Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 28. Zaterdag 7 October 1905. Negentiende Jaargang. OE EENBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Xbonnementsprijs pur dri* muadiu Franco per post 10,40. Afzonderlijke nummer*f 0,05. Bureau: Breedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs dsr AdvertentiSni Van 1 tot 6 regel*f0.30 Voor iederen regel meerf0.05 BIJ dit nummer behoort een Bijvoegsel. Het kiesrechtvraagstuk. n. [Slot.) Zjj, die zich met verkiezingszaken praktisch bezighouden, zich derhalve de werkzaamheden zijn bewu*t, welke onder de vigeerende Kieswet reeds op bestuurs leden van kiesvereenigingen rusten, zul len met on* instemmen, dat niel meer van een eerepostje, maar wel van een lastpost moet gesproken, al* die zaken met ernst en naar geweten behartigd worden. Ze zijn tijdroovend enkostbaax teven*. Een zekere vree» zal dan ook vele besturen van kiesvereenigingen be vangen bij de gedachte, dat door nog verder uitbreiding van kiesrecht, ook de werkzaamheden nog uitgebreider, de kosten nog grooter zullen worden. Bij het ijveren om nieuwe kiezers op de kiezerslijst te brengen moet tjjd noch inspanning ontzien om niet later bjj de stembus door de tegenpartij overvleugeld te wordenen bjj verkiezingen moet het uiterste worden beproefd om geen zelf verwijt te beloopen bij de stembus door laksheid of anderszins de oorzaak te zijn geweest, dat een nederlaag te be treuren is. De agitatie voor algemeen stemrecht trekt dan ook meer de aandacht door beduchtheid voor de gevolgen, vooral als men let op de mannen van wie die beweging uitgaat. Zoo zag men op de meeting voor algemeen stemrecht, Zon dag 17 September 11. te Utrecht gehou den, mannen het woord voeren ter ver dediging van dit recht, die orde en gezag durven belagen, zooals o. a. bjj de staking van spoorwegpersoneel in 1903, en wier eenig streven is door middel van algemeen stemrecht het staatsbewind te bemachtigen. De heil- belovende socialistische kopstukken hebben dat allanggenoeg uitgeschreeuwd. De meeting te Utrecht werd besloten met de aanneming eener motie, waarin algemeen stemrecht wordt geöischt. En om geen half werk te doen werd de motie in audiëntie overhandigd aas den minister van Binnenlandsche Zaken, die er in de Troonrede op geantwoord heeft. Op het werkprogram der Regeering prjjkt Grondwetsherziening om te komen tot algemeen stemrecht. Aan dit feit valt niet te tornen, al wordt ook het blanco-artikel vastgekop peld aan een onderzoek naar de wen- schelijkheid der herziening van nog andere Grondwetsartikelen. Wjj laten voorshands in bet midden of hierdoor de zaak op de lange baan geschoven wordt, maar de t>eweging er voor is door de Regeering aangewakkerd, een beweging, welke een zoo bedenke lijk karakter heeft. Onder het opschrift„Wat zou Al gemeen Stemrech' brengen?" heeft het Utrechtsch Dagblad onlangs in een ar tikel berekend de mannelijke bevolking van Nederland van 25 jaar en daarboven op 1,221,000; en die van 21 jaar daarboven op 1,407,000van deze zjjn kiezers volgens de geldende wet 644,232. Vervolgens berekent het blad, te genover dit kiezerscjjfer, het aantal aansla- vermogens- en bedrijfsbelastingen, waaruit dan valt te concludeeren, dat de helft van het huidige kiezers korps niet in beide belastingen valt en inkomen heeft beneden de be lastbare minima f800 of f650. „Er is dus bjj de tegenwoordige kies rechtregeling noch een overwicht van gegoede burgerij over de loon- trekkenden noch een overwicht van de loontrekkenden over de gegoede burgerij. De klassen zjjn in hun invloed op het staatsbestuur ongeveer in evenwicht. „Daarbij komt, dat er nog altijd velen uit gemis aan belangstelling, geen kiezer zijn, die het volgens de geldende wet konden worden. „En wjj hebben reeds eerder verklaard, dat indien deze allen zich hebben op gegeven, en dan nog zou blyken, dat de gezeten werklieden geen toegang tot de stembus hebben (wjj gelooven, dat dit integendeel wel het geval kan zjjn), dan geen bezwaar zouden hebben tot hun toelating. „Hetgeen echter iets anders dan al gemeen stemrecht is". Troeistra c.s. willen alleen uitsluiten krankzinnigen, idioten en zware misdadi gers. Volgens een ruwe berekening schat het O. D. het gezamenlijk aantal van die categorieën op 9500 k 12,000 man. Het totale aantal mannen boven de 21 jaar bed—«gl 1,407,000; daarvan zouden dus volgens het stelsel Troelstra c.s. 1,395,000 kiezers zjjn. Of ruim dubbel zooveel als thans. De uitgeslotenen van het algemeen kiesrechtstelsel van Drucker c.s. zjjn: lo. zjj, die in gevangenis of hechtenis n. Te zamen 2354; 2o. de failliet- verklaarden of onder curateele gestelden. De eersten te schatten op 1500 man, en de tweede categorie op 500 1000 3o. de idioten en krankzinnigen900 man; 4o. bedeelden van volkomen maat schappelijke onzelfstandigheid, na aftrek van de vrouwen, 60.000. Bij Drucker komt men alzoo tot een kiezerskorps van 1,330,000 of althans ten minste 1,200,000 man. Ook volgens het voorstel-Drucker brengt algemeen stemrecht dus het dub bele aantal kiezers van het tegenwoor dige. Toch durft het nieuwe ministerie het stoute, roekeloozc voornemen koesteren de Grondwet te doen herzien om te komen tot algemeen stemrecht, zooals in de Troonrede wordt aangekondigd. En nader durfde minister De Meester bjj de behandeling van het adres van antwoord der Tweede Kamer op de Troonrede den socialist Troelstra gerust stellen met do verzekering, dat het deze Regeering ernst is om zjjn partij in 'l gevlei te komen. Terecht merkte het oud-liberale lid, de heer Van Karnebeek, bij die gelegen heid op: „Deze Regeering heeft zich zeifin de Eerste Kamer gekenmerkt als een Kabi net van verzoening, een Kabinet, dat het denkbeeld van een partij-Regeering verwerpt, dat zich juist van een partij- Regeering wil onderscheiden, maar als dat zoo is en ik twijfel volstrekt niet aan de oprechtheid der bedoelingen van de Regeering in deze waarom dan dezen twistappel van de invoering van het blanco-kiesrecht in de Grond wet in het strijdperk geworpen?" De vraag is onbeantwoord gebleven, maar de twistappel is geworpen. Wel licht echter, dat deze onpolitieke daad der Regeering nog heel wat moeilijkheid berokkenen zal. BUITENLAND. Z. H. de Paus heeft vierhonderd Fran- sche werklieden-pelgrims in audiëntie ontvangen. Bij die gelegenheid drukte de H. Vader zijn vreugde uit over de komst dezer mannen in Rome en sprak o.a.: „In waarheid heb ik Frankrjjk lief, en iederen morgen denk ik iu mijn gebed aan de Franschen en vraag aan God, dat de zonen van Frankrjjk gehecht blijven aan het katholieke geloof; en ondanks de treurigheid der tijden bid ik u met hoop, want ik heb vertrouwen in de goddelijke goedheid en barmhar tigheid." De paus verzocht vervolgens den pel grims, hun gebeden te vereenigen met de zjjne en noodigde in het bijzonder de priester» uit, in de uitoefening van hun heilig ambt te bidden, dal het ge loof, dat Frankrijk zoo groot maakte gedurende vjjtlien eeuwen, voortga hun land voorspoedig en de Franschen ge lukkig te maken. „Dat God,", besloot de Paus zijn toe spraak, „Zjjn zegen over allen en oyei Frankrijk uitstorte, en dat Frankrijk zich steeds loone, wat het geweest isde oudste Dochter der Kerk Over de aardbeving in Calabrië komen nog steeds treurige berichten in. De ver woesting, die zjj heeft aangericht, is veel grooter dan men dacht. De schade kan nog niet geraamd worden, maar men weet, dat er ineer dan 10,000 huizen vernield of onbewoonbaar geworden zjjn terwjjl 50,000 raenschen van hun dak beroofd zijn. De millioenen, reeds bijeengebracht tot ondersteuning van de slachtoffers, zijn, naar men vreest, geheel onvoldoende. Honderd weezen uit Calabrië zijn onder geleide van zusters door pater Beccaro naar Milaan gebracht. Aan 't station aan gekomen, werden zij door talrijke jonge lieden en philanthropen, leden van gods dienstige instellingen en muziekgezel schappen opgewacht. Een groote men- schenmassa, aan beide zijden opgesteld, juichte de weesjes toe. De arme kleintjes, in loinpen gehuld, waren de levende getuigenissen van de ontzettende ellende. De weesjes en pater Beccaro waren het voorwerp van de warmste betoogingen. Menschen uit alle klassen brachten hulde aan den provinciaal der Onge schoeide Carmelielen. Niemand kon bjj het zien van dit aangrijpend tooneel zjjn tranen bedwin gen. Onder de aankomenden werd ook een klein meisje in de armen meegedragen, dat tachtig uur onder de puinen had door gebracht. Er werden verschillende rede voeringen gehouden. Pater Fulgence, gezel van pater Beccaro op het terrein der ramp, dankte Italië, dat zich geheel en al gewijd heeft aan liet werk der menschenliefde onder den standaard des vaderlands. Een klein meisje van negen jaar merkte plotseling een stumpertje van zeven jaar op, snelde bleek en ontroerd naar hem toe en sloot hem in haar armpjes, lerwijl tranen uit haar oogjes vloeiden het was haar broerije: ze had niet geweten of hjj nog in leven en gered w De bemoeiingen van president Roote- zake den vrede tusschen Rusland en Japan hebben hem bjj de bevolking der Vereenigde Staten van Amerika nog populairder gemaakt. Uit Oysterbay naar Washington terug gekeerd is hjj daar geestdriftig door de bevolking toegejuicht. Aan den hoofd ingang van het station was een bande role aangebracht, waarop het woord „vrede" omgeven door Russische en Japansche vlaggen. De Czaar heeft den 28en Sept. het volgende telegram aan Witte gezonden „Ik wensch u geluk bjj uw terugkeer uit Washington, nadat gjj rnjjn opdracht, die van het grootste gewicht was voor het land, schitterend hebt volbracht. ik noodig u uit, Vrijdag bjj mjj naar Björkösund op mjjn jacht Polarstern te komen. Het jacht Strela zal op mjjn bevel ter uwer beschikking worden ge steld." De Strela kwam den 29en des namid dags om halfvijf bjj BjörkOsund, toen de Czaar en Czarin zich aan land be vonden. Om halfzeven des avonds keerde de Czaar aan boord van de Polar/iern terug en zond terstond een boot voor Witte, die daarna door den Czaar werd ontvangen en hem verslag deed. De Czaar verleende Witte den graven titel en dronk gedurende het diner op zijn welzijn. Den volgenden dag ontbeet Witte bjj den Czaar en aanvaardde ver volgens aan boord van de Strela de terugreis naar St.-Petersburg. Naar het Teiegraaf-Agenlschap ver neemt, heeft de Russische regeering bij Japan door tuischenkomsl van Frankrjjk vertogen ingediend over den toestand der Russische gevangenen, die wegens poging tot ontvluchten door Japansche rechtbanken tot gevangenisstraffen ver oordeeld waren, terwjjl in Rusland voor zulke vergrijpen slechts disciplinaire straffen worden opgelegd. Keizer Wilhelm heeft Witte de keten m grootkruis der orde van den Kooden Adelaar verleend en hem die te Rominten persoonlijk overhandigd. Naar de National Zeilung uit St.- Petersburg verneemt, heeft keizer Wil helm te Rominten Witte begroet met de volgende woorden: „Ik geef u dezelfde eerbewijzen als aan een gekroond hoofd. Wat gjj gedaan hebt, is buitengewoon ik wensch Rusland geluk, dat het zoo'n man bezit. Hadden de monarchen zulke trouwe dienaren, dan zou men beter over de monarchie denken." De „Ternps" publiceert een zeer merk waardige interview van zjjn speciaien correspondent te Baden-Baden met Vorst Von Bülow. Deze zeide o.a.: .Thans zoowel als vroeger zullen wij, mits uwe koloniale politiek onze handels belangen en onze waardigheid ontziet, u niet alleen in Marokko en elders niet FEUILLETON. De Zoon van den Misdadiger. [Slot). Weder waren jaren verloopeo. Kardinaal Pecci waa tol Pan» verkolen en bad den naam Leo XIII aangenomen. Deze loding werd met groot gejnich door de gaosclie wereld ontvangen. Ook in een eenvoudige pastorie in een eindje ven den voormaligen Kerkeijjken 8laat klonk dese juichtoon, en de paatoor, een man in de kracht zijns levens, maakte zich gereed Z. H. zijne opwachting te maken. En de eenvoudige priester beboetde niet te vreezen afgewezen te worden, want Vincantius was steeds welkom bj) zjjn hoogen begunstiger. Toch zou bjj zjjo doel niet too spoedig bereiken. De postwagen werd overvallen, waarmede Vioeentins reisde, en slle inzittenden werden bet boech tngesleept, om slechts tegen losgeld vrijgelaten te worden. De eerwaarde geestelijke bevond zicb in een moeilijken toestand: zeil bezat hjj niets en zgne verhouding tot den Pane wilde hg oiet bekend maken. Zoo verliepen er eenige dagen en Viocentioa werd zeer bedroefd, toen men bem op zekeren nacht wekte en hem banch beval zich te kleeden. Nadat dit gebenrd was, leidden bem twee woest nitziende mannen door een kunstige gang in een rotshol, dat er goed bewoonbaar niizag. Hier vond hjj een onden man op bet ziekbed, die hem met holle oogen aankeek. Vol mede lijden ging hjj naar hem en boog zicb over hem been. „Kan ik iets voor n doen, mijn vriend?" De zieke sprak een verweneching nit. „Heb je kennie van de behandeling van wondeo?" vroeg bij. Vioeentins acbudde van oeeo. „Niet veel, maer laai eens zien." Een der mannen, die Vinceotiui gebracht bad, sloeg bet dek op en verwijderde een verband van het been des zieken. Op dit gezicht schrok VioesDtins; ds wond was vnrig en de patiSnt kon hoogstens nog een paar onr leven. Hjj greep de van koorts bevende hind vso den grijsaard. .Vriend," sprak bjj, ,gjj zjjt doodziek, God alleen kan o redden." .God," spotte de gewoode, Er is geen God, ik heb nooit t Hem ,Er is een God, t rechterstoel slaan, Toorn en smert taakenden zich op 't gelast Vin den zieke. Het moeite bracht bij nit: .Ga been, ol ik bega een ongeluk I" Vincentin* bewoog zich niel, maar keek den woestaard vast in de oogen, zoolang, tot deze den blik slwendde, eo vreemd, bjj werd er veel kalmer onder. ,Ga been," sprak h(j nogmaals, .als je mjj tocb oiet knot balpen, wil ik je ook oiet langer zien; ik beb geen zwartrok aan mjjn ziekbed Vioeentins ging in een boek van bet hol ■taan en bad vnrig voor de ziel des misdadigers. Een unr ging zoo in stilzwijgen voorbij, slechte onderbroken, door bel krennen van den ster vende. Vioeentins bleet doorbidden. „Is da zwartrok ar nog klonk het esnakltpt van het bed. Teralond waa Vincentius aan zjjoe zjjde. .Kan ik vaat voor a doen?" .Moet ik werkelijk sterven?" ,Jz, zelfs in 't volgend nor." Weder eene pzoze. Daarop sprak de stervende: la mgne jeugd was ik ook godsdienstig en ge looide aan God, maar lalor heb ik alles ver geten, ik kan niet meer bidden." „Wil ik met n bidden?" De zieke knikte. Vincentius bsgon, en hoe langer bg bad, dea te rustiger werd de zieke. Plotseling viel bjj hem in de rede met de vraag .Wat zal er met tujj gebeuren na mgn dood?" Vioeentins boog zicb over den zieke en begon in korte, dnideljjke woorden bem de grond waarheden des geloofs te verkonden. De zieke luisterde met ingehouden adem. En toen bjj ago onderricht eindigde met de bjjvoegiog, dat God den beronwrollen zondaar vergeeft, toen bad by ook z0o doel bereikt, want de zieke verklaarde te willen biechten. Het voorover gebogen hoold luisterde de priester ntar de biecht van deD zondaar. Plotseling werd by doodsbleek en begon te beven, doch zonder bem te onderbreken liet bg den zieke zyne biecht voleinden. Eindelgk was dote klaar en ontving b0 de abeolulle. De zieke ademde ver ruimd eu met een laatste krachtsinspanning greep by de band des priesters. .Nog ééomaai zon ik gtirne vronw en kind willen zien. Zon ik ze in den hemel terugzien Vincentius omvatte de ruwe band met zyn beide handen en antwoordde met van tranen verslikte stem: ,Uw vronw ruit ge in den hemel weerzienmaar nw kind ie bier, vader, ik ben nw zoon." Nog eens sloeg de atervendc den blik op; vol vreugde staarde by in 't gelaat zgos zoons. Langzssm sloot by de oogen een korts zucbt, en zgoe ziel vloog naar God terug. Vincenlins zegende het ljjk, toen wendde bg zich naar de dear en riep de beide roovnrt. Hg zorgde voor de teraardebestelling zgns vaders, en toen bg begraven was, lieten de misdadigers, die thans geen aanvoerder meer badden> de gevangenen vry. Vioeentins ging naar Rome, en toen hjj zjjn geliefden pleegvader als Pens begroet had, legde bg als schoonste en edelste geschenk, de redding der ziel zgns vaders voor den pauseljjkeo troon

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1905 | | pagina 1