Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 22. Zaterdag 27 Augustus 1904. Achttiende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATEBDA6. Abonnonjentaprija par d Franco per pott Afzonderlijke nummert 10,40. f 0,05. Bureau Breedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. mj. Van 1 tot 6 refeli Voor iedere» regel meer Correspondenten en Adverli dar Advertentièm itiSn moeien uiterlijk Vrjjdagavond BIJ dit nninmcr behoort Bijvoegsel. Rusland en Japan. in. (Slot.) Rusland heeft zich meer gevreesd, ook veel gehaat, doch minder bemind ge maakt. Maar Japan? Nog geen halve eeuw geleden be hoorde dit Rijk lot die landen, waar de volksontwikkeling stond op zeer laag peil, doch het heeft zich met verbazing wekkende snelheid met een vernis van moderne beschaving gesierd. In 1U73 verscheen - een keizerlijk bevel, waarbij allen ambtenaren der Regeering gelast werd de Europeeiche kleeding aan te nemen Zoo forsch werd de zaak toen door den Mikado aangepakt. De Europe anen echter haalden over dit bevel de schouders op en voorspelden, dat de maatregel zou blijken voor uilvoering niet vatbaar te zijn. Dit bleek inderdaad, het nationaal costuum bleef behouden. Wel vooruitgang en beschaving, maar boven alles Japannees, bleef de leus. Sinds dien tijd heeft Japan met al de energie, waarover dit volk beschikt, ge tracht in ontwikkeling Europa op den voet te volgen, zelfs, zoo mogelijk, te overvleugelen. De Europeanen, die hun in de moderne wetenschappen gingen inwijden, hun de geheimen der nieuwere krijgskunde gingen ontsluieren, vonden dankbare leerlingen. De dwergmenschen maakten vorderingen en wisten zelfs dra plaatsen naait hunne leermeesters te veroveren, zich wanende minstens neven maar veeleer boven hunne beschaving Het heidensche Japan deed reeds de wereld verbazen, toen het in 1894 zijne beschaving en ontwikkeling toonde, door in een oorlog met het schier onmetelijke China de Chineesche vloot te vernietigen en te land hel leger totaal te verslaan. Port Arthur werd destijds door de Japanners bestormd en ingenoraei de heidensche beschaving trad daarbij in het schrilste licht. Vijf volle dagen werden toen besteed om weerloozen te vermoorden of te verminken, vrouwen en kinderen niet uitgezonderd. De ver klaringen van ooggetuigen, van alle Engelsche correspondenten, komen hierin overeen, dat de soldaten als gevleesde duivels plunderden, moordden en ver minkten op de afschuwelijkste en meest mcnschonleerende wijze, zoodat alleen de gedachte er aan met huivering ver vult. In zulke ijzingwekkende daden leerde men de beschaving van Japan, waarop toen reeds zoo geroemd werd, in al haar afschuwelijkheid kennen. Wat van een zoogenaamd beschaafd modern heidendom te vreezen stond, hadden de feiten geleerd. De diplomatie wist echter de overwinning van Japan tot een schijn bare zegepraal terug te leiden. Hel ge wonnen Port Arthur moest aan China gelaten, en daarna stond China deze stad in pachtcontract af aan Rusland. Maar de Japannees bleef zich ontwikke len en beschaven, hij bracht leger en vloot tot een meer volkomen toestand en toen hij meende, dat de kans gunstig stond, viel hij als waanzinnig met hei densche doodsverachting op Rusland in. Dat was de moderne oorlogsverklaring, welke aan Rusland werd toegereikt. En hoe weerzinwekkend vertoonde zich niet opnieuw de beschaving der Japanners, toen het oorlogslijdperk was ingetreden? Als gingen zij ten feestgetijde zoo werden de troepen uitgeleide gedaande heiden sche beschaving moest hierin schitteren in vollen glans. En bij iedere zelfs schijn bare overwinning werd in Tokio een dolzinnige vreugde a»n den dag gelegd, omdat gebleken scheen, dat de afgoden de wapenen der Japanners begunstigden legen den gehalen vreemdeling. De walgelijkste vertooningen in beeld ge bracht hebben ons Europeanen doen zien hoe fel en hartstochtelijk de haat is, waaraan het Japansche volk dan uiting gaf. Van bevoegde zijde werd onlangs het Parijsche orgaan de r Temps" 01 de Japanners gezegd .Nooit kenden zij de liefd», de goed heid, het medelijden, de bovenzinnelijke e::ens, de onsterfelijke hoop, voorl id in 's menschen harl, evenmin als de bloot artistieke, levend van en een ideaal. Daaraan moet het toe geschreven, dat zij sterven zonder spyt, gelijk zo een moord plegen zonder de minste wroeging." Dit vonnis moge hard schijnen, 't is niettemin waar. Men moge in den Japan nees willen bewonderen een zeldzame vermetelheid en doodsverachting, een optimisme omtrent eigen onoverwinnelijk heid, die aan het belachelijke grenst, en een vaderlandsliefde, die veelal van over spanning of hoogmoedswaanzin spreekt; die hoedanigheden echter, welke den adel des harten in reine daden schitteren doen, worden bij dit volk Ie vergeefs Als men echter den Japanschen Minisler, graaf Okoema op zijn woord zou moeten gelooven, dan is Japan een toonbeeld van geloofsvrijheid en verdraagzaamheid. Ten minste onlangs durfde deze Staats man in een rede te Tokio verzekeren, dat Japan reeds van oude dagtcekening in ware beschaving en verdraagzaamheid staat boven Europa. Naar aanleiding dezer trotsche be wering gaf een onverdacht getuige, de correspondent te Tokio van de .Frank furter Zeilung" een andere voorstelling van de verdraagzaamheid in Japan. ,'t 'i waar," zoo schrijft deze corres pondent, .dat er in Japan officieel geloofsvrijheid isen het is ook waar, dat er eenige hooge beambten en offi cieren zijn, die zich Christelijk noemen. In 't algemeen echter, en vooral bij de militairen, wordt het zeer ongaarne ge zien, wanneer men Christen is of wordt. Uit mijn vroegere werkzaamheid op de militaire scholen te Tokio weet ik daar van het een en ander mede te deelen. Daar mar/ niemand Chrinten zijn. In het geheim hebben cadetten mij wel eens medegedeeld, dat zij gedoopt waren ook heb ik wel brieven ontvangen van chriiien-moeders. Maar steeds heelle het: Zeg niet, dat wij het u hebben medegedeeld. De cadetten mogen vrijelijk eene privaatles bezoeken, waarin een Duilsch predikant bel Evangelie ver klaart dat wordt door leeraars en scholieren eenvoudig beschouwd als eene gelegenheid om gratis Duilsch teleeien. Maar wee den cadet of jongen officier, die geregeld een christelijke godsdienst oefening zou bijwonen!" En tor bevestiging van zijne bewering verhaalt hij, dat een katholiek missio naris omtn-nt die verdraagzaamheid hem o.a. heeft gezegd .Ik verheugde mij, toen ik naar Japan ging, dat men mij de daar heerschende verdraagzaamheid in geloofszaken mede deelde. Spoedig echter bemerkte ik, dat eene verdraagzaamheid, voortkomende uit ware beschaving, geheel iets anders is dan hel indifferentisme der Japanners in geloofszaken, en dal men hel Christe lijke geloof evenzeer haat, als de op gelijke wijze „gedulde" vreemdelingen." Rusland en Japan zijn derhalve geen van beide sympathiek. Maar Rusland moge zich wel gevreesd, veel gehaat en weinig bemind hebben gemaakt, toch blijft het verre te verkiezen boven liet fanatieke heidensche Japan. BUITENLAND. De Fransche anli-clericalen hebben juichtonen aangeheven over het geval, dal een half millioen handleekeningen waren verkregen op een adres waarin wordt gevraagd„Verleeking van den republikeinschcn Slaat door verbreking der banden, die hem binden aan de Kerk." De „Univers" komt die groote vreugde nu wel ietwat verstoren, door het raad sel, want dal leek het, op Ie lossen, door de mededeeling, dat Frankrijk meer dan 600,Ü0U staatsambtenaren telt. En dat deze bij weigering van te leekenen hun brood zouden verliezen, kan in Frankrijk iedereen weten. Het schitterend resultaat, waarop de bladen der linkerzijde met vreugde wezen, is er dus een waarvoor ieder eerlijk man zich schamen zou Maar Combes en zijn kornuiten hebben alle schaamte afgelegd. In Frankrijk wordt de revolutie door de regeering flink in de hand gewerkt. Dat wordt opnieuw belezen door een gebeurtenis, aldus door de Fransche pers meegedeeldTe Marseille ligt de Compagnie Transatlantique overhoop mei haar scheepsvolk. De booten op Algiers en Oran konden Zalcrdng niet vertrekken, de maatschappij gaf de ge- nomen overtochlsbewijzen terug. Die reizigers zi jn toen gegaan mei dehootenvan de Sociéié générale. De Villa d'Alger, die Zondagmorgen uit Tunis kwam, werd terstond door de bemanning ver laten en de Abd-el-kader kon niet ver trekken naar Bougie. De dokwerkers maken gemeene zaak met het zeevolk van de Compagnie Transatlantique. De secretaris van de dokwerkersvereeniging heeft te kennen gegeven, dal als de troepen niet weggingen, die waakten over het laden van kolen in de schepen der maatschappij, de werkstaking zou losbreken over de geheele haven. Toen zijn de troepen heengegaan. Beter bewijs, dat het gezag voor de revolutie begint te wijken, kan zeker moeilijk gegeven worden. Het gratie-manifest van den Czaar, by de geboorte van een troonopvolger, waarnaar reeds eenige dagen werd uit gezien, beval, behalve de gewone bepalingen tot kwijtschelding of ver mindering van straffen voor gevange nen, veroordeelden en achterstallige be lastingbetalers, de afschaffing van de lijfsliaf voor boeren en in het leger, alsmede eene uitbreiding van de domicilie-rechten der Joden. Intusschen zal Moskou, gelijk lot dusver, voor hen gesloten blijven. De opheffing van de beperkende bepalingen voor de vestiging van de Joden is reeds in het voorjaar door Kokowzew aanbevolen en werd ook door den vermoorden minister Plehwe voorgestaan. Een keizerlijk besluit gelast het onder de wapenen roepen van de reservisten in 56 districten. Voorts wordt bevolen alle reserve-officieren in het geheele Russische Rijk onder de wapens te roepen. Hierin ligt wel het bewjjs, dat Rusland in den oorlog nimmer toegeven zal. Over de wijze, waarop generaal Stössel de uitnoodiging, welke hem op 16 Aug. door een Japanschen parlementair werd ter hand gesteld, om de aan zijne hoede toevertrouwde vesting over te geven, opnam, worden aan Rculer's agentschap FEUILLETON. Wraak van o uitging, nog e< Manrite «bier op, h bedenktijd le le welen te komen over de geboorteplaats en de getdelgke omstandigheden van den landsman. Hg son zjjo onden vriend Koeoraad, die evenals bij naar Mets gekomen en ook gelukkig ge- weeat waa, er morgen op de wandeling wel eens over sprekso. Dadeljjk daarop begon de liefhebber naar de zaak te praten over geldbeleggiog. Hjj bekende, dat bet hem moeitjjk geweest wss te welen, boe bjj sjjo geld moest uitzelteo. Bjj dsn notsris was bet oiet veilig; aan de Bank geeft men naoweljjka drie percent; staatspaplereo waren nog de beate. Hjj bad dan ook niets andere dan staatspapieren en bjj zon daarmede betalen bp paar jaar leefde bet kioderlooze echtpaar mteniers in bet nette rotastadje Lniembnrg, x vestingwerken, wallen en grach.en, door :benhsoden gebonwd, zoover dil mogelijk w» wis, waren geslecht. Nieuwe wjjken eo maakten en den tonrislan onwillekeurig de Ita- stad io Middel-Europa bezit, die door touristen en oaar verstrooiog zoekende rjjken wordt op gezocht, eo welke door reoteniers met voor liefde als klein-sleedsch leven opgespoord eo tot een vast verbljjl uitverkoren wordt. Vandaar ook de vete. in alie denkbare sljjlen opgetrok ken villa's eo boitenverblgveo, te middeo vao prachtige tuinen en perken, welke op de voor malige wallen door de rjjke koopliedeo der kleine oude stad, door de rjjken vao bel platte land eo door renteniers uit dea vreemde waren aangelegd en gebouwd met een weelde als van eene groote stad, Heel deftig stapten onze bekenden uit eene dezer villa's, de renteoierende kruidenier mijn heer Maurits en mevrouw Adèle, en wandelden uu eens door bet schaJnwrgke en met bloemen getooide plantsoen, dan weer op de io de rotsen nilgehoowen en op de sljjle muren aangelegde wandelwegen. Zjj hadden beiden iets eigenaar- digs over zich, dat hen meer het aanzien gaf van beiden totdeD ambtenaarsstand te bBhoorso, dan wel sis gewezen kruidenier. Kon oog Manrits bet alledaagsch bnrgerljjke niet geheel afleggen, waarover zijne wederhelft zich niet weioig er gerde en na de wandeliog thnïs steeds eene boetpredikatie bield over vergrijpen tegen de wellevendheid, .chic," enz., Adèle echter be ijverde zicb de gedistingeerde tooo, de maoieren eener hooggeplaatste dame nit de wereld der 'digheid ra te bootsen en zjj zich steeds echlor he ffel meestentijds met alle denkbare gebreken en on deugden behept waren. De eene dionstmeid stond bjj haar als 'l ware op de andere te wachten, zoo dikwjjls moest mevrouw Adèle een nieuwe hebben, en Blond daarom bjj ulle hesteedsters, klant. Toen haar droogkomieke echtgenoot zicb dao ook eeos de aardigheid veroorloolde do spottende opmerking te maken, dat hjj io eene dor bloemperken wat zaad voor dienstmeisjes zaaien zon, sprong de bom, de oogeo rolden boek wierp zjj bem de ruwste scheldwoorden naar bet boofd. Lachend trok de man af, liep even de slnd door, maar kocht toch voor zijne Adèle als pleister op de wonde, een mooie doek speld met haar voorletters er in gegraveerd. .Hoor eens, vronw," sprak Maurits bjj de thee, on zicb met zjjoe vrouw verzoend te hebben, daar zjj altjjd aardiger en toegevender mijn nichtje Antoinette, eene arme verlaten wees, dis bjj vreemden is grootgebracht en tot basr achttiende jaar dienstbaar is geweest, tot ons te nemco zjj zal zich beter laten gezeggen in eigen persoon zijne nicht t< .0. ik ongelukkige! lurteliogs eerst ha» te aao, ol niemam i zuchtte onder ti Spoedig daarop kwam bet nichlje io het baar zells deD oaani Toog. Maar deze uitgelaten heid duurde niet lang, terwjjl de lietde des ooms voor zjjoe door en door brave broeders dochter met deo dag toenam, zoodat hij zicb harer met ware vaderliefde aantrok. Steeds was hg baar advocaat eo voorspraak bjj alle nijdige uiivalleD eo plagorjjen zijner vrouw en Op zekeren dag kwam bjj gelegenheid der Aao tafel ontstond er tusschen den falterigeo neet en bet nichtje eene onverkwikkelijke scène. Toojr toch was het Diet eens met zjjoe onbe- tameljjke praatjes en zette den spotter lerechl, -.ante Adèle voor hem partji koos, vatte hjj hem het schandelijke zjjnor handelwijze onder heelt aan alles schold. E-n geringe meid durlt zich door eo door goeden manirageod keek hij zjjoe vrouw aan, wat die daarop wel zou zeggen. Toen echler hare trekken overeenstem ming mot baar petekind merkbaar werden, ver liet hjj boos de kamer. Zjjoe nicht weende oog steeds; gaarne zou tij heengegaan zjjn, maar tante liet haar niet zoo gemakkelijk verirekken, en beval baar te bljjveo. De alwetigbeid baars mans was haar hoogst welkom; nn kon zjj de floleo harer gramschap over bet hoofd van het (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1904 | | pagina 1