Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 8. Zaterdag 20 Mei 1905. Negentiende Jaargang. DE EENBDDE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum. Bussum, Driebergen, Eenmes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs par dria maanden Franco per post10,40. Afzonderlijke nummer»f 0,05. BureauBreedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode Prija der Adrartantitni Van 1 tot 6 regel*(0.30 Voor iederen regel meerfO.OS Correspondenten en Adv voor 4 uor aan h»t burei TEH WAARSCH0W1S6. Alsof in zake onderwijs in den lande in den laatsten tijd nog niet genoeg rumoer en beweging was gemaakt, moest aan den vooravond der eindstemming over de Onderwijs-novelle nog een proteslmeeting worden gehouden. Deze was uitgeschreven door de vereeniging .Volksonderwijs" in samenwerking met het Nederl. Onderwijzers-genootschap, den Bond van Nederl. Onderwijzers, de vereeniging van hoofden van scholen in Nederland en het Landelijk Onderwijs comité. Van deze vertooning mocht den Haag getuige zijn. Onderscheidene Kamer leden, behoorende tot de linkerzijde lieten door hunne tegenwoordigheid van hunne belangstelling blijken. De heer Zelvelder, de man, die in de onderwijs-campagne schijnbaar zijn sporen zoekt te verdienen en wellicht met een Kamerzetel daarvoor zal beloond worden, sprak een pakkend woord ter inleiding, en mr. Van Gilse, oud-voor zitter van .Volksonderwijs", die als spreker optrad, hield eene rede, die ongeveer inhield, wat door voorstanders van hel openbaar onderwijs reeds voor de zooveelste maal gezegd is. Hij was vol moed en profeteerde alreeds ,AI worden er wetten aangenomen ten bate der bijzondere school, de victorie zal zijn aan het openbare onderwijs". Die troost worde aan de voorstanders van dit onderwijs gaarne gelalen, maar de motie, die ter bijeenkomst aangenomen werd, getuigt van een anderen geest. Van uit de hoogte der protestmeeting werd den verdedigers van christelijk onderwijs in een motie o.a. voor de voeten geworpen: .gelei op de betoekonls en hel doel vim hei wetsontwerp tot herziening van eeuigo artikelen der wet lot regeling \an heilager onderwijs, zooals deze bij de behandeling van dit wetsontwerp nader zijn gebleken uit de houding van Regecriug en meerder' beid der leden van de Tweede Kamer dooi de aanneming waarvan gebroken zal worden met de pacificatie bedoeld bij do we Mackay; overtuigd dat door de aanneming van d wetsontwerp met miskenning van letter e bedoeling der grondwet, do openbare voor alle kinderen van liet Nederlandsche volk toegankelijke school met behulp van Rijks- gold, met verminking en in een annzienlijk deel des lands, zclis met ondergang wordt bedreigdhet volksonderwijs in zijn gehcelen omvang tot lager peil zal dalen en ten ge volge hebben, dat in plaats van de Neder landsche jengd allereerst op te voeden tot vaderlands- cu vrijheidlievende burgers van een en denzellden staat, reeds in de school wordt aangekweekt de geloofsverdeeldheid, die blijkens do geschiedenis reeds zooveel jammer over Nederland heelt gobracht protesteert ter wille van de algetneene volksontwikkeling tegen do aanneming vau dit wetsontwerp door de Tweede Kamer der ■Staten-Gencraal ou verklaart plechtig, dat, wordt door de aanneming van dit ontwerp aan de voor standers van het. voor alle kindoren des volks toegangolüke, van overheidswege inge richte onderwijs do heropening van den noodlottigen schoolstrijd opgedrongen, die strijd, hoe noodu dan ook, door hen zal worden aanvaard in hot besef van hun goed recht niet alleen, maar bovenal tor wille van de algomceuo volksontwikkeling, don gods- liet heeft allen schijn, dat hier i een angstkreet dan een oorlogssignaal aan de benauwde boezems ontsnapt. Maar dan nog moet men zich verwonderen over de driestheid, waarvan dit optreden getuigt. Nadat in den loop der laatste jaren door de christelijke partijen milli- oenen zy'n geofferd om aan hunne kinderen een onderwijs te verschaffen, dat van een christelijken geest doortrokken is, werd hun in uitzicht gesteld, dRt volgens recht aan de bijzondere school een billijker subsidie zal worden toegekend, en nu bljjkt het, dat de mannen der openbare school dat maar niet verkroppen kunnen. Uil alle oorden des lands moesten vrienden der volksschool bijeengetrom- meldom de bijzondere school te belasteren, en dat nog wel „plechtig" ook. Met behulp van Rijksgeld wordt de openbare school met den ondergang bedreigd, verzuchtten de protesteerenden, en bij voortduring werd reeds op meetings, vergaderingen, in de Wetgevende Kamers en vooral in de liberale pers verzekerd, dat het volk in zjjne overgroote meerder heid zweeit by de openbare school. Waarom dan vreeze Gezegd werd ook, dat het volksonderwijs in zijn geheelen omvang tot lager peil zal dalen. Maar de flnanrieele toestand der openbare school blijft even gunstig als voorheen om nu liet peil van het onderwijs op die school dalen zou, is ons niet recht duidelijk. En dat het bijzonder onderwijs een hoogcr vlucht zal nemen iet van Staatswege financieel beter zal gesteund worden, ligt voor de hand. Ondanks verdrukking zag men het meer en meer opbloeiennu de zon van gerechtigheid ook dit onderwijs meer gaat beschijnen zal zijn wasdom ook heer lijker ziin. Maar de oefenschool van beproeving en verdrukking hebben onze tegenstanders in zake onderwijs gemist. Vandaar, dat ze niet gehard zijn tegen den «ninsten weerstand, en nu wanhoopskreten worden gehoord. Met gulle hand werd hun uit Staats- en Gemeentekas het benoodigde verschaft. Geen enkele school hebben zij uit eigen middelen gebouwd. De op voeding hunner kinderen lieten zij door den Staat betalen en alles liep opperbest. Zorgeloos konden zij genieten van een onderwijs, dat zelfs geloovigen en heidenen moet bevredigen. Niet echter de hristelijke partyen waren daarvan gediend. Deze sloegen de handen aan het werk. Zjj dankten ervoor hunne kinderen te deen opvoeden o.a. door socialistische onderwijzers, die de openbare school bij massa's telt. Met de eigen soms zoo zuur verdiende penningen werden, waar zulks eenigszins mogelijk was, bijzondere scholen opgericht en deze werden steeds ineer en meer bevolkt. En nu na jaren strijd een billijker subsidie aan het bijzonder onderwijs gaa" verleend worden, wordt ten aanhoore van het Nederlandsche volk verkondigd „dat in plaats van de Nederlandsche jeugd allereerst op te voeden tot vader lands- en vrijheidlievende burgers van een en denzelfden Staat, reeds in de school wordt aangekweekt de geloofs verdeeldheid, die blijkens de geschiedenis reeds zooveel jammer over Nederland heeft gebracht". Minister Kuyper zal hier van antwoord dienen. In zijn magistrale rede, bjj de behandeling van de Onderwijs-novelle, heeft hij deze toen reeds herhaalde lijk geuite aantijging aldus afgewezen neen Niet hierdoor wordt de eenheid van een volk in gevaar gebracht, dat niet alle kinderen samen eenzelfde school bezoeken, maar recht gekrenkt wordt, vrijheid wordt te kort gedaan, wanneer burgers worden gekwetst, ik zeg niet in hun materieele belangen, maar in datgene, wat voor de besten het alles beheerschendc is, in hun diepste levens overtuiging. Dan wordt er in de harten bitterheid gezaaid, en dat deelt de natie." De .plechtige" verklaring aan hel slot der inotie afgelegd, dat bij aanneming van de onderwjjs-novelle aan de voor standers der openbare school de her opening van den nootlottigen schoolstrijd wordt opgedrongen en deze zal aanvaard worden, bewijst hoezeer de gemoederen door hartstocht bewogen worden. En toch is naast deze bedreiging nog een andere uilgesproken, die ook de volle aandacht verdient. De bedreiging n.l. werd uit hel kamp der tegenpartij gehoord, dat bij een evenlueele i winning der linkerzijde op de wet moet worden gereageerd, dat ze moet ingetrok ken of krachteloos gemaakt. Daarmee zullen de christelijke partijen by de stembus in de volgende maand rekening moeten houden, 't Is niet de vraag of by een onverhoopte overwinniag der oppositie deze als regocringspartij het reeds verkregen recht aan de cliris- lelijke partijen weder zou durven ont nemen. Maar wat er omgaat in de harten onzer tegenstanders, komt thans in onbe waakte oogenblikken aan den dag en daarmede moeten wjj ons voordeel doen. De christelijke partijen zjjn nu meer dan gewaarschuwd. BUITENLAND. Bij het bezoek van Keizer Wilhelm an Metz heeft Z. Em. kardinaal Kopp namens Z. H. den Paus den Keizer de Orde van hel Heilige Graf verleend, door het patriarchaat te Jeruzalem hem ge schonken als aandenken aan zijn bezoek aldaar. In antwoord op de toespraak, die de kardinaal daarbij hield, zeide de keizer: „De woorden van den kardinaal herinner den mij den tjjd, toen ik met de keizerin op de Heilige plaatsen mocht verwjjlen. Het heeft mij met groote bevrediging vervuld, dat ik, dank zij de welwillend heid van den sultan, een stuk grond op gewyden bodem in Jeruzalem kon ver krijgen, en dat toewijzen aan de Duit- sche Benedictijner-orde, wier voortref- feljjken arbeid ik te Monte Gassino heb kunnen waarnemen. Mogen de toen uit gestrooide zaden ten zegen der Duitsche Katholieken rijke vruchten dragen." De keizer herinnerde verder aan de inwezigheid van kardinaal Kopp als legaat van Paus Leo XIII bjj de inwij ding van den Dom te Metz: „Gjj waart toen vertegenwoordiger van den eer- waardigen grijsaard, die mij ook persoon lijk vriendschappelijk gezind was. Thans komt gij hier met een opdracht van den tegenwoordigen Paus, voor wien ik, na wat ik lol nog toe van zijn werk gezien heb, hooge achting koester. Gaarne aan vaard ik de orde van het Heilige Graf, en zie ik in dit eerbewijs een nieuwen band, die mij nauwer met de religieuze nederzettingen der Christenheid in het Heilig Land verbiuden zal". Het aantal vacante bisschopszetels in Frankrijk is thans door het overlijden van Mgr. Balain, aartsbisschop van Auch, gestegen op twaalf. De prelaat was geboren in 1828. werd in 1877 benoemd tot bisschop van Nice en in 1896 tot aartsbisschop van Auch. Gedurende den tijd, dat de Fransclie Kamer haar Paaschvacantie genoot, is er in het land een groote actie voor het verzenden van petitionnementen tegen de opheffing van het Concordaat geweest. Volgens de .Vérité Frani;aise" moeten er lot in de vorige week reeds twee miliioen handteekeningen ver zameld zijn. Te Limoges, de Fransche stad, veel besproken in de laatste dagen wegens de staking en de onlusten, die daar plaats vonden, heelt de gemeenteraad ontslag gevraagd. Zjjn houding tsn op zichte der stakers moet een langer aanblijven onmogelijk hebben gemaakt. FEUILLETON. Voor 't dierbaar vaderland. D® doodenrit door dsn bergpas. 3) De olficier, wieo het te doeo was. den beleedigdao man io goeden luim (e honden eo op te vrooljjken, reed meestal een Beckers sgde en vertelde hem veel grappen. Eo de Boer scheen werkelijk ia de IriBsche lucht ge heel op Ie knippen. Wel sprak bjj met veel. maar verried ook geeo mUooegen, doch dreef steeds tot grooter spoed aso, daar de wegen 'teeJa slechter werden, en de overgang van dag in nacht io die etrekeo veel aoeller io zjjn werk gaat dan bier. Deie haast was dan ook wel gerechtvaardigd, want naowlgkt waren de werd donker eo men moest een legerplaats vormen, De ruiters steken kleine vuren aan, en. terwijl afwisselend oenige manschappen op WBchl gingen, vielen de anderen spoedig in diepen slaap, en zells de olttcier nam ijjn rail. Alleen Heek er zal wakker tusscheo eenigo Engelschen, die hem bewaken moesten, eo keek sprakeloos in 't knappend vunr. Zoo hleel alles tot middernacht, toen de maan opging, waarop ■»et weer opatjjgen was. 'I Was echter nietgo- makkelijk roornit te komende paden toch waren heel slecht, dikwjjls door snelilieteode beekjes doorsneden, en op verscheidene plaatsen motaten de raiten afliggen en bnnne paarden aan den toom leiden, omdat groote rotablokken, diepe voren in den weg. en omgevallen dwars over elkaar liggende boomstammen hel voort- rjjdeo beletten. .Is e." dan geen betere weg hier dan dit ellendig bergpad vroeg de Eogelsche ofücier ten slotte ongeduldig. „Ja wel," antwoordde Becker, „doch dan waren we nog verder van hni». Bovendien zal het tegen den morgen beter worden en bjj de hoeve van Paul Berger is de weg zelfs beel Dit antwoord stelde den olficier gerust co de troep reed opgeruimd verder trots alle hinder nissen. Een oogeoblik scheen de weg werkeljjk beter te worden, de grond werd steeds effeoer de omgeving vriendelijker, en toen de hemel van alle torgec bevrgd en sprak lachand tot Becker„Zoo zjjn we dao eindelijk olt dat allendige hoot,* eo morrend luisterde bjj naar Beckers antwoord, toen deze hem zeide „No komen we nog aan een moeilijken bergpas bet zal echter niet lang meer duren, dan is aües voorbij I" Tarwgl de officier alle passeo op de wereld verweoschte, zweelde de blik vao den Boer over den kam der pas, en zjjn oog fonkelde toen hjj bet geschreeuw van een vogel vernam, die hier hoogst zelden voorkwam en dus waar schijnlijk verdwaald was. Steeds nauwor werd de pasde soldaten waren verplicht een voor eeo achter elkaar te rjjden, aelfs de paarden hieven honoe pooten met de grootste voorzichtigheid op. wanden steeds steiler in plaats van liet Irissche groen oieta dan kolossale rotablokken. Het ge schreeuw van den zeldzameu vogel weerklonk wilder, menigvuldiger. zood.it de olficier, wien vogels in zoo'n woeste streek bij elkaar waren, zijn paard inhield, tri naar de steile hoogten keek, terwijl hem de ruiters voorbii reden. Wat was dat? Het kwam hem voor alsof zich daar achter de rotsblokken iels bewoog. Waren dat oietNog eens weerklook het raadselachtige geachreeow van den vogeldandoch, wat nu volgde is niet te beschrijven. Het ge knetter vao honderd geweren verbrak plotseling de stilte van dea bergpas en terstond daarop stortte wel een derde der Eogelsche soldalen gedood of geWond van hunne paarden. „VerraadHet dezen uitroep vao woede en vertwijfeling galoppeerden da nognietgetrofTeoeo io wanorde hun heil in de vlucht. Tevergeefs echter; de gebeele bergkam spoog vuur en vlam eu bjj heele troepen zonken de Eogelschcn doodeljjk getrolTen van hunne paarden. Nu begreep de officier ineens allesHg begreep, dat Daniël Becker met weloverlegde bedoeling hem io deze val gelokt en in de handeo zijoer vijanden had overgeloverd. Zjjn oog zocht zijn doodsvijand, en weldra bemerkte hjj den gezochte. Rechtop en met fonkelend oog zat de Boer op zijn trouw rosmet de linkerhand hield hij een geweer omklemd, dat hjj een gevallen Eogelschman ontrokt had 1 lechts t viel schoten, oadat hjj tevergeefs het reeds afgeschoten geweer had afgedruktNiet lang echter mocht de officier sich verheugen. In 't volgend oogeo blik, door vjjf kogels getroffen, rook hjj, wild met z(ju armen zwaaiend, dood lerueer tuiseheu de lijken zjjoer gevallen soldaten 't Zelfde Int zou hen al eerder getrolTen hebben de Boereu loch zjju voortrefielgke schutters en schieten 't eerst de olficiereo dood indien het niet oorspronkelijk in 't plan van den widkornct gelegen had, dozen officier als eeoig overlevende met de ijjdiag der neder laag naar Ladyamlth Ie zenden. Beckers lot echter veranderde dit plso, zgn dood toch eisebte onmiddellijk wraak. Geen enkel soldaat was den Boeren ontkomen, terwjj! van hnn kant niemand dan Becker gevallen was. De Engelschen hadden zelfs geen tijd gehad ggabaa zelf. gee. n den hoed Weder vereenigd on verzoend. Spoedig na tien slag schaardon Beckers ameraden zich om den gevallene en de korset -oot hem een versterkenden drank in den mond. belaas, geen hoop bet te bewaren, daar de wonde te ernstig was. Zacht fluisterend over legden zjj, wat er met Becker moest gebeuren, eo verwenschten de omstandigheid, dat zjj den olficier zoo lang gespaard haddeo. Reekers heldendaad was huo terstond daideljjk geworden, assr L-idvsmith leiddenook bad Becker nauw keurig geweten, wasr de koroet zich met zjjn troep ophield. Zg wisten ook al twee uroo, dat de Kogelacbeo naderden eo wie buo too gids was. Slechts éi® diog was hon onbekend eo verwonderde hen, en wel, hoe huo wapeo- broeder er toe kwam als gids te dienen. Ook dit zonden ze echter spoedig vernemen vao Becker zeil, die weer bijkwam en den koroet eo Zijne volgelingen mot zachte stem allea ver haalde, wat er met de Engelschen op de hoeve was voorgevallenook verzweeg bjj niet, dat hjj zonder instemming der zjjoen van zjjoe hoeve was heengegaan. Hjj vertelde echter niet alles, slechts, dat de zijnen hem niet wilden laten gaan. De kornet troostte hem hu beraadslaagde met de zijnen, wat er gedaan moest worden. Zou men zijne vrouw eu zjjne moeder vau 't voorgevallene io kennis stellen en hierheen laten komen, of deo zwaargewonde naar buis brengen Becker zelf was voor 't laatst* en weldra maakten verscheidene Boeren eau ge makkelijke draagbaar, terwjjl anderen zyn verbonden. Toen dit gabaurd was legden zg hem op de met jassen en doeken belegde baar eu de sloel zette zich in beweging. i Wordt vmolffd)

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1905 | | pagina 1