Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 3. Zaterdag 15 April 1905. Negentiende Jaargang. DE EEIBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Ëemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnemnntnprijn p«r dri* maanden Franco per post Afzonderlijke 10,40. f 0,05. BureauBreedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prlj» dar Advortoutiin i Van 1 tot 6 regels(0.30 Voor iedere» regel meerf 0,05 Dit nummer bestaat uit twee Bladen. Een belangrijke raadszitting en bare gevolgen. De Amersfoortsche Gemeenteraad hield Maandag jl. een hoogst gewichtige zitting. Nadat een paar ondergeschikte punten waren afgehandeld, kwam een netelige quaeslie aan de orde. Van het Bestuur der Amersfoortsche .Industrie- en Huis houdschool" was ingekomen een ver zoek otn subsidie. De meerderheid van het Dageljjksch Bestuur stelde hierbij voor, lot wederopzegging, uit de Ge meentekas een jaarlijksche subsidie van f 1750, te verleenen, waarvan I deelte, f 1312,50 over het jaar 1905. Dit voorstel, voor onze Gemeente zeker van zeer groot belang met het oog op de steeds stijgende gemeente-uitgaven, werd zonder eenige bespreking in de aldeelingen aan de orde gesteld. Als bij verrassing werden vele der raadsleden t feit g steld ii Ingen geenszins noodig De zaak is roods breed in on liniton don Rand behandeld, meest klemmend motief voor nnmiddcl- afdoening is. dat vóór li. April liet ig, gevleugelde woorden to bozigon of vragen of men i( gold nog op ver nionws op bot getouw mag •el ouds door gebrek aan tering wacht. Spr. goloolt, ig aal doen door ile zaak din do mindei :u van B. on W it hij de bnhoolti een beslissing te nemen, waartegen zij, natuurlijk, krachtig in verzet kwamen. Het belangrijke verslag over de behande ling dezer quaestie in den Raad meenen wij in zijn geheel uit de „Amersfoortsche Courant* te moeten releveeren, aldus luidende Do heer Hamers stelde voor renvooy naar do afdeelingende hoor JorisBon steunde dit voorstel. De heer Gerritsen zou dit bojammeron nu de zaak feitelijk al twee jaar in behan deling en bij allen overbekend is. Spr. acht renvoov naar de aldeelingen gelijkstaande met in den doofpot doen. want het Rijks subsidie moet uiterlijk 1 Mei worden aan vaard anders wordt het niet meer ter dis positie gesteld. Spr. is stork tegen uilelel. De heer Plomp wilde do zaak toch wel eens wat meer op zijn gemak in de afdee lingen bekijken. Weliswaar is zij ook iu 1903 hier in den brcede besproken, doch de financieele draagkracht dor Gemeente is er sedert lang niet op vooruitgegaan, hetgeen spr. met cijfers slaaft. De heer JoriBsen protesteert ef tegen, dat renvooy gelijk zou staan metfndendoot- pot stoppen. Dat zijn praatjes van den heer Gerritsen, niets meer dan praatj»s en als de heer Gerritsen niet met betere argumenten den dag komt, deed hij beter te zwijgen. Nu n heeft de heer Gerritsen n Br naar gevraagd? X"l°Ï Do heer J o r i s e n protesteert er logon, dat, ovenals bij de Bouwverordening in Novomber de Raad voor oon lait-accompli wordt gesteld. De heer Veis Hoyn vraagt waarom B. on W. dan sodorl October hebben gewacht. Do lieer Gerritsen antwoordt dat eerst sedert tien dogen hot plan is teruggekomen met do goedkeuring door don mir' Binnonlandseho Zeken. Do heer Vnn Duinen heelt geren strijd niet meegemaakt, doch zich gelezen te hebben, dat de Rand in prin- j clpc besloot tot heigeen nu wordt voorgesteld. De grootste oppositio in 1903 gold bet zoo genaamde grooto plan, doch men was zeer met de stichting eencr dusdanige nu wordt voorgesteld. Plomp: Niet waar. Omdat Visser on Van Beek or niet waren, is 't er toen Dtfhcer Van Duinen verklaart zich tegen uitstel. De heer K1 e b e r zal stemmen voor ren vooy. Spr. zal den hoor Gerritsen niet volgen, die Vel meer iels beweert, wat hij niet kan bewijzen. Men bedenke bovenal, dat hel niet gaat om f1750: dat is nog maar een begin. Spr. vindt het een zeer zonderlinge handeling van B. en W. dat zij er nn zoo n haast mco ■naken. Donderdag kwam de oproeping; eerst Vrijdag ontving men de stukken. Do Voorzittor, do sprekers beantwoor dend, zegt dat de school in Mei in werking moet tredenB. en W. meenden aanvanke- Hfk, dat er niet zulk een haast by was. De zaak is overigens in 1903 zeer breedvoerig bcBprokon en B. en W. verwezen in hun prie-advies opzettelijk naar die besprekingen. De heer Oosterveen vindt geen vrij moedigheid om de zaak weer te renvovee- ren naar de afdeelingen fin omdat het Pro vinciaal subsidie zoo spoedig moet aange vraagd èn omdat de Minister van Binnon- landsche. Zaken 1 Mei als termijn stolde voor het al dan niet aanvaarden van liet Rijks-subsidie. Waarde Regeering vakonder wijs wil, kunnen en mogen we dat niet tegenhouden, te meer waar gegoeden zoowel als mindergegoeden er profijt van kunnen trekken. Ook de meisjes moeten kunnen concurreeren in den lovenssfriid. Do heer Jorissen zegt dat, als hij don lieer Gerritsen goed heelt begropon, de schuld van het talmen niet is te wijten aan B. en W. doch aan den Minister. Maar boe dan afdcelingeo en daardoor uitstel niet ver standig. Het voorstel-Hamers (renvooy) wordt nu verworpen met 9 tegen 7 stommen (vóór do heerenKieber. Plomp, van Kalken, Veis Hcyn, dezer school eelo draagkracht dor Gemeente sedert 1903 zêo belangrijk is achteruitgegaan, dat de bate.i der Gasfabriek reeds onder do gewone ontvangsten moeten pnraisseeren. Spr. eindigt mot te waarschuwen tegen 4*/„ Inkomstenbelasting. De I r Ge zal liet De Voorzitter de orde het prte advi De heer Van K. brengt n 3 uur, san in W„ ht het niet vakonderwijs ook Uiteenzetten, doch wil alleen Ainerstoorc door uitstekend onderwijs voor meisjes zoowel als jongens een toevoer van belastiughetntendon krijgt. Spr. gooit den heer Van Kalken in overweging hntscliitte rond liotong eens te herlezen hetwelk dnzo iu '903 afstak ton voorden e van do school, raar hij nu zoo tegen is. Uct gold. hiervoor lilgcgeven, is productief; men zie de resut- aien dor Ambachtsschool. De beer Plomp, stelde in de vorige, zitting oil voor op onderwijsgebied slechts 'lallur- lestn te geven nil liet 't meisje geld, is hij °rDe"lieer Van Kalken wil den heer Gerritsen, dio zoo bclceld is de tank van den Voorzitter op zich te nemen en de sprekers seven doen opmerken, dat ar geleden kon toegestaan, mi nu.-» san urn den achteruitgang der Ge meente-financiën. Do beer Plomp merkt op, dat hij het hoogste bedrag voor het herhalingsondorwijs protest, i het Hoofd hetgeen twee j verpachting jachtvelden, Rijksbij- De lieer Gerritsen verklRnrt geenszins do bedoeling te hebben gehud, te. insinu- in, doch eenvoudig gezegd te heblion, ,r bet opstaat. Ia 't werkelijk do bcdoe- vae do liooren Hamers on Kieber, geen t voor de school uit te geven, welnu, Hteiiimon dnn tegen, doch schuiven de Wei_.v._ r om do lasten, die op de GcnicentcnAren worden geworpen. Buitenkansjes, als waarop Wethouder Celosso doolde, zijn buitenge wone ontvangsten: spr. citoorilc juist gc- wono ontvangsten en gowono uitgaven, allo vaste, telken jarc terugkcerondc posten. De hoor Van Kalken heelt ai meer gohoortl van dergelijke rooskleurige voor stellingen tol de Begrooting aan de ordo kwamdan was Leiden in lnst. Welnu, spr, hoopt, dat bij de aanstaande Begrooting Wethouder Visser moge blijken ongelijk -- hebben. Spr. goloolt dat echter niet De Voorzitter bepleit nogmaals het nut der school en zou hot bejammeren als door hot uitstel do substdidn van Rijk ou Provincie zouden vervallen. Spr. wil nu hot onlworp-bCBluit in stemming brongen. De h o e r J o r i s s o n Waar stemmen we over? Over alles? Do hoor Plomp: Laat gaan, lantloopen. De lieer Jorissen zou toch wel willen uitlichten het gedeolto sub. a; in b lozen: mits liet Rijk minstens f3500 on de Provin cie niinstoiis f700 subsidie rorleenc b ,1 Mei 1905" vervangen door ,t do opening der school." eken van hel advies v Mr. Hoy 1 igcra zal voorslommen ook om de indirecte voordeelon welke do school zal alworpen en wol door liet wegnemen der gcvolgon van liet verdwijnen der hand- weverij. Voor de jongens bobben we nu de Ambacliisschool: den meisjes geve men do de Industrie- en huishoudschool. Hoo meer men de minderbedeelden verheit, des te meer handelt men in hot belang iler Ge- De I sn. doch niét over deze zaken niet lucht- do ontvaugston digen cn mogen hanig besluiten, .nonr ai xni opr. legeuBieur men, dan heelt bij daarmee nog volstrekt niet gezegd, dat hij een tegenstander ia van dit onderwijs aan mindergegoeden, gelijk de Wat do indirecte voordeelon on hol stroouien van belasiingbotalendon botrelt, wil spr. opmerken, dat te Baarn, waar 0,6"/, belasting is, huizen wordon aangopreson- toerd uiet de vermelding ,tinn mimitCn sporens van Amersfoort met zijn uitsteken de scholen." Commentaar is hier overbodig. I'oort weleena Klein Parijs is genoemd welnu, het bohoudo dier naam door z'y uitstekend onderwijs op olk gebied. Tegenover do pessimists beschouwingen on alarmeerende mededeeliugen van Wet houder Vissor Btol spr. moer optimiste (gas- De I. rits Dan ir akt u ïogelijk. De lieer J or issenIk zit hier niet ah verdediger van de school, docli als voorstan dor dor belangen van do gemconienaren. De hooi' Gerritsen keert dat juist om. Do hoor Van Es void: U mankt lie! onmogelijk voor de school. De lieer Jorissen: Daarvoor moet hoi Bestuur dnn maar zorgen. De hoor O o s t e r v o o n acht liet door der heor Jorrissnn voorgestclddo onnanceemlijk Do heor Jorissen: Dsn stemt u tegen betalen? Hot voorstel Jorissen wordt vorworpet met 9 togen 7 stemmen (voor do heeren, di( voor renvooy stemden). De heor Jorissen: En al9 volgend jaar het Rijk niet subsidieert, wat dan? De lieer Gerritsen.- Dan kan de Raad nog zien. De Voorzitter: Mynheer Jorissen trekt u uw voorstel in Dc heer Jorissen; Jn; 't kan mij niet De heor Jorissen stolt voor aan sub. 4 toe te voegen handwerken, rekenen, enz. WcthouderCelosse: Alios kosteloos? Do lieer Van Esvold: Indien dit wordt aangenomen, geeft niet do Gemeente aub- sidio aan de school, doch verleent do school subsidie aan de Gemeente. Wethouder Vissor vraagt don lieer Jorissen zijn voorstel in to trekken doch inorkt op. dat liet kookondorwya veel duurder Do heor Jorissen wil zfjn voorstel wol intrekken en ook wol het kookonderwijs afvoeren. Do lieer Plomp: Eu tóch mocht dn zaak iot bekeken in do nldeelingmi. Do lieer J o r I b h o n stolt voor, srt. 4 to schrappenhetgeen wordt verworpon met en 7 stomuien (vóór dezelfde lioorcn). lieer Jorissen stelt voor, in sub. d. .door B. en W." te lezen.door don RRnd". Mr. Hoy 1 igers acht dit een bewijs van wantrouwen tegenover B. en W. Hot voorstel-Jorisson wordt verworpen met 10 togon li stemmen (viiorde hoeren Kieber, Plomp, Hamers, Van Kalken, Veis Hoyn on Hot voorstel van B. on W. wordt hlorn» aangenomen mot 9 togon 7 stommen (tegen do hoeren: Vnn Kalken,VeisHovn,Jorissen, Kieber, Plomp, Hamers cn Wethouder Visser) Hierop werd de vorgadering gesloten. Het slot ran deze minder verkwikkelijke historie is, dat vijf raadsleden, nl. de heeren: A, A. Hamers, J. Ger. Kieber, C. .1, Plomp, J. W. Jorissen en N. Veis Heyn, het brutale drijven iu den Raad moede, als zoodanig ontslag hebben ge nomen. Dit moet ten zeerste betreurd worden. Wel kunnen wij ons zeer goed voorstellen, dat de wijze van handelen in onzen Gemeenteraad een reehtgeaard ge moed tegen de borst moet stuiten. Als o.a. een man als de heer Plomp, een speciali teit in zake belastingen, met cijfers en feiten aantoont, dat de bedenkelijke staat onzer gemeente-financiën volstrekt niet gedoogt weelde-uitgaven te doen, zooals met het verleenen van subsidie aan een .Industrie- en Huishoudschool* geschiedt, als zoo 'n man, die met eerlijk gemoed en erkende bekwaamheid voor de be langen der belasting-betalende burgerij opkomt, ais een nulliteit terzijde wordt geduwd, dan moet er verbittering ont staan en komen van zelf de belangen der burgerij in 't gedrang. Maar de belangen der burgerij, door ontslagneming aan de grillen en luimen eener zwakke en wisselvallige meerderheid in den Raad over te laten, achten wij bedenkelijk. Mannen, zooals nu als raadsleden be dankt hebben, zijn in één woord in onzen Gemeenteraad onmisbaar. Nu de be lastingdruk steeds moeilijker gedragen wordt, is het allernoodzakelijkst, dat er in dit lichaam mannen zetelen, die iedere noodelooze uitgave met kracht bestrijden lot er eindelijk een geest wakker wordt, die ons voor verdere verkwisting onzer gemeente-financiën behoedt. Gelukkig intusschen, dat het laatste woord in dit geding nog moet gesproken worden FEUILLETON. Op 't goede pad teruggekeerd. (Slot.) 4) Een dankbare blik van den zieke viel op het kruisbeeld aan den moor, lerwgl Meriot slechts met eeu diepe zocht antwoordde. Da zieke sprak echter: „Maar ik wist, dat ik n, voor mgn verlrek naar God, nog eens zon zien. Terwjjl icdeteen n voor ongodsdienstig nitmaakl, wien het booger sljjgen op do regeeringsladder gut boven God en Godsdienst, boven alle ^meoschelgk gevoel, hield ik, die u beter ken dan anderen, steeds vsst aan nw goed hart ea nwe godsdienstige principes. Want ik su overtuigd, dat er slechts een kleinigheid noodig wu. om bet vernis weg Ie nemen, door tgffjke omgeving op owe ziel gedrukt." Meriot verborg zgn gelaat in de banden bet rotevute vertrouwen zjjos vriendt trof hem even diep als de omstandigheid, dat deze edele rnensch van zjjn eigen beklagenswaardigen toestand geen woord «prak, maar geheel ver vuld wu met zorg voor zj)n tot nn toe ontrou wen vriend en slechten «oon der kerk. „Nn," sprak pater Gonzaga, „ben Ik zeer verheugd en zie haast blijde mijn afsterven tegemoet, nn ik n weer heb gezien en de over tuiging mede in 't graf mag nemen, dat mijn vriend Kogtae in de toekomst geen vijand, doch evenals voorbeen een vriend der Kerk Uitgepat zweeg hjj, maar zjjne oogen, die door z(jne ziekte verzwakt waren, doch nog altijd de nildrnkkiog van trouw en hartelijk heid hadden behouden, spraken terder. Meriot deed moeite, om te spreken; eindelijk zeide hjj„O, Jeaooot, Jeannot, waarom knot gil niet altijd bjj mjj xjjn, om mg door de toover- macht ower persoonlijkheid en voorbeeld op den vroegereo weg van godsvrucht terug te voeren? Maar ik wil lerugkeeren co wil u en nw edtle vriendschap uwer waardig worden 1" „Spreek zoo niet. Eugèoe!" sprak de zieke met vnnr. „Gods wegeo zijn wonderbaar, en miascbieo heeft God uwe dwalingen slechts daarom toegelaten, opdat gg zoo nn en dan de zware slagen vao het noodlot, waarmede onzen vijanden ons treffen, xoudl kunnen Meriot Bproog op en zgne oogen fonkelden. .Waarlijkriep bjj uit, .dat is een grool- sche gedachte, Jeannot I Wel acht ik mg veel le gering, een werktuig in Gods haod te zijn maar ik zal tenminste beproeven, doorgverig werkzaam te zjjn io den door a aangedniden zin eenigezin9 weer goed te maken, wat ik legen God en de Kerk misdaan heb." Hartelijk drukte paler Gonzaga zijn vriend de band. .Zoo boor ik n gaarne spreken, Eog4ne! Nn zgt ge weer geheel do ondel Beiden begonnen nn te praten en te verhalen van hun vroeger verleden. De eerwaarde paler overtuiging in de orde getreden, doch had zich door le veel slndecreo eo ondomc'" geven een slepende ziekte op den hals gehaald, welke hem weldra ten grave zou slepen „Gaarne verlaat ik dit Iranendsl," zoo ein digde hjj, „want mjjo vaderland, dat ik zoo lief heb, woedt tegen zjjn trouwste kinderen en legen zjjn besle vrienden vao altijdtegen ODze heilige Kerk. Hierboven geen slrgd oo lijden meer; ik hoop het eeuwig geluk te ver- krijgen van mjjoen Heiland, Dien ik tjjdens mijn leven met mjjo besle willen gediend heb." Een straal van hemelscbeo luister vloog over de trekken van den doodzieke bjj deze woordeo. Diep geroerd boog Meriot zich over de rech- terhaod van zjjn vriend, en raakte die even met zjjn lippen aan. .Gelukkige I" sprak bjj lovendig tot zjjn vriend,, gelnkkig, niettegeoatannde uw lijden I Gjj toch hebt alle aardsche beslommering van u afgezet en geniet thans reeds den vrede, welken de wereld niet geven kan, eo die hier beneden slechts len deel valt aan de nilver- korenen Gods. Hoe geheel aoders ziet hel er io injjo binnenste uitl Wereld en eer gingen bjj mjj boven gelool en Kerk; ja, ik zonk zelf zoo diep, dat ik vervolgde, wat my zoo dierbaar en heilig was. zoodat ik omwille der wereld mgo heiligen godsdienst verwaarloosde." En al* aan zgn biechtvader deelde Meriot zijn vriend zgn afval uitvoerig mede, zjjn steeds grootere xni-hl naar waardigheden en eerbe wijzen cn zgn steeds diepereo val in zgn gods dienst eo geloof. Toen bjj geëindigd had. slaakle hjj een diepe zucht, nis van een zwaren last bevrjjd, en dankte zijn vriend uil den grond des harten, dat b|j de analeidende oor zaak was van zjjne bekeering. Eerst last namen xjj van elkaar afscheid. Meriot voerde ago voornemen met energie en taaie volhardiog nil, en daarom deed hg ook thaos al het mogelijke, om zjjn vorige tekortkomingen weer goed te makeo. Menig klooster, getroffen door het nilzettiogsbevel, bezorgde bjj opschorting der harde maatrege len; aan vele ordesgeesleiykeo schonk hjj ver lichting :'n hun 'toestand als uitgebanoeDen of verzachting der ergerlgke maatregelen bij bnnne Vooral bijzonder gverig toonde hjj zich by de bezcherming der onschuldig vervolgde paters na den dood van zgn dierbaren vriend, dien by in de laatele dagen van zgn ziekte eiken avond bezoebt en hem gelnkkig maakte met de tastbare bewijzen van zjjn bekoering. Pater Gonzaga mocht sterven io zgn ge field klooster, in de trmen van zjjn oom eo vriend, zyo laatete woord wu een bede tot den Heiland om genadige opname in den hemel en zyo laatste blik gold zgn vriend. Intusschen kon den ellendlgen aanbaogera der tegen de Kerk vjjaadige regeering en ook der regeering zelf de ommekeer in Meriots ziens- wjjze oiet langer verborgen blijveo. Eerst gingen zjj zi|n doen en laten met een geheime baat na en bespiedden zgne wegen daarna, toen er geen twgfel meer overbleef over zgn bedoelingen, vielen zjj, als een troep honden op een edel wild, op hem aan. Zy noemden hem een af valligen „priesterknecht", wien thans de fabel tjes der Kerk weer meer golden dan ontwikke ling en wetenschap; die weder gemeens zoak mankte met de ergste vganden van den Slaat, en mol wild gelier vorderden zg zyo ont slag. Meriot liet hen razen en lieren; bg vervolgde kalm zgn edel doel, tot hy tot alstaadgedwon- Hg keerde aaar zgn geboorteplaats terng, om weer advokaat te worden. Als zoodanig was bg een even degelijk als moedig voorvechter vao de reehton der Kerk en hare gelronwe bedienarenzelf bleef bg een gehoorzaam en offervaardig dieoaar van zgaen godsdienst. Deo laster der kerkbatere liet hg lachend over zich heengaan, als eene straf voor zjjn vroegere afdwaÜDgen van de heilige Kerk; bjj wu en bleef voortaan een voorlichting en steunpilaar der Kerk, niet alleen in zgn eigen geboorteland, Bretagne, maar ook in geheel Frankrijk. De nagedachtenis xjjaa vrieods wu hsm steeds heilig, ja zella een soort van talisman op zgn levenspad.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1905 | | pagina 1