Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 1. Zaterdag T April 1905. Negentiende Jaargang. DE EEMBIDE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. V«rachijnt eiken ZATERDAG. AbonnemontapriJ» par dria mtuundan Franco per post10,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. BureauBreedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Veroenlging De Eembode. Prijs dar Adrartantitsi Van 1 tot OroKolsf0.H0 Voor iedoroa ro|ol moorfO.OB (!orr«s|>onilnntlSn e Seiwiding van Kerk en Staat. I. Zóó ver is het reeds gekomen, dat de laatste teóre banden, die in Frankrijk Kerk cn Staat ten nauwste verbinden, met ruw geweld zullen worden verbroken Het gevreesde wetsontwerp tot scheiding van Kerk en Staat, door de godsdienst hatende Fransche Regecring b(jde Kamer ingediend, is reeds in behandeling genomen. Maar het moest komen, de vrijmetse larij bad dit op haar program. De snoode handeling der Regeering was sinds jaren, met al de sluwheid der vrijmetselarij eigon, zorgvuldig voorbereid. „De campagne begon", schreef dezer dagen graaf Albert de Mun, de kloeke strijder voor godsdienst en vaderland, in don „Figaro" - „met het bezoek van den president der Republiek aan den koning van Italió. Deze reis was een meesterstuk van vrijmetselaarssluw heid. Onder het mom van internationale hofleljjkheid schemerde het plan, dat thans voor onze oogen uitgewerkt wordt, openlijk door. Het was noodig, dat de offlcieele vertegenwoordiger van Frankrijk zich naar Rome liet brengen, om daar voor de oogen van heel de wereld tegen over den Paus, dien hij moest voorbij zien, het werktuig misschien het onbewuste werktuig te zjjn van de weloverlegde beleediging. De ontvangst, hem bereid door de Italiaansche vrij metselarij, was voldoende om de his torische beteekenis van dit bezoek te kenmerken hij werd ontvangen met de kreten: „Leve het anti-clericale Frank rijk I" en „Weg met het Valicuan I" Met deze schanddaad was een reuzen stap gezet in de richting, welke de Fransche vrijmetselarij voor oogen had. Zjj wist, wat op zulk een manifestatie volgen moest. Verwikkelingen met den H. Stoel zouden ontstaan, zoozeer door de vrijmetselarij begeerd. Tijdig liet Paus Leo XIII in zijne bozorgdheid der Fransche Regeering weten, dat het bezoek van Loubet aan Rome als con beleediging voor den H. Stoel zou be schouwd worden, maar juist dat werd door de sectarissen in Frnnkrjik gowonscht. Zij wisten, dat tegen do schennis der regelen van do sinds 34 jaren gebruikoljjke diplomatie, een protest des Pausen niet zou uitblijven, en juist daarnaar werd vnrlangd. Nauwelijks toch wns het protest ver nomen of do der Kerk vijandige pers schreeuwde hot uit, dal do Paus Frankrijk had uilgedaagd on or nu geen oogonblik mocht geaarzeld den Franschon gezant b[j den H. Stoel terug te roepen en tevens het Concordaat op te heffen. Hel sein was gegeven aan do Fransche Regeering tol het afbrekon dor botrek- kingon met den H. Stoel. Do ambassa deur werd teruggeroepen de ambassade mocht voorloopig blijven bestaan tot Combes ook deze den genadesloot gaven zou. Deze stonde kwam nog spoediger dan men vermoeden kon. Twee Fransche bisschoppen worden, wegens redonen van canonieke tucht, naarRomo ontboden, om zich te verantwoorden voor do kerke lijke jurisdictie. Deze wettige uitoefening der geestelijke macht werd den Paus onder groot misbaar der mavooieke pers in Frankrijk betwist. Z(| schalde het uit, dat do Paus het Concordaat goschonden had! Men eischte dat Pius X op zjjn onlbicdingen der bisschoppen zou terugkomen. En Combes, du rene gaat, gehoor gevende aan dit verlangen, was onbeschaamd genoeg, den Paus een ultimatum te zenden. Onder den indruk van dit snoode feit schreef de odele journalist Francois Veuillot in den Univers „Combes heeft de misdaad volbracht. H(j heeft den Paus een belachelijk en onbeschaamd ultimatum gezonden. Wjj hebben het reeds gezegd: niots is mon sterachtiger dan het door Combes aan gevoerde voorwendsel; hjj beweert,krach tens het Concordaat, Z. H. den Paus te kunnen verbieden, met do bisschoppen te correspondecren, over bon zjjn gecsto- lijko jurisdictie uit to oefonon cn van hen verklaringen te eischon. Dat is waanzin of cynische eanailUrit, ,Vnn den I'aux te ejschen onder bedrei ging hem te straffen, onmiddellijk do brieven, op zjjn bevolen aan twee bisschop- pon over uitsluitend gnestolijko zaken, gorirht, in te trekken, - die sommatie overschrijdt niet alloon dn grenzen der beleediging, zj| overschrijdt dn grenzen der waarschijnlijkheid. Deze renegaat, die allüR, zijn geloof, zjjn geloften met voe ten heeft getreden, durft op zoo'n toon spreken tot het Hoofd dor Kerk, den plaatsbekleedor van God, dien hjj heeft verraden „Muur te midden dier holumligingnn sclijlnt onze doorluchtige Vader, onze zeer golielde Pius X nog groolor." Hot afbreken der betrekkingen van Frankrijk mat den Paus kondigde togol|)k do scheiding nun van Kerk en Staat. De Paus wil de scheiding werd door do sectarissen steeds herhaald. 01 van dn zijde dos Vaticaans dll met kracht weer- iproken word, hot baatte niets. Nog dezer dagen bovatto do „Oisorvatoro Romano" do volgende nota .Met aandrang wordt lelkeiiH herhaald, dat do H. Stoel verklaard zou hebben, dat ofschoon h(j die niet wonscht, du scheiding van Kerk en Slaat In Frankrijk gaarne aanvaard zou worden, in do overtuiging, dat de Kerk daaruit voordeel zou trekken. Wij kunnen mot allo zokerheid bevestigen, dat du El- Stool nooit oon dergelijk» varklaring heeft afgelegd." BUITENLAND. In hel geheime eonsislorio van Maan dagmiddag hield Z, H. de Paus de volgende toespraak. „Voor do derde maal spreek ik nu tot U, on ik moot helaas dingen ter sprake brengen, die droefheid in plaat' vun vreugde verwekken. Daarin geiykt de Kerk op baron Qortdoiyken Bruide gom, die ook con teeken was, dat logen- gosprokon zou worden, „Wjj beklaagden ons h(j U er roods over, dnt in Frankrijk plannen gesmeed worden, die den Godsdienst nadculig z(|n. Wii beklaagden ons er over, dat men plan Imd hot Concordaat, In het begin dor vorige eeuw door don Paus en de regecring van Prnukrllk tot hut algemeen heil van dun Godsdienst en den Staat tot stand gebracht, tu ver breken on eon alti|dduronde scheiding luischen hat burgurlijk gezag en de Kerk to maken. Hoewel wjj, laatstelijk nog, mot al do toewijding en al do middelen, waarover w(J boschikkon, ge tracht hebben zulk non groot onheil Ie voorkomen, on ons vaste plan li lint nog te trachten (want hut is onze be doeling niet, ons aan hot Concordaat te onttrekken) zjjn du zaken mot zooveel voortvarendheid voortgezet, dat men ongelukkig goloovon moet, dat het binnen kort tot oon katastrofu komen zal. Bitter betreuren w|| liet lot van het Fransche volk, dut wj) uit heel onze ziel lief hebben, want iedere slag, die do Kork toegebracht wordt, doet overal z(|n slag guvoulen in bet openbaar leven, Niet alleen de Knlliolieken van Frank rijk, voor wie de verdediging van d( Kerk oon heilige zaak is, maar ook allen, die vrodo en rust willen zien heorichon, moeten daaraan denken, om voor hun Vaderland zulk oun onheil nf te wondon. „Ook Is onzo ziel bedroefd door den schi lkkeiykon oorlog, die sedort zoolang reeds door moord ou brand do landen van hut Verre Oosten teistert, Wulk een vree«elj|ke gedacble. I)r I'mr 'Ie- vol nederigheid op aard» do ilauts bu- kleedt van God, dio aan du menschel) vrodo en eensgezindheid schenkt, doet zj11 gebeden opstygen, opdat do Voor zienigheid aan de koningen ou volkon verlangens naar vrede geve. „l>o kwalen, die overal do monsch- liohl teisteren, z||n zrto fjilrjjk en zoó drukkend, dat hot onnoodig is zo door du rampen van een oorlog te verzwaren. De Pnua verheugt zich, dat Brazllió, Peru en Bolivia aan een commissie, voorgezeten door dun Apostolische» nuntius, hun geschillen over do grens regeling van hun ondurlingo landen hebben onderworpen. H(J betreurt hut, dal do lopublink van Equador zich vjjandlg loont aan den godsdienst, IIU eindigt, met de II. Maagd aan te roepen, Zy, wier onbevlekte Ontvangenis do Katholiokon van hooi do werold In Doeombor geviord hebben. In hot Consistorie worden moordoro lhiliiiaiiMcliu en vreemde bisschoppen benoemd. Over hot huwoiyk van koning Alfonsus XIII van Spanje hehbon roods vnrschlllnndo geruchten de rondo gedaan. Thaiu doelt do correspondent van de „Daily Mail" mede, dnt men In uitstekend ingelichte kringen verzekert, dat do voorloopigo onderhandelingen ovor hot huwoiyk van Alfonsus XIII mot do prinsos Patricia van Connaught offlclflol bogonnon s(jii. In de hofkringen zegt men, dat het succes dor onderhandelingen zoo goed als vorzokord is. Keizer Wilhelm heeft te Bremon woder nns een merkwaardlgo rede gehouden ver do Dultscho hegemonie, Dultsehland moot eon wereldrük worden, maar dat niet gesticht is door verovering mol hot zwaard, maar door het vaste ver trouwen van allo naburige Staton op Dultsehland als een rustlgen en vreod- umtn Staal. Voor hot bewaren van don vrede Is echter oen grootc vloot onontbeoriyk. „leder oorlogsschip, dat van stapel loopt," zoldo do keizer, ,1» oen ondurpand te meer voor don wereld vrede, onzo vyandon zullen minder twist zoeken en als bondgonooton zullon wy er voordeel van hebben." In weerwil van do horhaaldo tegon- sprnak houden do vredusgeruchten alouds liet suhjjnt eon fell to »yn, dat or thans in Petersburg ernstig beraadslaagd wordt over do kwestie van oorlog of vrede, en dat in deze conforentlfln dit maal niet alleen mililalren maar ook sbuitsliuilon betrokken worden. Do Tzaar schijnt gezind te a(jn groolo offers san gebied te brengen; daarentogoii schynt ie i in Petersburg goon lust te hebben nnn Japan enne oorlogsscliadevergooding te verloonon. De schadevergoeding in coulant geld !ich(jnt echter juist de voorwaarde to zy», waeraan men In Japan de grootste waarde hecht. Als oen tuoken ten gunste ven den vrede wordt ook beschouwd, dat do onderhandelingen over oono Russische leuning in Frankryk herval zUn. In leder (eva. houden do vrodoigor.iclltnn aan. Central News meent zulle to kunnen zeggen, dat meer ol minder olficieua In do beide laatsto weken vredosovor- laggingsn i(jn gvvoerd ui dat da voor* waarden, waaronder men in bepaalde ondurhandelingon zou kunnen treden, behandeld z(|n in een bijzonderen ministerraad, door den Tzaar goprosl- doord. Reeds werd Dinsdag uit Puteriburg geseind: Uil oono naar allen schyn go- FEUILLETON. Op 't goede pad teruggekeerd Zjjn smeekbede bestierf onder dan strengen blik van z(jn haar. ,Eo?" barhaslda deze, .En de grijsaard verzocht soo dringend an voegde er bQ, dal lila varzoak ook Uw Ezcellenlio aenlgatioa raakt." .na r „Ja, dal zegt hij I" „Laat ham maar binnenkomen." In 't volgend oogenbllk trad mal onhandige beweging een oud. eerbiedwaardig man in hot bureauhy zag er goed uit, doch waa ouderwctach gekleed eo had acherp getee- kenda galaatetrekkco. Meriota oogen rustten vragend op don blooongekomenc. .Excellentie," begon deze op harden, luldklln- kenden loon, „ik ben Kmile Sergeeul I" „Dal lea Ik op nw kaartje," viel deze hem In de rede. „Wat verlangt ga Y' „De ultatelliogder verdrijving van de Itodemp- torlaten In de'rue Var de, Excellentie!" Marlot glimlachte.. Zoo, eo weerom f" .Een der eerwaarde vedera ligt ernatlg ziek en ken niet vervoerd worden, en desa wenacht te aterven In zijn oud, geliefd lebui»." Zijn ExceUeulie had mei genpanoen belangatelllug geluieterd, terwijl ijjo acberpa oogen nog ateeda onderzoekend op den vrager roetten. Blijkbaar interen «eerde hem hel uiterlijk en de wl|xe van den grijsaard meer dan diens verzoek. Wanl lerwül oog en oor mot belnngelolllng aan den ouden man hingen, aprak «i)n mond droogjea ,'t SpUt mij, uw verzoek, niet te kunnen In- villigen. Hel bevel lol uitzetting dezer Itedmnp- „Zt|n naam V" vb .Thans pater Ignatl „O hemel, mi|n vc Z(jn Excellentie eli lOiheenJeaneotVlllot. niicltilgrn ile pen op. Joannola t or In hel binnenste n voorviel t ll() ge- I, van welken telel h|| ichor ten der uitvoering zou slechts opzien haroo." Da gr|jaaard stond woorden wat la vu_ vroeg: „IJ beul llretigoor, „Ja, Excellentie!" j „Dat dacht ik aldat k van apraken wel hooreo." Met klimmende helangalalllog beschouwde h(j de acherpe trekken de» gr|jaaarde, het werdtlt barachan hart bit het zien van a|jo atoeren, maar laven» eerbiedwaardlgeo en braven landiman. „Ik ban ook alt Hretagne," .prak h(|, „en waarnchijnlijk grondt zich op deze omatanillgheid de bedoeling, die g|j mijn bedlondn te kennen geefl, dat uw verzoek mi) persoonlijk eeoigszioa raakte?" .Zeker, Excellentie I" .En lo hoever, ala Ik vragen mag?" .Dl zleko b(j da Rademptorlalao, lar w wille Ik u om ultalel verzonken wilde, Ie BreUgner eo Meriot ontroerde blijkbaar) een plotseling i groot» epannlng wns np| lint la de vroeger» vrlont het uit ilea grjlesards ,U Is derhalve Jaannnta ot haalde mij l|)dene onzen studietijd veel loodst ik u, ook zonderu persnon" toch In den geest mil wel kot Jeanont hield kinderlijk veel vt w||l h|j z||nn ouders vroeg ver! hul» werd opgevoed,' De oude mao onderdrukte een mij nog aanmaal la alen en lo zijn gelleltl klooster te kunnen eterven. Ilen eereten wensch heb Ik vervuld door een spoedige overkomst, d» ver vulling v.n z|jn «udereo harteweusoh ligt lo Een inwendige oulroerlug belette hem verder la aprakan. Tranen rolden Item over de wangen. Meriot hed a(jn h voelde m aielaslrijd te liolpeo. „II doet zeker geen onrecht, Excellentie, els lil tie laatsle Iteiln eens stervenden vervult, die tooit zonder lw(|lvl gonn kwaad gedaan en voor ■Ijn» godsdienstige overtuiging vervolging geloden .U|) hthtg»l||k Hergeaut." Nu slak li(j de pen In den elegaulan Inkt koker an met vast» hand achreef h(|. ,Hal verjagen der Itadainplnrlsteo In tie rua Uw neelver- I Varrde, ia voorloopig ullgeatald. K. Marlot." Zool" Da atam van dan vaal vermogendan e elddorde merkb.ar hij hat overgeven van geachrevano aan dan gr||aaartl, „dit dokt aal Jeannote wanaclt vervullen, eo dan .En dan, Kxenlleolla?" .(troel dan vriend mijner Jeugd ven mjj." lie nude man vatte Merlole rechterhand. „Dank stamelde h|j, duizend maal dank voor tiwe goedheid en uwen greet In, In, Trenen verellkten opnieuw aiJne item. ,Nu wel wlldal gil nog aeggeo ma hem Meriot aan. ,lu naam van m|jo alerventlen naai,'.' vollooltla taming aal f .Volstrekt niet. HU bltll dagaltjka voor u en bi| houdt eteeda vol, dat u eens lot hot geloot uwer Jeugd en dn godsdienstige overtuiging uwer landslieden stilt tarngkeeren. lid kanl, legt hjj, uw goed hert en houdt hel voor omsluierd door slacht» Invloeden, nlat voor badorvan an dan godedlanst vijandig." Ken llohtn huivering llap door Meriota ladanj z|jn verstandige, donkara oogen werdan vocht. Toch ward h|j zlchzall terstond waar maaatar. .Zeg uwen neet, dal Ik ham zaar bedank voor z|jn vriendentrouw, dien h|) to|] bawtjal, en dat Ik da hoop koaatar, dat li(J herstellen moge. En nu, vaarwal I" aprak h|) lol dan grjjsanrd, die nlat zoo aanalnntla woorden tot antwoord kon vloden.. Aarzel nlat langer uwen neef de eervulllog van zijn weoach to maldao." Na alkaar nngmaale haitsl||k da hand ge drukt tt hebban, namen belde llrntagnnra al- scheld van alkaar. Toen de grijsaard hal warkkabloat verlaten had, ging Marlot aan 'I venster staan. Il{) drukte i||n haal voorhoofd tegen da koala ruiten eu keek mat w|jd geopende oogan naar bnlteo. 11(1 aag achter liet Jagen en wovlen dar tnaelgla In dn stralen dar waraldatad nlat, oaan, i||n geestesoog awaalda var van Partje waf, naar het n nlat boos op m|j,

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1905 | | pagina 1