tier wereld vereen zelvigen mei het Katholicisme, it nude prooi geworden der revolutie, haar macht zinkt ineen. De harten van alle Katho lieken in het Oosten, die zich wendden naar Frankryk, zullen zich elders heen- richten. Zeker, de Paus gevoelt daarover de diepste siuart; maar de liberalen vergissen zich, wanneer zy aan deze smart de beteekenis willen geven cener nederlaag. De Paus betreurt de ontrouw zyner geliefde zonen. Maar ofschoon ont troond en gevangen in het Vaticaan, valt en buigt hy zich niet. In de annalen der geschiedenis zal de 24e April 1904 gedenkwaardig blyven door don onover- winnelijken tegenstand des Pausen tegen over de vleieryen, de beloften, de be dreigingen en de daden van geweld en revolutie." De waarheid dezer woorden zal onge- twyfeld worden gevoeld door Koning Victor Emmanuel III van Ilalifl, door de jubileeronde vrymetselarij, maar wel het meest door den toegejuichlen President der Fransche Republiek. Terstond werd dan ook opgemerkt, dat de toosten, tus- schen de beide Staatshoolden gewisseld, een kunstmatige geestdrift verrieden, die de matheid des gemoeds van beide sprekers niei vermocht weg te nemen. Het gedweee werktuig der loge moest ook kransen leggen op de graven van Victor Emmanuel II, den beroover van den II. Stoel, en Humbert Imaar wat er omging in ztjne ziel, toen hy bij die graven verwijlde, zal zijn feestvreugde, indien deze bij hem nog te vinden ware, wel aanmerkelijk getemperd hebben. Evenmin kon de broedorgroel, dien de grootmeester der llaliaansche vrymetse larij, Ferrari, hem toestuurde, hem be knord, noch het eere-lidmaalschap der Garibaldianen voor het leven hem aan geboden, van harte hebben verblijd. Wat Loubet te Rome nog meende te vinden, zal hy daar tevergeefs heb ben gezocht. Zelfs de geschenken, waar- ipelen. Was ar spraka van oen per«oooljjk voor deel te behalen, dan zag men hem weken lang dagelijks de H. Mis bjjwonen, tol lijj ton «lotto weer de icbapenvachl afwierp. Zjjoo geldelijk" omalandigheden lielen veel te weoschen over, Hjj h-d een niet ie veumoden verinogen van xjjoe oudere geérfd, doch dal met ijjne kameraden langzamerhand er door gebracht. Thans was hjj schrjjver in de kanselarij van den stadhouder en dankte deze betrekking geheel aan de gunst van een invloedrijken vriend zjjos overleden Deze man had zich aan den jongen Holm vastgeklampt. Sedert het gesprek met den pas toor wae deze inderdaad niet meer in de kerk geweest. Evenals den ïieiiorger, legde hjj het zon aan, dal hg elk lid der Familie Hilger ont week. Hj) meende io liuone oogen een voorwerp van verachting te zjjo. ofschoon dat volstrekt niet bel geval wasde oudere toch hadden hem hooggeschat. De ernstige vermaningen van pastoor Lebrecht hadden bjj den vader en de moeder hel beslui! gevormd, den jongen man door degeljjke vooretellingen weder op hel goede hsd terug te leiden en veel voor zijne bekeeriog te bidden. Hieraan liet ook Kresiens, de vrome dochter, het niet ontbreken. Had Adolf dal maar kuonen vermoeden t Hjj gaf veel af op den grjjsen prietler, en als ver zwoer handelwijze Ie doen ioiien, gzf hjj voor, dat de pasloor zeil hem tot de tegenwoordige overtuiging gebracht bad. En hierin verelerkle bem Runge. mede hij door den Koning van llaliö werd vereerd, zullen hem lol nadenken hebben gestemd. Nu in Frankryk al wal aan godsdienst herinnert, zelfs het kruis aan hoon en verachting wordt prijsge geven, werden Loubet heidcnsche voor werpen, die bij hel opgraven van Pom- peji gevonden zyn, in de hand gedrukt. En zoo keerde Loubet met heidensche producten, ter gedachtenis aangeboden, uit hel Rome des Pausen onder de zynen terug. Bij zyn vertrek uit Rome viel de regen by stroomen neder, als wilde hel hemel water de smet afwasschen, die hy zoo roe keloos op zich geworpen had. Under zoo'n trieste stemming der natuur aanvaardde de arme Loubet de terugreis naar zyn land, maar de stemming zijns gemoeds zal wel mei die der natuur geharmoni eerd hebben. Want voor hem moet de reis naar Rome bittere en droeve herin neringen achterlaten. BUITENLAND. Zondag hebben in de 36,176 gemeen ten van Frankrijk de verkiezingen plaats gehad tot vernieuwing van de gemeente raden. In 't geheel moesten 440,120 ge meenteraadsleden gekozen worden. Uver den uilslag zal men eerst vol ledig kunnen oordeelen, wanneer de her stemmingen zijn afgcloopen, die op vele plaatsen noodig zijn. De uilslag der verkiezingen Ie Parys is: gekozen 27 nationalisten, 27 socia listen en radicalen. Herstemmingen 20. De vermoedelijke uilslag der herstem mingen zal met hel oog op de verkregen steinmencyfers zijn: ininisterieclen 10, anti-ministerieelen 8, twijfelachtig 2. De meeste aftredende leden zijn herkozen. Alleen is de nationalist Auflray vervan gen door di-n socialist Lefevre, Dit is de eenige verkiezing van beteekenis. Voor zoover bekend is, hebben de anti- ministerieelen o. a. in de volgende steden de overwinning behaald of 9taan hun kansen gunstig: Ryscl, Calais, Roubaix, Creusot, Perpignan. terwyl in Marseille en Lyon de regeeringsgezinden in het voordeel zyn. Omtrent hot bezoek van Loubet aan Door hel groute vertrouwen, dal Adoll dezen ■chjjDvriend .«chook, duurde hel niet lang, of hjj deelde dezen mede, dat hjj van plan wae uit de katholieke Kerk te treden, .Al zou ik het alleen maar doen om den paetoor te plagen," had hjj er bjjgeroegd. Natuurljjk vond hij grooten bijval. Je colt den paaloor ergeren en de lemilia Hilger er bjj. Ik ion vel een andere veel hetere Je overgang ion het taakje heel wat verder breogeo." Opmerkzaam had Adolf geluisterd.Wie meen je—wat weet je? vroeg hjj. .Ik weet, wat ik weet," antwoordde Runge .Wie dan?" vroeg hjj met aandrang. .Vermoed je niet, wie?" eenige vpol klonk uil doie woorden. .Wat drommel, apreek of twjjg, 'l kan me .Bertha Wagner, achjjnt ja niet ongenegen te rjjn," eprek deze tbaoa. .Hen j i daarvan zeker vroeg Holm. .Zou ik hvt je anders aanraden?" klonk de weervraag. Lodewjjk tag waar«chjjal|jk wel ia, dat «preken hier beter wee dan zwjjgan, wilde h|] zjjo invloed op Holm niel zien verminderen. De familie Wagner waa een rijke, aaozienljjke koopmansfamilie, aanbangera dar oieuwa leer eo daardoor onverzoaoljjke baelrjjdera van hel katholieke geloof. B|j kalmer overleg ware bat den jongen man allicht duidelijk geworden, dal een alval van hel katholieke geloof, hem, dia van beroap meubelmaker waa ez de eenvoudigs Rome wordt in een oflicieele nota van den H. Stoel gezegd: .In het feit van hel bezoek, dat een katholiek vorst of staatshoofd in de tegen woordige omstandigheden aan Rome brengt, ligt noodzakelijk, stilzwygender- wys een zeer ernstige beleediging van den Paus van Rome; dat moest noch kon de Fransche regeering ontgaan, evenmin als dat andere regeeringen ont gaan is. Deze hebben zich op prijzens- w tardige wyze onthouden, ondanks per- soonlyke ol familiebanden." „De reis van Loubet," aldus besluit de nota,is uit tiaar zeil een daad van openlyke vijandigheid tegenover den H. Stoel." Keizer Wilhelm schynl ernstig gestemd, sinds zyn terugkeer in zijn land. Te Karlsruhe heeft hij reeds gezinspeeld op de gevaren, die den vrede bedreigen. Nu weer heeft hij by de indienslstelling eener nieuwe spoorwegbrug over den Rijn, by Mainz, gezegd ,Ik hoop, dat de nieuwe brug onder alle opzichten moge beantwoorden aan de verwachting. Ik hoop van ganscher harte, dat de vrede moge bewaard blyven, want hy is noodig voor de ontwikkeling van industrie en handel. Ik ben er in- tusschen van overtuigd, dat de brug, in dien zij moest gebruik l worden voor ernstiger transporten, geheel zou beant woorden aan de beproevingen, waaraan zij onderworpen zou worden." Dat de toespeling hier militaire trans porten betreft is duidelyk. Toch moet de quaestie of de vrede zal bewaard bly ven, de keizer druk bezighouden, om by de opening eener spoorwegbrug de vrede- zaak er mee in verband te brengen. Niet zonder reden wordt dan ook de vraag gesteld Waartoe dat Het eerste ernstige gevecht luszehen Russen en Japanners is, gelyk verwacht werd, gelevord aan de Jaloe, de rivier, die Mantsjoerije en Korea scheid!. De Japanners begonnen op Dinsdag der vorige week dien strijd aan de Jaloe, welke aanval tol Zondag werd voortgezet, op welken dag de beslissende slag geleverd werd. Toen de Japanners zich op dien dag meester maakten van de heuvel reeks tusschen Kioelien-tsjeng en Yoshoko aan den rechteroever van de lbo, boden de Russen andermaal tegenstand op de heuvels ten Noordwesten van Kioelien- tsjeng. De Japanners rukten langs drie wegen op en hunne linie strekte zich uit van Antoeng tot Loeishoekan. De taak tjjo« vaders voortzette, oog volstrekt geen toegang zou verschaffen lol die trotscha koop mansfamilie. Zjjoe verblioding echter «vit to groot, het viel hem niel io, dal ign kameraad hem juist deie menscheo hsd aaogewezon la het bewustsjjo, dat bier de druiven voor hem la hoog hingen. De prjjt. ijjo katholiek geloof ie verzaken, scheeo hem oiet te hoog, «reut het gold eene aaoiieoljjka bruid te verwertea. Toch was bjj besluiteloos. Zjjo gaweteo ver maande hem: .Wal zou je oude moeder wel zeggen van luik een stap IV. .Och, rnjjuhear pastoor, kom toch dadrljjk I Tante Margarelha is er zeer slecht aio loe eu zal wel atervea," Mei deie wootdeo trad da zestienjarige Elsje Krsff, de jongste nicht vso Adoli Holm, op den I leo December l»86 weeoeod de kamer van den eerwaarden heer Lebrecht .Arm kind." trooatte deze haar, .wal scheelt de goede vrouw dan Ik herinner mjj ook niet haar io da laatste dagen gezien te hebben." .Mjjnheer putoor," snikte het meisje, .taote ia al lang sukkelend. .Adolf zei nog da oorzaak vao mgneo dood worden," heeft sjj m langs lol mjjoe moeder gezegd. Hjj komt uivt m<er inde kerk en ontvangt de heilige Sacramenten ook oiet meer, en nu ton'- weeot daarover bil tere tranen nu ie van plan protestant te worueo. Hjj weigerde ook u te roapeo." De dienaar tloda verbleekte zichtbaar. .Haer. gaaf hem licht I" sprak hjj en vouwde de banden. j Wordt vareoJpdA

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1904 | | pagina 1