Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 47. Zaterdag 18 Februari 1905. Achttiende Jaargang. DE EENBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest Stoutenburg, Veenendaal en Zeist Verschijnt eiken ZATERDAG. Franco per post Afzonderlijke aummers 10,40. f 0,05. BureauBreedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode Prij* 4*r Alnrttntiloi Van 1 tot 6 regels10.30. Voor iederea regel meer10.05. CorreapondeotiGn en^AdvertentiGn moeien nilorljjk Vrijdagavond De Onderwijs-qasestie. 1. Deze brandende quaestie heelt de vrienden der openbare school, en inzon derheid de onderwijzers dier school, weder in heftige beweging gebracht. Sinds de Regeering een wetsontwerp by de Tweede Kamer heelt ingediend, waarmede zij de bestaande schreeuwende onrechtvaardigheid ten opzichte der bijzondere school eenigszins temperen wil, hoort men, van de zijde der onder wijzers van de Staatsschool vooral, de kreet aanheffen, dat deze school daar mede in gevaar komt. Dal de onder wijzers in hoofdzaak zelve schuld dragen, dat die school in discrcdiet is gekomen, schijnen ze maar niet te kunnen inzien. Daarom mag het 2eker nuttig heeten, dit nog eens met leiten aan te toonen. in de dagen der beruchte staking van het spoorwegpersoneel schreef .De Volksonderwijzer" over den .historischen dag van 6 April," waarop wij destijds reeds hebben gewezen, doch zeker nuttig mag heeten dit thans opnieuw in herin nering te brengen, het volgende: .Zoo iets heeft Nederland nog nooit aanschouwd. Dat is wat anders dan de revolutie op de barricades. Het is het georganiseerd verzet van het klasse-be wuste proletariaat tegen zijn verdrukkers. Het is de economische oorlog van den arbeid tegen het kapitaal. Was 31 Januari reeds een historische dag in de geschiedenis van de wor steling der arbeiders om recht, 6 April zal dat nog meer zijn. „Dat is een waardig antwoord op de tartende woorden van Passtoors in de Kamer. De werkersklasse duldt niet langer den hoon der bourgeoisie. De slaven staan gereed bun ketenen te verbreken. „Een ieder, die eenig proletarisch gevoel in de borst heeft, trilt en tintelt het hart van sympathie en blijde ver rukking. Men ziet hem gloren, den dageraad van een nieuwen dag, die licht en leven zal brengen in de harten en in de woningen der millioenen ter- stootenen der aarde. „Welke partij kan zoo'n massale be weging voorbereiden, zonder dat er iets uitlekt, zoodat de autoriteiten er plotse ling door worden overdonderd? Dat kan alleen de partij van den arbeid met haar begeesterend ideaal. Och, die arme rijke werkgevers met hun geheime circulaires De dagen van uw onbeperkte macht zjjn geleld, o, heerschers der aarde. Uit uw vertrouwelijke brieven spreekt de angst, dat gij het water aan de lippen voelt komen. „En wjj, proletariërs van don hoofd arbeid, wij branden van begeerte om mee te kunnen trekken aan het koord, waarmee de doudsklok van hef kapita lisme wordt geluid." Zoo raaskalde het orgaan der socia listische ondeiwijzers-vereeniging, van mannen, opvoeders der jeugd in de openbare school, ambtenaren in den dienst der Overheid. 'Doch laten we hier even het woord aan het liberale .Ulrechtsch Dagblad," dat bovenstaande aanhaling citeerde en, na zijne verwondering erover te hebben uitgesproken, dat deze volksonderwijzers niet met de spoorwegmannen hebben meegestaakt, in edele verontwaardiging schreef „Welke beschaving, die toch doel van alle onderwijs moet zjjn, zal er uitgaan van leiders, die zóó spreken als deze .proletariërs van den hoofdarbeid' hun dollen overmoed en grenzelooze waanwijsheid „Zeer ver schjjnt hun „hoofdarbeid' niet te zijn gegaan; want anders had men ineer inzicht mogen verwachten in het feit, dat een maatschappij niet plotseling omver gezel wordt door paar oproerigen. „En welke opvoedende kracht zal er uitgaan van lieden, die zoo weinig besef hebben van eigen plicht, dat zij, openbare ambtenaren, openlijk sympathiseeren met een revolutionnairen aanslag tegen de wettige machten in den Staat? .Gezag in de school, éénheid in het onderwijs was hun reeds lang een doorn 't oog. Het hoofd der school zou, ging het naar hun wensch, evenals zij de klasse staan, maar in hun klasse niet mogen binnentreden en op schoolvergaderingen zou, ging het naar hun idee, het hoofd der school één stem hebben, machteloos staan tegenover de meerderheid zijner onderwijzers. Thans is hun ook het gezag in den Staat te veel! „Hoe zullen deze opvoeders der jeugd bij hunne leerlingen het besef overplanten, dat in een georganiseerde maatschappij ieder zjjn plaats is aangewezen, die men niet straffeloos verlaat! „Hoe zullen zij tevredenheid kweeken en geluk in eigen kring I „Zou reactie tegen het toevertrouwd blijven der kinderen des volks aan zulke handen niet moeten intreden, hoe eer hoe liever „Och neen, alle „reactie", dat is alle reageeren tegen soms zeer verkeerde toeslanden is immers een kwaad „Als straks de hongerige kinderen van de ontslagen arbeiders weer komen luisteren naar de lessen van deze volks onderwijzers, kunnen dezen hen kalm en ongestoord blijven opleiden tot „alle christelijke en maatschappelijke deugden. Zoo werden revolulionnaire onder wijzers van openbare scholen door een liberaal blad op de kaak gesteld. Een liberaal orgaan schroomde niet openlijk een klemmende waarschuwing te doen hooren legen onderwijzers, die heulen met de revolutie, dus niet als opvoeders maar veeleer als „bedervers" der jeugd werden aangeduid. Natuurlijk treft men evenals in alle standen onder de openbare onderwijzers voortreffelijke mannen aan, maar dezen zullen zelf toegeven, dat een talrijk element der hen schuilt van een zeer beden kelijk gehalte. En het ongelukkigst is inmiddels, ,t wie zijn kind naar een openbare school zendt, altjjd gevaar loopt, liet de „hoede" van een onderwijzer dergelijk gehalte te zien toever trouwd. BUITENLAND. Aan het wetsontwerp betreffende de 'heiding van Kerk- en Staat, door minis ter Bicnvenu Martin bij de Fransche Kamer ingediend, wjjdl de Univcrs een hoofd artikel, waarin dit orgaan tol besluit lot de 'olgemle conclusie komt. Hel ontwerp n zijn geheel is onaannemelijk. De scheiding, door het nieuwe kabinet voor gesteld, is noch de eerlijke, noch de libe rale scheiding. Zjj is niet eerlijk, wjjl de regeering haar plechtige beloften niet nakomt, niet liberaal, wjjl de ver- eenigingen van den ecredicnsl beperkt zullen worden in haar rechtenbewaakt in haar daden daar de priesters, door de politie bespinnncerd, niet de vrijheid zullen hebben, hun apostolisch ambt ongestoord uit te oefenen. Wat de kwestie der goederen betreft, het Concordaat rustte op dezen grondslag De Kerk geeft aan den Staat den eigendom van een zeer groot gedeelte van het patrimonium, waarvan de Revo lutie haar berooid had, maar op de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de Staat aan de Kerk de gebouwen, noodig voor den Eeredienst, zal teruggeven, en aan de bedienaren van den Eeredienst be hoorlijke schadevergoedingen zal geven- De Staat nu handhaaft zich, krach tens de wet van den sterkste, in het eigendom van het vroegere patrimonium der Kerk, en ontneemt bovendien alle gehouwen'aan de Kerk, terwijl zij ook ophoudt de schadever goedingen te betalen. Dergelijke daad is eenvoudig diefstal. De priester wordt nu door den Staal niet langer voor een ambtenaar gehouden, hij ontvangt geen nou salaris, hij geniet dus geen enkele bescherming of voor recht, en toch zal de priester als een misdadiger onder de bewaking der politie gesteld blijven. Voor het minste onvoor zichtige woord gaat hy de gevangenis in. Dat is de vrijheid! De staking in het gebied der mijnen aan de Ruhr behoort 'weder tot het verleden, maar de gevolgen ervan zjjn ontzettend, en zullen zich nog lang doen gevoelen. Er is in deze staking alle getallen zjjn zeer matig berekend en tot ronde bedragen gebracht aan loon verloren ongeveer 10 millioen Mark. Er is voor 32,000,000 Mark aan productie achter wege gebleven; de spoorwegen hadden een verlies aan inkomsten van 10 millioen de verbruikers een even groot verlies door de meerdere kosten der buiten- larulsche steenkolen en de industrieele verliezen door gedwongen staking van bedrijf, bedragen nog een 20,000,000 Mark'. Des te treuriger in dit geval is het, dat al de ellende door deze staking ontstaan, had kunnen voorkomen worden, indien de directies der mjjnen zich een weinig inschikkelijkheid tegenover de arbeiders hadden getoond. Terecht merkt de Köln. Volkszeitung op, dat er nog een macht in het rjjk is, die de zaak der arbeiders verd"digen kan. Die macht is het Duitsche Centrum. De ontzettende oorlogslasten, waar onder ook het Engelsche volk gebukt gaat, en welke lasten men nog steeds verzwaren wil, beginnen een krachtig verzet uit lo lokken. Sinds den Zuid- Afrikaanschen oorlog is de marine- begrooting met 500 millioen 's jaars geslegen, en, volgens berekening, kan er eerst tegen 1916 sprake zijn van vermindering dier lasten. Men vermoedt dan ook. dat de slrjjd bij de verkiezingen heftig zal zjjn, wijl deze nu reeds met den dag tegen het ministerie Balfour feller wordt. Allerwege moet zuinigheid betracht worden, doch de enorme uitgaven voor oorlog zijn daartegen voortdurend een beletsel. Voor het oogenblik is er dan een groote kentering gekomen ia de openbare meening ten aanzien der uitbreiding der vlootde geweldige op drijving der kosten voor marine vindt dan ook slechts bitter weinig verdedigers meer. Met cenige spanning wordt nu reeds het verloop der verkiezingscampagne te gemoet gezien. Dinsdag i.l. werd de zitting van het Engelsche parlement door den koning met een troonrede geopend. Bij de beraadslagingen over het adres op de troonrede in het Hoogerhuis ver klaarde de minister van buitenlandsche zaken, lord Lansdowne, in antwoord op FEUILLETON. Bods vegen zijn wonderbasr. («of.) 4) Da nieuwsbladen vu den volgenden dag bevatten een uitvoerig verslag van den dief- ttal der paarlenkroon. Hen noemde den naam van den miedadiger, deelde dieoe verleden mede en maakte aldna het vroegere leven van een man bekend, die de politie jaren achtereen te slim af geweest was. Tevens vermeldden da bladen, dat de diet sich dee avonds self bg de politie had eangegeveo. Zjjne trekken drnkten geen kommer nit, bg sprak van den vrede, dien God ham had geschonken het Instate van zgne straf ion bg uitboeten en daarna een ander meoscb worden. Hij sprak van bet gelnk en deed nich voor els iemand, die het gevonden Mi as Elli wist nog nist, dat de misdadiger sich in htnden der politie geeteld had, noch wie het was, toen men baar vroeg in den voor middag op het politie-burean ontbood. Zjj bad verboden haar naam tc noemensjj trad dan ook aooder 't minste vermoeden binnen. Daar hoorde sjj, dat de dief zich self had gemeld. Hg werd gehaald, de bleeke man, en hjj werd nog bleeker, toen bg haar sag. „Eent gij daae dame?" vroeg de commissaris Een si lerkend i, Elli, mgn k trad xg a I. Wel si iefdevol op en trok bem tol terwjjl zg sprak „Vader, mgo lieve Vader!" Daarop leidde meo bem wegmen wist on alles. Zoo bad dao zjjo eigen kind bem aan 'i gerecht overgeleverd Neeo, hg bad bet zeil gedasD, eo zon bet ook gedaan hebben, al baddi bg geweten, Jat zjjn kind er van wist. Bgna machteloos bracht men baar naar 'i rjjiuig. Toen avonds de meDScbeo naar 'i circus atroomdeo, zochten zg tevergeefs dr rijderes. Zg had zich ziek gemeld en leed etz De wet deed gerechtigheid aan den schuldige en voerde bem terug naar de gevangenis, welke bg een peer maanden geleden verlaten bad. Hij was eeu geheel ander mensch geworden, dan men hem Ie voren in de gevaogenis ge kend bad. Rg was stil, aan God onderworpen en geduldigzgn oog zag vrieodelgk, de met God verzoende ziel Izchte in zgn blik. Hei maal acbitterde bet, als wilde bet zeggi „Ik wil mgne dierbaren nog eenmaal zi Kom, dag der vrgheid I" Hg telde de mai den, welke bg nog in de gevangenis mo blgvenbg telde ie geduldig, sis wilde bg zeggenAls Gg bet wilt, o mgn God 1" Zoo bleel hg tellen, tot bg niet meer k( zgne gedichten verwarden zieb. Hg lag xgne gevangenis ziek aan da lyphoa, ver i zgna dierbaren, dia bg nog in leven w Zg kwamen niel, daar zg oiet wisten, dat met den dood worstelde. Op den morgen van zg» overigden ootv hg nogmaals met groole godsvrucht bet Lichaam des Heereo. „Ik zal baar niet we zien op deze wereld. Gods heilige wil geschied Eeo stille lach verhelderde zgoe gelaatstrekl eo kleurde zgoe wanjen met een mat tint Wel is bet pgolgk zoo te rnoet-o sterv geheel verlaten en tocb met het bewi zgn oog dierbaren achter to lalen. ,Tot we Hg slaapt den zachten slaap des vred Drie dagen daarna bracht men bet lgk ni 't kerkhof, waar dnizeodeo vreedzaam na elkaar rnsleo. Arm en rgk heeft tocb de zeilde rustplaats, al is 'l eene gral ook wit meer versierd dan 't andere, de tronwe moeder aarde neemt allen in haar acbool op. Ook bem wicn de Moeder vol vao Genade door de paarlenkroon den vrede geschonken had. De roem der knoslrgderes taande van al den tgd, dat baar vader zieb aan bet gereebt had overgeleverd. Vao dien tgd af was miss Elli niel meer in den circus geweest. Het was voorkomen, dat de naam baars vaders open- Igk werd bekend gemsakt. Hen wist nn wiens doehtsr de knnstrgderes was, eo zg was nn voor 't openbare leven oomogelgk gewoften. Hem hart was on nog meer gebroken dan baar roam; 'de gedachte, dal haar vader een miadadiger was, msakte baar sial zeer bedroefd. Eenzaam en verlaten ala eeo bladerlooze herfat waa baar toekomst,'geworden. Slechts aa en bad vond sg troost voor Verschillende gedichten doorkroisen haar hart. Henig keer zien moederen dochter elksar aao, lot eindelgk de Eerw. Overste binoen- treedt en beiden vrieodelgk groei. Zg scheen de jongste der dames reeds te kennen. ,lodien ik mg niet vergis, is n ai eens bier geweest, mejuffrouw, en hebt ons de kostbare kroon gebracht." ,Ja, ik ben bet, Eerwaarde Hoeder." ,Dao zal ik thans ook de eer hebben nwe mama. van wien u mg gesproken hebt, Ie leeren .Ju," antwoordde de aangesprokene, ,ik ben de moeder van Elli." .En welke weosch voert da dames bierbeen .Een groot versoek." sprak Elli met be- Indien bet in mgn vermogen ia, wil ik dat gaarne vervallen." .De wereld ia mg tegen geworden en mgn hart beeft sicb van baar gekeerd." .Gelukkig kind," sprak de non glimlachend. .Ik kom om een plaatsje te zoeken, dat mg tagen haar beschermt." .Dos wilt gg tot mg komen Open nw hart, mgo kind." Mies Elli was voor haar neergezonken en koste da blanke band der overste. Deze biet haar op eo ging aan de tafel in de spreekkamer zitten. Heide damea namen tegenover haar plaats. Haar moader weende. Elli verhaalde baar verleden en besloot met de woorden„Eer waarde Hoeder, neem mg op, ik zoek een tehuia. Ik gevoel, dat ik vooreenboogerdoelbengeboren. God heelt mg geleid, Hg is goed. Wel is de wereld schoon voor mg geweest, hare genoegens trokken mg aan, en ik gevoelde mg gelukkig. Doch het was schgngelnk, nn wil ik echter waar geluk zoeken, en hoop bet bg n te vloden." ,En uwe moeder?" „Voor haar is bet otfer grooter dan voor mg, doch zg geeft baar toestemming." „Dan kunt n komenweea ons hartelgk welkom. God ia goed voor n geweeel, Zgne wegen zgn wonderbaar. Hel offer der paarleokroon heelt Hg ook gezegend. De genade des Hoeren zal U ook in de toekomst bg blgven. Weea mg nn welkom als mgne dochter in Christus, nw Heiland en Goeden Herder." Zoo vond miss Elli een lebuia. Enkele dagen later ging sg in 't kloonter baar moeder vergezelde haar tot aan do dear. Daar nam sg afscheid. Wal stortten sg over vloedige tranen, maar toch waren moeder ea dochter gelukkig. Hiss Elli bracht een kleinood mede, en toen de overste baar tegemoet kwam, sprak zg „Hoeder, Ik heb 't eerste ofler gebracht, da paarlankroon. Hitr breng ik het tweede, den

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1905 | | pagina 1